Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 1 badania na rynek programu operacyjnego inteligentny rozwóJ, 2014-2020 Nr UmowyPobieranie 235,89 Kb.
Strona1/2
Data26.02.2019
Rozmiar235,89 Kb.
  1   2WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.1 BADANIA NA RYNEK


PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, 2014-2020

Nr Umowy:

Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] ……………………………………………………….


w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwana dalej „Umową”, zawarta pomiędzy:

Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110) z siedzibą
w Warszawie (kod pocztowy 00-834), przy ulicy Pańskiej 81/83, NIP 526-25-01-444, REGON 017181095, zwaną dalej „Instytucją Pośredniczącą”, reprezentowaną przez:

……………………………………………….............................................................................

na podstawie pełnomocnictwa nr ......................... z dnia ......................................

a


 • (w przypadku Spółki Akcyjnej (S.A.) i Spółki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.))

Spółka Akcyjna/ Spółka Komandytowo-Akcyjna, zwana dalej „beneficjentem”,

z siedzibą w …………………… (miejscowość), adres: kod pocztowy ……………………, ulica ……………………, miejscowość …………………………. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ………………….……,według stanu na dzień………….. o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, wpłaconym w wysokości ……………………, NIP ……………………, REGON ……………………, reprezentowana przez1 :…………………… • (w przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o. lub spółka z o.o.))

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „beneficjentem”,

z siedzibą w ……………………(miejscowość) adres: kod pocztowy ……………………, ulica ……………………, miejscowość …………………………. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ………………………, według stanu na dzień………….., o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, NIP ……………………, REGON ……………………, reprezentowana przez2 :…………………… • (w przypadku Spółki osobowej: Spółka jawna (sp.j.), Spółka komandytowa (sp.k.), Spółka partnerska (sp.p.))

Spółka Jawna/Spółka Komandytowa/Spółka Partnerska, zwana dalej „beneficjentem”,

z siedzibą w …………………… (miejscowość) adres: kod pocztowy ……………………, ulica ……………………, miejscowość …………………………. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, według stanu na dzień………….., NIP ……………………, REGON ……………………, reprezentowana przez3:……………… • (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

,……………………, zwany dalej „beneficjentem”,

Zamieszkały/a w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą …………………… w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, miejscowość …………………………. wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………………, REGON ……………………, reprezentowany/a przez4:………………….. • (w przypadku Spółki cywilnej (s.c.))

, …………………… zamieszkały/a w ………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., miejscowość …………………………. wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

i , …………………… zamieszkały/a w ………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., miejscowość …………………………. wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą…………………… w …………………… adres: kod pocztowy ……………………, ulica ……………………, miejscowość …………………………. NIP ……………………., REGON……………………, zwani dalej „beneficjentem”, reprezentowani przez5 : ……………………

na podstawie pełnomocnictwa/upoważnienia z dnia ………………..., którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik do Umowy,

zwanymi dalej „Stronami”.

Działając na podstawie: 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006) (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 289);

 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320), zwanego dalej „rozporządzeniem 1303/2013”;

 3. rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);

 4. rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1);

 5. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”;

 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077,
  z późn. zm.), zwanej dalej „ufp”;

 7. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.);

 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”;

 9. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, z późn. zm.);

 10. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.);

 11. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 110);

 12. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.);

 13. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, z późn. zm.);

 14. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1045, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą OOŚ”;

 15. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75, z późn. zm.);

 16. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2367, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zaliczek”;

 17. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1027, z późn. zm.), numer referencyjny programu pomocowego SA.42799(2015/X);

 18. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych
  z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r. poz. 200, z późn. zm.), zwanego dalej „taryfikatorem”.

 19. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwanego dalej „PO IR”, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r.

 20. Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020;

 21. porozumienia z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju
  a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Strony uzgadniają co następuje.  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna