Wzór umowy Załącznik nr 9 do siwz umowa nrPobieranie 154,01 Kb.
Data22.05.2018
Rozmiar154,01 Kb.

Wzór umowy

Załącznik nr 9 do SIWZ
UMOWA NR ………….

Zawarta w dniu ……………...2017 r. w Łomży pomiędzy:Miastem Łomża

z siedzibą w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (dalej zwany: Zamawiającym)

NIP: 7182144919

REGON: 000525139

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………

a
………………………………………………………………………..

z siedzibą ……………………………………… (dalej zwany: Wykonawcą)

NIP: ……………………………………

REGON:……………………………………………….reprezentowanym przez: …………………………………………………………….
§ 1

Przedmiot umowy


 1. Przedmiotem niniejszej umowy są usługi informatyczne niezbędne do administrowania siecią informatyczną wybudowaną w ramach zrealizowanego projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu
  w mieście Łomża”, zwane dalej usługami, opisanymi w samej umowie jak również w przedmiocie zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy


 1. Do obowiązków Wykonawcy należy bieżąca administracja wybudowaną siecią opisaną
  w załączniku nr 1 oraz nadzór nad posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami,
  w szczególności wymienionych w załączniku nr 1, poprzez świadczenie usług informatycznych polegających w szczególności na:

 1. Inwentaryzacja zbudowanej sieci w zakresie mediów transmisyjnych i urządzeń aktywnych sieci oraz urządzeń zasilających zakończona protokołem inwentaryzacyjnym zawierającym co najmniej wszystkie elementy aktywne i pasywne sieci z podaniem ich nazwy, modelu, numeru seryjnego, producenta, numeru inwentarzowego, miejsca zainstalowania oraz podania zainstalowanego oprogramowania (wartości należy podać jeżeli istnieją i można je odczytać bezpośrednio z urządzenia lub oprogramowania urządzenia, np. z oprogramowania własnego lub zewnętrznego zarządzającego urządzeniem, lub licencji, lub innego dokumentu wystawionego przez producenta, lub dokumentu który posiada Zamawiający) przedłożony w postaci pliku programu arkusza kalkulacyjnego w pliku *.xls lub *.xlsx, w którym co najmniej jeden z arkuszy będzie zawierał listę zawierającą kolumny opisane powyżej.

 2. Sporządzeniu sprawozdań cyklicznych oraz rocznych (w tym dane do sprawozdania rocznego za 2016 rok) - dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Wykonawca sporządzi wszelkie wymagane prawem sprawozdania do przekazania dla UKE i przekaże je – w terminie minimum 7 dni przed upływem ich składania w UKE - Zamawiającemu.

 3. Organizacji, utrzymaniu i zarządzaniu Biura Obsługi Klientów (5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00) oraz możliwość zarejestrowania zgłoszenia awarii poza godzinami pracy Biura Obsługi Klientów np. na automatycznej sekretarce lub w inny sposób umożliwiający trwałe zarejestrowanie zgłoszenia awarii. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały kanał komunikacji między nim a wszystkimi użytkownikami sieci. Do tego celu może wykorzystać wyznaczony numer telefoniczny podany w ofercie. Pod tym numerem będzie przyjmował zgłoszenia o awariach oraz udzielał pomocy technicznej Beneficjentom Ostatecznym w dni robocze w godzinach 08:00-20:00 oraz całodobowo pod wyznaczony adres e-mail. Wykonawca musi przygotować i wdrożyć usługę informowania Beneficjentów o istotnych wydarzeniach również za pośrednictwem sms oraz voice sms. Usługa voice sms będzie wykorzystana w przypadku braku możliwości związanej z usługą sms. Wykonawca będzie wysyłał sms oraz voice sms zgodnie z zaleceniami Zamawiającego nie częściej niż 2 razy w miesiącu do wszystkich Beneficjentów.

 4. Prowadzenie miesięcznych rejestrów zgłoszeń Beneficjentów Ostatecznych, w których zostaną odnotowane: data i godzina przyjęcia zgłoszenia, data i godzina przekazania zgłoszenia, opis zgłaszanego problemu, dane Beneficjenta Ostatecznego oraz sposób i termin rozwiązania problemu.

 5. Sporządzenie protokołów z wykonanych czynności, przy czym w przypadku usterek zgłaszanych przez Beneficjentów Ostatecznych ww. protokoły winny być potwierdzone podpisem upoważnionych użytkowników tj. Beneficjentów Ostatecznych.

 6. Protokoły należy przekazać Zamawiającemu do 10-go dnia każdego miesiąca w pliku xlsx.
  Z przekazania raportów Wykonawca sporządzi protokół przekazania podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Przedstawiciela Wykonawcy.

 7. Konfiguracja urządzeń aktywnych w celu zabezpieczenia zakładanych w projekcie parametrów transmisji dla Beneficjentów Ostatecznych, gwarantowanej co najmniej 2048/512 kbps.

 8. Zarządzanie dostępem do sieci Beneficjentów Ostatecznych oraz dostępem w ramach publicznych punktów dostępowych (hotspot) zgodnie z uprzednio stworzoną lub zaktualizowaną przez Wykonawcę i wdrożoną procedurą, zaakceptowaną przez Zamawiającego.

 9. Ścisła współpraca z wyznaczanymi przez Zamawiającego komórkami oraz osobami, w szczególności pod względem technicznym oraz czynności związanych z zachowaniem okresu trwałości Projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”.

 10. Współpraca z firmą ELTEL S.A. w zakresie gwarancji udzielonej na okres trwałości projektu, na urządzenia techniczne zainstalowane w procesie budowy sieci wybudowanej
  w ramach projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. Niniejsza współpraca ma odbywać za wiedzą Zamawiającego.

 11. Usuwanie usterek w administrowanej infrastrukturze, które uniemożliwiają jej wykorzystywanie a nie są efektami działań warunków atmosferycznych.

 12. Opracowanie lub modyfikacja procedur wzajemnej komunikacji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i gwarantem urządzeń technicznych administrowanej sieci.

 13. Stworzenie i wdrożenie procedur wewnętrznych wdrożenie lub modyfikacja obecnych umożliwiających komunikację m.in.:

 • z organami ścigania (policja, prokuratura)

 • z UKE

 • z ABI

 1. Rekonfiguracja ustawień sieci w celu optymalizacji wydajności. Ścisłe wykonywanie i przestrzeganie decyzji UKE dla administrowanej sieci.

 2. Wykorzystywanie wybudowanej infrastruktury wyłącznie do celów związanych z realizacją Projektu pn. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” na zasadach określonych w szczegółowych wytycznych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

 3. Zapewnienie lub aktualizacja niezbędnych mechanizmów i procedur funkcjonowania administrowanej sieci wymaganych i zgodnych z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243) w zakresie wymagań dla ISP.

 4. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zamawiającego dokonanie demontażu anteny klienckiej u wskazanego Beneficjenta Ostatecznego oraz jej montażu u innego. Dokonywanie montażu oraz konfiguracji nowego, zakupionego przez Zamawiającego sprzętu na potrzeby usprawnienia funkcjonowania sieci i jej rozbudowy.

 5. Nadzór i współpraca z operatorem – dostawcą sygnału Internetu - nad wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie dostępu do Internetu.

 6. Przekazanie na zakończenie umowy wszelkich niezbędnych dokumentów, plików, instrukcji itp. służących do administrowania i konfiguracji sieci oraz urządzeń aktywnych.

 7. Na dwa dni przed zakończeniem trwania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego przekaże protokolarnie obowiązki wynikające z umowy dla wskazanego przez Zamawiającego podmiotu.

 1. Wykonawca dla realizacji przedmiotowej umowy skieruje osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zamawiający ma prawo zawezwać Wykonawcę do przedłożenia dowodów w postaci, referencji, certyfikatów, dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w/w osób.

 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć polisę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej względem osób trzecich w imieniu własnym i podwykonawców, a także obejmującą osoby zatrudnione przez Wykonawcę na kwotę nie niższą niż 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Kserokopie polis/-y (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy dostarczyć nie później niż w dniu rozpoczęcia robót.

§ 3

Postanowienia dodatkowe


 1. Jeżeli w związku z wykonywaniem usług, o których mowa w § 2 wystąpi potrzeba nabycia dodatkowego sprzętu lub oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu, z zachowaniem szczególnej staranności, zestawienia zawierające dwie wersje - najtańszego rozwiązania oraz najkorzystniejszego rozwiązania, wraz z ceną. Zamawiający po potwierdzeniu zasadności ich zastosowania oraz weryfikacji ofert zakupi dodatkowy sprzęt lub oprogramowanie w trybie przewidzianym przepisami prawa i poleci ich montaż, konfigurację Wykonawcy.

 2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć swoje usługi, w zależności od potrzeb i zaleceń Zamawiającego, w szczególności poprzez:

 1. Zapewnienie minimum jednej osoby, która będzie świadczyć i odpowiadać przed osobą wyznaczoną po stronie Zamawiającego, za wszelkie czynności administracyjne dla infrastruktury sieciowej i serwerowej w siedzibie Zamawiającego lub na odległość, poprzez sieć teleinformatyczną.

 2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany skierowanego do wykonywania zadania pracownika - w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania obowiązków. Żądanie takie Zamawiający zgłosi na piśmie, z podaniem uzasadnienia, a Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć nowego pracownika, o nie mniejszych niż wymagane przez Zamawiającego kwalifikacjach, w ciągu 14 dni od daty otrzymania żądania.

 3. Dla wykonania zadania w zakresie realizacji umowy Wykonawca może skierować inną osobę, niż wyznaczony do realizacji umowy pracownik. Wymaga to uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

 1. Usunięcia awarii Wykonawca dokona w przypadku:

 1. awarii krytycznej tj. awarii urządzeń aktywnych szkieletu sieci w wyniku której, nie działa przynajmniej jeden segment stacji bazowej - w terminie do 12 godzin od chwili zgłoszenia awarii, bez względu na moment przystąpienia do usuwania awarii; w tym samym terminie Wykonawca może również zastosować Rozwiązanie Zastępcze, przy czym w przypadku zastosowania Rozwiązania Zastępczego, usunięcie awarii nastąpi w terminie do 72 godzin od chwili zgłoszenia awarii; przystąpienie do usuwania awarii (czas reakcji) dla awarii krytycznej wynosi 2 godziny od chwili zgłoszenia;

 2. awarii zwykłej tj. awaria w wyniku której dostęp do sieci Internet traci jednostkowy Beneficjent Ostateczny - w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili przystąpienia do usuwania awarii, w tym samym terminie Wykonawca może również zastosować Rozwiązanie Zastępcze, przy czym w przypadku zastosowania Rozwiązania Zastępczego, usunięcie awarii nastąpi w terminie do 120 godzin od chwili zgłoszenia awarii; przystąpienie do usuwania awarii (czas reakcji) dla awarii zwykłej wynosi 6 godzin, nie dłużej jednak niż do godziny 8.00 następnego dnia roboczego, po dniu, w którym zgłoszono awarię;

 3. awarii, która występuje u Beneficjenta Ostatecznego dwukrotnie w przeciągu
  48h – wysyłając w ciągu dwóch dni roboczych - od dnia zgłoszenia drugiej awarii - na miejsce awarii serwis, który po oględzinach protokolarnie ustali przyczyny awarii oraz ewentualne ją usunie o ile zdiagnozowanej awarii nie należy usunąć w ramach gwarancji udzielonej przez ELTEL S.A.

 1. Wykonawca gwarantuje brak awarii krytycznych, przez ….. % (uzupełnić zgodnie ze złożoną ofertą) czasu poprawnego czasu pracy wszystkich węzłów sieci obliczonych w stosunku rocznym z zastrzeżeniem do czasu, w którym występuje stan awarii nie wlicza się:

 1. udokumentowanego czasu oczekiwania na świadczenia producenta,

 2. udokumentowanego czasu oczekiwania na realizację świadczeń gwarancyjnych urządzeń technicznych,

 3. czasu zastosowania Rozwiązania Zastępczego w okresie maksymalnym wyznaczonym
  w ust. 1

 4. udokumentowanego czasu oczekiwania na udostępnienie obiektu celem usunięcia awarii

Weryfikacja poziomu SLA odbywać się będzie na podstawie niniejszego wzoru: 365 x … % (gwarantowany w ofercie % SLA) = ilość dopuszczalnych dni (godzin) w roku występowania awarii krytycznych (IDDWAK). IDDWAK/12 (miesięcy) = ilość dopuszczalnych dni (godzin) w miesiącu występowania awarii krytycznych 1. Dokonywanie napraw lub zmian w urządzeniach bez udziału lub powiadomienia Zamawiającego jest niedopuszczalne.

 2. Przed podjęciem działań Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego
  w przypadku usterki bądź awarii przy której występuje możliwość utraty danych.

 3. Przez „Tymczasowe Rozwiązanie" strony rozumieją ograniczone w czasie zastosowane przez Wykonawcę rozwiązanie, które nie jest usunięciem awarii niemniej pozwala na funkcjonowanie infrastruktury i uzyskanie oczekiwanego przez Zamawiającego wyniku wykonywanej operacji. Rozwiązanie tymczasowe może być zastosowane wyłącznie w uzasadnionych obiektywnie okolicznościach, na które nie mają wpływu obie strony i wyłącznie na czas niezbędny dla pozyskania właściwych urządzeń lub dokonania przez Wykonawcę czynności prowadzących do całkowitego usunięcia awarii.


§4

Wynagrodzenie


 1. Z tytułu realizacji umowy Wykonawcy przysługiwać będzie ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości ………………………. zł netto, plus 23% VAT w kwocie ………………. Łącznie miesięczne wynagrodzenie brutto …………………….. zł zgodnie ze złożoną ofertą, z zastrzeżeniem ust. 2. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie harmonogramu wynagrodzenia będącego załącznikiem do umowy.

 2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy podany w fakturze. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest miesięczny protokół odbioru podpisany przez obie strony umowy.


§5

Poufność


 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji, które uzyskał od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego również po zakończeniu umowy.

 2. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w ust. 1 wyłącznie
  w celu należytego wykonania Umowy. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności informacji prawnie chronionych, które to informacje Wykonawca uzyska
  w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia niniejszej Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Naruszenie obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości dwukrotności wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 4, ust. 1 Umowy tj. ………………………………. zł za każdy przypadek naruszenia, co nie uchybia możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

 4. Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy oraz pracowników swojego podwykonawcy do zachowania tajemnicy, przez podpisanie zobowiązań określonych w Załączniku nr 2 do Umowy. Dokumenty te Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Zobowiązania powyższe nie będą miały zastosowania do informacji lub dokumentów powszechnie dostępnych.

 5. Powyższe postanowienia nie wyłączają postanowień przepisów szczególnych powszechnie obowiązującego prawa, nakładających obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym tymi przepisami zakresie.


§ 6

Podwykonawcy


 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie robót objętych przedmiotem umowy podwykonawcom w zakresie wskazanym w ofercie.

 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania.

 3. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wzór umowy
  z podwykonawcą.

 4. Do zawarcia przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego oraz Wykonawcy.

 5. Umowy, o których mowa w ust. 3 i 4 powinny zawarte być w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 7

Ochrona Danych Osobowych


 1. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających
  z niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający powierza Wykonawcy możliwość przetwarzania danych osobowych Beneficjentów Ostatecznych Zleceniodawcy jednak wyłącznie w celu ewentualnej migracji, naprawy danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662.). Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.

 2. Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia przez Zamawiającego wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji i przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać narzędzia oraz systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
  (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024).


§ 8

Okres obowiązywania umowy

Okres obowiązywania umowy: od godziny 00:00:00 01.04.2017 do godziny 23:59:59 31.03.2020 r.


§ 9

Kary umowne, zabezpieczenie wykonania umowy


 1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy poprzez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

 1. za opóźnienie Wykonawcy w zareagowaniu na awarie, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 3 lit a w wysokości 1% wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 4, ust. 1 za każdą godzinę opóźnienia.

 2. za opóźnienie Wykonawcy w usunięciu awarii, w stosunku do terminu określonego
  w § 3 ust. 3 lit b w wysokości 3% wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego
  w § 4, ust. 1 za każdą godzinę opóźnienia.

 3. za nieterminowe przekazywanie sprawozdań do UKE w wysokości 10 % wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 4, ust. 1 za każdy dzień opóźnienia

 4. za dokonywanie napraw lub zmian w urządzeniach bez udziału lub powiadomienia Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 4, ust. 1 za każdy jednostkowy przypadek takiej naprawy lub zmiany

 1. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zapłatę przez Wykonawcę kar umownych, Zamawiający może według własnego wyboru:

 1. potrącać kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

 2. wezwać Wykonawcę do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich zapłaty;

 3. potrącić kary umowne z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.

 1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o wartości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto (łączne wynagrodzenie Wykonawcy przez cały 36 miesięczny okres świadczenia usługi), Umowy tj. …………. zł (słownie: ……………………………) w formie wpłaty na konto wskazane przez Zamawiającego.

Zwrot wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania ją przez Zamawiającego za należycie wykonaną.

 1. Kary z przedmiotowej umowy sumują się.

 2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione po potrąceniu przez Zamawiającego ewentualnych zobowiązań Wykonawcy względem Zamawiającego.

 3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrąceń z należnego mu wynagrodzenia oraz wniesionego zabezpieczenia.

 4. Niezależnie od możliwości domagania się zapłaty kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.


§ 10

Wypowiedzenie umowy


 1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od zaistnienia
  n/w przypadków:

 1. Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi w terminie z § 8.

 2. Wykonawca naruszył zasady poufności z § 6.

 3. Wykonawca skierował do realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych przez Zamawiającego kwalifikacji lub dokonał zmiany tych osób bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

 4. Pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego Wykonawca
  w sposób rażący zaniedbuje zobowiązania umowne, realizując usługę w sposób niezgodny z umową, wskazaniami, zaleceniami  Zamawiającego.

 5. W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

 6. Nastąpiło ogłoszenie upadłości, likwidacji lub zawieszenia działalności firmy Wykonawcy.

 7. Nastąpiło wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

 8. Wykonawca nie zagwarantował wskazanego w § 3 ust 4 poziomu SLA.

 9. dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego przypadku niezatrudnienia na umowę o pracę, w rozumieniu Kodeksu pracy, trzech osób wykonujących telefoniczną pomoc konsultantów serwisowych. 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości
  o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 11

Klauzule waloryzacyjne

 1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w następujących warunkach:

  1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

  2. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 2002, poz. 1679 z późn. zm.),

  3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdro­wotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

 1. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT należne wynagrodzenie wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

 2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

 4. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 3, wyznacza datę podpisania aneksu do umowy.

 5. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 5.

 6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3, na koszty wykonania zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego.§ 12

Postanowienia końcowe


 1. Umowa została sporządzona w formie pisemnej w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 2. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

 1. siła wyższa tj. sytuacja uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy, na której powstanie nie miały wpływu strony umowy i której powstania nie mogły przewidzieć,

 2. zmiana ustawodawstwa powodująca zmianę obowiązującej stawki podatku VAT lub powodująca konieczność zmiany w przedmiocie Umowy,

 3. zmiany organizacyjno-prawne lub zmiana lokalizacji Zamawiającego,

 4. wystąpi niezależna od Zamawiającego konieczność rezygnacji z części przedmiotu zamówienia, np. w przypadku braku środków finansowych na kontynuowanie Umowy czy też zmiany obowiązującego prawa – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wówczas proporcjonalnie obniżone w formie aneksu.

 5. konieczność przeprowadzenia modernizacji wybudowanej infrastruktury w ramach Projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” i związanymi z tym dodatkowymi obowiązkami Wykonawcy.

 6. z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od stron umowy i nie mogących być przez strony przewidzianymi w chwili zawarcia umowy

 7. zmiany lub wprowadzenia nowych wytycznych, zaleceń Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 1. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego

…………………………., tel , e-mail:……………………………..

…………………………., tel , e-mail:……………………………..

Osoby ze strony Wykonawcy upoważnione do kontaktu:

…………………………., tel , e-mail:……………………………..

…………………………., tel , e-mail:……………………………..

uczestniczące w realizacji zamówienia.Zmiana w/w osób nie wymaga aneksu do Umowy i odbywa się poprzez pisemne poinformowanie drugiej Strony.

 1. W przypadku sporu zapadłego lub pozostającego w związku z niniejszą umową sądem właściwym dla rozpatrzenia sprawy będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

 2. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

 3. Integralną częścią umowy stanowią niniejsze załączniki:

 1. Wykaz urządzeń, usług, systemów i lokalizacji.

 2. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy.

 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 4. Oferta wraz Haromonogramem wynagrodzenia

Zamawiający: Wykonawca:
Załącznik nr 1
Sieć została zbudowana w strukturze hierarchicznej, składającej się z dwóch podstawowych poziomów: sieci światłowodowej oraz sieci radiowej dostępowej. W trakcie realizacji projektu umożliwiono przyłączenie do sieci internetowej komputerów, poprzez wybudowanie przyłączy światłowodowymi liniami kablowymi do 40 (słownie: czterdzieści) obiektów podległych Urzędowi Miasta oraz do 15 (słownie: piętnastu) punktów dostępu radiowego na terenie miasta Łomża.
Zestawienie obiektów dostępu światłowodowego (kablowego):


 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy ul. Akademicka 22

 2. Publiczne Przedszkole Nr 10 ul. Ks. Anny 12

 3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego ul. Piękna 2

 4. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa ul. Kierzkowa 7

 5. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica ul. Polna 40A

 6. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza ul. Mickiewicza 6

 7. Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Ks. Anny 18

 8. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II ul. Niemcewicza 17

 9. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich ul. Reymonta 9

 10. Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II ul. Niemcewicza 17

 11. Publiczne Gimnazjum Nr 6 ul. Bernatowicza 4

 12. Publiczne Gimnazjum Nr 8 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I ul. Ks. Anny18

 13. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki ul. Bernatowicza 4

 14. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej Plac Kościuszki 3

 15. III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej ul. Senatorska 13

 16. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. Zielona 21

 17. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Przykoszarowa 22

 18. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 ul. Kopernika 16

 19. Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 ul. Stacha Konwy 11

 20. Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych ul. M. Skłodowskiej Curie 5

 21. Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 ul. Nowogrodzka 8

 22. Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji ul. Polna 16

 23. Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych ul. Wojska Polskiego 3

 24. Miejska Biblioteka Publiczna ul. Długa 13

 25. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Zjazd 18

 26. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworna 23B

 27. Dom Pomocy Społecznej ul. Polowa 39

 28. Centrum Pieczy Zastępczej ul. M. Skłodowskiej Curie 5

 29. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza ul. Rybaki 14

 30. Urząd Miejski w Łomży (Ratusz) Stary Rynek 14

 31. Urząd Miejski w Łomży (WSB, WSZ) ul. Polna 16

 32. Urząd Miejski w Łomży (PZON) ul. Dworna 23B

 33. Urząd Miejski w Łomży (CWS, WGK, BAK, BHP) ul. Farna 1

 34. MPEC (Ciepłownia Miejska - Komin) ul. Ciepła 16

 35. Park Wodny ul. Ks. Kard Stefana Wyszyńskiego

 36. Pływalnia ul. Niemcewicza 17A

 37. Klub Seniora ul. M.C.Skłodowskiej 2

 38. Galeria "Pod Arkadami" Stary Rynek

 39. Miejska Biblioteka Publiczna Filia 1 ul. Polna 16

 40. Biblioteka Publiczna Miejska. Oddział dla Dzieci. Oddział Zbiorów Specjalnych 3 Maja 6Punkty dostępu radiowego (stacje radiowe 2,4/5 GHz)


 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy ul. Akademicka 22

 2. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica ul. Polna 40A

 3. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza ul. Mickiewicza 6

 4. Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Ks. Anny 18

 5. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II ul. Niemcewicza 17

 6. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich ul. Reymonta 9

 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki ul. Bernatowicza 4

 8. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej Plac Kościuszki 3

 9. III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej ul. Senatorska 13

 10. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. Zielona 21

 11. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Przykoszarowa 22

 12. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 ul. Kopernika 16

 13. Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 ul. Stacha Konwy 11

 14. Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych ul. M. Skłodowskiej Curie 5

 15. Miejska Biblioteka Publiczna ul. Długa 13

 16. Urząd Miejski w Łomży (Ratusz) Stary Rynek 14

Punkty które w trakcie trwania umowy zostaną podpięte do infrastruktury (do zarządzania poprzez administratora siecią)

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy ul. Spokojna 9

 2. Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. Wyzwolenia 1A

 3. Publiczne Przedszkole Nr 2 ul. Polowa 57B

 4. Publiczne Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Spółdzielcza 8

 5. Publiczne Przedszkole Nr 5 ul. Sikorskiego 216

 6. Publiczne Przedszkole Nr 8 ul. Studencka 13

 7. Publiczne Przedszkole Nr 9 ul. Prusa 11A

 8. Publiczne Przedszkole Nr 14 ul. Kołłątaja 8

 9. Publiczne Przedszkole Nr 15 ul. Kołłątaja 10

 10. Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. Przykoszarowa 22

 11. Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kopernika 16

 12. Bursa Szkolna Nr 2 ul. Stacha Konwy 13

 13. Bursa Szkolna Nr 3 ul. Zjazd 3

 14. Teatr Lalki i Aktora Plac Niepodległości 14

 15. Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego ul. Nowa 2

 16. Muzeum Północno - Mazowieckie ul. Dworna 22C

 17. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o ul. Kopernika 9A

 18. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Zjazd 23

 19. Park Przemysłowy Łomża ul. Gen. Sikorskiego 166

 20. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wojska Polskiego 161

 21. Urząd Miejski w Łomży (SML) ul. Sikorskiego 176A

 22. Urząd Miejski w Łomży (CWS - Domek Pastora) ul. Krzywe Koło 1

 23. Hala Targowa Stara(MPGKiM) ul. Stary Rynek 6

 24. MPGKIM (ZGM, ZZM) ul. Nowogrodzka 7A

 25. MPEC (Pogotowie Ciepłownicze) ul. Staffa 7

 26. Orlik 2012 ul. Katyńska 3

 27. Tereny Sportowo-Rekreacyjne nad Narwią - PORT ŁOMŻA ul. Żydowska

 28. Skatepark ul. Konstytucji 3-go Maja

 29. Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie Nowogród

 30. Miejska Biblioteka Publiczna Filia 2 Księżnej Anny 2

 31. Miejska Biblioteka Publiczna Filia 4 ul. Spółdzielcza 31

 32. Miejska Biblioteka Publiczna Filia 6 ul. Małachowskiego 4 1. Sieć światłowodowa.

Sieć światłowodowa w której w warstwie optycznej sieci zastosowano urządzenia aktywne systemu GEPON (z ang. Gigabit Ethernet Passive Optical Network). Jako medium transmisyjne przewidziano kabel światłowodowy jednodomowy (9/125um) 48j (słownie: czterdzieści osiem) włókien w warstwie szkieletu i 6j (słownie: sześć) jako przyłącza do sieci szkieletowej. Sieć jest otwarta na wdrożenie CCTV w przyszłości. Sieć światłowodowa została wykonana w technologii FITL Dystrybucja jest realizowana przez pasywne węzły optyczne PON (Passive Optical Network) i aktywne AON (Active Optical Network).

Zastosowano urządzenia o następujących parametrach:

Parametry urządzeń OLT:


 1. 2 karty liniowe OLT (8 niezależnych linii PON)

 2. 8 portów 1Gb/s, po 4 na kartę

 3. obsługa 256 ONU (8 sieci PON po 32 ONU)

 4. wbudowane karta MPU do zarządzania

 5. 2 moduły zasilające (AC+DC lub DC+DC)

 6. Złącza światłowodowe S.C.

Parametry urządzeń ONU:

a) 4 porty 10/100 BaseT

b) Złącza światłowodowe SC

c) Zasilanie: zewnętrzny zasilacz 12VDC

d) Wspiera ToS/802.1p QoS

e) Obsługuje tablice 16 VLAN oraz 64 MAC

f) Obsługuje protokół IGMP V1 i V2
 1. Sieć radiowa.

Sieć radiowa, która składa się z:

 1. Systemu 5GHz.

Punkty Dostępowe – stacje bazowe:

Urządzenie pracują w paśmie nielicencjonowanym 5GHz, zainstalowane na zewnątrz budynków. Stacje bazowe wyposażono w trzy interfejsy radiowe z wyjściami zewnętrznymi dla podłączenia anten sektorowych. Urządzenia zasilane są poprzez PoE oraz wyposażone w Waterproof Ethernet. Zastosowano interfejsy mogące osiągnąć przepustowość każdego interfejsu radiowego na poziomie 30Mbps FDX dla ruchu TCP.


Parametry funkcjonalne stacji bazowych:

 • Praca w częstotliwości 5.4 GHz.

 • Praca w konfiguracji punkt-wielopunkt (jedno bazowe urządzenie dostępowe, wiele urządzeń klienckich).

 • Zapewnienie połączenia w warstwie łącza danych modelu OSI o przepustowości do klienta/od klienta min. 2048kbits/512kbits w odległości co najmniej 1 km (słownie: jeden kilometr) przy jednoczesnej obsłudze co najmniej 15 (słownie: piętnaście) urządzeń klienckich z jednego bazowego urządzenia dostępowego.

 • Dopasowanie automatyczne parametrów pracy łącza przy zmieniających się warunkach.

 • Pojedyncze urządzenie abonenckie powinno pozwolić na przeprowadzanie ciągłej, symetrycznej transmisji z prędkością co najmniej 30 Mb/s FDX dla ruchu TCP.

 • Zapewnienie eliminacji problemu wzajemnego zakłócania się bazowych urządzeń dostępowych pracujących na tej samej częstotliwości.

 • Możliwość ustawienia przepustowości maksymalnej i minimalnej gwarantowanej dla poszczególnych urządzeń klienckich.

 • Interfejs urządzeń bazowych: SFP-LC (1000Base-SX).

 • Obsługa standardu 802.1q, możliwość zarządzania urządzeniami na wydzielonym VLAN-ie.

 • Obsługa przez HTTP, TELNET i SNMP.

 • Zgodność z obowiązującymi normami w UE dla transmisji w paśmie nielicencjonowanym.

 • Zgodność z dyrektywą UE - RoHS w sprawie ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych. Jeżeli urządzenie zostało wyprodukowane na terenie UE to wykonawca może zamiast certyfikatu RoHS dostarczyć zaświadczenie lub inny dokument stwierdzający że dane urządzenie zostało wyprodukowane w obszarze unii europejskiej.

 • Średni czas bezawaryjnej pracy MTBF określony przez producenta > 200 000 godzin

 • Implementacja szyfrowania DES, AES

Na każdym z masztów umieszczono po 3 (słownie: trzy) anteny sektorowe w celu otrzymania pełnej dookólności sygnału.
Parametry techniczne anteny sektorowej:

 • Zysk energetyczny: 17dBi

 • Częstotliwość pracy: 5150 – 5950 MHz

 • Polaryzacja: pionowa

 • Izolacja polaryzacji: >13 dB

 • Tłumienie wsteczne: >30 dB

 • (-3dB) w poziomie: 120°

 • (-3dB) w pionie: 10°

 • WFS: 1.5:1

 • Impedancja: 50 Ohm 1. Systemu 2,4GHz

Stacje bazowe oraz dostępowe

Zastosowano stacje bazowe WiFi pracujące w częstotliwości 2,4 GHz. Urządzenia pracują


w paśmie nielicencjonowanym 2,4Ghz wg. Standardu 802.11b. Przeznaczone do pracy na zewnątrz budynku. Stacja bazowa wyposażona została w trzy interfejsy radiowe z wyjściami zewnętrznymi dla podłączenia anten sektorowych. Urządzenie zasilane poprzez PoE oraz wyposażone w Waterproof Ethernet. Zastosowano interfejsy o przepustowości każdego interfejsu radiowego na poziomie 10 Mbps FDX dla ruchu TCP.

Minimalne parametry techniczne punktu bazowego: • Zakres zasilania: 12-48V DC, PoE

 • Temperatury pracy: -30oC do +70 oC

 • Konfiguracja z wykorzystaniem centralnie zarządzanego kontrolera sieci bezprzewodowej

 • Bezprzewodowe punkty dostępu i stacje klienckie (wiele jednostek wlan w jednym urządzeniu)

 • Obsługa małych kanałów (5MHz - 10MHz)

 • Wsparcie WDS i wirtualnych AP

 • Współpraca z serwerem Radius

 • AP z autentykacją RADIUS

 • DHCP - serwer i relay

 • Protokół Universal Plug and Play (UpnP)

 • Protokoły RIP, OSPF i BGP

 • Zarządzanie poprzez terminal znakowy, specjalnym zestawem komend, zdalnie, poprzez interfejs graficzny

 • Aktualizacja poprzez FTP i TFTP

 • Możliwość tworzenia skryptów

 • Zarządzanie z wykorzystaniem SNMP ACL (access controll list) i autentykacja RADIUS

Na każdym z masztów umieszczono po 3 (słownie: trzy) anteny sektorowe w celu otrzymania pełnej dookólności sygnału.


 1. System zarządzania i raportowania.

Wymagania jakie postawiono względem wspólnego systemu centralnego logowania
i raportowania systemu cyfrowych linii radiowych punktów dostępowych 2,4/5GHz:

 1. logowanie do panelu administratora przez VPN i/lub ograniczone do konkretnych adresów IP

 2. przydzielanie administratorom uprawnień do zarządzania systemem

 3. edycja ustawień systemu przez panel administracyjny

 4. dostęp do bazy użytkowników

 5. pełna edycja

 6. zarządzanie kontami,

 7. blokowanie użytkowników (wpisanie na „czarną listę”, możliwość zablokowania),

 8. statystyki - pobrane/wysłane dane z podziałem na:

 • - godziny

 • - dzień

 • - tydzień

 • - miesiąc

 • - punkt dostępowy

 • - użytkowników

 1. definicja „captive portal” - strony dostępnej przed zalogowaniem i po zalogowaniu

 2. kreowanie wielu profili usług pod względem:

 • - prędkości (free 128, open do 1MB)

 • - czasu trwania sesji (30 min, 1h, 24h itd.)

 • - ilości pobranych/wysłanych danych

 1. możliwość przypisania profilu do użytkownika

Usługi dotyczące sieci: 1. obsługa vlan

 2. obsługa NAT

 3. DHCP - przydzielanie użytkownikom adresów sieciowych

 4. możliwość stworzenia do 16 niezależnych SSID sieci WLAN

 5. możliwość szyfrowania sieci WLAN (WPA, WEP, Radius + 802,11x)

Usługi dotyczące sesji: 1. limity pobierania/wysyłania (QoS) dla każdego klienta (np.144kbps, 256kbps)

 2. limity pobierania/wysyłania ilości danych dla każdego klienta (np. 150MB/dzień)

 3. ograniczenia czasowe dostępności do zasobów (np. 30 min)

 4. przekierowanie użytkownika przed zalogowaniem („captive portal”) i po zalogowaniu na zdefiniowaną stronę www – np. newsletter, ankieta, strona „domowa” JST

 5. powrót do strony logowania po zdefiniowanym czasie

Usługi dotyczące sprzętu:

 1. monitoring urządzeń punktów dostępowych 2.4 Ghz :

 • - ruch na 1 punkcie dostępowym 2.4 Ghz

 • - ilość użytkowników skojarzonych 1 punktem dostępowym 2.4Ghz

 • - czasy odpowiedzi ping z punktu dostępowego 2.4 Ghz

 1. administrowanie urządzeniami poprzez dostęp zdalny

 2. powiadomienie o awariach, statystykach (sms, mail)

 3. graficzne zobrazowanie stanu sieci z uwzględnieniem położenia

 4. geograficznego poszczególnych elementów

 5. monitoring serwera

 6. monitoring łącza internetowego WAN

Załącznik nr 2


ZOBOWIAZANIE DO ZACHOWANIA TAJEMNICY

Nazwisko i imię:

Numer identyfikacyjny PESEL:

Dowód tożsamości: Seria …………..Nr …………wydany przez………………………… ………………………………………………………………………………………………….

Ja niżej podpisany, potwierdzając zgodność moich danych osobowych ze stanem faktycznym, oświadczam, że:

Zapoznałem się z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późń. zm.) i wynikających z niej przepisów prawnych.

Zostałem uprzedzony, iż dane osobowe przetwarzane w Systemie podlegają ustawowej ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania wszelkich danych osobowych, oraz innych danych uzyskiwanych i przetwarzanych przez System wraz ze sposobami ich zabezpieczenia w zakresie i trybie objętym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późń. zm.).

Zobowiązuję się nie pozostawiać bez dozoru, ani nie udostępniać osobom nieupoważnionym dokumentów materialnych (w formie elektronicznej, papierowej itp.) z danymi oraz do niezwłocznego zniszczenia, w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie danych, wydrukowanych nadmiarowo, niepotrzebnych lub błędnych dokumentów.

Zobowiązuję się w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okoliczności wskazujących na naruszenie ochrony danych, bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego.

Zobowiązuję się przy przetwarzaniu danych, do szczególnej dbałości o zachowanie poufności, integralności i dostępności danych związanych z dokumentami znajdującymi się w obrocie


w Systemie, także dotyczących danych pracowników, dokumentacji systemu przetwarzania danych oraz infrastruktury sprzętowo - programowej systemów informatycznych.

Zobowiązuję się do nie rozpowszechniania nabytej informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym i handlowym, stanowiących tajemnice Zamawiającego pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących wyżej wymienionych danych uzyskanych w związku z realizacja zadań wynikających z przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Zleceniobiorcą ciąży na mnie nawet po wygaśnięciu stosunku pracy lub innej umowy cywilno -prawnej.

Powyższe zobowiązanie zachowuje ważność w przypadku danych osobowych bezterminowo,


a w przypadku pozostałych danych przez cały okres trwania umowy, oraz przez okres 3-lat po jego zakończeniu.
Miejscowość, data

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna