Wzór1 Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Nr umowyPobieranie 268,25 Kb.
Strona1/4
Data15.04.2018
Rozmiar268,25 Kb.
  1   2   3   4


Wzór1

Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Nr umowy:

Umowa o dofinansowanie projektu: [tytuł projektu] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w ………………… [miejsce zawarcia umowy] w dniu ….................. pomiędzy:

………………………………………… - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach

z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice,

pełniącym rolę „Instytucji Pośredniczącej”, zwanej dalej IP

w imieniu, której działa:

………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................

a

[nazwa i adres Beneficjenta,2 a gdy posiada - również NIP i REGON], zwaną/ym dalej „Beneficjentem”,reprezentowanym przez:

………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................

Działając w szczególności na podstawie:


 1. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. C 326 z 26.10.2012);

 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
  i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
  (Dz. Urz. UE L 347 20.12.2013, str. 320 z późn. zm.) - zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym;

 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
  w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady
  (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 470 z późn. zm.);

 4. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
  art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
  (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1);

 5. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
  (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s. 1);

6. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.);

 1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.);

 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885,
  z późn. zm.) – zwana dalej UFP;

 3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.);

 4. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907,
  z późn. zm.) – zwana dalej PZP;

 5. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);


 6. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) uchwalonego przez Zarząd Województwa Śląskiego i zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej
  z dnia 18 grudnia 2014 r.

Strony umowy uzgadniają co następuje:

Definicje

§ 1.


Ilekroć w umowie jest mowa o:

 1. „beneficjencie pomocy” należy przez to rozumieć Beneficjenta pomocy w rozumieniu
  art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);

 2. „danych osobowych” oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), dotyczące uczestników projektu, które muszą być przetwarzane przez IP oraz Beneficjenta;

 3. „dotacji celowej” oznacza to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa na dofinansowanie projektu przekazywane przez IP zgodnie z art. 2 pkt 30 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;

 4. „Działaniu” oznacza to [nazwa i numer Działania];

 5. „Instytucji Zarządzającej” oznacza to Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

 6. „Instytucji Pośredniczącej” oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, któremu została powierzona, w drodze Porozumienia w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr 13/RR/2015 z dnia 17.03.2015 r. zawartego z Instytucją Zarządzającą, część zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – zwaną dalej IP

 7. „LSI” oznacza to Lokalny System Informatyczny, umożliwiający wymianę danych w centralnym systemie teleinformatycznym, zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014
  -2020;

 8. „nieprawidłowości” należy przez to rozumieć nieprawidłowość o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego;

 9. „okresie trwałości” należy przez to rozumieć okres wynikający z art. 71 rozporządzenia ogólnego;

 10. „Osi Priorytetowej” oznacza to [nazwa i numer Osi Priorytetowej];

 11. „partnerze projektu” należy przez to rozumieć podmiot wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujący wspólnie z Partnerem wiodącym projekt na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie3;

 12. „partnerze wiodącym” należy przez to rozumieć, w przypadku projektu realizowanego
  w partnerstwie, podmiot (Beneficjenta), z którym IP podpisuje umowę o dofinansowanie projektu;

 13. „płatności ze środków europejskich” oznacza to współfinansowanie pochodzące ze środków europejskich w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazywanej Beneficjentowi przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez IP;

 14. „Poddziałaniu” oznacza to [nazwa i numer Poddziałania];

 15. „pracowniku” oznacza to:

a. osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego,

 1. osobę fizyczną, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje wyłącznie osobiście, powierzone jej na podstawie umowy cywilnoprawnej zadania,

c. osobę współpracującą w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 121),

d. osobę wykonującą świadczenia w formie wolontariatu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1118,


z późn. zm.),

 1. właściciela,

 2. wspólnika, w tym Partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie
  i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

 1. „Priorytecie Inwestycyjnym” oznacza to [nazwa i numer Priorytetu Inwestycyjnego];

 2. „programie” oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
  2014-2020 uchwalony przez Zarząd Województwa Śląskiego i przyjęty przez Komisję Europejską, odzwierciedlający cele zawarte we Wspólnych Ramach Strategicznych stanowiących
  załącznik I do rozporządzenia ogólnego oraz w umowie partnerstwa;

 3. „projekcie” oznacza to projekt pt. [tytuł projektu] realizowany w ramach Działania/Poddziałania4 określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr………………………;

 4. „przetwarzaniu danych osobowych” oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym
  w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.);

 5. rachunku bankowym transferowym” należy przez to rozumieć rachunek Beneficjenta, na który trafia kwota dofinansowania projektu i z którego niezwłocznie jest przekazywana na wyodrębniony dla projektu rachunek danej jednostki organizacyjnej;

 6. „rachunku IP” należy przez to rozumieć rachunek bankowy IP właściwy dla danego Działania, w ramach którego jest realizowany projekt;

 7. „realizatorze projektu” należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Beneficjenta realizującą projekt. Realizatorem nie może być jednostka posiadająca osobowość prawną. W sytuacji kiedy projekt realizowany jest przez wiele jednostek, do umowy o dofinansowanie należy załączyć wykaz wszystkich jednostek realizujących dany projekt. Realizator nie jest stroną umowy o dofinansowanie projektu;

 8. „SzOOP” należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wraz z wykazem dokumentów obowiązujących w Programie);

 9. „wniosku o dofinansowanie projektu” oznacza to dokument przedkładany przez Wnioskodawcę do IP w celu uzyskania środków finansowych na realizację projektu w ramach RPO WSL, zwany dalej „wnioskiem” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy;

 10. „wydatkach kwalifikowalnych” należy przez to rozumieć wydatki lub koszty uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s. 289), jak również w rozumieniu ustawy i przepisów rozporządzeń wydanych do ustawy, oraz zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020”, jak również
  z wytycznymi programowymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2014-2020;

 11. „wydatkach niekwalifikowalnych” należy przez to rozumieć każdy wydatek lub koszt poniesiony, który nie jest wydatkiem kwalifikowalnym, tj. nie spełnia warunków kwalifikowalności wymienionych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”;

 12. „wydatkach niekwalifikowalnych nie stanowiących nieprawidłowości” należy przez to rozumieć wydatek niekwalifikowalny, który nie został zatwierdzony we wniosku o płatność;

 13. „wytycznych” należy przez to rozumieć instrumenty prawne wydawane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego określające ujednolicone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 tj. m.in.:

 1. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 08.05.2015 r.;

 2. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 z dnia 08.05.2015 r.;

 3. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 30.04.2015 r.;

 4. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22.04.2015 r.;

 5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r.;

 6. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 31.03.2015 r.;

 7. Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 03.03.2015 r.;

 8. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 z dnia 30.01.2015 r.;

 9. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
  z dnia 28.05.2015 r..;

 10. Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia ………………………..;

 11. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia ………………………...;

oraz wytyczne programowe wydane przez IZ na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy tj.:

 1. Wytyczne IZ w zakresie kontroli na lata 2014-2020 z dnia ……………………….;

 1. „zlecenie usługi merytorycznej” należy przez to rozumieć powierzenie wykonawcom zewnętrznym, nie będącym personelem projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w ramach danego projektu. Wydatki związane ze zleceniem usługi merytorycznej w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowalne pod warunkiem, że są wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie może przekraczać 30% wartości projektu5. Nie jest kwalifikowalne zlecenie usługi merytorycznej przez Beneficjenta Partnerom projektu i odwrotnie.

Przedmiot umowy

§ 2.


 1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie, IP przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie
  na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej ................... PLN (słownie: …)
  i stanowiącej nie więcej niż …… % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:

 1. płatność ze środków europejskich w kwocie … PLN (słownie …), co stanowi …….% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu;

 2. dotację celową z budżetu krajowego w kwocie … PLN (słownie …), co stanowi …….% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.6

 1. Całkowita wartość projektu wynosi ………………………PLN (słownie …).

§ 3.

    1. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu na zakończenie realizacji projektu:

  1. nazwa wskaźnika ………………………………..….wartość docelowa …………………………………..,

2. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu:

 1. nazwa wskaźnika ……………….……………………., wartość docelowa …………………………………., wartość bazowa…………………………………….

3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu w sposób, który zapewni osiągnięcie i utrzymanie celów, w tym wskaźników produktu i rezultatu zakładanych we wniosku w trakcie realizacji oraz
w okresie trwałości projektu.

4. Na wezwanie IP Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienia dokumentów/oświadczeń związanych z realizacją projektu, o których mowa w ust. 3.

§ 4.


 1. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 28 oraz zapisami SzOOP i zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z ich zapisami.

 2. IP zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wszelkich zmianach Wytycznych, o których mowa
  w § 1 pkt 28. Powiadomienie następuje poprzez publikację na stronie internetowej IP. Przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu Beneficjent zobowiązuje się stosować treść Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 28.

 3. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania wymogów dotyczących wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych zgodnie z Ustawą z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy7 (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 149 z późn. zm)

 4. Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków dokonywana jest na podstawie Wytycznych
  o których mowa w § 1 pkt 28 lit. e. Przy czym do oceny prawidłowości wydatków oraz umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań8, stosuje się wersję wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się podpisaniem danej umowy.

 5. W przypadku, gdy po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu wersja Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 28 lit. e, ulegnie zmianie poprzez wprowadzenie rozwiązań korzystniejszych dla Beneficjenta w stosunku do dotychczas obowiązującej wersji wytycznych, z których Beneficjent będzie chciał skorzystać, wówczas jest zobowiązany do wystąpienia do IP o wprowadzenie stosownych zmian do projektu zgodnie z § 33 niniejszej umowy.

§ 5.

1. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego pieniężnego / i / niepieniężnego9


w kwocie ………… PLN (słownie: … ), co stanowi … % wydatków kwalifikowalnych projektu,
z następujących źródeł:10

 1. … w kwocie … PLN (słownie …), co stanowi …….% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu;

 1. … w kwocie … PLN (słownie …), co stanowi …….% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

W przypadku niewniesienia wkładu własnego w ww. kwocie, IP może kwotę przyznanego dofinansowania, o której mowa w § 2 proporcjonalnie obniżyć, z zachowaniem udziału procentowego określonego w § 2. Wkład własny, który zostanie rozliczony w wysokości przekraczającej …….% wydatków projektu jest niekwalifikowalny.11

 1. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia projektu, zgodnie z montażem finansowym przedstawionym w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz § 2. Montaż finansowy o którym mowa
  w zdaniu pierwszym, odnosi się do poniesionych w ramach Projektu wydatków kwalifikowalnych.

 2. Koszty pośrednie projektu rozliczane stawką ryczałtową zdefiniowanew Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 28 lit. e, stanowią ………% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich.

 1. IP może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadkach rażącego naruszenia przez Beneficjenta procedur związanych z zarządzaniem projektem.

 2. Wydatki związane z zakupem środków trwałych, określone w Wytycznych, o których mowa
  w § 1 pkt 28 lit. e, stanowią … % wydatków projektu z włączeniem wydatków w ramach
  cross-financingu.

 3. Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta/Partnerów oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

§ 6.12

1. Beneficjent rozlicza usługi objęte stawkami jednostkowymi, zgodnie z Wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt 28 lit. e oraz zgodnie z wnioskiem.

2. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie stawki jednostkowej, o której mowa w ust. 1 są:

1) załączane do wniosku o płatność…………………;13

2) dostępne podczas kontroli na miejscu…………..14

§ 7.


 1. Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku.

 2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach projektu.

 3. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu obejmuje okres od ……….. do ……….

 4. Projekt będzie realizowany przez:……………….15

 5. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z:………………..16

§ 8.

 1. IP nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją projektu.

 2. W przypadku realizowania projektu w formie partnerstwa, umowa partnerstwa określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające
  z niniejszej umowy.

 3. Beneficjent ponosi odpowiedzialność względem IP za realizację projektu przez Partnera/ów.

Rozliczanie i płatności

§ 9.


 1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu
  w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych
  z projektem. Powyższy obowiązek nie dotyczy projektów rozliczanych ryczałtem.

 2. Beneficjent ma obowiązek bieżącego monitorowania oraz ewidencjonowania transz dofinansowania, z których ponoszone są wydatki w ramach projektu. Przedmiotowe dane będą przedstawiane do wglądu na każdorazowe wezwanie IP.

 3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1-2 dotyczy każdego z Partnerów, w zakresie części projektu, za której realizację odpowiada.17

§ 10.

    1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2, na realizację projektu jest wypłacane w formie transz:

     1. zaliczek,

     2. refundacji18

w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 3 do umowy,
z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu i § 11 ust. 2.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach łączne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie transz zaliczkowych nie może przekroczyć 90% kwoty dofinansowania, o której mowa
  w § 2 ust. 1 umowy. Pozostała kwota dofinansowania będzie przekazana Beneficjentowi po akceptacji przez IP przedłożonego przez Beneficjenta wniosku końcowego o płatność.

 2. Beneficjent sporządza harmonogram płatności w podziale na okresy rozliczeniowe, z zastrzeżeniem, iż datą graniczną ostatniego okresu rozliczeniowego w danym roku kalendarzowym jest 31 grudnia.

 3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu na podstawie wniosku. W przypadku dokonania zmian w projekcie, o których mowa w § 33 umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem.

 4. Beneficjent realizując projekt nie może przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie. Beneficjent zobowiązuje się
  do przestrzegania limitów wydatków wykazanych w odniesieniu do każdego zadania.

 5. Beneficjent jest rozliczany ze zrealizowanych zadań w ramach projektu.

 6. Beneficjent może ponosić i rozliczać wydatki, które nie zostały uwzględnione w szczegółowym budżecie projektu pod warunkiem, że są bezpośrednio związane z realizacją zaplanowanych zadań, są efektywne, racjonalne oraz niezbędne do osiągnięcia celów projektu.

 7. W przypadku konieczności wnioskowania o kwotę wyższą niż wynika to z zatwierdzanego harmonogramu płatności, Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznej jego aktualizacji. Jeśli przedmiotowa zmiana nie zostanie uwzględniona przez Beneficjenta, IP wypłaca środki w kwocie wynikającej z ostatniego zatwierdzonego harmonogramu płatności.

 8. Każda zmiana harmonogramu płatności wymaga akceptacji IP, która udzielana jest w terminie 10 dni19 roboczych od dnia otrzymania aktualizacji harmonogramu. Do momentu akceptacji harmonogramu płatności, obowiązujący jest harmonogram płatności uprzednio zatwierdzony przez IP.

 9. Akceptacja przez IP harmonogramu płatności, w zakresie minionych okresów rozliczeniowych nie zwolnienia Beneficjenta z konsekwencji określonych w art. 189 ust.3 UFP.

 10. Beneficjent jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu płatności, o którym mowa
  w ust. 1 niniejszego paragrafu, w porozumieniu z IP wyłącznie w wersji elektronicznej
  za pośrednictwem LSI w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zatwierdzeniu wniosku o płatność. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji przed przekazaniem kolejnej transzy.

 11. Harmonogram płatności może być aktualizowany przed upływem okresu rozliczeniowego, którego aktualizacja dotyczy. W szczególności, w przypadku otrzymania transz dofinansowania
  z opóźnieniem uniemożliwiającym rozliczanie wydatków w projekcie w terminie lub na określone kwoty, Beneficjent ma prawo wnioskować o zmianę harmonogramu płatności.

 12. Dofinansowanie na realizację projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu przed podpisaniem niniejszej umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu realizacji projektu, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.20

 13. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy Beneficjenta:21

Nazwa właściciela rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………………………….. 1. za pośrednictwem rachunku bankowego transferowego:

Nazwa właściciela rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………………………….. 1. dane rachunku bankowego wyodrębnionego przez realizatora projektu:

Nazwa właściciela rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………………………….. 1. Transze dofinansowania, o których mowa w § 11 ust. 1 umowy, z rachunku bankowego transferowego, o którym mowa w ust. 14 są przekazywane bez zbędnej zwłoki na wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy.22

 2. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować IP o zmianie wszystkich rachunków bankowych, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu. Przedmiotowa zmiana skutkuje koniecznością aneksowania umowy o dofinansowanie projektu.

 3. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi
  na rachunek IP na koniec roku budżetowego, a w przypadku końcowego wniosku o płatność przed upływem 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 4. Beneficjent przekazuje informacje o odsetkach, o których mowa w ust. 17 we wniosku o płatność.23

 5. Kwota dotacji celowej przekazana Beneficjentowi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy, która nie zostanie wydatkowana do końca danego roku, podlega zgłoszeniu do wykazu wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem danego roku, podlega zwrotowi na rachunek IP w terminie do dnia 30 listopada tego roku.24 Beneficjent zobowiązuje się poinformować IZ na jej prośbę i w terminie przez nią określonym o powyższej kwocie.

 6. Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, w części niewydatkowanej przed upływem 10 dni roboczych od terminu określonego w rozporządzeniu wydanym
  na podstawie art. 181 ust.2 UFP podlega zwrotowi na rachunek IP.

 7. Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 19 podlega zwrotowi
  w terminie do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego na rachunek IP. W przypadku braku powyższego zwrotu mają zastosowanie zapisy art. 168 ust.3 UFP.

 8. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, niewydatkowana
  z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 14, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.

 9. Beneficjent każdorazowo zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia w IP drogą elektroniczną informacji dotyczącej zwrotu środków, zawierającej:

 1. numer projektu;

 2. wysokość środków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej25

 3. podział na kwotę należności głównej i kwotę odsetek ze wskazaniem na źródła finansowania (płatność ze środków europejskich i dotacja celowa);

 4. wskazanie daty transzy, z jakiej zostały przekazane środki, których dotyczy zwrot z uwzględnieniem źródeł finansowania;

 5. tytuł zwrotu (np. zwrot środków na koniec realizacji projektu, zwrot środków niekwalifikowanych, odsetki zgodne z art. 189 ust. 3 UFP, itp.).

 1. Środki, o których mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu zostaną przekazane Beneficjentowi
  w kolejnym roku pod warunkiem ich dostępności i nie wymagają ponownego wnioskowania.  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna