Wzór umowy …Pobieranie 27,07 Kb.
Data06.11.2017
Rozmiar27,07 Kb.
 1. Załącznik nr 13

 2. UMOWA …./ U / 2014


 

Umowa zawarta w dniu ………………… r. w Poznaniu pomiędzy :Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000427416, przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 6.735.000,- złotych, REGON 302144863, NIP 7831689634

Reprezentowanym przez:

Krzysztofa Krauze – Prezesa Zarządu

Edwarda Dregera - Członka Zarządu


w dalszej części umowy zwaną Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………..………z siedzibą w ………………………………………………………………., działającym na podstawie wpisu do …………............................... pod numerem ………………….., reprezentowanym przez:

…………………… - ……………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ( art.39 w związku z art.40 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych) została zawarta umowa następującej treści:
§1


 1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się realizować na rzecz Zamawiającego usługi naprawy, czynności konserwacji, okresowych przeglądów serwisowych oraz mycia samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t d.m.c. eksploatowanych przez Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy , wraz z urządzeniami na nich zamontowanymi (takimi jak żurawie HDS, dźwigniki typu hak i podestu ruchomego), a w tym czynności konserwacji urządzeń podobnych do ww. wymienionych, zamontowanych na pojazdach nabytych przez Zamawiającego po ogłoszeniu o zamówieniu, w zakresie zapewniającym ich pełną sprawność techniczną.

§2


 1. Usługi będą wykonywane na zlecenie Zamawiającego. Awarie pojazdów zgłaszane będą doraźnie po ich wystąpieniu. Czynności konserwacyjne urządzeń, o których mowa w pkt. 1 winny być zakończone wpisem do książki konserwacji, a czynności konserwacyjne dokonywane z udziałem inspektora UDT, ponadto do księgi rewizyjnej urządzenia technicznego, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Szczegółowy zakres naprawy i czynności konserwacyjnych musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym

 2. Okresowe przeglądy serwisowe obejmują wykonanie czynności, odpowiednich dla danego przebiegu kilometrów lub okresu użytkowania, określonych i opracowanych przez producentów poszczególnych samochodów. Szczegółowy zakres okresowych przeglądów serwisowych musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym

 3. Części zamienne i materiały eksploatacyjne w tym ogumienie niezbędne do wykonywania napraw, konserwacji i okresowych przeglądów serwisowych dostarcza Wykonawca, muszą to być oryginalne części zamienne, (pod tym pojęciem rozumie się zarówno części zamienne wytwarzane przez producenta samochodów jak i części zamienne tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości co części stosowane do montażu tych pojazdów) fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania usług z części powierzonych.

 5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić stosowany przez siebie detaliczny cennik części, które mogą zostać lub zostały użyte do realizacji przedmiotu umowy oraz świadectwo jakości części wystawione przez ich producenta, w przypadku jeśli nie będą to części wykonane przez producenta danego samochodu .

 6. Usługa powinna być wykonana w terminie do 72 godzin licząc od chwili przejęcia samochodu przez Wykonawcę, ale nie później niż 120 godziny od daty zgłoszenia awarii/zapotrzebowania dokonania okresowego przeglądu serwisowego/czynności konserwacyjnych. Przedłużenie terminu może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

 7. Przed wykonaniem usługi Wykonawca uzgodni z Zamawiającym jej zakres oraz przedstawi kosztorys. Kosztorys musi być przedstawiony Zamawiającemu na piśmie lub w formie elektronicznej pocztą email, a przystąpienie do wykonania usługi jest możliwe po jego akceptacji.

 8. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego obowiązany będzie do przedstawienia odpowiednich dokumentów zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które są montowane lub użyte w wykonywanych usługach.

 9. Zamawiający dostarczy pojazd pod wskazany adres Wykonawcy: na terenie Poznania lub w odległości nie większej niż 10 km od granic administracyjnych miasta. Wykonawca jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie samochodu w okresie od jego wydania przez Zamawiającego do zwrotu po wykonanej usłudze.

 10. Wymontowane (zużyte) części zamienne, płyny, itp. zostaną zutylizowane przez Wykonawcę.

 11. Maksymalny koszt naprawy pojazdu nie może przekroczyć kosztów napraw ustalonych na podstawie kalkulacji brutto sporządzonej wg norm producenta w systemach „Audatex” lub „Eurotax”.

 12. Z każdej wykonanej usługi na potwierdzenie jej prawidłowej realizacji zostanie sporządzony protokół odbioru, który jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę i zapłaty należności przez Zamawiającego.

 13. Wykonawca udzieli .....................miesięcy gwarancji na wykonywane usługi, części i materiały, chyba, że producent na części zamienne udzielił odrębnej dłuższej gwarancji. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu stosowne karty gwarancyjne.

 14. W okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwał stwierdzone wady w terminie 14 dni od daty poinformowania go przez Zamawiającego o ich wystąpieniu. W przypadku niedochowania terminu Zamawiający ma prawo powierzenia niezbędnych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcia zaistniałych wad lub usterek.

 15. Faktyczna liczba zleceń (tj. liczba awarii, konserwacji, a także okresowych przeglądów serwisowych/czynności konserwacyjnych) zależeć będzie od zapotrzebowania Zamawiającego.

§ 3 1. W przypadku naprawy cena za usługę będzie obejmowała diagnozowanie oraz usunięcie usterki oraz na życzenie Zamawiającego umycie pojazdu, a w przypadku okresowego przeglądu serwisowego/czynności konserwacyjnych – ich pełną realizację oraz na życzenie Zamawiającego umycie pojazdu. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin oraz użytych części zamiennych i materiałów. Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać wyszczególnienie operacji, wszystkie użyte materiały i części zamienne w faktycznie zużytych ilościach oraz rabat zastosowany przez Wykonawcę od obowiązujących u niego cen detalicznych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które będą wykorzystane do wykonania napraw/okresowych przeglądów serwisowych/czynności konserwacyjnych poszczególnych aut .

 2. Cena za usługę (wynagrodzenie) będzie kalkulowana w kosztorysie przy zastosowaniu stawki za roboczogodzinę w wysokości …..................... złotych netto (w 2014 roku) i …..................... złotych netto (w 2015 roku)oraz rabatu …..........% zaoferowanego przez Wykonawcę od obowiązujących u niego cen detalicznych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które będą wykorzystane do wykonania usług.

 3. Wskazane w ust. 2 powyżej stawki są stałe i nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

§4


 1. Szacunkowa wartość niniejszej umowy, przy zastosowaniu stawek określonych w § 3 ust. 2 powyżej i przy przyjęciu częstotliwości napraw i przeglądów samochodów będących przedmiotem niniejszej umowy, w okresie przed jej zawarciem wynosi …............................ (słownie: …......................) + podatek VAT, tj. …......................... (słownie: …................................) brutto.

 2. Wartość wskazana powyżej została ustalona ze względu na wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych. Faktyczna liczba zleceń (tj. liczba awarii, a także okresowych przeglądów serwisowych/czynności konserwacyjnych) zależeć będzie od zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku, jeśli faktyczna liczba zleconych usług będzie niższa przyjęta do kalkulacji wartości przedmiotu zamówienia.

§5


 1. Podstawą zapłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z protokołem odbioru usługi.

 2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z protokołem odbioru, przy czym Wykonawca będzie wystawiać faktury nie wcześniej niż w dacie odbioru usługi..

 3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na rachunek bankowy Wykonawcy kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

§6


 1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do otrzymania faktur VAT, oraz posiada numer NIP : 7831689634

 2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, oraz posiada numer NIP……………………..

§ 7


Termin realizacji zamówienia:

 1. Od dnia podpisania umowy ( jednak nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2014 roku) do 31 grudnia 2015 roku.

 2. Termin realizacji zamówienia upływa przed ww. datą końcową, z chwilą wydania całości środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na jego wykonanie.

§ 8


W przypadku powierzenia wykonywania choćby części niniejszej umowy podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne. Zamawiający nie dopuszcza faktur częściowych od podwykonawców.
§ 9

 1. Za każdą godzinę opóźnienia w wykonaniu usługi bądź usunięcia wady w ramach gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 50, 00 złotych (z wyłączeniem przypadku przedłużenia terminu po wcześniejszym uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego).

 2. Za każdy przypadek nie udostępnienia dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 100, 00 złotych.

 3. Za każdy przypadek naruszenia postanowienia, o którym mowa w § 2 ust. 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 500, 00 złotych.

 4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto (§ 4 ust. 1 umowy), w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

 5. Zamawiający w każdym przypadku ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§10


Umowa może ulec rozwiązaniu:

 1. za porozumieniem stron,

 2. przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

 3. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§11


W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 2

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.


§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.


Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy :

1/ samochodów wykaz aut i urządzeń,– załącznik nr1

2/ Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 2
................................................................. ...............................................................

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna