Z a t w I e r d z a mPobieranie 414,31 Kb.
Strona4/6
Data15.02.2018
Rozmiar414,31 Kb.
1   2   3   4   5   6

12.5.1.2.9. wyznaczanie swojego zastępcy oraz okresowego lub stałego delegowania części posiadanych uprawnień podległym pracownikom, jak również udzielanie pracownikom upoważnień do załatwiania określonych spraw.

12.5.1.3. Kierownicy komórek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za:

12.5.1.3.1. rzetelną i terminową realizację powierzonych im obowiązków oraz prawidłowe wykonywanie przyznanych i powierzonych im uprawnień i obowiązków,

12.5.1.3.2. prawidłowe wykonywanie zadań, zleceń i poleceń realizowanych przez podległą im komórkę organizacyjną,

12.5.1.3.3. przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, a zwłaszcza dyscypliny finansowej i organizacyjnej w podejmowanych decyzjach,

12.5.1.3.4. racjonalny i rzetelny dobór wykonawców lub środków dla realizacji powierzonych zadań,

12.5.1.3.5. wykonywanie innych poleceń zleconych przez przełożonych,

12.5.1.3.6. przestrzeganie wszystkich regulaminów obowiązujących w Zakładzie, w tym przepisów BHP i p/poż.,

12.5.1.3.7. stan bezpieczeństwa oraz właściwe wykorzystanie powierzonego mienia i przydzielonych komórce organizacyjnej środków,

12.5.1.3.8. terminowe i rzetelne opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, informacyjnych i analitycznych,

12.5.1.3.9. przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,

12.5.1.3.10. dokładną znajomość obowiązujących przepisów prawa dotyczących w szczególności działania podległej im komórki organizacyjnej,

12.5.1.3.11. realizację zaleceń pokontrolnych i składanie informacji w tym zakresie,

12.5.1.3.12. należyte sporządzanie, rejestrowanie i przechowywanie wszystkich tworzonych lub otrzymanych dokumentów, pism i akt,

12.5.1.3.13. dbanie o dobro oraz właściwy wizerunek Zakładu.
12.5.2. Postanowienia dotyczące Kierowników komórek organizacyjnych odnoszą się również do innych pracowników zajmujących Samodzielne stanowiska pracy w Zakładzie.
12.5.3. Ordynatorzy lub kierownicy oddziałów szpitalnych

12.5.3.1. Zarządzanie i kierowanie oddziałem Szpitala jest wykonywane przez ordynatorów lub kierowników oddziału, do których obowiązków i zadań należy dodatkowo:

12.5.3.1.1. zapewnienie właściwego i prawidłowego leczenia pacjentów przyjętych na podległy oddział, w szczególności poprzez:

12.5.3.1.2. nadzór nad leczeniem pacjentów prowadzonych przez lekarzy oddziałowych,

12.5.3.1.3. zwoływanie konsultacyjnej narady lekarskiej w przypadkach szczególnie trudnych i przydzielanie specjalnej obsługi ciężko chorym pacjentom,

12.5.3.1.4. stosowanie w oddziale metod leczenia zgodnych z poziomem wiedzy lekarskiej oraz poziomem referencyjnym,

12.5.3.1.5. dokonywanie obchodów lekarskich,

12.5.3.1.6. informowanie pacjentów oraz ich rodzin o stanie zdrowia i dalszych kierunkach leczenia,

12.5.3.1.7. organizowanie i nadzorowanie pracy personelu oddziału pod względem fachowym, etycznym i dyscyplinarnym,

12.5.3.1.8. ustalanie rozkładu zajęć pracowników medycznych, zapewniającego ciągłość pracy oraz zabezpieczanie koniecznych zastępstw w razie nieobecności,

12.5.3.1.9. dbanie o stan techniczny wyposażenia i sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie oddziału i Zakładu,

12.5.3.1.10. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych w szczególności w zakresie usług leczniczych i medycznych obejmujących specjalizację podległego personelu w kierowanym oddziale,

12.5.3.1.11. uczestniczenie w naradach lekarskich oraz organizowanie okresowych spotkań i narad z podległym personelem medycznym dla omówienia bieżących spraw,

12.5.3.1.12. wykonywanie poleceń Dyrektora oraz Z-cy Dyrektora związanych z działalnością oddziału, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
12.6. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników na pozostałych stanowiskach
12.6.1. Lekarze
12.6.1.1. Do podstawowych obowiązków oraz zadań lekarzy należy:

12.6.1.1.1. badanie podmiotowe i przedmiotowe chorych zgodnie z posiadaną wiedzą,

12.6.1.1.2. ustalanie rozpoznania lekarskiego,

12.6.1.1.3. planowanie i realizowanie leczenia zabiegowego i/lub zachowawczego,

12.6.1.1.4. biegłe posługiwanie się, kontrola i nadzór nad aparaturą i sprzętem medycznym,

12.6.1.1.5. prowadzenie obowiązującej dokumentacji lekarskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami odnoszącymi się do działalności Zakładu,

12.6.1.1.6. odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych zgodnie z posiadaną wiedzą.

12.6.1.1.7. w przypadku lekarza anestezjologa znieczulającego pacjenta do zabiegu, pełnienie obowiązków Koordynatora Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej.

12.6.1.2. Do podstawowych uprawnień lekarzy należy:

12.6.1.2.1. wydawanie zleceń leczniczych lekarzom na niższych stanowiskach,

12.6.1.2.2. wydawanie zleceń leczniczych współpracującym pielęgniarkom i kontrola ich realizacji.

12.6.1.3. Lekarze ponoszą odpowiedzialność za:

12.6.1.3.1. decyzje dotyczące diagnostyki i leczenia prowadzonego pacjenta,

12.6.1.3.2. wykonywane samodzielnie zabiegi diagnostyczne i lecznicze,

12.6.1.3.3. wykonywane zabiegi diagnostyczne i lecznicze pod ich nadzorem,

12.6.1.3.4. bezpieczeństwo pacjenta,

12.6.1.3.5. współpracę z rodziną oraz podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi,

12.6.1.3.6. sposób prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.


12.6.2. Pielęgniarki oddziałowe
12.6.2.1. Do podstawowych obowiązków oraz zadań Pielęgniarek Oddziałowych należy:

12.6.2.1.1. organizacja świadczeń pielęgniarskich w oddziale,

12.6.2.1.2. kierowanie pracą podległego personelu,

12.6.2.1.3. sprawowanie nadzoru nad kompleksową opieką pielęgniarską zgodnie z wiedzą, standardami postępowania pielęgniarskiego i ogólnozakładowego oraz zasadami etyki zawodowej.

12.6.2.2. Podstawowymi uprawnieniami Pielęgniarek Oddziałowych są:

12.6.2.2.1. ustalanie sposobu realizacji kompleksowej i ciągłej opieki pielęgniarskiej zgodnie z wiedzą, standardami postępowania pielęgniarskiego i ogólnozakładowego oraz zasadami etyki zawodowej,

12.6.2.2.2. zgłaszanie uwag, spostrzeżeń oraz propozycji zmian w zakresie organizacji i zarządzania w oddziale lub w komórkach organizacyjnych współpracujących z oddziałem, z zachowaniem drogi służbowej,

12.6.2.2.3. dobieranie metod i sposobów realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych oraz ustalenie zakresu i treści informacji przekazywanych pacjentom i ich rodzinom przez pielęgniarki.

12.6.2.3. Pielęgniarki Oddziałowe ponoszą odpowiedzialność za:

12.6.2.3.1. realizację powierzonych zadań, podejmowanie decyzji oraz inicjatywy wymaganej na stanowisku pracy,

12.6.2.3.2. organizację i jakość pracy personelu pielęgniarskiego w oddziale,

12.6.2.3.3. terminowe i zgodne z zaleceniami zamawianie leków i potrzebnych materiałów,

12.6.2.3.4. stan dokumentacji pielęgniarskiej obowiązującej w oddziale,

12.6.2.3.5. stan sanitarno-higieniczny oddziału.
12.6.3. Pielęgniarki
12.6.3.1. Do podstawowych obowiązków oraz zadań Pielęgniarek należy:

12.6.3.1.1. ustalanie rozpoznania problemów pielęgnacyjnych poszczególnych pacjentów na podstawie danych uzyskanych z obserwacji i wywiadu z pacjentem i/lub jego rodziną oraz informacji uzyskanych od innych członków Zespołu Terapeutycznego,

12.6.3.1.2. planowanie opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta, diagnozy pielęgniarskiej i lekarskiej oraz zleconego programu diagnostycznego i leczniczo- rehabilitacyjnego,

12.6.3.1.3. realizowanie opieki pielęgniarskiej według ustalonego planu i aktualnego stanu zdrowia pacjenta oraz zleconego programu diagnostyczno-leczniczego,

12.6.3.1.4. ocena działań pielęgniarskich.

12.6.3.2. Podstawowymi uprawnieniami Pielęgniarek są:

12.6.3.2.1. wybór metody wykonywania zabiegów pielęgniarskich, decydowania o sposobie przygotowania pacjenta do zabiegów diagnostycznych i leczniczych,

12.6.3.2.2. informowanie chorych o sposobie zachowania się w czasie pobytu w Szpitalu i po leczeniu szpitalnym w zakresie niezbędnym do realizacji celów opieki np. żywienia, sposobu postępowania itp.,

12.6.3.2.3. samodzielne udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta,

12.6.3.2.4. korzystanie z dokumentacji lekarskiej w zakresie niezbędnym do ustalenia diagnozy pielęgniarskiej.

12.6.3.3. Pielęgniarki ponoszą odpowiedzialność za:

12.6.3.3.1. dokonaną ocenę sytuacji pacjenta i wyniki działań podjętych osobiście lub zleconych innym osobom,

12.6.3.3.2. prawidłowe wykonanie zleceń lekarskich,

12.6.3.3.3. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej,

12.6.3.3.4. zapewnienie opieki pielęgniarskiej wg obowiązujących standardów.
12.6.4. POŁOŻNE
12.6.4.1. Do podstawowych obowiązków oraz zadań Położnych należy:

12.6.4.1.1. ustalanie rozpoznania problemów pielęgnacyjnych poszczególnych pacjentek na podstawie danych uzyskanych z obserwacji i wywiadu z pacjentką i/lub jej rodziną oraz informacji uzyskanych od innych członków Zespołu Terapeutycznego,

12.6.4.1.2. planowanie opieki pielęgniarskiej/położniczej stosownie do stanu zdrowia pacjentki, diagnozy pielęgniarskiej i lekarskiej oraz zleconego programu diagnostycznego i leczniczo-rehabilitacyjnego,

12.6.4.1.3. realizowanie opieki pielęgniarskiej i położniczej według ustalonego planu i aktualnego stanu zdrowia pacjentki oraz zleconego programu diagnostyczno-leczniczego.

12.6.4.2. Podstawowymi uprawnieniami Położnych są:

12.6.4.2.1. wybór sposobu wykonywania zabiegów pielęgniarskich/położniczych, decydowania o sposobie przygotowania pacjentki do zabiegów diagnostycznych i leczniczych,

12.6.4.2.2. informowanie pacjentki o sposobie zachowania się w czasie pobytu w Szpitalu i po leczeniu szpitalnym, w zakresie niezbędnym do realizacji celów opieki np. żywienia, sposobu postępowania itp.,

12.6.4.2.3. udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjentki,

12.6.4.2.4. korzystanie z dokumentacji lekarskiej w zakresie niezbędnym do ustalenia diagnozy pielęgniarskiej.

12.6.4.3. Położne ponoszą odpowiedzialność za:

12.6.4.3.1. dokonaną ocenę sytuacji położniczej pacjentki i wyniki działań podjętych osobiście lub zleconych innym osobom,

12.6.4.3.2. prawidłowe wykonanie zleceń lekarskich,

12.6.4.3.3. prawidłowe prowadzenie dokumentacji położniczej,

12.6.4.3.4. zapewnienie opieki położniczej wg obowiązujących standardów.
12.7. Obowiązki wszystkich pracowników
12.7.1. Wszyscy pracownicy, niezależnie od uprawnień i realizowanych obowiązków, określonych zakresami czynności, obowiązani są:

12.7.1.1. znać podstawowe akty normatywne określające zadania Zakładu, jego organizację oraz zasady wykonywania poszczególnych zawodów oraz postanowienia Regulaminu Pracy,

12.7.1.2. znać zakres kompetencji, zadania, organizację pracy i powiązania funkcjonalne poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych,

12.7.1.3. rozwijać inicjatywę w kierunku doskonalenia form i metod pracy,

12.7.1.4. służyć pomocą i radą innym pracownikom oraz udostępniać – z zachowaniem drogi służbowej – posiadane informacje i materiały potrzebne innym pracownikom dla wykonywania przypisanych obowiązków,

12.7.1.5. aktywnie włączać się w zagadnienia wymagające równoczesnego zaangażowania się kilku jednostek lub komórek organizacyjnych,

12.7.1.6. sumiennie wykonywań zadania zlecone przez przełożonych,

12.7.1.7. przestrzegać tajemnicy służbowej, zawodowej i państwowej.
12.8. Działy
12.8.1. Do podstawowych zadań Działu Służb Pracowniczych i Płac należy:

12.8.1.1. przygotowywanie dokumentów związanych z zawieraniem i rozwiązywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, wynagrodzeniem oraz zmianą warunków pracy i płacy,

12.8.1.2. czuwanie nad prawidłową realizacją przepisów Kodeksu Pracy oraz innych przepisów określających prawa i obowiązki pracowników,

12.8.1.3. stały nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,

12.8.1.4. ścisła współpraca ze związkami i samorządami zawodowymi w zakresie spraw pracowniczych,

12.8.1.5. kompletowanie dokumentów i składanie wniosków w sprawach rent i emerytur,

12.8.1.6. sporządzanie obowiązujących sprawozdań,

12.8.1.7. sporządzanie naliczania wynagrodzeń dla pracowników z należnymi dodatkami oraz przysługującymi zasiłkami oraz import kosztów wynagrodzeń do Działu Finansowo-Księgowego,

12.8.1.8. rozliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń,

12.8.1.9. sporządzanie deklaracji podatkowych PIT,

12.8.1.10. prowadzenie dokumentacji w zakresie szkolenia wyższego i średniego personelu medycznego,

12.8.1.11. organizowanie praktyk wakacyjnych studentów.
12.8.2. Do podstawowych zadań Działu Analiz Ekonomicznych i Ubezpieczeń Zdrowotnych należy:

12.8.2.1. prowadzenie pełnej sprawozdawczości i rozliczeń finansowych za realizowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego usługi zdrowotne w zakresie podpisanych umów z NFZ,

12.8.2.2. przeprowadzanie analiz zmierzających do odzwierciedlenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu poprzez odpowiednie zgrupowanie i interpretację czynników warunkujących określony stan rzeczy, mierzonych ilościowo i wartościowo w określonym przedziale czasowym, w celu uzyskania możliwie wszechstronnych informacji potrzebnych do ustalenia warunków bieżącego i planowanego działania w Zakładzie.
12.8.3. Do podstawowych zadań Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Archiwum Dokumentacji Szpitalnej należy:

12.8.3.1. organizacja zadań Wypisu Chorych,

12.8.3.2. prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów na stanowiska: ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych oraz na stanowisko naczelnej pielęgniarki,

12.8.3.3. prowadzenie i uaktualnianie dokumentacji związanej z rejestracją i funkcjonowaniem Zakładu,

12.8.3.4. prowadzenie księgi głównej pacjentów hospitalizowanych,

12.8.3.5. sporządzanie zarządzeń Dyrektora we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi oraz prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych Dyrektora,

12.8.3.6. udział w opracowywaniu: statutu, regulaminów, zarządzeń,

12.8.3.7. protokołowanie posiedzeń zwoływanych przez Dyrektora,

12.8.3.8. organizowanie posiedzeń Rady Społecznej, przygotowywanie materiałów na posiedzenia, protokołowanie oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej jej działalności,

12.8.3.9. przygotowywanie ofert konkursowych na zawarcie umów o udzielanie świadczeń medycznych w zakresie badań diagnostycznych,

12.8.3.10. prowadzenie sprawozdawczości i statystyki medycznej oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych oraz innych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych,

12.8.3.11. obsługa administracyjna Poborowej Komisji Lekarskiej,

12.8.3.12. prowadzenie Archiwum Dokumentacji Szpitalnej,

12.8.3.13. udostępnianie dokumentacji medycznej w formie kserokopii uprawnionym podmiotom zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora.
12.8.4. Do podstawowych zadań Biura Obsługi Prawnej należy:

12.8.4.1. obsługa prawna Zakładu, a w szczególności udzielanie porad i opinii prawnych,

12.8.4.2. zastępstwo przed organami orzekającymi.
12.8.5. Do podstawowych zadań Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych należy:

12.8.5.1. przygotowywanie niezbędnych materiałów i dokumentów dotyczących prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne,

12.8.5.2. prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych,

12.8.5.3. prowadzenie rejestru zawartych umów w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

12.8.5.4. przygotowanie sprawozdań i informacji z zakresu realizacji zamówień publicznych,

12.8.5.5. udzielanie wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

12.8.5.6. ogłaszanie prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Zakładu,

12.8.5.7. wysyłanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wszystkim zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

12.8.5.8. prowadzenie protokołu postępowania,

12.8.5.9. ogłaszanie wyników postępowania,

12.8.5.10. zabezpieczenie właściwego zaopatrzenia materiałowego Zakładu,

12.8.5.11. zbieranie i analizowanie zamówień z poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu,

12.8.5.12. systematyczna analiza rynku potencjalnych dostawców celem uzyskania najlepszych warunków dostaw,

12.8.5.13. przygotowywanie i wysyłanie zamówień do dostawców,

12.8.5.14. prognozowanie zakupów i obniżki kosztów,

12.8.5.15. prowadzenie niezbędnej dokumentacji i rozliczanie dostaw,

12.8.5.16. przyjmowanie i załatwianie reklamacji,

12.8.5.17. prowadzenie prawidłowej gospodarki magazynowej, sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli pracy magazynu w zakresie prawidłowej gospodarki zapasami oraz ich zabezpieczenie.


12.8.6. Do podstawowych zadań Działu Higieny i Transportu Wewnętrznego należy:

12.8.6.1. zabezpieczenie koniecznego transportu wewnętrznego oraz posiłków żywnościowych, pościeli i innych artykułów gospodarczych i medycznych oraz odpadów zgodnie z obowiązującą procedurą,

12.8.6.2. utrzymanie optymalnego stanu czystości pomieszczeń i sprzętów w komórkach organizacyjnych Zakładu oraz pomieszczeniach składowania odpadów medycznych,

12.8.6.3. ustalenie rodzaju środków czystościowych i dezynfekcyjnych oraz sprzętu do wykonywania pracy, ich przydział na poszczególne komórki organizacyjne,

12.8.6.4. wykonywanie okresowych dezynfekcji na zlecenie Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych,

12.8.6.5. nadzór nad żywieniem chorych pod kątem jakości i ilości wydawanych posiłków.
12.8.7. Do podstawowych zadań Działu Zaplecza Technicznego należy:

12.8.7.1. administrowanie obiektami Zakładu,

12.8.7.2. nadzorowanie prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego wszystkich pomieszczeń Zakładu,

12.8.7.3. obsługa informacyjno-reklamowa Zakładu,

12.8.7.4. obsługa Zakładu w zakresie transportu sanitarnego i dostawczego,

12.8.7.5. zapewnienie sprawnej łączności telefonicznej, obsługa centrali telefonicznej oraz współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi,

12.8.7.6. nadzorowanie usługi prania bielizny szpitalnej,

12.8.7.7. skreślony

12.8.7.8. prowadzenie dokumentacji w zakresie umów na najmem lokali i dzierżawę terenu Zakładu,

12.8.7.9. wystawianie faktur za najem, dzierżawę i sprzedaż,

12.8.7.10. przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczenie przyjętej dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych,

12.8.7.11. przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego,

12.8.7.12. organizowanie i prowadzenie działalności oraz sprawowanie nadzoru w zakresie zapewnienia eksploatacji nieruchomości, gospodarki paliwowo-energetycznej, urządzeń energetycznych instalacji energetycznej, gazów medycznych, urządzeń chłodniczych, urządzeń łączności sygnalizacyjnej, alarmowej, sprzętu technicznego, medycznego, gospodarczego poprzez:

12.8.7.12.1. przeprowadzanie okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń oraz sprzętu medycznego celem zapewnienia niezbędnych napraw, remontów i konserwacji,

12.8.7.12.2. ustalanie programów oraz planów remontów, zabiegów konserwacyjnych, a także napraw i zapewnienie ich realizacji przy pomocy służb własnych i w trybie zleceń – przetargów innych jednostek gospodarczych,

12.8.7.13. sporządzanie projektów planów zaopatrzenia w środki techniczne,

12.8.7.14. ścisła współpraca z serwisem urządzeń medycznych i technicznych, Inspektorem Dozoru Technicznego i innymi instytucjami nadzoru i kontroli,

12.8.7.15. ustalanie planów dostosowawczych Zakładu, ich realizacja oraz informowanie o realizacji odpowiednich organów po zatwierdzeniu przez Dyrektora,

12.8.7.16. prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, eksploatacja instalacji i sieci centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, przyłączy wody, oczyszczalni ścieków i sieci wod.-kan.,

12.8.7.17. prawidłowa i ekonomiczna gospodarka w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych i technicznych będących na wyposażeniu kotłowni, hydrofornii i oczyszczalni ścieków,

12.8.7.18. ewidencja zużywanych materiałów, paliw, nośników energii, wody i ścieków oraz opracowywanie kalkulacji ich kosztów wytworzenia,

12.8.7.19. prowadzenie ewidencji w zakresie gospodarki odpadami.
12.8.8. Do podstawowych zadań Działu Finansowo - Księgowego należy:

12.8.8.1. prawidłowe i rzetelne ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych w zakresie rozrachunków, zakupów, kosztów oraz funduszy,

12.8.8.2. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonywanie zadań związanych z działalnością Zakładu,

12.8.8.3. prowadzenie rachunku kosztów zgodnie z obowiązującym prawem oraz sporządzanie miesięcznych analiz w tym zakresie,

12.8.8.4. ewidencjonowanie mienia będącego w posiadaniu Zakładu, a także inwentaryzowanie go zgodnie z przepisami oraz prawidłowe rozliczanie,

12.8.8.5. organizowanie i sprawowanie kontroli finansowej wewnętrznej,


1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna