XxxxxxxxxxxxxxPobieranie 31.03 Kb.
Data01.01.2018
Rozmiar31.03 Kb.


PS-IV.9612.79.2014.15


Pani


XXXXXXXXXXXXXX

Prezes Zarządu

SOLUMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Wyrzyska 18,

60-425 Poznań
Zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Oddziału Zdrowia, przeprowadził w okresie od 4 sierpnia do 21 sierpnia 2014 r., z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, kontrolę problemową zgodnie z art. 111 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 217 ze zm.).

Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 217 ze zm.) i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie.

Okres objęty kontrolą: od 1 sierpnia 2013 roku do 31 lipca 2014 roku.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który przekazano Panu Bartoszowi Bonkowi w dniu 19.09. 2014 roku.


Zalecenia pokontrolne
Na podstawie ustaleń zawartych w protokole znak PS-IV.9612.79.2014.15 stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości:

 1. Nie ustalono regulaminu organizacyjnego, co narusza art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 2013 r. poz. 217 ze zm.).

 2. Do wiadomości pacjentów nie podano informacji:

 • o wysokości opłat za świadczenia zdrowotne udzielane odpłatnie, co narusza art. 24 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2013, poz. 217 ze zm.).

 • o wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, co narusza art. 24 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2013, poz. 217 ze zm.).

 • dotyczących wzorów oświadczeń pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i uzyskiwania dokumentacji medycznej,
  co narusza art. 11 ust. 1 art. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 159 ze zm.).


 1. Struktura organizacyjna wykazana w Księdze rejestrowej nie jest zgodna ze stanem faktycznym, ponieważ działalności leczniczej nie prowadzą następujące komórki organizacyjne:
  przy ul. Św. Wawrzyńca 9 w Poznaniu:

 • Poradnia chirurgii ogólnej,

 • Poradnia kardiologiczna,

 • Poradnia dermatologiczna,

 • Punkt poboru ,

 • Gabinet zabiegowy.

W komórkach tych przeprowadza się tylko i wyłącznie badania kliniczne. Nie zgłoszono do organu rejestrowego zmian dotyczących struktury organizacyjnej, co stanowi naruszenie art. 107 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2013, poz. 217 ze zm.).

 1. Informacje o zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych umieszczone na stronie internetowej są nieaktualne, ponieważ w Księdze rejestrowej jako stronę internetową przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SOLUMED, ul. Św. Wawrzyńca 9, podano www.solumed.pl., a informacje znajdujące się na podanej stronie odnoszą się do zakresu i rodzaju świadczeń udzielanych przez drugie przedsiębiorstwo kontrolowanego podmiotu: KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ, MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I FLEBOLOGII SOLUMED w Poznaniu, ul. Wyrzyska 18. Ponadto, jako personel medyczny wykazano specjalistów z zakresu ortopedii
  i traumatologii narządu ruchu, chirurgii plastycznej, chirurgii ogólnej, którzy nie udzielają świadczeń zdrowotnych, co stanowi naruszenie art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2013, poz. 217 ze zm.).

 2. Nie przedłożono opinii wydanej przez komisję bioetyczną dotyczącą badań klinicznych i Pozwolenia wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, co narusza co narusza art. 49 ust. 7 w związku z art. 49 ust. 6 Ustawy
  z dnia z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2010 r. Nr 107 poz. 679
  ze zm.).

 3. Nie przedłożono umowy ze sponsorem dotyczącej badań klinicznych, co narusza
  art. 44 ust. 3 pkt 13 Ustawy z dnia z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 r. Nr 107 poz. 679 ze zm.).

 4. Podmiot nie zawarł umowy ubezpieczenia OC na przeprowadzane badania kliniczne, co narusza art. 40 ust. 4 pkt 6 (sponsor i badacz OC) ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
  o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.).

 5. Nie przekazano do Państwowej Inspekcji Pracy i organu samorządu zawodów medycznych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych, co narusza art. 17 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2013, poz. 217 ze zm.).

 6. Nie udokumentowano zatrudnienia 4 lekarzy i 4 pielęgniarek, co narusza art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 2013 r. poz. 217 ze zm.).

 7. Nie przedłożono 3 pomp infuzyjnych stanowiących minimalne wyposażenie stanowiska znieczulenia, co narusza postanowienia określone w zał. 1, część I Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r., poz. 15).

 8. Dokumentacja medyczna prowadzona jest niezgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t. j. Dz.U.2014, poz.177
  ze zm.), ponieważ:

w przedsiębiorstwie podmiotu: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SOLUMED, ul. Św. Wawrzyńca 9, 60-539 Poznań

historie choroby nie zawierają:

 • oznaczenia podmiotu (nazwy podmiotu, kodu identyfikacyjnego stanowiącego część I systemu kodów identyfikacyjnych, nazwy jednostki oraz jej kodu resortowego,
  i nazwy komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia zdrowotne, oraz jej kodu resortowego), co narusza § 42 ust. 1 ww. rozporządzenia ,

Ponadto część historii chorób należy do innego podmiotu, oznaczone są pieczątką „Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Lecznicze Bamberski Dwór NZOZ Poradnie Specjalistyczne”.
Do dokumentacji medycznej indywidualnej nie dołącza się oświadczenia pacjenta
o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i uzyskiwania dokumentacji medycznej, co narusza § 8 ust.1 i 2 ww. rozporządzenia.
Nie prowadzi się dokumentacji medycznej zbiorczej – Księgi przyjęć, co narusza art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2012, poz. 159 ze zm.).
W przedsiębiorstwie podmiotu: KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ, MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I FLEBOLOGII SOLUMED ul. Wyrzyska 18, 60-425 Poznań

historie choroby (dla części ambulatoryjnej) nie zawierają:

 • oznaczenia podmiotu (nazwy podmiotu, kodu identyfikacyjnego stanowiącego część I systemu kodów identyfikacyjnych, nazwy jednostki oraz jej kodu resortowego,
  i nazwy komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia zdrowotne, oraz jej kodu resortowego), co narusza § 42 ust. 1 ww. rozporządzenia,

 • w historiach choroby pacjentów z Poradni dermatologicznej brak pełnej identyfikacji osoby udzielającej świadczenia (tytułu zawodowego, zdobytej specjalizacje, nr prawa wykonywania zawodu) co narusza art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia.

Do ww. dokumentacji medycznej nie dołącza się oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i uzyskiwania dokumentacji medycznej, co narusza § 8 ust.1 i 2 ww. rozporządzenia.
historie choroby (dla części szpitalnej) nie zawierają:

 • pełnego oznaczenia podmiotu ( kodu identyfikacyjnego podmiot stanowiącego część I systemu kodów identyfikacyjnych, nazwy jednostki oraz jej kodu resortowego,
  i nazwy komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia zdrowotne, oraz jej kodu resortowego), co narusza § 10 ust.1 pkt 1 b, c, d, e ww. rozporządzenia,

 • karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej, co narusza § 15 ust.1 pkt 1 ww. rozporządzenia,

 • protokołu operacyjnego, co narusza § 15 ust.1 pkt 12 ww. rozporządzenia.


Księga ruchu chorych i Księga przyjęć prowadzona jest jako jedna Księga, a powinny być prowadzone dwie odrębne Księgi: Księga główna przyjęć i wypisów oraz Księga chorych oddziału, co narusza § 12 pkt 2 a, d ww. rozporządzenia.

Oceniając powyższą dokumentację jako Księgę główną przyjęć i wypisów stwierdzono brak w niej: • oznaczenia podmiotu (nazwy podmiotu, kodu identyfikacyjnego stanowiącego część I systemu kodów identyfikacyjnych, nazwy jednostki oraz jej kodu resortowego,
  i nazwy komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia zdrowotne, oraz jej kodu resortowego), co narusza § 26 pkt. 1 ww. rozporządzenia,

 • godziny przyjęcia pacjenta, co narusza § 26 pkt. 3 ww. rozporządzenia,

 • rozpoznania wstępnego, co narusza § 26 pkt. 6 ww. rozporządzenia,

 • rozpoznanie przy wypisie, co narusza § 26 pkt. 7 ww. rozporządzenia,

 • daty wypisu, co narusza § 26 pkt. 9 ww. rozporządzenia,

 • adnotacji o miejscu, do którego pacjent został wypisany, co narusza § 26 pkt. 10 ww. rozporządzenia,

 • oznaczenie lekarza wypisującego, co narusza § 26 pkt. 15 ww. rozporządzenia.

Oceniając powyższą dokumentacje jako Księgę chorych oddziału brak w niej:

 • oznaczenia podmiotu (nazwy podmiotu, kodu identyfikacyjnego stanowiącego część I systemu kodów identyfikacyjnych, nazwy jednostki oraz jej kodu resortowego,
  i nazwy komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia zdrowotne, oraz jej kodu resortowego), co narusza § 29 pkt. 1 ww. rozporządzenia,

 • godziny przyjęcia pacjenta, co narusza § 29 pkt. 3 ww. rozporządzenia,

 • numeru pacjenta w księdze głównej przyjęć i wypisów, co narusza § 29 pkt. 4 ww. rozporządzenia,

 • pełnej identyfikacji lekarza prowadzącego (tytułu zawodowego, zdobyte specjalizacje, nr prawa wykonywania zawodu, co narusza § 29 pkt. 6 ww. rozporządzenia,

 • rozpoznanie wstępne, co narusza § 29 pkt. 8 ww. rozporządzenia,

 • rozpoznanie przy wypisie, co narusza § 29 pkt. 9 ww. rozporządzenia,

 • adnotacji o miejscu, do którego pacjent został wypisany, co narusza § 29 pkt. 10 ww. rozporządzenia,

 • oznaczenie lekarza wypisującego, co narusza § 29 pkt. 11 ww. rozporządzenia.


Księga raportów pielęgniarskich nie zawiera:

 • oznaczenia podmiotu (nazwy podmiotu, kodu identyfikacyjnego stanowiącego część I systemu kodów identyfikacyjnych, nazwy jednostki oraz jej kodu resortowego,
  i nazwy komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia zdrowotne, oraz jej kodu resortowego), co narusza § 31 pkt. 1 ww. rozporządzenia,

 • pełnej identyfikacji pielęgniarki dokonującej wpisu (tytułu zawodowego, zdobyte specjalizacje i nr prawa wykonywania zawodu), co narusza § 31 pkt. 6 ww. rozporządzenia.


Księga bloku operacyjnego zwana Księgą dokonanych operacji nie zawiera:

 • oznaczenia podmiotu (nazwy podmiotu, kodu identyfikacyjnego stanowiącego część I systemu kodów identyfikacyjnych, nazwy jednostki oraz jej kodu resortowego
  i nazwy komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia zdrowotne oraz jej kodu resortowego), co narusza § 33 pkt. 1 ww. rozporządzenia,

 • oznaczenia lekarza kierującego na zabieg, co narusza § 33 pkt. 6 ww. rozporządzenia,

 • oznaczenia lekarza kwalifikującego pacjenta do zabiegu, co narusza § 33 pkt. 7 ww. rozporządzenia,

 • w części dokumentacji brak szczegółowego opisu zabiegu, co narusza § 33 pkt. 10 ww. rozporządzenia,

 • pełnej identyfikacji osób wchodzących w skład zespołu operacyjnego (tytułu zawodowego, zdobyte specjalizacje, nr prawa wykonywania zawodu), co narusza 33 pkt. 13 ww. rozporządzenia.

 1. Nie prowadzi się Księgi zabiegów, co narusza § 40, pkt 3, d ww. rozporządzenia.

 2. Obowiązek zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne realizowany jest niezgodnie z wymogami prawa, ponieważ brak w dokumentacji medycznej adnotacji o zaopatrzeniu pacjenta w znak tożsamości, co narusza § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz. U. 2012 poz. 1098).

 3. Personel medyczny szpitala nie posiada identyfikatorów zawierających: imię
  i nazwisko oraz funkcję, co narusza art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2013, poz. 217 ze zm.).

 4. Bezpodstawnie używa się nazwy przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego „KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ, MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I FLEBOLOGII SOLUMED” ul. Wyrzyska 18, 60-425 Poznań, ponieważ podmiot leczniczy nie spełnia warunków w tym zakresie tzn. nie zawarł umowy z uczelnią medyczną dotyczącej kształcenia przed i podyplomowego, co narusza art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2013, poz. 217 ze zm.).


Wobec powyższego wnoszę o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz podjętych działaniach, w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia.

Informację proszę przekazać pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Z-ca DYREKTORA

Wydziału Polityki Społecznej i ZdrowiaŁukasz KrysztofiakPobieranie 31.03 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna