Wzór umowy …Pobieranie 28,41 Kb.
Data06.11.2017
Rozmiar28,41 Kb.
 1. Załącznik nr 10

 2. UMOWA …./ U / 2013/14


 

Umowa zawarta w dniu ………………… r. w Poznaniu pomiędzy :Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000427416, przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 6.735.000,- złotych, REGON 302144863, NIP 7831689634

Reprezentowanym przez:

Krzysztofa Krauze – Prezesa Zarządu

Edwarda Dregera - Członka Zarządu


w dalszej części umowy zwaną Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………..………z siedzibą w ………………………………………………………………., działającym na podstawie wpisu do …………............................... pod numerem ………………….., reprezentowanym przez:

…………………… - ……………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ( art.39 w związku z art.40 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych) została zawarta umowa następującej treści:
§1

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się realizować na rzecz Zamawiającego naprawy bieżące, usługi konserwacyjne i przeglądy serwisowe samochodów osobowych i samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t d.m.c. innych niż osobowe, wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy będącym integralną jej częścią umowy, w zakresie zapewniającym ich pełną sprawność techniczną. Umowa nie obejmuje usuwania drobnych usterek lub dokonywania drobnych czynności konserwacyjnych, które Zamawiający będzie wykonywał własnym staraniem.


§ 3


 1. Awarie pojazdów zgłaszane będą doraźnie po ich wystąpieniu. Zapotrzebowanie na wykonanie usług konserwacji/przeglądów serwisowych Zamawiający będzie zgłaszał z 7 dniowym wyprzedzeniem.

 2. Przeglądy serwisowe obejmują wykonanie czynności, odpowiednich dla danego przebiegu kilometrów lub okresu użytkowania, określonych i opracowanych przez producentów poszczególnych samochodów.

 3. Części zamienne i materiały eksploatacyjne w tym ogumienie niezbędne do wykonywania napraw, konserwacji i przeglądów serwisowych dostarcza Wykonawca; muszą to być oryginalne części zamienne, (pod tym pojęciem rozumie się zarówno części zamienne wytwarzane przez producenta samochodów jak i części zamienne tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości co części stosowane do montażu tych pojazdów) fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania usług z części powierzonych.

 5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić stosowany przez siebie detaliczny cennik części, które mogą zostać lub zostały użyte do realizacji przedmiotu umowy oraz świadectwo jakości części wystawione przez ich producenta w przypadku jeśli nie będą to części wykonane przez producenta danego samochodu.

 6. Usługa powinna być wykonana w terminie do 72 godzin licząc od chwili przejęcia samochodu przez Wykonawcę, ale nie później niż 96 godziny od daty zgłoszenia awarii/zapotrzebowania wykonania przeglądu serwisowego/ czynności konserwacyjnych. Przedłużenie terminu może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. Wykonanie usługi będzie potwierdzone protokołem podpisanym przez strony.

 7. Przed wykonaniem usługi Wykonawca uzgodni z Zamawiającym jej zakres oraz przedstawi kosztorys. Kosztorys musi być przedstawiony Zamawiającemu na piśmie, lub w formie elektronicznej pocztą email, a przystąpienie do wykonania usługi jest możliwe po jego akceptacji.

 8. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego obowiązany będzie do przedstawienia odpowiednich dokumentów zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które są montowane lub użyte w wykonywanych usługach.

 9. Zamawiający dostarczy samochód pod wskazany adres Wykonawcy: na terenie miasta Poznania lub w odległości nie większej niż 10 km od granic administracyjnych miasta Poznania.

 10. Wymontowane (zużyte) części zamienne, płyny, itp. zostaną zutylizowane przez Wykonawcę.

 11. Maksymalny koszt naprawy samochodu nie może przekroczyć kosztów napraw ustalonych na podstawie kalkulacji brutto sporządzonej wg norm producenta w systemach „Audatex” lub „Eurotax”.

 12. Faktyczna liczba zleceń (tj. liczba awarii, a także przeglądów serwisowych i czynności konserwacyjnych ) zależeć będzie od zapotrzebowania Zamawiającego.

 13. Szczegółowe dane dotyczące pojazdów zostały wskazane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

§ 4 1. W przypadku naprawy cena za usługę będzie obejmowała diagnozowanie oraz usunięcie usterki, a w przypadku przeglądu serwisowego/czynności konserwacyjnych – ich pełną realizację. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin oraz użytych części zamiennych i materiałów. Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać wyszczególnienie operacji, wszystkie materiały i części zamienne użyte do napraw w faktycznie zużytych ilościach oraz podanie zastosowanego rabatu na części zamienne i materiały eksploatacyjne, zgodnego ze złożoną ofertą Wykonawcy, będącą załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

 2. Cena za usługę (wynagrodzenie) będzie kalkulowana w kosztorysie przy zastosowaniu stawki za roboczogodzinę w wysokości:

- w roku 2014 …..................... złotych netto,

- w roku 2015…..................... złotych netto,


I rabatu w wysokości …….......% od obowiązujących u Wykonawcy cen detalicznych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które będą wykorzystane do wykonania napraw/okresowych przeglądów serwisowych/czynności konserwacyjnych poszczególnych aut + podatek VAT.

 1. Wskazane w ust. 2 powyżej stawki są stałe i nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

§5


 1. Szacunkowa wartość niniejszej umowy, przy zastosowaniu stawek określonych w § 4 ust. 2 powyżej i przy przyjęciu częstotliwości napraw i przeglądów serwisowych samochodów będących przedmiotem niniejszej umowy, w okresie przed jej zawarciem wynosi …............................ (słownie: …......................) + podatek VAT, tj. …......................... (słownie: …................................) brutto.

 2. Wartość wskazana powyżej została ustalona ze względu na wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych. Faktyczna liczba zleceń (tj. liczba awarii, a także okresowych przeglądów serwisowych i czynności konserwacyjnych) zależeć będzie od zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku jeśli faktyczna liczba napraw/konserwacji/przeglądów serwisowych, będzie niższa niż przyjęta do kalkulacji wartości przedmiotu zamówienia.

§6

 1. Podstawą zapłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z protokołem odbioru usługi.

 2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru usługi.

 3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na wskazany w Fakturze VAT rachunek bankowy kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 

§7


 1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do otrzymania faktur VAT, oraz posiada numer NIP : –783 – 168 – 96 - 34.

 2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, oraz posiada numer NIP……………………..

§ 8


Termin wykonania umowy:


 1. Od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku.

 2. Termin realizacji zamówienia upływa przed ww. datą końcową, z chwilą wydania całości środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na jego wykonanie.

§ 9
 1. W przypadku powierzenia wykonywania napraw/przeglądów serwisowych/konserwacji przez podwykonawców Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za część prac wykonanych przez podwykonawcę – Zamawiający nie dopuszcza faktur częściowych od podwykonawców.

 2. Wykonawca udziela ……….. miesięcy gwarancji na wykonywane usługi, części i materiały, chyba, że producent na części zamienne udzielił odrębnej gwarancji. W przypadku gwarancji producenta, Wykonawca zobowiązuje się przekazać kartę gwarancyjna. W przypadku jej nieprzekazania na daną część obowiązuje gwarancja Wykonawcy.

 3. W okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał stwierdzone usterki w wykonanych przez siebie pracach w terminie do 14 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W odniesieniu do usterek dotyczących części zamiennych, jeżeli będą one objęte gwarancją Wykonawcy, zobowiązany on będzie do nieodpłatnej wymiany wadliwych części na nowe wolne od wad wraz z dostarczeniem tych części.

 4. Wykonawca będzie realizował usługi w warsztacie położonym w obrębie granic administracyjnych miasta Poznań lub maksymalnie 10 km od granic administracyjnych miasta Poznań - tj. pod adresem .....................................................................................................................................

 5. W okresie od dostarczenia pojazdu Wykonawcy do jego wydania Zamawiającemu, pojazd będzie przebywał na monitorowanym i zamkniętym parkingu – bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie samochodu w okresie od jego wydania przez Zamawiającego do zwrotu po wykonanej usłudze.

 6. Wykonawca zobowiązany jest dysponować warsztatem wyposażonym w urządzenia diagnostyczne umożliwiające diagnozowanie usterek elektronicznych samochodów osobowych oraz samochodów o łącznej masie dopuszczalnej do 3,5 t d.m.c. innych niż osobowe.

§ 10


 1. Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usługi bądź usunięcia wady w ramach gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 50, 00 złotych (z wyłączeniem przypadku przedłużenia terminu po wcześniejszym uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego).

 2. Za każdy przypadek nie udostępnienia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 100, 00 złotych.

 3. Za każdy przypadek naruszenia postanowienia, o którym mowa w § 3 ust. 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 500, 00 złotych.

 4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto (§ 5 ust. 1 umowy), w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

 5. Zamawiający w każdym przypadku ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§11


Umowa może ulec rozwiązaniu:

 1. za porozumieniem stron,

 2. przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

 3. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§12


W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany umowy wymagają sporządzenia w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 13

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.


§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.


Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy :

1/ Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1

2/ Wykaz samochodów– załącznik nr2

........................... ...................................... ...............................................................ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna