Z a ł o ż e n I aPobieranie 34,58 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar34,58 Kb.

Z A Ł O Ż E N I A
Planowanych zadań inwestycyjnych

oraz zakupów inwestycyjnych

na 2014 rok.
Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2014 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:


  1. Zadania inwestycyjne


1.Połączenie Stacji Uzdatniania Wody w Radzyniu Chełmińskim ze Stacją Uzdatniania Wody w Mgowie oraz wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej umożliwiającej połączenie budynków mieszkalnych w miejscowości Czeczewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 90 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.


2.Budowa małej infrastruktury turystycznej przy jeziorach Kneblowo i Szumiłowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kneblowo i Zakrzewo gmina Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą 691 455zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 247 501zł oraz dochodami własnymi gminy w wysokości 443 954zł.


3. Budowa ścieżki rowerowej odcinek A: Radzyń Chełmiński – Czeczewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 889 106zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 389 106zł oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 500 000zł, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi", oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


4. Budowa ścieżki rowerowej odcinek B: Czeczewo- Gołębiewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 462 264zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 242 264zł oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 220 000zł, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


- 2 –
5. Przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041609C, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami Rywałd - Stara Ruda.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 140 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 90 000zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej do planowanej wysokości 50 000zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem.
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szumiłowo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 60 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 30 000zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 30 000zł.


7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czeczewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000zł i pokryte dochodami własnymi gminy w wysokości 20 000zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 30 000zł.


8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.


9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzyń Chełmiński, ul. Rybaki i Nowickiego.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 180 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 180 000zł.


10. Przebudowa drogi gminnej Radzyń Wybudowanie - Mazanki.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 140 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 110 000zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 30 000zł.


11.Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w Radzyniu Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 9 840zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.


12. Budowa ścieżki rowerowej odcinek C: Gołębiewo – Rywałd (opracowanie dokumentacji).

Planowane nakłady finansowe wyniosą 12 300zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.


- 3 –
13.Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykup gruntów pod rozbudowę drogi gminnej przy ul. Tysiąclecia w Radzyniu Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 19 840zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
14.Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi oraz odtworzenie trasy przebiegu drogi przy ul. Waryńskiego.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.


15. Przebudowa drogi powiatowej nr 1419C Zielnowo - Gziki na odcinku o długości 1824m.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.


16.Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni ul. Sady w Radzyniu Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.


17.Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni UMiG w Radzyniu Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.


18.Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej na osiedlu Fijewo

Planowane nakłady finansowe wyniosą 215 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.


19.Zakup i montaż drzwi garażowych dla OSP Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.


20. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysu na montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.


21. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 85 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.


- 4 –
22. Zakup i montaż okien w świetlicy wiejskiej w Radzyniu Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 11 250zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

23. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap II.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 363 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 63 000zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 300 000zł.


24. Zakup i montaż urządzeń do siłowni i gier zewnętrznych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 60 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.


25.Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w Radzyniu Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 368 379zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 11 700zł, zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 211 879zł oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 144 800zł, na podstawie złożonego wniosku, o dofinansowanie w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.26. Budowa boiska treningowego w Zielnowie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.


27. Budowa i wyposażenie fauny w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 70 000zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.


28. Zakup i montaż oczyszczalni do oczka wodnego w parku rekreacji sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 12 000zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

- 5 –  1. Zakupy inwestycyjne


1.Zakup samochodu dla potrzeb pracowników wodociągów.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 55 000zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.


2.Zakup wiat przystankowych.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 9 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.


3.Wykup gruntów pod budowę ścieżek rowerowych Radzyń Chełmiński-Czeczewo – Gołębiewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.


4. Zakup dwóch pomp obiegowych do centralnego ogrzewania - kotłownia ul. Sady w Radzyniu Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 11 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.


5.Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 21 343zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

W ramach tego zadania Gmina nasza przystąpiła do realizacji projektu kluczowego pn.”Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013. Realizacja tego zadania następuje w latach 2011-2015. Środki zaplanowane na 2014 rok stanowią wkład własny gminy w realizację tego zadania.
6. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kuj. - Pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (zakup tablic interaktywnych).

Planowane nakłady finansowe wyniosą 14 717zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

W ramach tego zadania gmina nasza podpisała umowę partnerską, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego Nr XXIII/202/13 z dnia 8 marca 2013r w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn.”Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2013) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Zakres rzeczowy tego zadania przewiduje wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania,

- 6 –
w sposób umożliwiający sprawne i efektywne osiągniecie zakładanego celu, w szczególności doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające jakość procesu kształcenia. Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim w ramach tego projektu otrzyma 4 zestawy, na które składa się tablica interaktywna wraz z oprzyrządowaniem i laptopem oraz pokryty zostanie koszt budowy systemu treści edukacyjnych, szkolenia, promocja i zarzadzanie projektem.

Umowa Partnerska została podpisana celem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach RPO.
7. Zakup kserokopiarki do UMiG Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 6 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.


8. Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i lodowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyniu Chełmińskim w ramach realizacji projektu "Ochrona obszarów objętych szczególnymi formami przyrody na terenie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej "RYBAK".

Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 535zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.


9.Zakup szafek uczniowskich wraz z montażem dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.


10. Zakup dwóch schodołazów dla niepełnosprawnych.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. W ramach tego zakupu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON.


11. Zakup pojazdu do przewozu dzieci dla potrzeb Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 70 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna