WywiadówkiPobieranie 2.54 Mb.
Strona1/3
Data03.06.2018
Rozmiar2.54 Mb.
  1   2   3Przygotowanie Wychowawcydo prowadzenia informowania rodziców / opiekunów o zakresie ochrony danych osobowych dziecka / ucznia w placówce w czasie
> WYWIADÓWKI <

© Copyright by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżoneTermin

01 grudnia

2016r.

Warszawa

Jupiter – Centrum konferencyjne Warszawa Towarowa 22


Szanowni Państwo,

Znajomość przepisów prawa jest przydatna w działalności każdego funkcjonariusza publicznego, szczególnie istotnym elementem tej umiejętności, są sytuacje związane


z przetwarzaniem danych osobowych dzieci / uczniów, REALIZOWANE PRZEZ KAŻDEGO WYCHOWAWCĘ W CODZIENNEJ PRACY PLACÓWKI.

Udzielenie odpowiedniej informacji rodzicom w trakcie WYWIADÓWKI, o zakresie obowiązku podania danych osobowych lub koniecznych zgód na przetwarzanie danych osobowych dziecka /ucznia w rozmaitych aktywnościach, jest procedurą czasami skomplikowaną i rodzącą nieporozumienia interpretacyjne, lub zasłyszane przez rodziców / opiekunów wykładnie z poprzedniego stanu prawnego.

W dniu 01 stycznia 2015r. weszła w życie ZMIANA ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r


o ochronie danych osobowych [tj: Dz. U. 2016 poz. 922 – ujednolicenie tekstu ustawy
w 2016r
], określająca w nowym kształcie zadania Administratora Danych Osobowych [ADO / DYREKTORA PLACÓWKI] i Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), jako osób odpowiedzialnych za zgodne z przepisami stosowanie prawa ochrony danych osobowych,
a tym samym informowanie osób zainteresowanych o nowym porządku prawnym.
KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Przedstawienie WARIANTÓW PISM I OPRACOWAŃ ZGÓD, w zakresie podstawowych zadań


i zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych w placówce przez WYCHOWAWCĘ KLASY / GRUPY. Komentarz przygotowanej dokumentacji i prezentacji dla Wychowawcy. Określenie różnic w stanie prawnym do 31.12. 2014 / po 1 stycznia 2015 i zmiany do 2018r.
ODBIORCY SZKOLENIA

 • WYCHOWAWCY KLAS

METODY SZKOLENIOWE

 • Wykład z komentarzem opracowanych wariantów pism,

 • Studium przypadków, dyskusja,

PROGRAM ZAJĘĆ

PROGRAM SZKOLENIA

1.

Zmiany w przepisach prawa o ochronie danych osobowych w 2015 i 2016 r.:

 1. Omówieniu przepisów prawa obligujących placówkę do poszanowania prywatności
  i danych osobowych w klasie, szkole, wycieczce, podczas konkursów, zawodów sportowych i innych wydarzeń

45 minut.

2.

 1. Wykazanie konieczności potwierdzenia zgody [wzór zgody w oparciu o delegację / podstawę prawną] lub wykluczenie zgody ze względu na prawny obowiązek podania danych

45 minut.

3.

 1. Analiza i ocena przypadków sytuacji problemowych – przykłady, propozycje udzielenia zgodnej z przepisami odpowiedzi na:

 2. Fotografowanie uczniów,

 3. monitoring CCTV,

 4. strony www.,

 5. gazetki i gabloty placówki,

 6. regulaminy wycieczek,

 7. zgody rodziców opiekunów,

 8. usprawiedliwienia,

 9. zwolnienia z zajęć,

 10. odbieranie uczniów / dzieci –podstawy prawne]

- 45 minut.

 4.

 1. Omówienie przygotowanej prezentacji PPoint, z metodyką prowadzenia wywiadówki
  w przedmiocie analizy przetwarzania danych


45 minut.

DYSKUSJA – 30 minut

Godziny zajęć: dogodne dla kadry i Placówki
Autor opracowania i wykładowca - twórca autorskiego programu podyplomowych studiów zarządzania bezpieczeństwem informacji dla ABI - Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, WSAP Szczecin, AMW w Gdyni oraz WSISiZ WIT PAN Warszawa - kierownik merytoryczny studiów podyplomowych w roku akademickim 2013 - 2016/2017 - Jarosław FELIŃSKI - Doktorant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich praktyk, wykładowca wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński; AGH Kraków; Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WIT Warszawa, WSAP Szczecin), audytor wiodący ISO 27001 ISMS. Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich ds. ODO – 2008/2009. Konsultant Kancelarii Senatu - Min. Gospodarki - Trybunału Konstytucyjnego RP – 2007 - 2011.Od 2016 konsultant i ABI wybranych placówek oświatowych Miasta Stołecznego Warszawy.

Na ostatnim posiedzeniu Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. ochrony danych, w dniu 11 lutego 2009 r., przyjęto Opinię nr 2/2009 w sprawie ochrony danych osobowych dzieci (Ogólne wytyczne


i szczególny przypadek szkół). Wybrano obszar danych osobowych uczniów, ponieważ jest to jedna
z ważniejszych sfer życia dzieci, obejmująca istotną część ich codziennych działań. W Opinii wyraża się przekonanie, że edukacja i odpowiedzialność to kluczowe narzędzia w przypadku ochrony danych dzieci i tym kwestiom głównie jest poświęcona Opinia.

PRAWO OCHRONY - Wśród podstawowych zagadnień, dotyczących prywatności dzieci Opinia wymienia zasady dotyczące najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka, ochrony i opieki niezbędnej dla dobra dzieci, zapewnienie prawa do prywatności oraz realizację przedstawicielstwa prawnego ustanowionego w celu egzekwowania przez dzieci swoich praw. Realizacja tych zasad ma zmierzać do pogodzenia sprzecznych interesów: ochrona prywatności a najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka, prawa do uczestnictwa w realizacji swoich praw, w tym prawa do ochrony danych. Wyróżniono więc szereg praw, jakie przysługują dzieciom zgodnie z przepisami Dyrektywy 95/46/WE m.in. prawo do poprawienia, usunięcia lub zablokowania danych, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu. W życiu szkolnym w odniesieniu do danych biometrycznych, takich jak np. odciski palców, zaleca się, aby przedstawiciele prawni mieli możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu danych biometrycznych ich dzieci.

CCTV - Instalacja telewizji przemysłowej powinna zostać poprzedzona dyskusją między nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami uczniów biorąc pod uwagę wszystkie cele instalacji
i zasadę adekwatności. Wybór miejsca montażu kamer powinien być odpowiedni i zgodny z celami przetwarzania.

LEKARZ / PIELĘGNIARKA - Dane o stanie zdrowia powinny być przetwarzane jedynie przez lekarzy lub te osoby, które „bezpośrednio” zajmują się uczniami jak nauczyciele czy inni pracownicy szkoły związani tajemnicą zawodową. Przetwarzanie tego typu danych może się odbywać na podstawie bądź to zgody przedstawicieli prawnych dzieci lub ze względu na żywotne interesy dziecka
w nawiązaniu do życia szkolnego.

WWW. - Szkoły powinny zdawać sobie sprawę z faktu, że ujawnianie różnego typu informacji na stronie internetowej szkoły wymaga jeszcze dokładniejszego stosowania zasad ochrony danych osobowych, a w szczególności zasady proporcjonalności; dodatkowo zaleca się aby ze względu na zabezpieczenie prywatności dostęp do stron internetowych był odpowiednio zabezpieczony (np. login i hasło).

FOTO - Jeśli szkoła ma zamiar publikować fotografie uczniów musi pozyskać zgodę rodziców bądź innych przedstawicieli prawnych (lub samego dziecka jeśli jest ono już wystarczająco dojrzałe).
W przypadku zdjęć zbiorowych, zwłaszcza w przypadku różnych wydarzeń na terenie szkoły oraz na podstawie przepisów krajowych szkoły nie muszą występować o wstępną zgodę jeśli fotografia nie pozwala na jednoznaczną identyfikację uczniów. W takich przypadkach szkoły muszą jednak poinformować uczniów, rodziców i przedstawicieli prawnych, że robione będą zdjęcia i że będą one publikowane. To da możliwość zgłoszenia swojego sprzeciwu wobec bycia uwiecznionym na zdjęciu.

Szkoły mogą odegrać kluczową rolę w ściganiu wykorzystywania technik MMS, nagrań audio i video do rozpowszechniania danych osób trzecich bez ich wiedzy i zgody. Szkoły powinny ostrzec swoich uczniów, że niekontrolowane rozpowszechnianie nagrań audio, wideo oraz zdjęć cyfrowych może doprowadzić do poważnych naruszeń praw osób, których dane dotyczą jeśli chodzi o ochronę prywatności i danych osobowych.FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU NA TEMAT:

(PROSIMY O WYPEŁNIENIE CAŁEGO FORMULARZA DRUKOWANYMI LITERAMI)

1. Dane instytucji adres:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 1. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż w pkt 1 niniejszego zgłoszenia:

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
3. Tel: ……………………………………….………….….…… 4. Fax: ……………….………………………………………………….
4. NIP: ………………………………………… 6. E-mail …………………………………….…….…………………………………….
7. Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

L.p.

TYTUŁ SZKOLENIA

Data szkolenia


Imię i nazwisko/stanowisko służbowe uczestnika szkolenia
1.
2.
Klauzula Informacyjna - Informujemy, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) Administratorem Pana/Pani danych osobowych w zakresie obejmującym zgłoszenie jest firma Audyt Bezpieczeństwo Informacja Consulting Jarosław Feliński; ul. Zwycięstwa 138/ 4; 75-604 Koszalin. Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji szkolenia,
a także w celu dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym, organami egzekucyjnymi
w przypadku nieuregulowania należności za szkolenie. Zgodnie z art. 32 ustawy przysługuje Panu/Pani prawo do kontroli danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, zawartych w ww. zbiorach/zbiorze danych osobowych, a zwłaszcza prawo do m.in. żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Opłata za szkolenie wynosi 155 zł netto + VAT / 1 uczestnik szkolenia. Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT
w przypadku podpisania poniższego oświadczenia
, tzn. kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych.


V

………………….…...……………………………………………

(data, czytelny podpis osoby uprawnionej)
Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w 100 % ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885). Niniejsze oświadczenie ma na celu umożliwienie zastosowania stawki zwolnionej z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 29c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710).

V

………………….…...……………………………………………(data, czytelny podpis osoby uprawnionej)

Informacje dodatkowe:

       1. Formularz zgłoszenia proszę przesłać na adres – jaroslaw.felinski@gazeta.pl

       2. Płatność przelewem po dokonaniu zgłoszenia w terminie 5 dni na konto:

23 1020 2791 0000 7102 0204 7900
UWAGA: PRZY WYPEŁNIENIU NINIEJSZEGO ZGŁOSZENIA PROSIMY O PODAWANIE PEŁNYCH DANYCH REJESTROWYCH FIRMY POTRZEBNYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT.
Pobieranie 2.54 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu