Wzór opisu modułu kształceniaPobieranie 76,77 Kb.
Data06.03.2018
Rozmiar76,77 Kb.

Srócone modułu na kierunku ETI sem 7.


ET_49
Kierunek lub kierunki studiów

Edukacja techniczno-informatyczna

Nazwa modułu kształcenia, także w języku angielskim

Zarządzanie surowcami ubocznymi 

Język wykładowy

polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia

I

Rok studiów dla kierunku

IV

Semestr dla kierunku

7

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/niekontaktowe

Łącznie 4

2/2


Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Dr hab. Beata Ślaska-Grzywna

Jednostka oferująca przedmiot

Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz

Cel modułu

Celem przedmiotu jest uświadomienie i uwrażliwienie studentów na wagę zagadnienia, jakim jest zarządzanie surowcami ubocznymi i odpadami. Studenci zapoznają się z surowcami ubocznymi i odpadami powstającymi w poszczególnych gałęziach przemysłu spożywczego oraz ich wykorzystaniem, zagospodarowaniem i utylizacją.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Wykład obejmuje: Pojęcia podstawowe, klasyfikacja i podziały surowców odpadowych. Odpady komunalne i przemysłowe - charakterystyka. Odpady niebezpieczne i sposoby ich inaktywacji. Metody badań odpadów. Metody i zakres wykorzystania odpadów. Zagrożenia wynikające z obecności odpadów komunalnych i przemysłowych. Ustawy, rozporządzenia o odpadach. Systemy informacji o odpadach. Zarządzanie gospodarką odpadami. Gospodarka odpadowa Polski a polityka Unii Europejskiej.

Na ćwiczeniach studenci zdobywają wiedzę z zakresu gospodarki odpadami w poszczególnych branżach przemysłu spożywczego ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania tych odpadów na cele energetyczne - przygotowują referaty, prezentacje i prowadzą dyskusje.Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

 1. Bilitewski B., Härdtle G., Marek K. 2006. Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka. Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o. o., Warszawa.

 2. Dzienniki Ustaw.

 3. Lipińska E. 2003. Zarys gospodarki odpadami. Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Zeszyt 3.

 4. Wladarz M. 2003. Gospodarka odpadami. Poradnik przedsiębiorcy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

 5. Strony WWW.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

Wykłady, referaty, prezentacje multimedialne, sprawdziany wiedzy. Ćwiczenia w pracowni komputerowej.M uu_uu

M _ET_45

Kierunek lub kierunki studiów


Edukacja Techniczno-Informatyczna

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Techniki komputerowe w opakowalnictwie

Computer techniques in packagingJęzyk wykładowy


polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia


I

Rok studiów dla kierunku


IV

Semestr dla kierunku


7

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Dr hab. inż. Agnieszka Wójtowicz

Jednostka oferująca moduł


Katedra Inżynierii Procesowej

Cel modułu


Celem modułu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi systemami pakowania żywności i zastosowanie komputeryzacji do sterowania i nadzoru nad procesem pakowania, wskazanie możliwości zastosowania różnych materiałów opakowaniowych i systemów pakowania umożliwiających wykorzystanie funkcjonalnych i nowoczesnych rozwiązań technicznych w opakowalnictwie oraz ocena cech fizycznych i wytrzymałościowych tworzyw opakowaniowych z wykorzystaniem technik komputerowych.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Wykłady obejmują: jednofunkcyjne i wielofunkcyjne maszyny pakujące, linie pakujące – zasady zestawiania i sterowanie linii, systemy paletyzacji, roboty paletyzujące i sterowane laserowo, techniki komputerowe stosowane przy modyfikacji atmosfery w opakowaniach, znakowanie i kodowanie opakowań z wykorzystaniem nowoczesnych technik znakowania, wykorzystanie nowości w projektowaniu opakowań, druk fleksograficzny i rotograwiurowy, podstawowe metody recyklingu materiałów opakowaniowych.

Ćwiczenia obejmują: podział i funkcje opakowań, znaczenie opakowań w zarządzaniu gospodarką w przedsiębiorstwie, charakterystykę i właściwości typowych tworzyw opakowaniowych, metody produkcji różnych form konstrukcyjnych opakowań, zwłaszcza metody wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych, materiały wielowarstwowe i sposoby uszlachetniania tworzyw opakowaniowych, wytłaczarki i wtryskarki sterowane komputerowo, systemy identyfikacji opakowań, kodowanie i RFID, badania właściwości różnych materiałów, w tym testy wytrzymałościowe na zrywanie, na rozciąganie, na przebicie.Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe


1. Czerniawski B., Michniewicz J., Opakowania żywności, AFT, Czeladź,1998.

2. Juśkiewicz M., Panfil-Kuncewicz H., Materiały opakowaniowe i opakowania stosowane w przemyśle spożywczym, Wydawnictwo ART., Olsztyn, 1999.

3. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000.

4. Korzeniowski A., Kwiatkowski J., Towaroznawstwo opakowań, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 1994.

5. Lisińska-Kuśnierz M., Cholewa A., Przechowywanie i transport towarów: wybrane zagadnienia, Kraków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006

6. Cichoń Z., Nowoczesne opakowalnictwo żywności, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1996.

7. Dudziński Z., Poradnik magazyniera, Warszawa, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000.

Miesięcznik Techniczno-Ekonomiczny „Opakowanie”, NOT.

Katalogi i prospekty firm.


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne


Wykłady w postaci prezentacji multimedialnych, ćwiczenia w postaci prezentacji oraz badań w laboratorium z wykorzystaniem aparatury Katedry Inżynierii Procesowej, możliwość skorzystania z bogatej bazy katalogów maszyn pakujących i urządzeń peryferyjnych.


M TL_

M TL_

Kierunek lub kierunki studiów

Edukacja Techniczno-Informatyczna

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Zarządzanie infrastrukturą techniczną w przedsiębiorstwie

Enterprise Asset ManagementJęzyk wykładowy

polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia

I stopień studiów

Rok studiów dla kierunku

IV

Semestr dla kierunku

7

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

dr hab. inż. Grzegorz Łysiak

Jednostka oferująca przedmiot

Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego

Cel modułu

Zrozumienie znaczenia elementów składających się na efektywność zarządzania infrastrukturą techniczną w tym również wyposażeniem produkcyjnym oraz roli organizacji systemu i kierowania nim. Poznanie zadań oraz metod i narzędzi dla opracowania najlepszych praktyk, metod analizy i oceny systemu eksploatacji. Poznanie rozwiązań informatycznych wspomagających efektywne wykorzystanie środków trwałych w przedsiębiorstwie.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.


Geneza i współczesność zarządzania zasobami techniki. Zadania w procesie eksploatacji obiektów technicznych. Rola managera w eksploatacji obiektów technicznych. Kluczowe elementy dla usprawnienia organizacji. Cykl życia obiektu. Ocena i zarządzanie cyklem życia obiektu Najlepsze praktyki zarządzania infrastrukturą techniczną. Benchmarking w przedsiębiorstwie. Metryka w ocenie efektywności użytkowania. Systemy w utrzymaniu infrastruktury technicznej. Polityka i systemy utrzymania obiektów technicznych Total Productive Maintenance TPM. Modele zarządzania infrastrukturą RCM, RCMII. Analiza wybranych systemów EAM, TM2, SR3. Systemy wspomagające zarządzanie. Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie. Analiza rozwiązań wybranych systemów informatycznych. Kluczowe wskaźniki wydajności. Elementy i obliczanie OEE. Systemy zarządzania produkcją MES. Systemy zarządzania utrzymaniem maszyn CMMS. Audyt systemów zarządzania infrastrukturą techniczną.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe


Niziński S.: Informatyczne systemy zarządzania eksploatacją obiektów technicznych. Bydgoszcz 2001

Materiały własnePlanowane formy/działania/metody dydaktyczne


1) wykład,

2) analiza przypadków

3) rozwiązywanie zadań rachunkowych

4) ćwiczenia przy wykorzystaniu aplikacji komputerowych wspomagających zarządzanie produkcją, utrzymaniem maszyn i przedsiębiorstwem

Kod modułu
Kierunek lub kierunki studiów

Edukacja techniczno-informatyczna

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Inżynierie przetwórstwa mięsnego, owocowo-warzywnego i paszowego 3

Engineering of meat, feed, fruit and vegetables processing 3Język wykładowy


polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia


I stopień studiów

Rok studiów dla kierunku


4

Semestr dla kierunku


7

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Dr hab. inż. Rafał Nadulski, prof. nadzw. UP

Jednostka oferująca przedmiot

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych

Cel modułu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z jednostkowymi operacjami i procesami związanymi z produkcją pasz, zmianami, jakie zachodzą w surowcach podczas tych procesów, urządzeniami i maszynami oraz wybranymi liniami technologicznymi.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Wykłady:

Charakterystyka zakładów przemysłu paszowego oraz zakładów pracujących na potrzeby tego przemysłu. Fizyczne i technologiczne cechy surowców sypkich mające wpływ na procesy przetwórcze. Suszarnie, instalacje zbożowe, magazyny.

Maszyny do wstępnej obróbki - czyszczenie, sortowanie, separacja. Metody przetwarzania surowców i ich uszlachetnianie. Dozowanie i mieszanie surowców paszowych. Kondycjonowanie surowców i mieszanek paszowych. Aglomeracja ciśnieniowa mieszanek paszowych. Technologia produkcji premiksów. Zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadowych przemysłu spożywczego na cele paszowe. Magazynowanie gotowego wyrobu. Kontrola jakości w przemyśle paszowym. Oddziaływanie pasz przemysłowych na środowisko.

Ćwiczenia:

Analiza wybranych operacji jednostkowych w warunkach laboratoryjnych (np. rozdrabnianie, filtracja, mieszanie). Opracowanie schematów umaszynowienia przykładowych linii technologicznych w zakresie przetwórstwa paszowego.


Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

Literatura obowiązkowa:

Grochowicz J.: Technologia produkcji mieszanek paszowych. PWRiL. W-wa 1996

Grochowicz J. i inni.: Zaawansowane techniki wytwarzania przemysłowych mieszanek paszowych. Lublin 1998

Grochowicz J. i inni.: Premiksy i mieszanki skoncentrowane technika produkcji i zastosowanie. Lublin 1999

Literatura zalecana:

Hejft R.: Ciśnieniowa aglomeracja pasz i podstawy konstrukcji urządzeń granulująco-brykietujących.

Białystok 2003

Kraftfutter – miesięcznik

Pasze przemysłowe – miesięcznik


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

1) wykłady – 15 godz.,

2) zajęcia audytoryjne – 3 godz.,

3) zajęcia terenowe – 2 godz.

4) ćwiczenia laboratoryjne (eksperymenty na stanowiskach badawczych) – 10 godz.


ET_49
Kierunek lub kierunki studiów

Edukacja techniczno-informatyczna

Nazwa modułu kształcenia, także w języku angielskim

Komputerowe projektowanie zakładów spożywczych

Computer design of food industry plantsJęzyk wykładowy

polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia

I stopień, stacjonarne

Rok studiów dla kierunku

4

Semestr dla kierunku

7

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/niekontaktowe

2/3

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Dr inż. Andrzej Rejak

Jednostka oferująca przedmiot

Katedra Inżynierii Procesowej

Cel modułu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami projektu technologicznego z wykorzystaniem pakietu MS Office i MS Excel do sporządzania rysunków i wykresów w projektowaniu zakładów w przemyśle spożywczym. Przedstawienie organizacji i zasad logistyki w przedsiębiorstwie, zasad doboru bazy surowcowej i materiałowej. Wiedza ta umożliwi studentom sprawne posługiwanie się dokumentacją techniczną i technologiczną zgodnie z kierunkiem studiów.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Wykład obejmuje:

Pojęcia podstawowe niezbędne do realizacji projektu technologicznego, zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami projektu technologicznego z wykorzystaniem pakietu MS Office i MS Excel do sporządzania rysunków i wykresów w projektowaniu zakładów w przemyśle spożywczym. Zasady lokalizacji ogólnej, Projektowanie procesu produkcyjnego i technologicznego, projektowanie magazynów, zagadnienia budowlane i transportowe, Zagadnienia ochrony środowiska, przeciwpożarowe i BHP. Zasady zagospodarowania terenu zakładu przemysłowego.

Ćwiczenia obejmują:

Zapoznanie się z typowymi projektami budowlanymi, wykonanie samodzielnie projektu technologicznego wybranego zakładu przemysłu spożywczego lub rolno-spożywczego. Projekt obejmuje: określenie bazy surowcowej i rynku zbytu, opracowanie programu i technologii produkcji, obliczenia wielkości pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych, socjalnych, wykonanie uproszczonego projektu budowlanego oraz planu zagospodarowania terenu z wykorzystaniem programów komputerowych.Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

 1. Dłużewski M., Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczego. WNT, Warszawa, 1974.

 2. Dłużewski M., Zarys projektowania zakładów przemysłu spożywczego. WNT, Warszawa, 1984.

 3. Gajewski A., Papiernik A., Strzelczyk A. Techniki komputerowe w towaroznawstwie, 2005.

 4. Janiszyn Zb., Krawczyk Zb. Materiały do ćwiczeń z projektowania zakładów przemysłu spożywczego. AR Wrocław, 1984.

 5. Miecielica M., Wiśniewski W. Komputerowe wspomaganie projektowania procesów technologicznych. 2005.

 6. Prospekty i katalogi firm.

 7. Dzienniki ustaw, normy
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

 1. Rozwiązywanie zadań rachunkowych- obliczanie programu produkcji, surowców i materiałów pomocniczych, wielkości pomieszczeń, zatrudnienia, bilansu energetycznego, klasy odporności ogniowej, ilości wody i ścieków z wykorzystaniem edytora równań i Microsoft excel.

 2. Wykonanie schematu blokowego technologii produkcji i schematu ideowego linii produkcyjnej.

 3. Wykonanie rysunku zakładu produkcyjnego oraz ogólnego zagospodarowania terenu zakładu

 4. Wykład
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna