Wytyczne do sporządzenia wniosku o pozwolenie zintegrowanePobieranie 2,5 Mb.
Strona9/14
Data24.02.2019
Rozmiar2,5 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Pobór wody ze środowiska


Komentarz:

Niniejszy rozdział należy wypełnić w przypadku, gdy wody powierzchniowe lub podziemne pobierane są przez zakład wyłącznie na potrzeby instalacji PZ tj. wtedy, kiedy pozwolenie zintegrowane ma zastąpić pozwolenie wodnoprawne na pobór wód.
W przypadku, gdy wody powierzchniowe lub podziemne pobierane są przez zakład wyłącznie na potrzeby instalacji PZ, w pozwoleniu zintegrowany ustala się, na zasadach określonych w ustawie Prawo wodne, warunki poboru wód powierzchniowych lub podziemnych65. W takim przypadku wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymagania, jak dla wniosku o pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych. Niniejszy rozdział przygotowany jest pod kątem takiego przypadku.
W przypadku wypełniania niniejszego rozdziału, rozdział Prognozowane ilości wykorzystywanej wody należy usunąć.
W przypadku wypełniania rozdziału Prognozowane ilości wykorzystywanej wody, niniejszy rozdział należy usunąć.
Wnioskodawca ma możliwość rozszerzenia zakresu pozwolenia zintegrowanego i może złożyć wniosek, aby pozwoleniem zintegrowanym objąć instalacje niewymagające pozwolenia zintegrowanego położone na terenie tego samego zakładu, co instalacja wymagająca takiego pozwolenia66; wymaga to odpowiedniego ujęcia we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
      1. Dodatkowe informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście zużycia wody


Komentarz:

Większość ogólnych informacji o instalacji i jej funkcjonowaniu znajduje się w Rozdziale „3.1 Informacje ogólne o przedmiocie wniosku”. W tym podrozdziale wniosku należy zamieścić dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia poboru wody, których umieszczenie w Rozdziale 3.1 niepotrzebnie komplikowałoby i zaciemniało ogólny opis instalacji.
Zaleca się załączenie planu lub schematu sieci lub instalacji wodociągowej i określenie lokalizacji podziemnych i powierzchniowych miejsc poboru wody.

Zaleca się przedstawienie opisu eksploatacji stacji uzdatniania wody, jeżeli proces taki jest prowadzony.

W przypadku, gdy oprócz poboru wody ze środowiska, na potrzeby instalacji PZ wykorzystywana jest również woda z wodociągu w niniejszym rozdziale należy uwzględnić również informacje o tym źródle wody.


      1. Zestawienie ujęć wód podziemnych i wód powierzchniowych


Komentarz:

W tym podrozdziale należy przedstawić zestawienie wszystkich ujęć wody ze środowiska (czerpni ujęć wody powierzchniowej oraz studni ujęć wody podziemnej) oraz ich opis techniczny, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące poszczególne urządzenia.
W załączniku należy załączyć:

  • mapę sytuacyjno-wysokościową ternu, na której przedstawiony zostanie plan urządzeń wodnych, zaznaczony zostanie zasięg zamierzonego korzystania z wód oraz oznaczenie nieruchomości i ich powierzchnia,

  • rysunki zasadniczych przekrojów podłużnych i poprzecznych urządzeń wodnych; w przypadku poboru wody powierzchniowej należy załączyć przekroje koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania urządzeń wodnych; informacje te powinny zostać przedstawione w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód,

  • schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych – na schemacie należy pokazać powiązania poszczególnych urządzeń wodnych z instalacją; może to być np. schemat blokowy umieszczający czerpnię wody na wejściu schematu prezentującego gospodarkę wodno-ściekową, a wyloty ścieków na końcu schematu.


W celu dokonania bilansu zużycia wody należy przedstawić informację o innych źródłach wody (np. woda wodociągowa, odzyskane wody procesowe, wykorzystywane wody opadowe). Informacje zaleca się umieścić w poniższych tabelach.
Proponuje się przedstawienie informacji w tabeli, wg wzorca poniżej.


Tabela 3.4‑4: Informacja o ujęciach wody powierzchniowej

Kod ujęcia wody

Nazwa i opis

Współrzędne ujęciakm

1

2

3

4

5

UPOW1

UPOW2

UPOW3Objaśnienia do kolumn tabeli:

(1) Należy przyjąć czytelny system symboli pozwalający na odnoszenie się do danego ujęcia wody – bez konieczności powtarzania jego nazwy.

(2) Należy podać podstawowe informacje o ujęciu wody, a w razie potrzeby podać odniesienie do miejsca we wniosku, gdzie zawarte są niezbędne szczegóły szerszego opisu. Należy odnieść się do planu sytuacyjnego, na którym zaznaczone są wszystkie ujęcia wody.

(3-4) Współrzędne geograficzne zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 ze zm.), w tym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247)

(5) Kilometraż rzeki (w przypadku ujęcia z rzeki). Należy podać, na jakiej podstawie określono kilometraż (np. "Atlas podziału hydrograficznego Polski" Seria Atlasy i monografie IMGW Warszawa 2005:

(http://www.imgw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=184).


Tabela 3.4‑5: Informacja o ujęciach wody podziemnej

Kod ujęcia wody

Nazwa i opis

Współrzędne ujęcia1

2

3

4

UPOD1


UPOD2


UPOD3

Objaśnienia do kolumn tabeli – analogicznie, jak do tabeli poprzedniej.


Tabela 3.4‑6: Informacja o innych źródłach wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji PZ i na inne potrzeby

Kod źródła wody

Nazwa i opis

1

2

WODOC1
WODOC2
ODPAD1

Objaśnienia do kolumn tabeli:

(1) Należy przyjąć czytelny system symboli pozwalający na odnoszenie się do danego źródła wody – bez konieczności powtarzania jego nazwy. Źródłem tym może być woda wodociągowa, może być przetwarzany odpad o dużej zawartości wody itp.

(2) Należy podać podstawowe informacje o źródle wody, a w razie potrzeby podać odniesienie do miejsca we wniosku, gdzie zawarte są niezbędne szczegóły szerszego opisu. Należy odnieść się do planu sytuacyjnego lub do schematu technologicznego, z których wynika usytuowanie źródła wody w przestrzeni lub w technologii.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna