Wzór ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3Pobieranie 442,83 Kb.
Strona1/4
Data24.04.2018
Rozmiar442,83 Kb.
  1   2   3   4

Przetarg nieograniczony: Dostawa sprzętu informatycznego i wyposażenia na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
znak postępowania: BDG.WZP.311.28.2014.8.JG(WZÓR)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa sprzętu informatycznego i wyposażenia na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (znak postępowania: BDG.WZP.311.28.2014.8.JG).


OŚWIADCZENIE 1

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu


Oświadczam, że:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

[nazwa (firma) albo imię i nazwisko,

siedziba/miejsce zamieszkania/adres głównego miejsca wykonywania działalności]
spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieni publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

..............................., dn. ......................... ...............................................................Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania wykonawcy (pieczątki)
(WZÓR)

Wykonawca składający ofertę:

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko
Siedziba/miejsce zamieszkania/adres głównego miejsca wykonywania działalnościW przypadku wykonawców występujących wspólnie - należy wpisywać dane dotyczące wszystkich wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa sprzętu informatycznego i wyposażenia na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (znak postępowania: BDG.WZP.311.28.2014.8.JG).WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW

w zakresie części … przedmiotu zamówienia
(Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, DOSTAW, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane).

nazwa zamówienia / krótki opis przedmiotu zamówienia
podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana

Nazwa i adres:

data wykonania dostawy

od ____________ do ____________(dzień / miesiąc / rok)

Wartość zamówienia

_____________________ zł brutto

dowód potwierdzający należyte wykonanie ww. dostawy

nr strony oferty ________nazwa zamówienia / krótki opis przedmiotu zamówienia
podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana

Nazwa i adres:

data wykonania dostawy

od ____________ do ____________(dzień / miesiąc / rok)

Wartość zamówienia

_____________________ zł brutto

dowód potwierdzający należyte wykonanie ww. dostawy

nr strony oferty ________

Oświadczam, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu:
własnym*
innych podmiotów*
* zaznaczyć właściwe znakiem X

..............................., dn. ......................... ...............................................................Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania wykonawcy (pieczątki)


UWAGA

  • WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW należy złożyć odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia;

  • Należy załączyć dowody, potwierdzające, że wymienione w wykazie dostawy zostały wykonane lub
    są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b są poświadczenia, z tym,
    że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.(WZÓR)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa sprzętu informatycznego i wyposażenia na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (znak postępowania: BDG.WZP.311.28.2014.8.JG).OŚWIADCZENIE 2

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W imieniu


…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..[nazwa (firma) albo imię i nazwisko,

siedziba/miejsce zamieszkania/adres głównego miejsca wykonywania działalności]
oświadczam, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
..............................., dn. ......................... ...............................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania wykonawcy (pieczątki)(WZÓR)

Składający ofertę:

Pełna nazwa (firma)
Zarejestrowany adres siedziby wykonawcy

INFORMACJA

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ3
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa sprzętu informatycznego i wyposażenia na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (znak postępowania: BDG.WZP.311.28.2014.8.JG).
Informuję, że:

nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm)*

należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), w której skład wchodzą następujące podmioty


  1. nazwa podmiotu……………………………………………..……………………

siedziba …………………………………………………………………………..

  1. nazwa podmiotu……………………………………………..……………………

siedziba …………………………………………………………………………..

(w przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy wymienić wszystkie podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej.
..............................., dn. ......................... .......................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy (pieczątki
)

* - zaznaczyć właściwe znakiem X


(WZÓR)
FORMULARZ OFERTOWY

Składający ofertę:

Pełna nazwa (firma) albo imię i nazwisko
Siedziba/miejsce zamieszkania/adres głównego miejsca wykonywania działalności4
Adres, na który zamawiający powinien przesyłać korespondencję związaną z postępowaniem
NIP
REGON
Telefon
Fax
e-mail
Osoba do kontaktów z zamawiającym
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie należy podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie, a także wskazać pełnomocnika)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia Dostawa
sprzętu informatycznego i wyposażenia na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(znak postępowania: BDG.WZP.311.28.2014.8.JG), zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia jak niżej:


Część I przedmiotu zamówienia


CENA OFERTY BRUTTO

…………………………………………………….……………złsłownie złotych ………………………………………………….

zgodnie z kalkulacją jak niżej:

Lp.

Nazwa

Ilość

szt.

Cena jednostkowa (netto) PLN

Wartość netto PLN

(kol. 3 x kol. 4)

Podatek VAT PLN

Wartość (brutto) PLN

(kol. 5 + kol. 6)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.Komputery All in One bez dotyku

100Komputery All in One dotykowe

25
Opis oferowanego sprzętu wraz z parametrami technicznymi stanowi Załącznik Nr …


do niniejszej oferty.

Poniższe należy wypełnić, jeżeli dotyczy.podwykonawcy

część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy:wypełnia wykonawca

Nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1

wypełnia wykonawca

Część II przedmiotu zamówienia


CENA OFERTY BRUTTO

…………………………………………………….……………złsłownie złotych ………………………………………………….

zgodnie z kalkulacją jak niżej:

Lp.

Nazwa

Ilość

szt.

Cena jednostkowa (netto) PLN

Wartość netto PLN

(kol. 3 x kol. 4)

Podatek VAT PLN

Wartość (brutto) PLN

(kol. 5 + kol. 6)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.Fortigate – przedłużenie licencji

1Fortianalyzer – przedłużenie licencji

1
Opis oferowanego sprzętu wraz z parametrami technicznymi stanowi Załącznik Nr …


do niniejszej oferty.

Poniższe należy wypełnić, jeżeli dotyczy.podwykonawcy

część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy:wypełnia wykonawca

Nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1

wypełnia wykonawca

Część III przedmiotu zamówienia


CENA OFERTY BRUTTO

…………………………………………………….……………złsłownie złotych ………………………………………………….

zgodnie z kalkulacją jak niżej:

Lp.

Nazwa

Ilość

szt.

Cena jednostkowa (netto) PLN

Wartość netto PLN

(kol. 3 x kol. 4)

Podatek VAT PLN

Wartość (brutto) PLN

(kol. 5 + kol. 6)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.Urządzenie do obsługi poczty elektronicznej

1
Opis oferowanego sprzętu wraz z parametrami technicznymi stanowi Załącznik Nr …


do niniejszej oferty.

Poniższe należy wypełnić, jeżeli dotyczy.podwykonawcy

część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy:wypełnia wykonawca

Nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1

wypełnia wykonawca

Część IV przedmiotu zamówienia


CENA OFERTY BRUTTO

…………………………………………………….……………złsłownie złotych ………………………………………………….

zgodnie z kalkulacją jak niżej:

Lp.

Nazwa

Ilość

szt.

Cena jednostkowa (netto) PLN

Wartość netto PLN

(kol. 3 x kol. 4)

Podatek VAT PLN

Wartość (brutto) PLN

(kol. 5 + kol. 6)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.Przełącznik sieciowy zarządzalny

2Transceiver do przełączników sieciowych

26Transceiver do przełączników sieciowych

26
Opis oferowanego sprzętu wraz z parametrami technicznymi stanowi Załącznik Nr …


do niniejszej oferty.

Poniższe należy wypełnić, jeżeli dotyczy.podwykonawcy

część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy:wypełnia wykonawca

Nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1

wypełnia wykonawca

Część V przedmiotu zamówienia


CENA OFERTY BRUTTO

…………………………………………………….……………złsłownie złotych ………………………………………………….

zgodnie z kalkulacją jak niżej:

Lp.

Nazwa

Ilość

szt.

Cena jednostkowa (netto) PLN

Wartość netto PLN

(kol. 3 x kol. 4)

Podatek VAT PLN

Wartość (brutto) PLN

(kol. 5 + kol. 6)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.Biblioteka taśmowa z kasetami

1Macierz z dyskami

1
Opis oferowanego sprzętu wraz z parametrami technicznymi stanowi Załącznik Nr …


do niniejszej oferty.

Poniższe należy wypełnić, jeżeli dotyczy.
  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna