Wyzwania rozwojowe Polski 2020Pobieranie 1,5 Mb.
Strona1/21
Data15.05.2018
Rozmiar1,5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020
- Umowa Partnerstwa –
(wstępny projekt)nia-
SPIS TREŚCI


Wstęp 3

I. Wyzwania rozwojowe kraju 4

II. Cele rozwojowe w perspektywie 2020 roku – Strategia Rozwoju Kraju 2020 jako odpowiedź na strategię Europa 2020 9

II.1. Sprawne i efektywne państwo 11

II.2. Konkurencyjna gospodarka 11

II.3. Spójność społeczna i terytorialna 13

III. Wnioski z dotychczasowych doświadczeń 15

IV. Strategia wykorzystania środków europejskich dla realizacji celów rozwojowych kraju 24

IV.1. Cele Umowy Partnerstwa 25

IV.2. Priorytety finansowe w kontekście celów tematycznych 31

IV.3. Oczekiwane rezultaty interwencji funduszy oraz podstawowe wskaźniki rezultatu strategicznego 66

V. Terytorialny wymiar prowadzonej interwencji 69

V.1. Zintegrowane podejście terytorialne 69

V.3. Zachowanie zasad polityki przestrzennej 74

V.4. Zastosowanie instrumentów rozwoju terytorialnego 75

V.5. Współpraca terytorialna oraz strategie makroregionalne 84

VI. Zarys finansowania 90

VI.1. Całkowita alokacja dla Polski w ramach polityki spójności 90

VI.2. Rezerwa programowa 92

VI.3. Podział alokacji wg celów tematycznych oraz w układzie funduszy 92

VI.4. Zasada dotycząca koncentracji tematycznej środków 94

VI.5. Poziom wydatków planowanych na cele klimatyczne 95

VI.6. Poziom wydatków powiązanych z Europą 2020 95

VI.7. Podział środków z funduszy strukturalnych pomiędzy poziom krajowy i regionalny 95

VI.8. Podział alokacji pomiędzy programy operacyjne 96

VI.9. Poziom współfinansowania 102

VI.10. Ramy wykonania 103

VI.11. Dodatkowość 106

VII. Sposób realizacji zasad horyzontalnych 108

VIII. Zarys systemu wdrażania Umowy Partnerstwa 113

VIII.1. Zarys systemu instytucji zaangażowanych w realizację UP 113

VIII.2. System koordynacji 116

VIII.3. Koordynacja z instrumentami krajowymi – kontrakt terytorialny 125

VIII.5. Planowane uproszczenia dla beneficjentów 130

VIII.6. Zarys centralnego systemu komunikacji elektronicznej z beneficjentami 132

VIII.7. Zarządzanie finansowe 133

VIII.8. System monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji 134

IX. Ocena stopnia wypełnienia warunków ex-ante 137

X. Kluczowe wyniki ewaluacji ex-ante 138
Wstęp


Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej. Dokument powstał na bazie Założeń Umowy Partnerstwa 2014-2020 przyjętych przez Radę Ministrów w dn. 15.01.2013 roku. Przygotowując Umowę Partnerstwa brano pod uwagę zapisy unijnych i krajowych dokumentów strategicznych, dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem perspektywy 2004-2006 oraz 2007-2013. W dokumencie uwzględniono opinie partnerów społecznych i gospodarczych oraz przygotowywane na potrzeby procesu programowania analizy. Dużą wagę przypisano też do efektów prac różnego rodzaju grup roboczych, spotkaniom bilateralnym oraz prowadzonej regularnie debaty strategicznej z udziałem partnerów społecznych i gospodarczych – w ramach Krajowego Forum Terytorialnego oraz debat eksperckich. Na kształt dokumentu miał również wpływ proces ewaluacji ex-ante. Poprzez zastosowanie modelu partycypacyjnego możliwe było wspólne wypracowywanie rozwiązań przez podmioty zaangażowane w proces przygotowania dokumentów na potrzeby perspektywy finansowej 2014-2020.

Umowa Partnerstwa przedstawia cele i priorytety interwencji wraz z podstawowymi wskaźnikami, ukierunkowanie terytorialne planowanej interwencji, opis stopnia uzupełniania się interwencji finansowanych z polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Rybackiej, układ programów operacyjnych, zarys finansowania oraz systemu wdrażania. Wskazane cele rozwojowe do 2020 roku, wskaźniki monitorujące ich realizację oraz zakres proponowanych interwencji stanowią punkt odniesienia do określania szczegółowej zawartości poszczególnych programów operacyjnych.

Główne cele rozwojowe kraju do 2020 roku zostały sformułowane w średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020: aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (SRK 2020), przyjętej przez Radę Ministrów w dn. 25 września 2012 r. W latach 2014-2020 środki UE będą przeznaczane na te cele związane z rozwojem kraju, które wpisują się w cele strategii Europa 2020 oraz gwarantują największe efekty mnożnikowe w sferze społecznej, gospodarczej, instytucjonalnej, jak również w wymiarze terytorialnym. Stąd jako główne cele interwencji funduszy WRS w latach 2014-2020 wskazano: zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawę spójności społecznej i gospodarczej oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa.

W nowym okresie programowania większy nacisk położony zostanie na wykorzystanie potencjałów terytorialnych poprzez zintegrowane interwencje ukierunkowane na poszczególne obszary. Chodzi tu o jak najlepsze wykorzystanie zasobów (w tym także zasobów ludzkich) oraz specjalizacji terytoriów w regionach o różnym poziomie rozwoju. Większa decentralizacja wdrażania funduszy europejskich oznacza nie tylko skierowanie na poziom regionalny znacznej części środków pochodzących z funduszy europejskich, ale również większą odpowiedzialność regionów za wypełnienie zobowiązań wobec Komisji Europejskiej. Instrumentem zapewniającym komplementarność interwencji realizowanych przez rząd i samorząd będzie kontrakt terytorialny.

Wraz z ostatecznymi przesądzeniami dotyczącymi Wieloletnich Ram Finansowych UE oraz proponowanych rozwiązań w zakresie 5 funduszy objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi na lata 2014-2020, przygotowywane dokumenty strategiczne na ten okres, tj. Umowa Partnerstwa oraz programy operacyjne, będą uzupełniane i aktualizowane.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna