Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru lgd do końca 2023 rokuPobieranie 37,15 Kb.
Data03.07.2018
Rozmiar37,15 Kb.

PROJEKT

Cel Ogólny: Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku

Cel szczegółowy: Podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego i jego promocję do końca 2023 roku

Przedsięwzięcie: Rozpoznawalny obszar LGD - EFRROW

zakres tematyczny II. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 

 

 

 

 

Wskaźnik rezultatu:
1. wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Wskaźnik produktu:
1. liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 

 

 

 

 

Kryterium

Opis Kryterium

Uzasadnienie

Punktacja

Źródło weryfikacji

Wpływ na atrakcyjność turystyczną obszaru

Ocenie podlega wpływ operacji na zwiększenie atrakcyjności turystycznej.

Ocena:
-jak realizacja operacji wpłynie na zwiększenie ruchu turystycznego,
-jakie wnioskodawca zaplanował działania promocyjne w tym zakresie i jaki obejmują zasięg.
Rozwijana infrastruktura turystyczna i rekreacyjna ma służyć nie tylko lokalnej społeczności, ale ma również przyczyniać się do rozwoju różnych form turystycznych, przez co wpływać korzystnie na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru LGD.

Max 10 pkt.
Operacja spełnia kryterium, jeżeli uzyska od każdego oceniającego co najmniej 60% za spełnienie kryterium.

Operacja spełnia kryterium, jeżeli uzyska 60% punktacji (średnia arytmetyczna wszystkich ocen)karta informacyjna operacji

wniosek o udzielenie wsparcia/karta informacyjna operacjiZintegrowanie podmiotów (współpraca)

Ocena czy operacja zakłada współpracę podmiotów z różnych sektorów przy realizacji działań i zachowaniu trwałości operacji.

Kryterium ma zachęcić podmioty działające w sferze szeroko pojętej turystyki, w tym podmioty podejmujące działania w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do współpracy, wspólnej promocji, tworzenia wspólnych pakietów usług turystycznych czy też angażowania lokalnej społeczności w działania z zakresu rekreacji w oparciu o rozwijaną infrastrukturę. Jest to jeden z postulatów wynikający z analizy SWOT obszaru LGD.

5 pkt. - operacja zakłada współpracę z co najmniej trzema podmiotami z różnych branż
3 pkt. - operacja zakłada współpracę z jednym lub dwoma podmiotami z różnych branż
0 pkt.
- operacja nie zakłada elementów współpracy

karta informacyjna operacji

Innowacyjność

Preferuje się operacje wdrażające co najmniej jedno działanie o charakterze innowacyjnym.

Kryterium określa czy i w jaki sposób wnioskodawca wykorzysta w operacji "innowacyjne" rozwiązania.
Przez innowacyjne rozwiązania rozumie się wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.

3 pkt. - zaplanowano innowacyjne przedsięwzięcie/a
0 pkt. - brak działań innowacyjnych

karta informacyjna operacji

wniosek o udzielenie wsparcia/karta informacyjna operacjiWpływ na realizację celów przekrojowych PROW

Preferuje się operacje, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na realizację celów przekrojowych tj. z zakresu ochrony środowiska i/ lub zmian klimatycznych

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" zakłada zgodność z trzema celami przekrojowymi PROW na lata 2014-2020 tj. ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz innowacyjność.

2 pkt. – operacja ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne i/lub zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi
1 pkt. – operacja o neutralnym wpływie na środowisko naturalne i/lub zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi
0 pkt. - operacja nie uwzględnia celów przekrojowych PROW na lata 2014-2020

karta informacyjna operacji

wniosek o udzielenie wsparcia/karta informacyjna operacjiDostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Preferuje się operacje uwzględniające wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Niepełnosprawni turyści oraz osoby w podeszłym wieku stają się coraz liczniejszą grupą klientów sektora turystyki. Aby osoby niepełnosprawne mogły w pełni korzystać z ofert turystycznych i rekreacyjnych, należy stworzyć im odpowiednie do tego warunki. Kryterium polega na ocenie czy w ramach operacji zaplanowano usprawnienia dla osób niepełnosprawnych oraz w jaki sposób będzie to realizowane.

3 pkt. - operacja zakłada rozwiązania dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
0 pkt. - operacja nie zakłada dostosowań do potrzeb osób niepełnosprawnych

karta informacyjna operacji

Miejsce realizacji

Preferowane są operacje realizowane w miejscowościach z liczbą ludności poniżej 5 tys. mieszkańców

Kryterium wynika wprost z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. w przypadku operacji z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego, obowiązkowe jest stosowanie kryteriów preferencyjnych dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.
(liczba mieszkańców określona wg Banku Danych Lokalnych GUS na dzień 31-12-2013r.)

2 pkt. - operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców
0 pkt. - operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkałej przez więcej niż 5 tys. mieszkańców

wniosek o udzielenie wsparcia/karta informacyjna operacji

Doradztwo LGD

Preferuje się wnioskodawców, którzy w zakresie przygotowania wniosku o udzielenie wsparcia korzystali ze wsparcia doradczego oferowanego przez LGD w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD.

Korzystanie przez wnioskodawców z bezpośredniego doradztwa w biurze LGD ma na celu zapewnienie jak najwyższej jakości składanych wniosków oraz ma wpłynąć na prawidłową realizację działań i osiągnięcie założonych wskaźników.

5 pkt. - wnioskodawca korzystał min. dwukrotnie z doradztwa LGD w zakresie przygotowania wniosku o udzielenie wsparcia,
2 pkt. - wnioskodawca korzystał raz z doradztwa LGD w zakresie przygotowania wniosku o udzielenie wsparcia,
0 pkt. - wnioskodawca nie korzystał z doradztwa LGD w zakresie przygotowania wniosku o udzielenie wsparcia

karta informacyjna operacji

dane biura LGD (karty wsparcia doradczego)Wpływ na promocję LGD i LSR

Preferowane są operacje wpływające na zwiększenie rozpoznawalności obszaru LGD i wskazujące źródła finansowania działań.

Promocja obszaru LGD i realizacji operacji w ramach LSR jest istotna z punktu widzenia zapewnienia wysokiej identyfikacji realizowanych działań w ramach LSR przez mieszkańców obszaru i turystów.

3 pkt. - zaplanowano co najmniej dwie formy promowania LGD i LSR,
1 pkt. - zaplanowano tylko jedną formę promocji LGD i LSR,
0 pkt. - brak promocji LGD i LSR

karta informacyjna operacji
Suma punktów:
33 pkt. - min. 20 pkt.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna