Wytyczne szefa szefostwa słUŻby ruchu lotniczego sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej nr 26 z dnia 23 grudnia 2016 rPobieranie 54,52 Kb.
Data26.11.2017
Rozmiar54,52 Kb.SZEFOSTWO

SŁUŻBY RUCHU LOTNICZEGO

SIŁ ZBROJNYCH RP


WYTYCZNE SZEFA SZEFOSTWA SŁUŻBY RUCHU LOTNICZEGO SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

nr 26 z dnia 23 grudnia 2016 r.


w sprawie uszczegółowienia zasad wykonywania lotów modeli latających

oraz bezzałogowych statków powietrznych o MTOM nie większej niż 25 kg w strefach ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych (MATZ)


Na podstawie Rozdział 2.2, pkt. 2 i Rozdział 5.1, pkt. 6 Instrukcji ruchu lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (IRL-2013) oraz mając na uwadze ustalenia z 58 Konferencji Bezpieczeństwa Lotów oraz list intencyjny podpisany pomiędzy Szefem SSRL SZ RP i Prezesem Zarządu „Dlapilota.pl” dotyczący wykorzystania aplikacji DroneRadar DAMS, w celu uszczegółowienia zasad wykonywania lotów modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o MTOM1 nie większej niż 25 kg nie będących na wyposażeniu lotnictwa państwowego (lotnictwo Sił Zbrojnych RP, Straż Graniczna, Policja, Straż Pożarna) zwanych dalej RPAS2 w strefach ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych (MATZ) u s t a l a m: 1. Loty RPAS mogą być wykonywane w MATZ po uzyskaniu zgody od Zarządzającego Lotniskiem wojskowym w operacjach:

  1. w zasięgu wzroku operatora (VLOS3),

  2. poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS4.

 2. W imieniu Zarządzającego Lotniskiem, zgodę na wykonanie lotu wydaje właściwy wojskowy organ kontroli lotniska (TWR).

 3. Zasady wykonywania lotów VLOS:

  1. W celu uzgodnienia zasad wykonania lotu, operator RPAS powinien na co najmniej 15 min przed planowaną operacją przekazać drogą telefoniczną informację do właściwego organu kontroli lotniska (TWR) oznaczając uprzednio lokalizację
   w aplikacji DroneRadar DAMS oraz wprowadzając następujące, prawdziwe dane:
   a) imię i nazwisko operatora,

   1. bezpośredni numer kontaktowy do operatora/obserwatora – dostępny przez cały okres trwania lotu,

   2. typ/rodzaj RPAS (MR/H/A/AS5) wraz z podaną masą MTOM,

   3. czas wykonywania operacji,

   4. górną granicę wysokości planowanych lotów wyrażoną w metrach (poniżej
    150 m AGL);

  1. W przypadku braku aplikacji DroneRadar lub problemów w jej wykorzystywaniu
   (np. brak lub utrata zasięgu), dane o których mowa w ppkt. 1) przekazywane są drogą telefoniczną.

  2. Na podstawie danych o których mowa w ppkt. 1), organ kontroli lotniska (TWR) określa warunki wykonania lotów oraz udziela lub nie udziela zgody na loty RPAS.

  3. Organ kontroli lotniska (TWR) może nie wydać zgody na loty RPAS bez podania przyczyny, jak również z powodów operacyjnych ograniczyć lub zawiesić
   ich wykonywanie.

  4. Operator RPAS niezwłocznie powiadamia organ kontroli lotniska (TWR) o :

   1. zakończeniu lotów RPAS,

   2. utracie kontroli nad RPAS,

   3. wszystkich zdarzeniach związanych z lotem RPAS.

  5. Warunki wykonywania lotów:

   1. wyłącznie na zasadach określonych w zgodzie otrzymanej od właściwego organu kontroli lotniska (TWR),

   2. wyłącznie w zasięgu wzroku operatora (VLOS),

   3. poniżej 150 m AGL (500 ft),

   4. z zapewnieniem ciągłej i pełnej kontroli lotu, w szczególności przez zdalne sterowanie przy użyciu fal radiowych,

   5. w warunkach meteorologicznych do jakich dopuścił producent konkretnego modelu RPAS oraz gwarantujących utrzymanie RPAS w zasięgu wzroku operatora,

   6. w sposób zapewniający bezpieczną odległość od osób i mienia.

  6. Kategorycznie zabrania się wykonywania lotów:

   1. w odległości mniejszej niż 2 km od fizycznych granic lotnisk wojskowych,

   2. nad jednostkami wojskowymi oraz infrastrukturą i obiektami leżącymi na ich terenie,

   3. w pobliżu innych lotnisk,

  7. Odpowiedzialność za wykonanie lotów na warunkach określonych w ppkt. 6-7 leży
   na operatorze RPAS. Tym samym ponosi on pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo operacji względem mienia i osób na ziemi.  1. W przypadku planowania lotów nie spełniających wymogów o których mowa
   w ppkt. 8-9, operator RPAS zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru wykonania takiego lotu do właściwego Dowódcy Jednostki Wojskowej (Zarządzającego Lotniskiem) na co najmniej 7 dni przed planowaną operacją w celu uzyskania stosownego zezwolenia. Wniosek składa się pisemnie na formularzu zgodnym
   z Załącznik 1 do niniejszych Wytycznych.

  2. Zezwolenie o którym mowa w ppkt. 9) może mieć charakter tymczasowy i zostać wydane na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 1. Zasady wykonywania lotów BVLOS:

  1. W przypadku planowania lotów BVLOS, operator RPAS zobowiązany jest
   do zgłoszenia zamiaru wykonania takiego lotu do właściwego Dowódcy Jednostki Wojskowej (Zarządzającego Lotniskiem) na co najmniej 14 dni przed planowaną operacją w celu uzyskania stosownego zezwolenia. Wniosek składa się pisemnie
   na formularzu zgodnym z Załącznik 1 do niniejszych Wytycznych.

  2. W zezwoleniu, Zarządzający Lotniskiem określa szczegółowe warunki wykonywania takich lotów.

  3. Zarządzający Lotniskiem zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zezwolenia
   na wykonanie lotu BVLOS bez podania przyczyny.

 2. Każde zaobserwowane odstępstwo od warunków wykonywania lotów określonych
  w niniejszych Wytycznych będzie zgłaszane jako nieprawidłowość w ruchu lotniczym.

 3. W celach statystycznych, organ kontroli lotniska (TWR) ewidencjonuje w Daily Log aktywność RPAS (łączny czas wykonywanych lotów) w MATZ.

 4. Aplikację DroneRadar DMS wykorzystuje się zgodnie z Instrukcją obsługi (dostępna
  po zalogowaniu się do aplikacji).

 5. Tracą moc Wytyczne Szefa SSRL SZ RP nr 7 z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie uszczegółowienia zasad wykonywania lotów modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o MTOM nie większej niż 25 kg w strefach ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych (MATZ).

 6. Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania i obowiązują do odwołania.SZEF

(-) płk dypl. pil. Cezary WASSER


FORMULARZ ZGŁOSZENIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
I MODELI LATAJĄCYCH (O MTOM NIE WIĘKSZEJ NIŻ 25 KG)
Zarządzający Lotniskiem Wojskowym

DOWÓDCA

JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4651

ul. Zielona, 81-117 GDYNIA

email: epok.aro@ron.mil.pl

Od: (Zgłaszający)

Data zgłoszenia

1.Informacje ogólne

Organizator:Adres:
Miejsce realizacji:

Data, czas:


Termin/y zapasowe:

2.Lokalizacja rejonu lotów

Granice poziome (WGS-84) rejonów wykonywania lotów (szerokość i długość geograficzna w formacie stopnie, minuty, sekundy), filmowane obiekty:Wysokość (ft. lub m AGL) i rodzaj (VLOS/BVLOS) wykonywanych lotów :Rodzaj i Ilość statków powietrznych (w tym MTOM):

3.Krótki opis przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem4. Informacja o operatorze UAV (upoważniona osoba do uzgodnień)

Imię nazwisko:

Stanowisko:

Telefon 1 (preferowany telefon GSM)/Telefon 2:

Nr świadectwa kwalifikacji/Ubezpieczenie OC UAVO

E-mail:

Podpis (odręczny):

5.Załączniki

Lista dodatkowych załączników do zgłoszenia ww. przedsięwzięcia – (mogą zawierać mapy, wykresy, pozwolenia, kopie świadectw kwalifikacji, informacje o posiadanym ubezpieczeniu OC UAVO itp.)
1 MTOM (Maximum Take-Off Mass) – maksymalna masa startowa

2 RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) – zdalnie sterowane systemy latające

3 VLOS (Visual Line of Sight Operation) - operacje w zasięgu widoczności wzrokowej, w których operator lub obserwator modelu latającego utrzymują bezpośredni kontakt z modelem latającym

4 BVLOS (Beyond Visual Line Of Sight) - operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej, w których operator lub obserwator modelu latającego nie utrzymuje bezpośredniego kontaktu z modelem latającym

5 MR – wielowirnikowiec, H – helikopter, A – samolot, AS – sterowiec, balon itp.

/

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna