Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń – pomniejszenie wartości odszkodowania o kwotę podatku vatPobieranie 42 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar42 Kb.

Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń – pomniejszenie wartości odszkodowania o kwotę podatku VAT (dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi)

Warszawa, dnia 5 lutego 2012 r.Piotr Kucharski

Ul. Sezamkowa 13

00-902 Warszawa


XYZ

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ul. Nowowiejska 1

00-902 Warszawa

Odwołanie
Składam odwołanie od stanowiska XYZ Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z dnia 25 stycznia 2012 r. (znak: TU 20120113158457) w przedmiocie nieuwzględnienia kwoty podatku VAT w kwocie należnego odszkodowania i jednocześnie wnoszę o zapłatę kwoty 104,70 zł tytułem należnego podatku VAT. Sprawa dotyczy szkody z dnia 10 stycznia 2012 r., nr 20120113158457 w pojeździe marki Volkswagen Golf IV o numerze rej. LU 13CL likwidowanej w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi.
Uzasadnienie
W dniu 10 stycznia 2012 r. wjeżdżając do Lublina trasą E-42 z Chełma Lubelskiego za drugimi światłami na wysokości stacji paliw Orlen najechałem na nieoznakowaną wyrwę w jezdni powodując uszkodzenia w należącym do mnie pojeździe marki Volkswagen Golf IV o numerze rej. LU 13CL. Podczas zdarzenia uszkodzeniu uległa przednia felga stalowa, kołpak i opona zimowa Fc Winter XC 11 od strony pasażera. Zgłaszając w zakładzie ubezpieczeń szkodę w dniu 16 stycznia 2012 r. wystąpiłem z roszczeniem o wypłatę odszkodowania w łącznej kwocie 560 zł brutto (kwota netto 455,30 zł) obejmującego kolejno: koszt naprawy felgi (prostowanie i malowanie) w kwocie 120 zł brutto, koszt zakupu kołpaka w kwocie 40 zł brutto oraz koszt zakupu dwóch opon zimowych Fc Winter XC 11 w cenie 400 zł brutto (po 200 zł za sztukę). Na dowód wysokości koniecznych kosztów przywracających stan poprzedni pojazdu przedłożyłem kosztorys kosztów naprawy nr VZ 105/12 sporządzony przez autoryzowaną stację obsługi pojazdów marki Volkswagen. Wskazałem, iż należne odszkodowanie należy przekazać na mój rachunek bankowy o nr 50 1240 3140 8974 8563 4852 4450 zgłaszając jednocześnie, iż nie prowadzę działalności gospodarczej i nie jestem zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT). W związku z powyższym, nie posiadam prawa do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zatem należne odszkodowanie powinienem otrzymać w wysokości 560 zł, czyli w kwocie brutto wraz z podatkiem VAT.

Dowód: kosztorys kosztów naprawy nr VZ 105/12 z dnia 16 stycznia 2012 r.
W dniu 25 stycznia 2012 r., zakład ubezpieczeń uznał swoją odpowiedzialność za przedmiotową szkodę, jednakże należne odszkodowanie zostało wypłacone w kwocie 455,30 zł, a więc w kwocie netto, z pominięciem kwoty podatku VAT.
Dowód: Pismo zakładu ubezpieczeń (znak: TU 20120113158457) z dnia 25 stycznia 2012 r. oraz wyciąg bankowy nr 1/01/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.

W swoim stanowisku, Zakład Ubezpieczeń wskazuje, iż w sytuacji kiedy poszkodowany nie przedkłada faktur VAT dokumentujących naprawę uszkodzonego pojazdu, odszkodowanie zostaje wypłacane w kwocie netto bez kwoty podatku VAT, zaś warunkiem dopłaty kwoty odszkodowania jest dokonanie naprawy pojazdu i przedłożenie faktur VAT.


W pierwszej kolejności, pragnę kolejny raz wskazać, iż nie prowadzę działalności gospodarczej i nie jestem zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT). W związku z powyższym, nie posiadam prawa do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Po drugie należy wskazać, iż kodeks cywilny w art. 361 § 2 wprowadza zasadę pełnego odszkodowania, w myśl której odpowiedzialny za szkodę musi pokryć wszelkie straty spowodowane zdarzeniem, a także korzyści, które poszkodowany mógł uzyskać, a nie uzyskał ponieważ szkodę mu wyrządzono. Należne poszkodowanemu odszkodowanie powinno odpowiadać wysokości doznanej przez niego szkody i rekompensować mu uszczerbek, jaki dotknął jego prawnie chronione dobra lub interesy. Stosownie natomiast do treści art. 363 § 1 kodeksu cywilnego: „Naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej”. Poszkodowany zatem bez względu w jakiej formie wybierze sposób naprawienia szkody ma prawo żądać przywrócenia takiego stanu praw i interesów jaki istniał przed zdarzeniem wyrządzającym szkodę. Podatek VAT ma charakter cenotwórczy, ponieważ jego rozmiar może w zasadniczy sposób wpływać na wysokość ceny towaru lub usługi. Jeżeli zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.), cena stanowi wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący zobowiązany jest zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, a w cenie tej uwzględnia się także podatek od towarów i usług, to miernikiem wysokości odszkodowania ustalonego według cen kosztów naprawy będzie tak określona cena naprawy pojazdu obejmująca podatek VAT (uzasadnienie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r. (sygn. akt III CZP 150/06).Zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania, odpowiedzialny za szkodę musi pokryć wszelkie straty spowodowane zdarzeniem. Zatem poszkodowany winien otrzymać kwotę w pełni rekompensującą jego straty. Jeśli poszkodowany nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w kosztach naprawy od podatku odprowadzanego przez niego do urzędu skarbowego, a zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie nieobejmujące tego podatku, poszkodowany naprawiając pojazd będzie więc musiał sam ponieść koszty podatku VAT. W konsekwencji, otrzymane odszkodowanie nie pokryje w pełni poniesionej straty, co oznacza, że zostaje naruszona wspomniana wyżej fundamentalna zasada pełnego odszkodowania. Skoro podatek VAT jest składnikiem ceny, jako poszkodowany nie mam prawa do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zatem powinienem otrzymać kwotę odszkodowania (niezależnie czy ustalonego na podstawie faktury VAT czy też na podstawie kosztorysu naprawczego) wraz z kwotą podatku VAT, bo tylko wówczas zostanie zrealizowana zasada pełnej kompensacji szkody.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.
Piotr Kucharski
Pobieranie 42 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna