Wytyczne do sporządzenia wniosku o pozwolenie zintegrowanePobieranie 2,22 Mb.
Strona1/12
Data04.05.2018
Rozmiar2,22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Wytyczne do sporządzania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego

Autorzy:


Robert Pochyluk

Jarosław Szymański

sfinansowano ze środków


Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
pochodzących z opłat rejestracyjnych na zamówienie Ministra Środowiska

(umowa nr 4/BAT/2007)Styczeń 2008
LISTA SKRÓTÓW
Poniżej przedstawiono listę skrótów, które zastosowano w niniejszych wytycznych. Można je zastosować również przy opracowywaniu wniosku o pozwolenie zintegrowane.


BAT

=

Najlepsze dostępne techniki w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy POŚ.

BREF

=

Dokumenty referencyjne dotyczące najlepszych dostępnych technik publikowane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 16 ust. 2 dyrektywy IPPC Dostępne na stronie internetowej The European IPPC Bureau: http://eippcb.jrc.es/

(link bezpośredni: http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm).dyrektywa IPPC

=

Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.UrzUEL.1996.257.26).

W 2008 r. opublikowano tekst jednolity: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja skodyfikowana) (Dziennik Urzędowy L 024 , 29/01/2008).dyrektywa Seveso

=

dyrektywa Rady (96/82/WE) z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (Dz.UrzUEL.1997.10.13 ze zm.)

dyrektywa składowiskowa

=

dyrektywa Rady 1999/31/WEz dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.UrzUEL.1999.182.1 ze zm.)

instalacja IPPC

=

Instalacja, której prowadzenie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego = Instalacja mogąca powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

katalog odpadów

=

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206)

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz z rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (European Pollutants Release and Transfer Register) i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1)

LZO

=

lotne związki organiczne

m3u

=

m3 gazów odlotowych w stanie suchym w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa

Ramowa Dyrektywa Wodna

=

dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.UrzUEL.2000.327.1 ze zm.)

rozporządzenie o rodzajach instalacji

=

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055 )

substancje priorytetowe

=

substancje priorytetowe w polityce wodnej określone w Ramowej Dyrektywie Wodnej oraz w ustawie Prawo wodne (zestawione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1987))

substancje szczególnie szkodliwe

=

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w Ramowej Dyrektywie Wodnej oraz w ustawie Prawo wodne (zestawione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984))

SZŚ

=

system zarządzania środowiskowego

umowa ADR

albo ADR


=

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. przyjęta przez Polskę w Oświadczeniu Rządowym z dnia 8 października 1975 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. opublikowanym w Dz.U. z 1975 r. Nr 35, poz.190. W czasie opracowywania niniejszych wytycznych obowiązuje wersja umowy ADR opublikowana w Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 667.

ustawa o handlu uprawnieniami do emisji

=

ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2784, z późn. zm.)

ustawa o obowiązkach przedsiębiorców

=

ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst pierwotny: Dz. U. Z 2001 r. Nr 63, poz. 639) (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.)

ustawa o odpadach lub UO

=

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst pierwotny: Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.)

ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

=

ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.)

ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

=

ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz.1671, z późn. zm.)

ustawa o substancjach i preparatach chemicznych

=

ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.)

ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

=

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst pierwotny: Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747) (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.)

ustawa ozonowa

=

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz.1263, z późn. zm.)

ustawa POŚ

=

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst pierwotny: Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627) (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

ustawa Prawo wodne lub PW

=

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst pierwotny: Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229) (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)

ustawa szkodowa

=

ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493)

zakład o dużym ryzyku

=

zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w którym rodzaje, kategorie i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie powodują zaklasyfikowanie go do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii

zakład o zwiększonym ryzyku

=

zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w którym rodzaje, kategorie i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie powodują zaklasyfikowanie go do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awariiWPROWADZENIE………………………………………

i - xi

WZORZEC WNIOSKU O WYDANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO………….

1 - 97


WPROWADZENIE
O WYTYCZNYCH
Niniejsze „Wytyczne...” oraz wzór wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego zostały opracowane jako aktualizacja wcześniejszej wersji opublikowanej w 2003 r. w efekcie realizacji projektu „Pomoc dla Polski we wdrażaniu Dyrektywy UE w sprawie zintegrowanego zapobiegania
i ograniczania zanieczyszczeń (IPPC)” finansowanego ze środków DANCEE – Duńskiego Programu Współpracy na rzecz Ochrony Środowiska w Europie Wschodniej. Od chwili wydania wcześniejszej wersji „Wytycznych...” opublikowanych zostało szereg aktów wykonawczych do ustawy POŚ. Ponadto wprowadzono zmiany w samej ustawie, z których cześć dotyczyła bezpośrednio lub pośrednio tematu pozwoleń zintegrowanych. Nie bez znaczenia
dla wprowadzonych zmian były doświadczenia zebrane w latach 2004-2007 - okresie szczególnym w kontekście pozwoleń zintegrowanych ze względu na liczbę złożonych i rozpatrzonych wniosków.
Celem przygotowania „Wytycznych...” było ułatwienie wnioskodawcom przygotowania wniosku
o wydanie pozwolenia zintegrowanego w sposób spełniający wymagania prawa w tym zakresie. W niektórych miejscach wytyczne poszerzają minimalny, określony prawem zakres wniosku.
Te dodatkowe informacje zostały włączone do Wytycznych ze względu na konieczność przedstawienia szerszego kontekstu dla eksploatacji instalacji będącej przedmiotem wniosku.
POZWOLENIA ZINTEGROWANE
Pozwolenia zintegrowane są narzędziem regulującym warunki prowadzenia pewnych rodzajów działalności wprowadzonym do wspólnotowego systemu prawnego Dyrektywą IPPC. Zapisy dyrektywy przetransponowane zostały do polskiego prawa ustawą POŚ.
Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla określonych rodzajów instalacji wprowadzono w Polsce z dniem 1 maja 2004 r., z tym że dla istniejących instalacji przewidziano późniejsze terminy, nie przekraczające jednak daty 30 października 2007 r. Wynika z tego,
że obecnie wszystkie instalacje wymagające takiego pozwolenia powinny je posiadać. Przeważająca większość prowadzących instalacje dopełniła tego obowiązku, zatem większość opracowywanych wniosków będzie dotyczyła instalacji nowych lub zmienianych. Warto jednak podkreślić, że w stosunku do każdego wniosku spełniającego wymagania formalne (również złożonego po 30 października 2007 r.) właściwy organ jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie administracyjne kończące się wydaniem pozwolenia bądź odmową jego wydania.
Podstawowe przepisy dotyczące pozwoleń zintegrowanych znalazły się w art. 201-219 ustawy POŚ, ale sporządzenie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wymaga uwzględnienia szeregu innych przepisów i wymagań szczegółowych, określonych również w innych ustawach oraz w rozporządzeniach wykonawczych, o czym będzie mowa w dalszej części opracowania. Ze względu na czas, jaki dzieli nas od wejścia w życie przepisów dotyczących pozwoleń zintegrowanych można już mówić o wypracowanych praktykach i zebranych doświadczeniach. Przedstawione w dalszej części opracowania wytyczne uwzględniają te praktyki i doświadczenia, a także zmiany prawne, które miały miejsce między wydaniem wcześniejszej wersji wytycznych a chwilą obecną. Poniżej przedstawione zostały zagadnienia stwarzające najwięcej trudności w praktycznym zastosowaniu przepisów dotyczących pozwoleń zintegrowanych1.
Kogo dotyczy obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego?
Ustawa POŚ stanowi, że pozwolenia zintegrowanego wymaga eksploatacja tych instalacji, których prowadzenie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości2. Rodzaje tych instalacji zostały określone w rozporządzeniu o rodzajach instalacji transponującym do polskich przepisów Aneks I Dyrektywy IPPC. Rozporządzenie wymienia 6 grup instalacji. W większości z nich obowiązują progi określane zdolnością produkcyjną lub zdolnością przetwarzania określanymi dla jednostki czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.
Prowadzący instalacje zastępują często zdolność produkcyjną i zdolność przetwarzania faktycznymi wielkościami osiąganymi przez instalację. Jest to podejście z gruntu fałszywe. Komisja Europejska w komunikacie dotyczącym postępów we wdrażaniu Dyrektywy IPPC3 odniosła się do tego zagadnienia w sposób jednoznaczny. Co więcej, w dokumencie tym stwierdzono także, że zdolność produkcyjna powinna być określona przy założeniu, że istniejąca instalacja pracuje przez 24 godziny na dobę, jeżeli jest to technicznie możliwe.
W praktyce oznacza to konieczność odniesienia zdolności produkcyjnej lub zdolności przetwarzania do 24-godzinnego czasu pracy w ciągu doby nawet w przypadku kiedy instalacja jest eksploatowana np. przez 8 godzin na dobę. Inne podejście (czyli wyliczenie zdolności produkcyjnej/przetwarzania przy założeniu czasu pracy instalacji poniżej 24 godzin na dobę) wymaga uzasadnienia wskazującego na brak możliwości technicznych pracy w systemie całodobowym. Należy także pamiętać, że przy określaniu zdolności produkcyjnej instalacji obowiązuje zasada, że parametry tego samego rodzaju, charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu, sumuje się.
Istotne znaczenie ma również sam termin „instalacja”. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie POŚ oznacza on:

a) stacjonarne urządzenie techniczne,

b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,

c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

których eksploatacja może spowodować emisję.
Stosowanie tej definicji przysparza pewnych trudności, gdyż określenie „powiązane technologiczne” nie jest jednoznacznie interpretowane. Zauważalną tendencją we wnioskach
o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest próba zawężania zakresu instalacji, która ma podlegać temu obowiązkowi. Jest to sprzeczne z koncepcja zawartą w Dyrektywie IPPC.
Wyłączanie z zakresu wniosku części zakładu wymaga stosownego uzasadnienia uwzględniającego względy technologiczne.
Najlepsze dostępne techniki i rola BREFów
Wnioskodawca powinien wykazać we wniosku, że instalacja, której dotyczy wniosek spełnia wymagania najlepszych dostępnych technik4 (BAT5).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 10 ustawy POŚ najlepsze dostępne techniki oznaczają „najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość...”
Definicja ta wskazuje, że zasadnicze znaczenie dla stwierdzenia, czy dane rozwiązanie spełnia wymagania BAT jest dotrzymywanie granicznych wielkości emisyjnych. Zatem każde rozwiązanie techniczne lub organizacyjne zapewniające dotrzymywanie granicznych wielkości emisyjnych należy uznać za spełniające BAT. Do chwili określenia granicznych wielkości emisyjnych
na poziomie Wspólnoty Europejskiej lub naszego kraju ich rolę pełnią ogólnie obowiązujące standardy emisyjne6. Dopuszczalną wielkość emisji z instalacji IPPC ustala się zatem uwzględniając potrzebę przestrzegania standardów emisyjnych”, a także ogólny obowiązek nieprzekraczania standardów jakości środowiska7 poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny lub poza ustanowioną strefą przemysłową8, a w przypadku emisji hałasu poza obszarem ograniczonego użytkowania, jeżeli został ustanowiony.

Ograniczenie wymagań w odniesieniu do instalacji IPPC do przedstawionych powyżej warunków oznaczałoby brak znaczących różnic w porównaniu do innych instalacji. Należy jednak zwrócić uwagę, że do wszystkich instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego zastosowanie mają zagadnienia wymienione w art. 143 ustawy POŚ tj.


1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;

2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;

3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;

4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;

a argumentacja wykorzystywana przez wnioskodawcę w celu wykazania spełniania wymienionych wyżej wymagań powinna opierać się na informacjach o:

5) rodzaju, zasięgu oraz wielkości emisji;

6) wykorzystywaniu porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;

7) stosowaniu postępu naukowo-technicznego.


Ponadto ustawa POŚ nakłada obowiązek uwzględnienia przy ustalaniu wymagań BAT dla danej instalacji następujących zagadnień9:


 1. rachunku kosztów i korzyści;

 2. czasu niezbędnego do wdrożenia najlepszych dostępnych technik dla danego rodzaju instalacji;

 3. zapobiegania zagrożeniom dla środowiska powodowanym przez emisje
  lub ich ograniczanie do minimum;

 4. podjęcia środków zapobiegających poważnym awariom przemysłowym
  lub zmniejszających do minimum powodowane przez nie zagrożenia dla środowiska;

 5. terminu oddania instalacji do eksploatacji;

 6. informacji na temat najlepszych dostępnych technik publikowanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 16 ust. 2 dyrektywy IPPC.

Kwestie te stanowią realny, dodatkowy zakres wymagań w stosunku do instalacji IPPC,


choć ze względu na fakt, że nie zostały skwantyfikowane, stanowią obszar, w którym prowadzący instalację oraz organ ochrony środowiska muszą dojść do konsensusu w przebiegu postępowania.
Z praktycznego punktu widzenia można przyjąć, że wymagania opisane w art. 143 pkt 1-4 ustawy POŚ a także art. 207 ust. 1 pkt 1-4 zostały ujęte w dokumentach referencyjnych publikowanych przez Komisję Europejską (w tzw. BREFAch), o których mowa w art. 207 ust. 1 pkt 6. Dokumenty te zawierają konkretne, wyrażone ilościowo parametry emisyjne lub wielkości zużycia surowców i materiałów oraz wskazania stosowania określonych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.
Wykazanie we wniosku zgodności z wymaganiami BAT powinno obejmować zatem porównanie stanu faktycznego z zapisami zawartymi w dokumentach referencyjnych. Należy jednak pamiętać, że informacje zawarte w BREFach stanowią jedynie punkt odniesienia, a nie jednoznaczne wskazanie rozwiązań do zastosowania. Tym bardziej nie mogą być one traktowane jako graniczne wielkości emisyjne, szczególnie że Dyrektywa IPPC zabrania zalecania konkretnych technik
lub technologii oraz nakazuje uwzględnianie charakterystyki technicznej danej instalacji,
jej geograficznego położenia i lokalnych warunków środowiska.
Ustawa POŚ nakłada obowiązek uwzględnienia przy ustalaniu warunków spełniania wymagań
BAT również takie uwarunkowania jak termin oddania instalacji do eksploatacji.

Należy podkreślić, że wiek instalacji, podobnie jak sytuacja ekonomiczna prowadzącego instalację, nie mogą stanowić uzasadnienia dla przekraczania granicznych wielkości emisyjnych. Ma jedynie zastosowanie przy porównaniu z zaleceniami zawartymi w dokumentach referencyjnych. Zła kondycja ekonomiczna prowadzącego instalację ani zły stan techniczny instalacji nie stanowią zatem podstawy do ustalania łagodniejszych warunków pozwolenia i nie mogą stanowić uzasadnienia dla przekraczania standardów emisyjnych ani standardów jakości środowiska. Ma jednak wpływ na harmonogram dochodzenia od stanu obecnego do stanu opisanego w BREFach. Harmonogram ten stanowi istotny element wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego10.


Należy podkreślić, że przepisy prawa przypisują organowi ochrony środowiska rolę decydującą przy ustalaniu takich warunków pozwolenia, które - w sposób racjonalny i uwzględniający lokalne uwarunkowania - prowadzą do najlepszej ochrony środowiska jako całości. Wnioskodawca powinien zatem dołożyć wszelkich starań, aby właściwie uzasadnić we wniosku własny punkt widzenia i przekonać organ wydający pozwolenie do uznania proponowanych rozwiązań jako spełniających wymagania BAT.
Termin BAT oznacza zatem zestaw technik zaproponowanych przez wnioskodawcę
i zaakceptowanych przez organ wydający pozwolenie (po uwzględnieniu przedstawionych wyżej czynników) w konkretnym przypadku danej instalacji.
Wykaz Dokumentów Referencyjnych opracowanych prze Komisje Europejską11


L.p.

Tytuł angielski

Tytuł polski12Reference Document on Best Available Techniques in the Pulp and Paper Industry

Dokument referencyjny BAT dla przemysłu celulozowo-papierniczego.Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel

Dokument referencyjny BAT dla przetwórstwa żelaza i stali.Reference Document on Best Available Techniques in the Cement and Lime Manufacturing Industries

Dokument Referencyjny BAT dla przemysłu cementowo-wapienniczego.Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems

Dokument Referencyjny BAT dla przemysłowych systemów chłodzeniaReference Document on Best Available Techniques in the Chlor-Alkali Manufacturing industry

Dokument Referencyjny BAT dla przemysłu

chloro-alkalicznego

Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry

Dokument Referencyjny BAT dla przetwórstwa metali żelaznychReference Document on Best Available Techniques in the Non Ferrous Metals Industries

Dokument Referencyjny BAT dla produkcji metali nieżelaznychReference Document on Best Available Techniques in the Glass Manufacturing Industry

Dokument referencyjny BAT dla produkcji i przetwórstwa szkła.Reference Document on Best Available Techniques for the Tanning of Hides and Skins

Dokument Referencyjny BAT dla przemysłu garbarskiegoReference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries

Dokument Referencyjny BAT dla rafinerii ropy naftowej i gazuReference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry

Dokument Referencyjny BAT dla instalacji do wielkotonażowej produkcji związków chemii organicznejReference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector

Dokument Referencyjny BAT dla instalacji do oczyszczania ścieków i gazów odlotowych oraz systemów zarządzania nimi w przemyśle chemicznymReference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry

Dokument Referencyjny BAT dla przemysłu tekstylnegoReference Document on the General Principles of Monitoring

Dokument Referencyjny BAT w zakresie ogólnych zasad monitoringuReference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs

Dokument Referencyjny BAT dla intensywnego chowu drobiu i trzody chlewnejReference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries

Dokument Referencyjny BAT dla ubojni zwierząt i instalacji do odzysku odpadów pochodzenia zwierzęcegoReference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry

Dokument Referencyjny BAT dla kuźni i odlewniReference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants

Dokument Referencyjny BAT dla dużych instalacji spalania paliwReference Document on Economics and Cross-Media Effects

Dokument Referencyjny BAT w zakresie zagadnień ekonomicznych i oddziaływań międzykomponentowychReference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage

Dokument Referencyjny BAT dla emisji związanych z magazynowaniemReference Document on

Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine ChemicalsDokument Referencyjny BAT dla produkcji wysokowartościowych substancji organicznychReference Document on the Best Available

Techniques for Waste IncinerationDokument Referencyjny BAT dla procesów termicznego przekształcania odpadówReference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries

Dokument Referencyjny BAT dla procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadówReference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics

Dokument Referencyjny BAT dla procesów obróbki powierzchniowej metali i tworzyw sztucznychReference Document on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries

Dokument Referencyjny BAT dla przemysłu spożywczego i mleczarskiegoReference Document on Best Available Techniques for the Production of Speciality Inorganic Chemicals

Dokument Referencyjny BAT dla instalacji do produkcji specjalnych substancji nieorganicznychReference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers

Dokument Referencyjny BAT dla produkcji polimerówReference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and Others industry

Dokument Referencyjny BAT dla instalacji do wielkotonażowej produkcji związków chemii nieorganicznej - produkty stałe i inneReference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals - Ammonia, Acids and Fertilisers

Dokument Referencyjny BAT dla instalacji do wielkotonażowej produkcji związków chemii nieorganicznej - amoniak, kwasy, nawozyReference Document on Best Available Techniques in the Ceramic Manufacturing Industry

Dokument Referencyjny BAT dla produkcji wyrobów ceramicznychReference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents

Dokument Referencyjny BAT dla procesów obróbki powierzchniowej z użyciem rozpuszczalników organicznychReference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities

Dokument Referencyjny BAT w zakresie gospodarki odpadami górniczymiReference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency

Dokument Referencyjny BAT w zakresie efektywności energetycznej

Źródło: http://eippcb.jrc.es
Zawartość wniosku
Warunki, jakie spełnić musi wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zostały określone
w art. 208, a także art. 184 ust. 2 ustawy POŚ. W odniesieniu do zagadnień wytwarzania odpadów oraz poboru wód zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo wodne.
Zestawiając wymienione wyżej przepisy należy przyjąć, że wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać:


Element zawartości wniosku

Podstawa prawna

Miejsce w formularzu wniosku

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 1

B.1

 1. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 2

B.2

 1. informację o tytule prawnym do instalacji,

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 3

B.1

 1. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji, a w tym:

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 4

1

a) czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;

POŚ art. 208 ust.1 w związku z art. 221 ust. 1 pkt 1

2.2

b) wyszczególnienie, lokalizację i opis techniczny wszystkich źródeł ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, względnie do kanalizacji zewnętrznej13;

POŚ art. 208 ust.1, w zakresie określonym w PW art. 132 ust. 5;

4.2

c) opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków,

PW art. 132 ust. 5 pkt 2

4.1; 4.2

d) rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,

POŚ art. 208 ust. 2 pkt 1c

6

e) operat wodnoprawny wymagany Prawem Wodnym dla uzyskania pozwolenia na pobór wody,

POŚ art. 208 ust. 1 oraz PW art. 131 i 132

3

f) szczegółowy opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

POŚ art. 208 ust. 1 oraz UO art. 27. ust.1 pkt 6

5.1, 5.2

g) informacja o proponowanej ilości wykorzystywanej wody14

POŚ art. 208 ust. 2 pkt 1e

3.2

 1. ocenę stanu technicznego instalacji,

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 5

1.5

 1. informację o rodzaju prowadzonej działalności,

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 6

1.1; 1.2

 1. opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji,

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 7

1.4

 1. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 8

1.3

 1. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 9

8

 1. wielkość i źródła powstawania oraz miejsca emisji ‑ aktualne i proponowane ‑ w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz warunkach odbiegających od normalnych (w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia), w tym:

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 10
a) określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu

POŚ art. 208 ust.1, w zakresie określonym w art. 221 POŚ ust.1 pkt 2

2.2

b) określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy,

POŚ art. 208 ust.1, w zakresie określonym w art. 221 POŚ ust.2 pkt 1

2.2

c) określenie ilości, stanu i składu ścieków oraz przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczania,

POŚ art. 208 ust.1, w zakresie określonym w PW art. 132 ust. 5,

4.2

d) informacja o proponowanej ilości, stanie i składzie ścieków, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,

POŚ art. 208 ust. 2 pkt 1d

4.2

e) informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych;

PW art. 132 ust. 5 pkt 6

4.2

f) wyszczególnienie rodzajów wytwarzanych odpadów, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości, ilość poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianą do wytwarzania w skali roku, sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości wytwarzanych odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, szczegółowy opis gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz wskazanie miejsca i sposobu magazynowania

POŚ art. 208 ust.1, w zakresie określonym w UO art.18 ust. 1, art. 20 ust.1, art. 27 ust. 1, art. 28 ust. 4

5.2

g) informacja o proponowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 (POŚ),

POŚ art. 208 ust. 2 pkt 1c


6

 1. uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji

POŚ art. 208 ust. 2 pkt 2

2.2.6; 3.2.5; 4.2.5; 5.2

 1. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 11

1.4

 1. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko, w tym:

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 12

2.3; 3.2; 4.2; 6

a) informację o oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość15,

POŚ art. 208 ust. 2 pkt 1a

2.3; 3.2.4; 4.2.4; 6; 9

b) informację o istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko;

POŚ art. 208 ust. 2 pkt 1b

2.3; 3.2; 4.2
c) opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U. z 1966 r. Nr 23, poz. 150, z późn. zm.), określenie aerodynamicznej szorstkości terenu, aktualny stan jakości powietrza, określenie warunków meteorologicznych oraz wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12 (POŚ), wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.

POŚ art. 221 ust. 2 pkt 3-7

2.3

d) opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków;

PW art. 132 ust. 2 pkt 3 i ust. 5 pkt 5

4.2

e) charakterystykę terenu, na którym usytuowany jest zakład, i terenów otaczających, wynikającą z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub w razie braku planu faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania terenu

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 12 w związku z POŚ art. 112, 113 i 115

6

 1. wyniki pomiarów wielkości emisji z istniejącej instalacji (o ile prowadzący był zobowiązany do ich wykonania),

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 13

2.2; 3.2; 4.2; 5.2; 6; 9

 1. zmiany wielkości emisji jakie nastąpiły po wydaniu ostatniego pozwolenia dla istniejącej instalacji,

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 14

2.2; 3.2; 4.2; 5.2; 9

 1. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji, w tym:

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 16

2.4; 3.3; 4.3; 5.3; 8.2; 9.2

a) usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów;

POŚ art. 221 ust. 2 pkt 2

2.4

b) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków oraz opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków;

PW art. 132 ust. 5 pkt 3 i 4

4.3

 1. informacja o proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1,

POŚ art. 208 ust.2 pkt 1f

7

 1. informacja o spełnianiu wymagań najlepszych dostępnych technik, w tym informacja o spełnianiu standardów jakości środowiska.

POŚ art. 208 ust.2 pkt 1g w związku z wymaganiami, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a

10

 1. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań, w tym:

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 15

10.3

opis działań niezbędnych do spełnienia wymagań najlepszych dostępnych technik zawierający:

1) wskazanie i opis proponowanych działań;

2) harmonogram realizacji działań w okresie obowiązywania pozwolenia; w przypadku planowanej realizacji określonego działania w okresie dłuższym niż rok jest wymagane wskazanie etapów tego działania w okresach nie dłuższych niż roczne oraz terminów realizacji tych etapów;

3) przewidywane koszty realizacji poszczególnych działań;

4) plan finansowania poszczególnych działań;

5) wskazanie uwarunkowań technicznych i ekonomicznych uzasadniających proponowany harmonogram realizacji działań.POŚ art. 208 ust. 2b pkt 1-5

10.3

 1. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 17

B.3; 11

 1. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (max. na okres 10 lat)16

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 18

B.3

Warto zwrócić uwagę na fakt, że informacja wymieniona w punkcie 13 a (informacja o oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość) może (i w uzasadnionych przypadkach powinna) obejmować zagadnienia nie wymienione w sposób bezpośredni w przedstawionym zestawieniu, jeżeli tylko mają one związek z eksploatacją instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego. Do zagadnień tych może należeć np. kwestia zanieczyszczenia gruntu, wód podziemnych lub emisji pól elektromagnetycznych, dla których ustalono normy prawne.


Proponowany spis treści wniosku przedstawia się następująco:
A. STRESZCZENIE (W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM)

B. CZĘŚĆ FORMALNA

B1 Informacje ogólne o wnioskodawcy

B2 Informacje ogólne o instalacji/instalacjach objętych niniejszym wnioskiem

B3 Oświadczenia wnioskodawcy

B4 Dokumenty źródłowe

C. CZĘŚĆ OPERACYJNA

1. Informacje ogólne o przedmiocie wniosku

2. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

3. Pobór wody

4. Odprowadzanie ścieków (przemysłowych lub opadowych) do wód lub do ziemi lub do kanalizacji

5. Gospodarka odpadami

6. Emisja hałasu

7. Awarie - sytuacje awaryjne – zapobieganie i gotowość

8. Efektywność energetyczna

9. Oddziaływanie na środowisko jako całość

10. Najlepsze dostępne techniki

11 Likwidacja instalacji

D. ZAŁĄCZNIKI
Pozwolenie zintegrowane a inne pozwolenia środowiskowe
Jedną z korzyści związanych z wprowadzeniem pozwoleń zintegrowanych jest ujęcie warunków eksploatacji instalacji w jednym pozwoleniu środowiskowym. Zgodnie z polskim prawem pozwolenie zintegrowane zwalnia prowadzącego instalację z obowiązku uzyskania następujących rodzajów pozwoleń „komponentowych” 17:


 • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

 • pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

 • pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód18

 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów a także zezwolenia na prowadzenie działalności
  w zakresie unieszkodliwiania i odzysku oraz zbierania i transportu odpadów19.

W najprostszej sytuacji, jeśli wszystkie instalacje na terenie zakładu wymagają pozwolenia zintegrowanego, zastępuje ono niemal wszystkie20 stosowane w Polsce pozwolenia komponentowe. Zasadą ogólną jest obejmowanie jednym pozwoleniem wszystkich instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego zlokalizowanych na terenie jednego zakładu. Ponadto ustawa POŚ dopuszcza objęcie pozwoleniem zintegrowanym także instalacji, które jako takie go nie wymagają (ale wymagają pozwoleń komponentowych), jeżeli znajdują się one na terenie jednego zakładu z instalacjami wymagającymi pozwolenia zintegrowanego. W stosunku do tych instalacji nie ma zastosowania obowiązek spełniania wymagań BAT21.


Biorąc zatem pod uwagę obowiązujące warunki prawne należy stwierdzić, że pozwolenie zintegrowane pozwala ograniczyć liczbę decyzji regulujących sposób korzystania ze środowiska, co ułatwia nadzór nad ich aktualnością. Korzyść wynikająca z ograniczenia liczby niezbędnych pozwoleń nie ma zastosowania w przypadku skorzystania z możliwości wnioskowania o objęcie poszczególnych instalacji IPPC zlokalizowanych na terenie jednego zakładu odrębnymi pozwoleniami zintegrowanymi22 a także wtedy gdy działalność nie jest prowadzona na terenie jednego zakładu. W tym drugim przypadku, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności oraz bliskości poszczególnych zakładów (np. na terenie tej samej jednostki administracji – powiatu bądź województwa) dla instalacji położonych na terenie różnych zakładów wymagane są odrębne pozwolenia.
Zmiana pozwolenia zintegrowanego
Jak wspomniano wcześniej, po 30 października 2007 r. większość składanych wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego dotyczyć będzie istotnej zmiany instalacji23, dla której wydano
już wcześniej pozwolenie zintegrowane. Zagadnienie zmian w instalacji IPPC zostało opisane
w art. 214 i 215 ustawy POŚ. Z art. 214 wynika, że prowadzący instalacje IPPC ma obowiązek
z wyprzedzeniem informować organ wydający pozwolenie zintegrowane o planowanych zmianach w funkcjonowaniu instalacji. W związku z tym nie może wprowadzić żadnej zmiany
bez przedłożenia takiej informacji i uzyskania zgody organu, za którą uznać można również
brak reakcji z jego strony przez 30 dni.

W wyniku przedłożenia informacji, o której mowa wyżej, organ może uznać, że planowane zmiany w instalacji wymagają zmiany niektórych warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego, co spowoduje konieczność złożenia przez prowadzącego instalację odpowiedniego wniosku. Art. 215 ustawy POŚ wskazuje, że wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wszystkie wymogi opisane wyżej - w odniesieniu do wprowadzanych zmian w instalacji. Oznacza to możliwość ograniczenia treści wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego do zagadnień związanych wyłącznie z planowaną zmianą instalacji.


PODSUMOWANIE
Biorąc pod uwagę ilość zagadnień, jakie muszą zostać omówione we wniosku, zaleca się,
dla zachowania jego czytelności i spójności, aby zakres przedstawianych we wniosku informacji dotyczących stosowanych procesów technologicznych, surowców i materiałów był ograniczony do poziomu niezbędnego dla rzetelnego opisu procesów i wpływu instalacji na środowisko
oraz dla dokonania prawidłowej identyfikacji wymagań BAT. Obszerność wniosku nie zawsze przekłada się na jego jakość natomiast może utrudniać organom ochrony środowiska.

Informacje zawarte we wniosku, jak również dołączone do wniosku dokumenty, będą w przebiegu postępowania (a także później) udostępniane opinii publicznej24. Wyjątek mogą stanowić dane


o wartości handlowej, w tym zwłaszcza dane technologiczne, o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję wnioskodawcy. Wyłączenie z udostępniania następuje
na uzasadniony wniosek przekazującego informacje25. Od strony praktycznej warto zadbać,
aby informacja mająca zostać wyłączona z udostępniania była dostarczona w formie odpowiednio oznaczonego dokumentu w osobnym załączniku.

WZORZEC WNIOSKU O WYDANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

JAK KORZYSTAĆ Z WZORCA WNIOSKU
Od strony technicznej Wytyczne stanowią jednocześnie wzorzec wniosku. Usunięcie z wersji elektronicznej komentarzy i objaśnień wprowadzonych niebieską czcionką umożliwia wykorzystanie pliku bezpośrednio do przygotowania wniosku. Również automatyczny spis treści wzorca wniosku można wykorzystać w celu stworzenia spisu treści własnego dokumentu. Miejsca, w których znaleźć się powinny informacje, o których mowa w komentarzach zaznaczono w następujący sposób:
Wzorzec został przygotowany z uwzględnieniem specyfiki różnych rodzajów instalacji, nie można jednak zagwarantować, że konkretne przypadki nie będą wymagały przedstawienia informacji nie wymienionych w komentarzach i opisach. W takim przypadku Wnioskodawca powinien dostosować zawartość i formę poszczególnych elementów wniosku do swoich potrzeb. Z kolei w sytuacji, kiedy specyfika instalacji nie wymaga wypełnienia któregoś z proponowanych we wzorcu elementów, zaleca się wpisanie zwrotu „nie dotyczy” w odpowiednim miejscu.
Stosowane w treści Wytycznych sformułowanie „zaleca się” oznacza, że przedstawienie we wniosku danej informacji nie wynika bezpośrednio z prawa, ułatwi jednak rozpatrywanie wniosku, co powinno być istotne również dla wnioskodawców.
Niezależnie od powyższych uwag należy pamiętać, że wniosek sporządzony w innej formie lub nie zawierający informacji zalecanych w „Wytycznych...”, które jednocześnie nie są wymagane w przepisach prawa, nie może pozostać pozostawiony bez rozpatrzenia. Nierozpatrzenie wniosku wymaga od organu wskazania przepisu prawa, który nie został wypełniony.
UWAGA!
Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy pakiet zawiera:


 • dwa egzemplarze wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego (art. 208 ust. 3 ustawy POŚ)

 • dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej (art. 208 ust. 4 pkt 1 ustawy POŚ)

 • zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (art. 208 ust. 4 pkt 2 ustawy POŚ.


W określonych w ustawie POŚ przypadkach do wniosku należy załączyć także:

 • kopię wniosku o wydanie decyzji albo decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli została wydana (art. 208 ust. 4 pkt 3 ustawy POŚ),

 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

SPIS TREŚCI WNIOSKU O WYDANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
A. STRESZCZENIE (W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM) 3

B. CZĘŚĆ FORMALNA 5

C. CZĘŚĆ OPERACYJNA 11

1 Informacje ogólne o przedmiocie wniosku 11

1.1 Zakres wniosku 11

1.2 Profil działalności 13

1.3 Charakterystyka wykorzystywanych instalacji 15

1.4 Możliwe warianty funkcjonowania instalacji i urządzeń 15

1.5 Ocena stanu technicznego instalacji 16

1.6 Struktura organizacyjna 16

2. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 18

2.1. Ogólne informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem 18

2.2. Wielkość i źródła powstawania pyłów i gazów oraz miejsca i warunki wprowadzania pyłów i gazów do środowiska; proponowane działania w celu zapobiegania lub ograniczenia ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów 18

2.2.1. Instalacje spalania paliw 19

2.2.2. Inne źródła pyłów i gazów objęte standardami emisyjnymi 30

2.2.3. Inne źródła (lub miejsca powstawania) pyłów i gazów nieobjęte ani standardami emisyjnymi 30

2.2.4. Emisja roczna 31

2.3. Informacja o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów emisji na środowisko 31

2.4. Monitoring i wyniki pomiarów 32

2.4.1. Wyniki monitoringu i pomiarów 32

2.4.2. Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych 33

2.4.3. Proponowane procedury monitorowania ilości pyłów i gazów 33

2.4.4. Proponowane procedury monitorowania stanu środowiska 34

2.5. Proponowane warunki pozwolenia 34

3. Pobór wody 35

3.1. Dodatkowe informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście poboru wody 35

3.2. Ilość pobieranej wody i nierównomierność poboru; źródło wody; oddziaływanie na środowisko oraz zapobieganie lub ograniczanie oddziaływania 36

3.2.1. Informacje o ilości pobieranej wody, przeznaczeniu pobieranej wody oraz nierównomiernościach poboru 37

3.2.2. Informacje o ograniczaniu poboru wody: 38

3.2.3. Informacje o źródle pobieranej wody: 38

3.2.4. Informacja o oddziaływaniu poboru wody na środowisko: 39

3.2.5. Uzasadnienie dla proponowanego poboru wody – wykazanie zgodności: 40

3.3. Monitoring i wyniki pomiarów 40

3.4. Proponowane warunki pozwolenia 41

4. Odprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych 42

4.1. Dodatkowe informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście odprowadzania ścieków 42

4.2. Wytwarzanie i odprowadzanie ścieków; odbiorniki ścieków, oddziaływanie na środowisko oraz zapobieganie lub ograniczanie oddziaływania 45

4.2.1. Informacje o ściekach 45

4.2.2. Informacje o zapobieganiu lub ograniczaniu ilości i zanieczyszczenia ścieków 50

4.2.3. Informacje o odbiorniku ścieków: 51

4.2.4. Informacja o oddziaływaniu na środowisko: 53

4.2.5. Uzasadnienie dla proponowanych emisji i związanego z nimi oddziaływania na środowisko 57

4.3. Monitoring i wyniki pomiarów 57

4.4. Proponowane warunki pozwolenia 58

5. Gospodarka odpadami 60

5.1. Dodatkowe informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście gospodarki odpadami 60

5.2. Wytwarzanie odpadów – rodzaje i ilości; gospodarowanie odpadami (w tym transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie); magazynowanie odpadów 63

5.2.1. Informacja o gospodarce danym rodzajem odpadu [należy wpisać kod odpadu] 66

5.3. Proponowane procedury monitorowania 69

5.3.1. Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych 69

5.3.2. Proponowane procedury monitorowania odpadów 69

5.3.3. Proponowane procedury monitorowania stanu środowiska 70

5.4. Proponowane warunki pozwolenia 70

6. Emitowanie hałasu 71

7. Zapobieganie występowaniu i ograniczanie skutków awarii 73

7.1. Awarie związane z prowadzeniem zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 73

7.1.1. Awarie związane z prowadzeniem zakładu o zwiększonym ryzyku 73

7.1.2. Awarie związane z prowadzeniem zakładu o dużym ryzyku 75

7.2. Awarie związane z prowadzeniem zakładu innego niż zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku 77

7.3. Proponowane sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii. 78

8. Efektywność energetyczna 80

8.1. Źródła i zużycie energii 80

8.2. Proponowane procedury monitorowania zużycia energii 82

9. Oddziaływanie na środowisko jako całość 83

9.1 Dotrzymywanie standardów jakości środowiska 83

9.2. Oddziaływanie na środowisko jako całość i metody ochrony środowiska 85

9.2.1. Gospodarka surowcowo-materiałowa i substancje kwalifikowane 86

9.2.2. Zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych 92

9.2.3 Promieniowanie elektromagnetyczne 92

9.2.4. Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze 95

9.3 Zależności międzykomponentowe 95

10. Najlepsze dostępne techniki 96

10.1. Porównanie z BREF 96

10.2. Uzasadnienie dla wybranych rozwiązań 97

10.3. Zmiany planowane do realizacji w trakcie wnioskowanego okresu ważności pozwolenia 97

10.4. Charakterystyka ekonomiczna instalacji (opcjonalnie) 98

11. Likwidacja instalacji 99

D. ZAŁĄCZNIKI 100  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna