Z a t w I e r d z a mPobieranie 414,31 Kb.
Strona5/6
Data15.02.2018
Rozmiar414,31 Kb.
1   2   3   4   5   6

12.8.8.6. sporządzanie sprawozdawczości bieżącej i rocznej,

12.8.8.7. opracowywanie planów finansowych i analizowanie stopnia wykonania.
12.8.9. Do podstawowych zadań Działu Informatyki należy:

12.8.9.1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Zakładzie,

12.8.9.2. tworzenie i wdrażanie koncepcji spójnego systemu informatycznego w Zakładzie,

12.8.9.3. projektowanie, tworzenie, modernizacja, wdrażanie oraz administrowanie systemami informatycznymi i teleinformatycznymi w Zakładzie,

12.8.9.4. opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań i technologii informatycznych w Zakładzie,

12.8.9.5. pomoc i doradztwo w zakresie systemów informatycznych oraz planowanych wdrożeń,

12.8.9.6. analiza potrzeb oraz opracowywanie koncepcji i planowanie rozwoju systemów informatycznych i teleinformatycznych w Zakładzie,

12.8.9.7. identyfikacja potrzeb pracowników w zakresie wyposażenia stanowisk pracowniczych oraz proponowanie i opiniowanie zakupów sprzętu i  oprogramowania, sukcesywna wymiana zużytych i przestarzałych składników wyposażenia,

12.8.9.8. utrzymywanie systemu informatycznego w stałej sprawności poprzez:

12.8.9.8.1. określanie właściwych warunków eksploatacji i racjonalnego wykorzystania sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych w Zakładzie,

12.8.9.8.2. zarządzanie i administrowanie serwerami i zasobami sieciowymi Zakładu, 12.8.9.8.3. określanie reguł pracy przy użyciu sprzętu komputerowego oraz nadzór nad bezpieczeństwem informatycznym oraz prawidłowym korzystaniem ze sprzętu i oprogramowania,

12.8.9.8.4. sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną sprzętu komputerowego, a w szczególności jego bieżące serwisowanie i naprawa,

12.8.9.8.5. prowadzenie szkoleń i instruktażu pracowników w Zakładzie w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, aplikacji biurowych i wdrażanych systemów,

12.8.9.9. nadzór nad eksploatacją Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów oraz innych systemów informatycznych realizowanych dla potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych,

12.8.9.10. nadzór nad wykonywaniem usług gwarancyjnych oraz serwisu pogwarancyjnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,

12.8.9.11. monitorowanie rynku IT pod kątem zastosowania najlepszych rozwiązań z tej dziedziny w Zakładzie,  

12.8.9.12. prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych, danych osobowych i tajemnicy służbowej i państwowej w zakresie dostępu do systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dostępnych w Zakładzie,

12.8.9.13. projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych mających na celu podnoszenie:

12.8.9.13.1. poziomu zabezpieczeń serwerów oraz danych będących w posiadaniu Zakładu,

12.8.9.13.2. bezpieczeństwa informatycznego w Zakładzie

12.8.9.14. nadzór na bezpieczeństwem informatycznym Zakładu,

12.8.9.15. monitorowanie i nadzór nad stosowaniem w Zakładzie Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych i Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych.

12.8.9.16. bieżące monitorowanie zmian w przepisach w zakresie bezpieczeństwa IT oraz ochrony danych osobowych,

12.8.9.17. monitoring oprogramowania instalowanego na komputerach w Zakładzie,

12.8.9.18. określanie reguł pracy przy użyciu sprzętu komputerowego,

12.8.9.19. sprawowanie nadzoru nad:

12.8.9.19.1. używaniem programów posiadających licencję,

12.8.9.19.2. zabezpieczaniem danych w eksploatowanych systemach informatycznych,

12.8.9.19.3. przestrzeganiem stosowania „identyfikatorów – haseł dostępu” w  eksploatowanych systemach informatycznych,

12.8.9.19.4. utrzymanie baz danych w stałej sprawności i ich archiwizowanie,

12.8.9.19.5. konfigurowanie i administrowanie oprogramowaniem systemowym i siecią komputerową w stopniu umożliwiającym zabezpieczenie danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem,

12.8.9.19.6. prowadzenie kontroli antywirusowych oprogramowania,

12.8.9.19.7. odzyskiwanie utraconych danych.
12.8.10. Do podstawowych zadań Sekcji Żywienia należy:

12.8.10.1. sporządzanie zamówień diet i zgłaszanie ich do kuchni szpitalnej na następny dzień zgodnie ze stanem chorych oraz wykazem diet,

12.8.10.2. realizowanie zmian diet zleconych przez lekarza,

12.8.10.3. kontrolowanie posiłków dostarczonych do kuchni oddziałowej pod względem ilościowym i jakościowym tj. kontrola ilości zamawianych posiłków, zgodności potraw z jadłospisem oraz ocena pod względem higienicznym pojemników i naczyń,

12.8.10.4. ocenianie jadłospisu dekadowego wg metody jakościowej – Starzyńskiej oraz metody oceny ilościowej tj. ilości poszczególnych składników diety,

12.8.10.5. monitorowanie ,,wsadu do kotła”,

12.8.10.6. dokumentowanie niezgodności wynikających z oceny ilościowej i jakościowej posiłków i jadłospisów dekadowych,

12.8.10.7. dbałość o estetykę podawanych posiłków,

12.8.10.8. czuwanie nad stanem sanitarno-higienicznym kuchenki oddziałowej,

12.8.10.9. nadzorowanie dystrybucji/rozdawania posiłków pacjentom,

12.8.10.10. edukacja pacjentów i ich rodzin w zakresie zasad racjonalnego żywienia,

12.8.10.11. opracowywanie wskazówek dietetycznych dla pacjentów wychodzących ze szpitala do domu,

12.8.10.12. dbałość o higienę i estetykę osobistą personelu zatrudnionego przy dystrybucji posiłków,

12.8.10.13. prowadzenie ewidencji zamawianych posiłków (dekadowe i miesięczne),

12.8.10.14. współpraca z kierownikiem kuchni, Zespołami ds. Systemu HACCP oraz kontroli posiłków i Zakażeń.
12.9. Samodzielne stanowiska pracy
12.9.1. Do podstawowych zadań Sekretarki należy:

12.9.1.1. przyjmowanie korespondencji wpływającej pod adresem Zakładu,

12.9.1.2. ewidencja w Dzienniku Korespondencyjnym oraz rozdział korespondencji po dekretacji,

12.9.1.3. przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozprowadzanie i wysyłka korespondencji poszczególnym komórkom organizacyjnym i do urzędu pocztowego,

12.9.1.4. przyjmowanie i nadawanie telefaksów,

12.9.1.5. obsługa interesantów, kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych, bądź stanowisk pracy,

12.9.1.6. organizowanie spotkań i narad zwoływanych w Zakładzie,

12.9.1.7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
12.9.2. Zadaniem Kapelana Szpitalnego jest zapewnienie opieki duszpasterskiej pacjentom Szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami.


   1. Do podstawowych zadań Pełnomocnika Dyrektora ds. Zarządzania Jakością należy:

    1. nadzorowanie budowy i wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w Zakładzie,

    2. nadzorowanie procesów SZJ,

    3. prowadzenie okresowych szkoleń audytorów wewnętrznych,

    4. prowadzenie okresowych szkoleń pracowników,

    5. nadzór nad dokumentami i zapisami systemowymi,

    6. nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi,

    7. inicjowanie, koordynowanie, kontrolowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z podnoszeniem jakości świadczonych usług medycznych,

    8. monitorowanie wskaźników jakościowych, realizacji standardów i procedur,

    9. opracowywanie i wdrażanie programów szkoleniowych z zakresu zapewnienia jakości,

    10. kierowanie i zarządzanie Sekcją Żywienia,

    11. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.


12.9.4. Do podstawowych zadań Asystenta Dyrektora ds. promocji zdrowia i profilaktyki należy:

12.9.4.1. inspirowanie działań na rzecz promocji zdrowia, organizacja działań prozdrowotnych oraz pozyskiwanie środków finansowych do realizacji tych zadań,

12.9.4.2. koordynowanie realizowanych programów profilaktycznych,

12.9.4.3. przygotowywanie ofert na świadczenia medyczne do NFZ,

12.9.4.4. prowadzenie działań marketingowych (marketing wewnętrzny i zewnętrzny),

12.9.4.5. opracowanie i wdrażanie działań budujących pozytywny wizerunek Zakładu,

12.9.4.6. przygotowywanie i realizacja wniosków współfinansowanych ze środków planowanych oraz nadzór nad prawidłową dokumentacją,

12.9.4.7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
12.9.5. Do podstawowych zadań Pielęgniarki Epidemiologicznej należy:

12.9.5.1. przeciwdziałanie powstawaniu i zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń szpitalnych,

12.9.5.2. opracowywanie i stałe uaktualnianie standardów i procedur medycznych oraz nadzór nad ich przestrzeganiem,

12.9.5.3. komputerowa rejestracja czynników ryzyka zakażeń szpitalnych,

12.9.5.4. organizowanie szkoleń dla personelu medycznego i pomocniczego,

12.9.5.5. przygotowywanie specyfikacji przetargowych na środki dezynfekcyjne i udział w przygotowywaniu specyfikacji przetargowych na środki opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użycia, usługi cateringowe, sprzątania, odbiór odpadów,

12.9.5.6. stała współpraca i uczestnictwo w kontrolach Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

12.9.5.7. nadzór nad firmami realizującymi zadania w ramach kontraktów zawartych z Zakładem,

12.9.5.8. komputerowa rejestracja pacjentów z zakażeniem szpitalnym,

12.9.5.9. sporządzanie raportów do Państwowej Inspekcji Sanitarnej po akceptacji Dyrektora zgodnie z przepisami prawa,

12.9.5.10. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
12.9.6. Do podstawowych zadań osoby na Stanowisku Inspektora ds. obronnych i p/poż. należy:

    1. prowadzenie bieżącej ewidencji sprzętu przeciwpożarowego,

    2. przeprowadzanie systematycznych kontroli i dopilnowywanie usuwania powstałych usterek urządzeń przeciwpożarowych,

    3. utrzymywanie w należytym stanie urządzeń wodnych przeznaczonych do celów przeciwpożarowych oraz zapewnienie swobodnego w razie potrzeby do nich dostępu,

    4. pełne wyposażenie wszystkich pomieszczeń Zakładu w sprzęt przeciwpożarowy, środki gaśnicze i ich konserwację,

12.9.6.5. organizację wewnętrzną oraz zakres zadań obronnych i rezerw określają odrębne przepisy,

12.9.6.6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
12.9.7. skreślony
12.9.8. skreślony
12.9.9. Do podstawowych zadań osoby na Stanowisku Inspektora ds. BHP należy:

12.9.9.1. systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów BHP,

12.9.9.2. dokonywanie okresowych ocen stanu BHP w Zakładzie,

12.9.9.3. przedkładanie Dyrektorowi informacji o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania występujących zagrożeń,

12.9.9.4. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy,

12.9.9.5. zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach pracy, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

12.9.9.6. prowadzenie wstępnych szkoleń pracowniczych oraz współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Zakładu w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń okresowych w dziedzinie BHP,

12.9.9.7. prowadzenie rejestru wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

12.15.9.8. współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiaru czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych w środowisku pracy,

12.9.9.9. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy w podejmowaniu działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad BHP,

12.9.9.10. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
12.9.10. Do podstawowych zadań osoby na Stanowisku ds. Opieki Socjalnej należy:

    1. zbieranie danych o pacjentach samotnych, potrzebujących pomocy socjalnej z oddziałów szpitalnych, a także zgłaszanie osób ubiegających się o pomoc społeczną do pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wspólne opracowanie planu pomocy,

    2. pośredniczenie w załatwianiu miejsc w hospicjach, zakładach opiekuńczo –leczniczych, pielęgnacyjnych i innych,

    3. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
   1. Do podstawowych zadań osoby na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

    1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

    2. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz przestrzegania zasad w niej zawartych,

12.9.11.3.zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych,

12.9.11.4.prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.
12.10. Przedsiębiorstwo Zakładu – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lecznictwo stacjonarne tworzą:
12.10.1. Szpital Rejonowy im. dr Henryka Jankowskiego w skład którego wchodzą oddziały szpitalne, do zadań których należy m.in.:

12.10.1.1. zapewnienie opieki stacjonarnej,

12.10.1.2. rozpoznawanie, leczenie i orzekanie o stanie zdrowia,

12.10.1.3. zapewnienie świadczeń pielęgniarskich,

12.10.1.4. udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i nagłych zachorowaniach,

12.10.1.5. udzielanie konsultacji pacjentom z innych oddziałów szpitalnych oraz pacjentom kierowanym na konsultacje specjalistyczne przez poradnie specjalistyczne Zakładu, a także podmioty, z którymi zostały zawarte umowy w tym zakresie,

12.10.1.6. wykonywanie badań diagnostycznych,

12.10.1.7. prowadzenie rehabilitacji leczniczej,

12.10.1.8. profilaktyka i promocja zdrowia,

12.10.1.9. prowadzenie specjalizacji, szkoleń oraz dokształcanie pracowników medycznych,

12.10.1.10. prowadzenie spraw związanych z dokumentacją medyczną i statystyką medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.10.2. Oddziały szpitalne, z wyłączeniem Oddziału Geriatrycznego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, zapewniają całodobową opiekę lekarską w formie dyżurów medycznych lub gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych.

12.10.3. Liczbę łóżek szpitalnych w oddziałach, określa Dyrektor zarządzeniem wewnętrznym.
12.10.2. Inne komórki medyczne, które tworzą:
12.10.2.1. Izba Przyjęć, do zadań której należy m.in.:

12.10.2.1.1. objęcie pacjenta doraźną opieką lekarską i pielęgniarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań,

12.10.2.1.2. przyjęcie do Szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji,

12.10.2.1.3. rejestracja osób skierowanych na leczenie szpitalne,

12.10.2.1.4. udzielenie pomocy doraźnej chorym nie zakwalifikowanym do hospitalizacji lub którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia w późniejszym terminie,

12.10.2.1.5. prowadzenie dokumentacji medycznej i statystyki medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem specyfiki danej poradni,

12.10.2.1.6. przeprowadzanie zabiegów diagnostyczno-leczniczych,

12.10.2.1.7. dostarczanie bielizny i odzieży szpitalnej osobom przyjętym do Szpitala,

12.10.2.1.8. transport chorych,

12.10.2.1.9. organizacja zadań Kancelarii Izby Przyjęć.
12.10.2.2. Blok Operacyjny, do zadań którego należy m.in.:

12.10.2.2.1. przeprowadzanie zabiegów operacyjnych, znieczuleń pacjentów i innych procedur, do których niezbędne są warunki Bloku Operacyjnego,

12.10.2.2.2. prowadzenie obowiązującej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12.10.2.2.3. stała kontrola parametrów życiowych w trakcie trwania znieczulenia, wybudzanie pacjenta i opieka nad nim do chwili przekazania na oddział.
12.10.2.3. Apteka Szpitalna do zadań której należy m.in.:

12.10.2.3.1. zaopatrywanie oddziałów szpitalnych oraz jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu w produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,

12.10.2.3.2. sporządzanie leków recepturowych,

12.10.2.3.3. udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych,

12.10.2.3.4. udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków,

12.10.2.3.5. udział w racjonalizacji farmakoterapii,

12.10.2.3.6. współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w Szpitalu,

12.10.2.3.7. ustalanie procedur wydawania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych przez Aptekę Szpitalną na oddziały oraz procedur postępowania w Aptece Szpitalnej.
12.10.2.4. Centralna Sterylizatornia do zadań której należy m.in.:

12.10.2.4.1. dekontaminacja, pakowanie i oznakowanie sprzętu do sterylizacji,

12.10.2.4.2. przygotowywanie materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej do sterylizacji, narzędzi operacyjnych i zabiegowych,

12.10.2.4.3. obsługa sterylizatorów i destylarki zgodnie z instrukcją i uzyskanymi kwalifikacjami,

12.10.2.4.4. przestrzeganie reżimu sanitarno – epidemiologicznego oraz utrzymanie właściwego porządku,

12.10.2.4.5. przyjmowanie i wydawanie materiału sterylnego zgodnie z procedurą,

12.10.2.4.6. kontrola testami biologicznymi i chemicznymi sterylizowanego materiału i sprzętu.
12.10.2.5. Prosektorium do zadań którego należy m.in.:

12.10.2.5.1. przechowywanie zwłok,

12.10.2.5.2. wykonywanie sekcji zwłok,

12.10.2.5.3. pobieranie materiału sekcyjnego.

12.10.2.5.4. sporządzanie protokołów sekcyjnych,

12.10.2.5.5. przygotowanie zwłok do wydania rodzinie, osobom upoważnionym.
12.10.3. Pracownie Diagnostyczne do zadań których należy m.in.:

12.10.3.1. wykonywanie dostępnymi metodami potrzebnych badań diagnostycznych w określonych specjalnościach, dla oddziałów szpitalnych, Izby Przyjęć, poradni specjalistycznych, podmiotów działalności leczniczej na podstawie zawartych umów, osób indywidualnych, jako badania płatne,

12.10.3.2. współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu,

12.10.3.3. prowadzenie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości.
12.11. Przedsiębiorstwo Zakładu – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lecznictwo ambulatoryjne tworzą:
12.11.1. Poradnie specjalistyczne do zadań których należy m.in.:

12.11.1.1. udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom skierowanym do poradni specjalistycznej celem uzyskania porady specjalistycznej,

12.11.1.2. udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom kierowanym do poradni specjalistycznej z podmiotów leczniczych na podstawie umów,

12.11.1.3. badanie lekarskie,

12.11.1.4. kierowanie pacjentów na niezbędne badania diagnostyczne i zabiegi specjalistyczne,

12.11.1.5. kierowanie pacjentów do innych poradni specjalistycznych oraz do planowego leczenia szpitalnego i sanatoryjnego,

12.11.1.6. prewencja w zakresie odpowiednich schorzeń i ich powikłań, edukacja,

12.11.1.7. wydawanie orzeczeń lekarskich i opinii w procesie leczenia,

12.11.1.8. wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,

12.11.1.9. prowadzenie dokumentacji medycznej i statystyki medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem specyfiki danej poradni.
12.11.2. Podstawowa Opieka Zdrowotna, którą tworzą:
12.11.2.1. Poradnie Lekarza POZ, które realizują działania związane m.in.:

12.11.2.1.1. zapewnieniem świadczeń profilaktycznych i leczniczych w warunkach ambulatoryjnych,

12.11.2.1.2. kwalifikowaniem pacjentów na dalsze leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej,

12.11.2.1.3. orzekaniem o stanie zdrowia pacjenta i czasowej niezdolności do pracy,

12.11.2.1.4. opieką zdrowotną nad dzieckiem i młodzieżą,

12.11.2.1.5. zapobieganiem urazom i chorobom poprzez profilaktykę i szczepienia ochronne określone kalendarzem szczepień,

12.11.2.1.6. opieką nad niepełnosprawnymi,

12.11.2.1.7. promocją zdrowia i profilaktyką chorób.

12.11.2.2. Miejscem udzielania świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest Ambulatorium przy ul. Szpitalnej 20 w Przeworsku.

12.11.2.3. POZ zapewnia zdrowym i chorym świadczenia w miejscu zamieszkania oraz środowisku nauczania i wychowania, w warunkach ambulatoryjnych bądź domowych.
12.11.2.4. Ambulatorium POZ do zadań którego należy m.in.:

12.11.2.4.1. zabezpieczenie nocnej i świątecznej, ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej,

12.11.2.4.2. zabezpieczenie nocnej i świątecznej, ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki pielęgniarskiej,

12.11.2.4.3. leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
12.11.2.5. Transport Sanitarny w POZ do zadań którego należy m.in.:

12.11.2.5.1. wykonywanie transportu sanitarnego tj. przewóz środkami transportu medycznego pacjentów oraz materiałów biologicznych potrzebnych do świadczeń zdrowotnych (organizowanie transportu pacjentów do innych podmiotów leczniczych oraz z domu pacjenta do Szpitala i z powrotem).

1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna