Żywiec, dnia16Pobieranie 80,12 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar80,12 Kb.

Żywiec, dnia 04.02.2013 r.

SPECYFIKACJA


ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żywieckiego

WRiS.272.4.2013

 1. Informacje ogólne


 1. Zamawiającym jest:

Powiat Żywiecki

ul. Krasińskiego 13

34-300 Żywiec

tel. fax. 033/860-50-00

Regon 072181729

NIP 553-20-92-672Adres internetowy: www.starostwo.zywiec.pl

Stosownie do upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 35/11/IV Zarządu Powiatu w Żywcu z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia podległej jednostki do prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych, czynności związane z przeprowadzeniem postępowania dokonuje Starostwo Powiatowe w Żywcu – Wydział Rozwoju i Strategii.
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żywieckiego

Wspólny Słownik Zamówień:

66110000-4 – usługi bankowe


 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej Specyfikacją, udostępniana
  jest zainteresowanym wykonawcom bezpłatnie w Wydziale Rozwoju i Strategii Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Leśnianka 102a, II piętro pok. nr 24 lub za zaliczeniem pocztowym a także na stronie internetowej www.starostwo.zywiec.pl

lub wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Żywcu, ul. Krasińskiego 13 (I piętro).

 1. Wraz ze złożeniem wniosku o wydanie Specyfikacji Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty.

 2. Za przesłanie Specyfikacji drogą pocztową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę wynikającą z cennika podmiotu dostarczającego przesyłkę – zgodnie z dołączonym do przesyłki drukiem przelewu.

 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

 4. Nie zamierza się ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 5. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

 7. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

 8. Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych.

 9. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 10. Nie dopuszcza się porozumiewania się drogą elektroniczną.

 11. Nie przewiduje się udzielania zaliczek.


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żywieckiego:

  1. pełna obsługa bankowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Żywieckiego tj. Starostwa Powiatowego w Żywcu i 25 jednostek organizacyjnych powiatu, wymienionych w załączniku Nr 6 do Specyfikacji – na jednakowych warunkach:

   1. zapewnienie elektronicznego bezpłatnego prowadzenia obsługi bankowej w systemie bankowości internetowej (bankowość elektroniczna):

  • instalacja systemu,

  • obsługa, aktualizacja i konserwacja systemu,

  • przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników Starostwa Powiatowego – co najmniej 10 osób, pracowników Powiatowego Zarządu Oświaty – co najmniej 6 osób, oraz pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych (co najmniej po jednej osobie z każdej jednostki),

   1. bieżąca obsługa bankowa, obejmująca:

  • otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych, rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym wyodrębnionych rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej –około 200 rachunków

  • prowadzenie rachunków pomocniczych na warunkach odpowiadających warunkom prowadzenia rachunku podstawowego:

  • realizacja poleceń przelewów – średnio miesięcznie około 6.000 szt., w tym:

 • Starostwo Powiatowe – 1.500 szt.

 • jednostki organizacyjne – 4.500 szt.

  • przyjmowanie wpłat gotówkowych – średnio 150 szt. w miesiącu na łączna kwotę około 400.000 zł, w tym:

 • Starostwo Powiatowe – 300.000 szt.

 • jednostki organizacyjne – 100.000 szt.

  • dokonywanie wypłat gotówkowych – średnio 80 szt. w miesiącu na łączna kwotę 200.000 zł w tym:

 • Starostwo Powiatowe – 64.000 szt.

 • jednostki organizacyjne – 136.000 szt.

  • wydawanie codziennie wyciągów bankowych oraz ustalenie salda na każdy dzień roboczy,

  • uznawanie i obciążanie rachunków bankowych w dniu operacji;

   1. pozostałe usługi bankowe:

  • wydawanie blankietów czeków gotówkowych,

  • wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,

  • przechowywanie depozytów;

   1. oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i pozostałych rachunkach

   2. miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Starostwa i podległych jednostek,

   3. przyjmowanie lokat długoterminowych na podstawie odrębnych umów,

   4. uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej

  • w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy postawiony do dyspozycji w ciągu 5 dni od daty obowiązywania umowy na obsługę budżetu do 31 grudnia każdego roku,

  • oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 3-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, powiększona o stałą marżę banku,

   1. prowadzenie obsługi bankowej w pomieszczeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, na warunkach określonych w „Projekcie umowy najmu lokalu użytkowego”, stanowiącym załącznik Nr 7 do Specyfikacji przez cały okres trwania umowy.

  1. W ramach świadczonej obsługi bankowej budżetu Powiatu Żywieckiego i jednostek organizacyjnych Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę:

 1. prowizji ani opłat z tytułu otwarcia rachunków bieżących i rachunków pomocniczych,

 2. prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu wydanego przez Zamawiającego na rachunek prowadzony przez Wykonawcę,

 3. prowizji od kwoty przelewu, w związku z poleceniem wydanym przez Zamawiającego,

 4. opłat za wypłatę gotówkową z rachunku Zamawiającego,

 5. opłat od Zamawiającego z tytułu wpłaty gotówkowej własnej i obcej na rachunek Zamawiającego,

 6. prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia sald na rachunku bieżącym,

 7. prowizji i opłat z tytułu uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym,

 8. prowizji ani opłat od wykorzystanego kredytu oraz niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym,

 9. opłat za wydawanie blankietów czekowych,

 10. opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych,

 11. opłat z tytułu instalacji, udostępnienia, aktualizacji w siedzibie Zamawiającego i jednostek organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz z tytułu przeszkolenia wskazanych pracowników,

 12. opłat za sporządzenie i udostępniania wyciągów bankowych.
  1. Bank będzie stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat, prowizji i oprocentowania środków również w stosunku do jednostek organizacyjnych Powiatu, które zostały wymienione w załączniku Nr 6 do SIWZ,

  2. W okresie od 01.07.2013 r. do 31.08.2013 r. Zamawiający dopuszcza świadczenie usług w oddziale lub punkcie obsługi klienta banku zlokalizowanego na terenie Powiatu Żywieckiego, z uwagi na potrzebę przystosowania przez Wykonawcę pomieszczenia, o którym mowa w pkt. 1.1 h), do swoich potrzeb związanych ze świadczeniem niniejszej usługi.

  3. Wskazane w pkt 1.1)b) wartości oraz ilości mają charakter wyłącznie szacunkowy stąd ich zwiększenie nie będzie rodziło po stronie wykonawcy praw do dodatkowego wynagrodzenia.

  4. Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania wszystkich wyciągów z systemu bankowości elektronicznej. Jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej Zamawiający będzie żądał wyciągów w formie papierowej.

  5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość przeglądania – przez osoby upoważnione przez Powiat – rachunków jednostek budżetowych Powiatu wskazanych w załączniku Nr 6 do specyfikacji.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od 01.07.2013 r. do 30.06.2016 r. 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

       1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Ad. 1)

Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do Specyfikacji, że jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 1376 ze zm.) lub w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszeniu i bankach zrzeszających (Dz. U. 2000, nr 119, poz. 1252 ze zm.)


Ad. 2)

Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu wykonanych bądź wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże (na druku stanowiącym Załącznik Nr 3 do Specyfikacji), że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał bądź wykonuje, przez okres co najmniej 12-stu miesięcy, przynajmniej jedną usługę w ramach jednej umowy, polegającą na obsłudze bankowej budżetu jednostki administracji publicznej.

Ad. 3)

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy na druku stanowiącym załącznik Nr 4 do Specyfikacji, że dysponuje oddziałem, placówką bankową lub punktem obsługi klienta banku zlokalizowanym na terenie Powiatu Żywieckiego – ze wskazaniem nazwy i adresu.


Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do Specyfikacji, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Ad. 4)

Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do Specyfikacji, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia.
       1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

       2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia.

 1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

 1. W celu potwierdzenia, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do Specyfikacji), a także – o ile wynika to ze złożonego oświadczenia – pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,

 2. wykaz wykonanych bądź wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług - co najmniej jednej usługi wykonanej bądź wykonywanej, przez okres co najmniej 12-stu miesięcy, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w pkt IV.1.2)

 3. wykaz oddziałów/placówek bankowych/punktów obsługi klienta – Załącznik Nr 4 do Specyfikacji
 1. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji,

  2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie).

 1. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:

    1. wypełniony Formularz ofertowy (zał. Nr 1 do Specyfikacji), zawierający m. in. oświadczenie o przyjęciu terminu płatności i terminu związania ofertą,

    2. w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

 1. Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, z tym że pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz zostać przedłożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

 3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z §4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

 4. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

 5. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w pkt V.2.1)-4) winny zostać złożone odrębnie w odniesieniu do każdego z wykonawców.

 7. W przypadku wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w ramach spółki cywilnej, dokumenty, o których mowa w pkt V.2. 3) i 4) winny zostać złożone odrębnie w odniesieniu do spółki cywilnej oraz odrębnie w odniesieniu do jej wspólników.

 8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna), warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z wykonawców składających ofertę, natomiast warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 2 – 4 (warunki materialne lub warunki potwierdzające zdolność wykonawcy do wykonania przedmiotowego zamówienia) mogą być spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Złożone przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie oświadczenia, o których mowa wyżej powinny potwierdzać spełnianie warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 Pzp. 1. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT


 1. Oferta winna być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i treść oferty winna być zgodna z treścią niniejszej Specyfikacji.

 2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Oferta powinna być złożona zgodnie z Formularzem ofertowym (zał. Nr 1 do Specyfikacji).

 4. Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części V.

 5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką pisarską oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

 6. Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

 7. Każdy z wykonawców może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

 8. Wszystkie strony oferty powinny być złożone w jedną całość i umieszczone w nieprzejrzystym opakowaniu.

 9. Opakowanie, o którym mowa w pkt 8 powinno być oznaczone następująco:

Oferta

Obsługa bankowa budżetu Powiatu ŻywieckiegoNie otwierać przed dniem 18.02.2013 r. godz. 13:30

oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.


 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

 3. Niedopuszczalne jest poprawianie, względnie zmiana treści oferty, po terminie przeznaczonym na składanie ofert.

 4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy, winny być zamieszczone jako ostatni załącznik do oferty i znajdować się w nieprzejrzystym opakowaniu. Informacje te nie zostaną ujawnione, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane.


 1. FORMA WZAJEMNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Zamawiający dla przekazywania oświadczeń i dokumentów ustala wyłącznie formę pisemną, natomiast dla przekazywania zawiadomień, wniosków, zapytań oraz wyjaśnień ustala formę pisemną formę przekazu faksowego (nr faksu 33/861-12-52) oraz elektroniczną (adres mailowy Zamawiającego przetargi@starostwo.zywiec.pl).

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji w formie innej niż pisemna.

Na żądanie Wykonawcy Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji w formie innej niż pisemna.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 1. Dla wyliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z miesiąca lutego 2013 r. wyliczoną jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy plus marża banku.

 2. Oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych objętych postępowaniem należy obliczyć w oparciu o stawkę WIBID 1M +/- marża banku. W związku z tym do WIBID 1M należy podać wysokość marży banku + lub -. Oprocentowanie będzie stałe przez okres 1 miesiąca wg WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy.

 3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

 4. Cena oferowana za wykonanie zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy. Cena oferty jest ceną ostateczną i winna obejmować koszt wszystkich prac i wydatków związanych z wykonaniem zamówienia z należnymi podatkami i ewentualnymi upustami.

 5. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie. 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT


 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 18.02.2013 r. do godz. 13:15 w Starostwie Powiatowym w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec, parter – Biuro Informacji.

 2. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcy.

 3. Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do publicznego badania ofert pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w terminie określonym w pkt 1.

 4. Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, tj. wskazującym na możliwość dokonania podmiany zawartości oferty, nie będą dopuszczone do postępowania przetargowego i zostaną zwrócone wykonawcy z adnotacją (pieczątką) o treści „dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym – nie podlega rozpatrzeniu”.

 5. W przypadku złożenia oferty zamiennej na opakowaniu zewnętrznym oferty należy umieścić dodatkowo napis „Oferta zamienna” – oferty pierwotne będą wycofane z postępowania przetargowego bez otwierania i zostaną zwrócone wykonawcy. 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 1. TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

 1. Otwarcie ofert jest jawne.

 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.02.2013 r. o godz. 13:30 w Starostwie Powiatowym w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec, Sala Narad, I piętro.

 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostaje podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 4. W dalszej części:

 1. zostaje podana informacja o ilości ofert złożonych do rozpatrzenia w drodze postępowania przetargowego,

 2. następuje stwierdzenie nienaruszenia opakowań ofert,

 3. następuje stwierdzenie, czy wszystkie oferty wpłynęły w wymaganym terminie,

 1. Po otwarciu ofert podane zostanie do wiadomości:

 1. imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

 2. cena oferty,

 3. termin wykonania zamówienia,

 4. okres gwarancji,

 5. warunki płatności zawarte w ofercie.

 1. Na zakończenie części publicznego badania ofert nastąpi przyjęcie do protokołu ewentualnych uwag uczestników postępowania przetargowego.


 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERT - KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Przy badaniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się stosował poniższe kryteria oceny:

  1. cena oferty – waga kryterium 75 %,

  2. wysokość oprocentowania rachunków rozliczeniowych – 20 %

  3. wysokość oprocentowania kredytu na rachunku bieżącym – 5 %

 2. Pojęcie ceny oraz sposób jej obliczenia zostały określone w części IX niniejszej Specyfikacji.

 3. Liczba punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej dla danego kryterium zostanie wyliczona według następującego wzoru: 1. Koszt bieżącej obsługi

Najniższa cena za bieżącą obsługę ze złożonych ofert.

C = ------------------------------------------------------------------ x 75 : 10

Cena za bieżącą obsługę w ofercie badanej

 1. Oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych

Wysokość oproc. w ofercie badanej

Pr = ---------------------------------------------------------- x 20 : 10

Najwyższa wysokość oproc. ze złożonych ofert.

 1. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Najniższa wysokość oproc. ze złożonych ofert.

Pkr = ---------------------------------------------------------- x 5 : 10

Wysokość oproc. w ofercie badanej

Jeżeli wykonawca wskaże koszt bieżącej obsługi „0”, wówczas dla potrzeb obliczeń przyjmuje się wartość „0,01”.

Wysokość oprocentowania należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli wykonawca wskaże oprocentowanie „0”, wówczas dla potrzeb obliczeń przyjmuje się wartość „0,01”.

Łączna ocena oferty = C + Pr + Pkr
 1. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów obliczonych wg powyższych zasad.


 1. WYBÓR WYKONAWCY, TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW Postępowania

 1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  2. wykonawcach, których oferty zostaną odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  4. terminie określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3. Informacje, o których mowa w punkcie 2.1) zostaną również zamieszczone na stronie internetowej www.starostwo.zywiec.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

4. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert) albo którzy złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert).
 1. ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY

 1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na następujących warunkach:

 2. Wykonawca będzie zobowiązany do wynajęcia lokalu położonego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13, na warunkach określonych w „Projekcie umowy najmu lokalu użytkowego”, stanowiącym załącznik Nr 7 do Specyfikacji.

 3. Jeżeli oferta wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia wspólnie, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zażąda, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy ci przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą ich współdziałanie.

 4. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach równych po zakończeniu każdych 12 miesięcy świadczenia usług objętych umową. Termin płatności = 30 dni.


 1. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ICH UDZIELANIA

 1. Przed terminem składania ofert każdy wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji.

 2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

 4. Przedłużenie terminu do składania nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 2.

 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

 6. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

  1. Izabela Odzioba – inspektor w Referacie ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Rozwoju i Strategii Starostwa Powiatowego w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec, tel. 33/8616444.

  2. Beata Nikiel – inspektor w Referacie ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Rozwoju i Strategii Starostwa Powiatowego w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec, tel. 33/8616444.


 1. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystępując do podpisania umowy, Wykonawca złoży odpis decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON.

 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.)
  oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Zatwierdzam
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna