Z a t w I e r d z a mPobieranie 414,31 Kb.
Strona2/6
Data15.02.2018
Rozmiar414,31 Kb.
1   2   3   4   5   6

11.2.3. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

11.2.4. Świadczenia zdrowotne realizowane w Zakładzie udzielane są z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz w ramach realizowanej umowy z NFZ.

11.2.5. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych są udzielane w sposób ciągły i rozplanowane przez kierownika komórki organizacyjnej na określone harmonogramem dostępności dni i tygodnie każdego miesiąca.

11.2.6. Zakład prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych dotyczących stanu zdrowia pacjenta i sposobu leczenia poprzez odpowiednie zabezpieczenie tych danych przed osobami postronnymi oraz zobowiązanie pracowników do przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie.

11.2.7. Obowiązującą zbiorczą i indywidualną dokumentację medyczną, zasady jej kompletowania, prowadzenia, udostępniania i przechowywania określa Dyrektor w zarządzeniu wewnętrznym.

11.2.8. Udzielenie na rzecz danego pacjenta nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych, następuje wyłącznie w przypadku posiadania przez pacjenta ubezpieczenia zdrowotnego zarówno w dniu udzielenia danego świadczenia, jak i w każdym dniu ewentualnej hospitalizacji.

11.2.9. Sprawdzenia statusu ubezpieczeniowego pacjenta, o którym mowa w pkt. 11.2.8. dokonują upoważnieni pracownicy za pośrednictwem portalu eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), z zastrzeżeniem pkt. 11.2.10. Weryfikacja uprawnień odbywa się na podstawie numeru PESEL i dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta.

11.2.10. Jeśli w trakcie sprawdzania okaże się, że NFZ nie potwierdza prawa do bezpłatnych świadczeń pacjenta, wówczas można je potwierdzić okazując dotychczasowy dokument wymieniony w pkt. 11.2.11. W przypadku braku w/w dokumentu pacjent może wypełnić oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

11.2.11. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz umożliwiającym potwierdzanie wykonania świadczeń opieki zdrowotnej jest karta ubezpieczenia zdrowotnego, zwana dalej kartą. Karta jest kartą typu elektronicznego. Do czasu wydania ubezpieczonemu karty dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, a w szczególności:

11.2.11.1. Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę (jeden z wymienionych dowodów):

11.2.11.2. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

11.2.11.3. Dla osoby ubezpieczonej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS):

 • legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne

11.2.11.4. Dla emerytów i rencistów:

 • aktualna legitymacja emeryta lub rencisty

11.2.11.5. Dla osoby bezrobotnej (o ile nie jest ubezpieczona, jako członek rodziny):

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające prawo osoby bezrobotnej

11.2.11.6. Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:

 • umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki

11.2.11.7. Dla osoby korzystającej z pomocy opieki społecznej:

 • decyzja wójta (burmistrza) gminy

 • legitymacja potwierdzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

11.2.11.8. Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej tj. współmałżonka osoby z wyżej wymienionych grup, o ile nie jest ubezpieczony z własnego tytułu, dziecka osoby ubezpieczonej, wnuka osoby ubezpieczonej, o ile nie jest zgłoszony przez rodziców lub szkołę (jeden z wymienionych dokumentów) :

 • dowód opłacania składki zdrowotnej przez głównego płatnika oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny

 • legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką

 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy

 • aktualna legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny

W przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia dodatkowo dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) lub niepełnosprawność.

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów.

Członkowie najbliższej rodziny w przypadku ubezpieczenia nie muszą mieć polskiego obywatelstwa.

11.2.11.9. Inni (np. duchowni, stypendyści):


 • kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia lub inne zaświadczenie od płatnika składki

11.2.11.10. Dla osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:

W razie konieczności udzielenia świadczeń, osoba uprawniona z innego państwa członkowskiego, przebywająca czasowo na terytorium Polski, ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej na podstawie: • EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

 • certyfikatu zastępczego

 • poświadczenia wydanego przez NFZ

W przypadku ich braku pacjent sam pokrywa koszty leczenia.

11.2.12. Jeśli ubezpieczony:

pokrywa koszty udzielonych świadczeń zdrowotnych tzn. płaci za leczenie, badania itp.

11.2.13. Jeżeli osoba ubezpieczona nie przedstawi dokumentu uprawniającego do bezpłatnego wykonania świadczeń zdrowotnych lub nie ureguluje składek w terminie określonym w ustawie i poniesie koszty świadczenia, może później ubiegać się o zwrot kosztów leczenia od instytucji ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ), przedstawiając w późniejszym terminie dokument ubezpieczenia.

11.2.14. W przypadku pracowników, za których nie opłacano regularnie składki zdrowotnej, ewentualne koszty leczenia pracownika poniesie pracodawca.

11.2.15. Żadne okoliczności, w tym brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń zdrowotnych nie mogą być powodem odmowy udzielenia świadczenia lub obciążenia pacjenta kosztami leczenia w następujących przypadkach:

11.2.15.1. nagłego zachorowania

11.2.15.2. wypadku, urazu lub zatrucia

11.2.15.3. stanu zagrożenia życia

11.2.15.4. porodu.

   1. Dowód ubezpieczenia zdrowotnego może zostać przedstawiony przez ubezpieczonego w innym czasie, nie później niż 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielenia świadczenia, o ile pacjent nadal przebywa w Szpitalu lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielenia świadczenia. W przypadku nie przedstawienia dokumentu w terminach określonych powyżej, świadczenie zostaje udzielone na koszt świadczeniobiorcy.

   2. Przedstawione powyżej zasady nie dotyczą dzieci do ukończenia 6 miesiąca życia.

   3. Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przysługuje m.in. kobietom w ciąży i w okresie połogu oraz dzieciom do 18 roku życia, pod warunkiem, że posiadają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium Polski. Świadczenia udzielone tym osobom są finansowane przez NFZ ze środków przekazanych przez budżet państwa.

   4. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych cudzoziemcom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.
  1. Szczególne uprawnienia


11.3.1. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają:

11.3.1.1. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,

11.3.1.2.Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,

11.3.1.3. inwalidzi wojenni i wojskowi,

11.3.1.4. kombatanci, oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego,

11.3.1.5. żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

11.3.1.6. weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

11.3.1.7. kobiety w ciąży,

11.3.1.8. świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.  

11.3.2. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej mają także Dawcy Przeszczepu.
11.4. Listy oczekujących
11.4.1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem wg ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania.

11.4.2. Zakład ustala kolejność udzielania świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszeń pacjentów oraz informuje ich o terminie udzielenia świadczenia.

11.4.3. W celu zabezpieczenia prawidłowej kolejności udzielania świadczeń Zakład prowadzi listę pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia.

11.4.4. Lista oczekujących prowadzona jest w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z zasadami określonymi przez NFZ.

11.4.5. Zasady tworzenia i prowadzenia rejestru osób oczekujących na świadczenia zdrowotne udzielane w Zakładzie, zawarte są w Zarządzeniu wewnętrznym Dyrektora.
11.5. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia do Szpitala
11.5.1. Pacjenci są hospitalizowani w ramach funkcjonujących oddziałów szpitalnych.

11.5.2. Hospitalizacja pacjenta obejmuje:

11.5.2.1. kompleksową ocenę stanu zdrowia pacjenta,

11.5.2.2. przeprowadzenie procedur diagnostycznych i leczniczych,

11.5.2.3. rehabilitację leczniczą,

11.5.2.4. środki farmaceutyczne i materiały medyczne konieczne do wykonywania świadczenia,

11.5.2.5. pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia,

11.5.2.6. wypis pacjenta do domu lub innego szpitala,

11.5.2.7. wydanie zaleceń lekarskich i wskazówek pielęgniarskich po hospitalizacji.

11.5.3. Świadczenia zdrowotne o charakterze stacjonarnym są udzielane na podstawie skierowania lekarza, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.

11.5.4. Świadczenia zdrowotne są udzielane bez skierowania w stanach nagłych.

11.5.5. Przyjęcia pacjentów odbywają się całodobowo.

11.5.6. Pacjenci przyjmowani są w trybie nagłym lub planowym.

11.5.7. Każde przyjęcie odbywa się w Izbie Przyjęć.

11.5.8. O przyjęciu do Szpitala osoby zgłaszającej się bez skierowania lub skierowanej przez uprawnioną instytucję (np. zespół ratownictwa medycznego) orzeka lekarz dyżurny Izby Przyjęć w porozumieniu z lekarzem dyżurnym danego oddziału, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, chyba że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie pacjenta do Szpitala bez wyrażenia przez niego zgody.

11.5.9. O przyjęciu do Szpitala osoby zgłaszającej się ze skierowaniem orzeka lekarz dyżurny danego oddziału.

11.5.10. Jeżeli lekarz, o którym mowa w pkt. 11.5.8. lub w pkt. 11.5.9., stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta w Szpitalu, a brak miejsc, zakres świadczeń udzielanych przez Szpital lub względy epidemiczne nie pozwalają na przyjęcie, Szpital po udzieleniu niezbędnej pomocy organizuje w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innego szpitala, po uprzednim porozumieniu się z tym szpitalem.

11.5.11. Jeżeli przyjęcie do Szpitala nie musi nastąpić natychmiast, nie występuje sytuacja bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, a Szpital nie ma w danej chwili możliwości przyjęcia, lekarz kierujący danym oddziałem lub lekarz dyżurny wyznaczają termin, w którym nastąpi przyjęcie do oddziału i pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących.

11.5.12. O rozpoznaniu stanu zdrowia i o podjętych czynnościach lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej.

11.5.13. W przypadku odmowy przyjęcia do Szpitala, pacjent otrzymuje pisemną informację o rozpoznaniu choroby, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do Szpitala, zastosowanym postępowaniu lekarskim oraz ewentualnych zaleceniach.

11.5.14. W momencie przyjęcia do Szpitala pacjent obowiązany jest przedstawić:

11.5.14.1. skierowanie do Szpitala wraz z posiadaną dokumentacją medyczną i wynikami badań zleconych przez lekarza kierującego,

11.5.14.2. dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość pacjenta, a w przypadku negatywnej weryfikacji przez NFZ, również aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego.

11.5.14.3. skreślony

11.5.15. Przedmioty wartościowe w momencie przyjęcia do Szpitala pacjent powinien przekazać rodzinie lub do depozytu szpitalnego. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe będące własnością pacjenta, jeśli nie zostały oddane do depozytu.

11.5.16. Pacjent skierowany do Szpitala powinien posiadać przy sobie: przybory toaletowe, szlafrok, pidżamę i pantofle. Rzeczy osobiste pacjent powinien przekazać rodzinie lub do depozytu ubrań za pokwitowaniem.

11.5.17. Pacjentów w Izbie Przyjęć zaopatruje się w znaki identyfikacyjne.
11.6. Wypisanie ze Szpitala
11.6.1. Wypisanie ze Szpitala następuje :

11.6.1.1. gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu,

11.6.1.2. na żądanie osoby przebywającej w Szpitalu lub jego przedstawiciela ustawowego,

11.6.1.3. gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych mogą spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

11.6.2. Wypisania pacjenta ze Szpitala w przypadkach wymienionych w pkt. 11.6.1. dokonuje ordynator lub wyznaczony przez niego lekarz.

11.6.3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania ze Szpitala pacjenta, której stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, Dyrektor lub lekarz przez niego upoważniony może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy sąd opiekuńczy, przy czym sąd ten jest niezwłocznie zawiadamiany o odmowie wypisania ze Szpitala i przyczynach tej odmowy.

11.6.4. Pacjent występujący z żądaniem wypisania ze Szpitala jest informowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych. Jeśli, mimo to podtrzymuje swe żądanie, składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze Szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia, lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.

11.6.5. Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji w wyznaczonym przez Szpital terminie, zawiadamia się o tym niezwłocznie organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby oraz dokonuje się jej przewiezienia do miejsca zamieszkania na koszt gminy.

11.6.6. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, ponosi koszty pobytu w Szpitalu począwszy od terminu, określonego przez Dyrektora w porozumieniu z właściwym ordynatorem, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń określonych w przepisach odrębnych.

11.6.7. Pacjent po wypisaniu otrzymuje Kartę Informacyjną.
11.7. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
11.7.1. Świadczenia zdrowotne z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane są w ramach funkcjonujących poradni specjalistycznych w Zakładzie.

11.7.2. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza kierującego ubezpieczenia zdrowotnego.

11.7.3. Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

11.7.3.1. ginekologa i położnika,

11.7.3.2. skreślony,

11.7.3.3. wenerologa,

11.7.3.4. skreślony,

11.7.3.5. psychiatry.

11.7.4. Skierowania do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych nie jest wymagane dla:

11.7.4.1. inwalidów wojennych i wojskowych,

11.7.4.2. osób represjonowanych,

11.7.4.3. kombatantów,

11.7.4.4. cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

11.7.4.5. uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

11.7.4.6. weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

11.7.4.7. dla świadczeniobiorców do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,

11.7.4.8. osób chorych na gruźlicę,

11.7.4.9. osób zakażonych wirusem HIV,

11.7.4.10. osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego, 

11.7.4.11. osób w zakresie badań dawców narządów.

11.7.5. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielone bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego opłaca świadczeniobiorca wg Cennika Usług.

11.7.6. Zakład zapewnia rejestrację pacjentów oraz wizyty domowe na podstawie zgłoszenia:

11.7.6.1. osobistego;

11.7.6.2. telefonicznego;

11.7.6.3. za pośrednictwem osoby trzeciej.

11.7.7. Świadczenia zdrowotne udzielane są, o ile to możliwe, w dniu zgłoszenia.

11.7.8. W razie nagłego zachorowania pacjent przyjmowany jest bez skierowania w dniu zgłoszenia.

11.7.9. Pacjent ma możliwość wyboru lekarza, jeżeli nie jest możliwe przyjęcie w dniu zgłoszenia, wówczas pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących na pierwszy wolny termin i zostaje poinformowany o dacie przyjęcia.

11.7.10. Zakład umieszcza w miejscu ogólnie dostępnym informacje o godzinach pracy osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

11.7.11. W przypadku długotrwałego leczenia w poradni specjalistycznej skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu wymagane jest tylko przy pierwszej wizycie i jest ważne aż do zakończenia procesu leczniczego.

11.7.12. Lekarz specjalista udzielający porady ma obowiązek:

11.7.12.1. kompleksowej oceny stanu zdrowia pacjenta,

11.7.12.2. podjęcia procesu leczenia,

11.7.12.3. realizacji procedur diagnostycznych właściwych dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

11.7.12.4. wydania orzeczenia o aktualnym stanie zdrowia pacjenta.

11.7.13. Badania specjalistyczne zapewnia lekarz specjalista w takim zakresie, jaki przewiduje procedura leczenia danego schorzenia i konkretna potrzeba zdiagnozowania choroby.

11.7.14. Gdy cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne, lekarz kieruje pacjenta do leczenia szpitalnego.
11.8. Pracownie diagnostyczne
11.8.1 Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki udzielane są w ramach funkcjonujących w Zakładzie pracowni diagnostycznych.

11.8.2. Wykonywanie badań diagnostycznych, odbywa się bezpośrednio w poradniach lub pracowniach diagnostycznych Zakładu, w dniach i godzinach ustalonych harmonogramem pracy. W przypadku braku możliwości realizacji określonego zakresu zleconych badań, Zakład zabezpiecza ich wykonanie w pracowniach podmiotów, z którymi ma zawartą umowę.

11.8.3. Pracownie diagnostyczne Zakładu mogą wykonywać badania pacjentom skierowanym przez inne podmioty, na podstawie zawartych umów.

11.8.4. Pacjent ma prawo do bezpłatnych świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym analityki medycznej na podstawie ważnego skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, pod warunkiem zawarcia stosownej umowy z podmiotem zlecającym wykonanie badania. W pozostałych przypadkach za badania diagnostyczne odpłatność ponosi pacjent.

11.8.5. Stawki za badania diagnostyczne w Zakładzie określa Cennik Usług.

11.8.6. Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane w dniu zgłoszenia, a w przypadku niemożności przyjęcia pacjenta w dniu jego zgłoszenia, należy wpisać pacjenta na listę osób oczekujących.

11.8.7. Rejestracja pacjentów następuje z dokładnym wyznaczeniem terminu realizacji świadczenia zdrowotnego tj. dnia i godziny lub bloku godzinowego.

11.8.8. Rejestracja pacjentów odbywa się:

11.8.8.1. osobiście,

11.8.8.2. telefonicznie,

11.8.8.3. za pośrednictwem osoby trzeciej.

11.8.9. Badania pilne wykonywane są pacjentowi niezwłocznie.

11.9. Transport sanitarny
11.9.1. Pacjentowi na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego Zakładu w przypadkach:

11.9.1.1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w Szpitalu. Decyzję taką może podjąć lekarz POZ udzielający świadczeń w ramach Zakładu lub N ZOZ, dla których Zakład świadczy tego typu usługi w ramach stosownej umowy z NFZ,

11.9.1.2. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia szpitalnego. Decyzję taką może podjąć ordynator lub wyznaczony przez niego lekarz,


1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna