Wytyczne do sporządzenia wniosku o pozwolenie zintegrowanePobieranie 2,5 Mb.
Strona8/14
Data24.02.2019
Rozmiar2,5 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Prognozowane ilości wykorzystywanej wody


Komentarz:

Niniejszy rozdział ma zastosowanie w sytuacji, kiedy pozwolenie zintegrowane nie będzie zastępować pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód. Zatem należy go wypełnić w przypadku, gdy59:

  1. woda zużywana na potrzeby instalacji PZ dostarczana jest z wodociągu,

  2. woda pobierana ze środowiska nie jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby instalacji PZ (pozwolenie wodnoprawne na pobór wód jest wydane niezależnie od pozwolenia zintegrowanego).

W przypadku wypełniania niniejszego rozdziału, rozdział Pobór wody ze środowiska należy usunąć.
Zakup wody z wodociągu będzie w przypadku (1) uregulowany w umowie z przedsiębiorstwem dostarczającym wodę, natomiast pobór wody ze środowiska w przypadku (2) będzie uregulowany w odrębnym pozwoleniu wodnoprawnym na pobór wód.
W przypadku, gdy wody powierzchniowe lub podziemne pobierane są przez zakład wyłącznie na potrzeby instalacji PZ, należy wypełnić rozdział Pobór wody ze środowiska a niniejszy rozdział usunąć.
Wnioskodawca ma możliwość rozszerzenia zakresu pozwolenia zintegrowanego i może złożyć wniosek, aby pozwoleniem zintegrowanym objąć instalacje niewymagające pozwolenia zintegrowanego położone na terenie tego samego zakładu, co instalacja wymagająca takiego pozwolenia60; wymaga to odpowiedniego ujęcia we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
   1. Dodatkowe informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście zużycia wody


Komentarz:

Większość ogólnych informacji o instalacji i jej funkcjonowaniu znajduje się w Rozdziale „3.1 Informacje ogólne o przedmiocie wniosku”. W tym podrozdziale wniosku należy zamieścić dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia zużycia wody, których umieszczenie w Rozdziale 3.1 niepotrzebnie komplikowałoby i zaciemniało ogólny opis instalacji.
Zaleca się załączenie planu lub schematu instalacji wodociągowej i określenie lokalizacji przyłączy wodociągowych oraz miejsc poboru wody ze środowiska.

Zaleca się przedstawienie opisu eksploatacji stacji uzdatniania wody, jeżeli proces taki jest prowadzony.
Zaleca się również odniesienie do zapisów umowy na dostawy wody (w przypadku dostarczania wody z wodociągu) oraz zapisów pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód (w przypadku, gdy woda pobierana ze środowiska nie jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby instalacji PZ.


   1. Prognozowane ilości wykorzystywanej wody


Komentarz:

W tym podrozdziale należy zaprezentować bilans zużycia wody i wskazać, na jakie cele będzie zużywana woda. Cele te można pogrupować na różne sposoby i może to być np. wykorzystanie wody:

 • jako surowca będącego składnikiem produktu,

 • do tworzenia roztworów chemicznych,

 • do rozpuszczania surowców i tworzenia odpowiednich mieszanin,

 • do celów chłodzenia,

 • do mycia instalacji,

 • do zraszania placów magazynowych,

 • do tworzenia mgły wodnej,

 • do tworzenia kurtyny wodnej,

 • do roztwarzania surowców w procesie hydrolizy,

 • do płukania.

Woda może być również wykorzystywana dla celów porządkowych, do utrzymania zieleni, jak również na potrzeby bytowo-sanitarne, jak i dla celów przeciwpożarowych. Informacje zaleca się umieścić w tabeli 3.3-8: Informacje o przeznaczeniu wody


Tabela 3.3‑2: Informacje o przeznaczeniu wody

Źródło wody

Całkowite zużycie

Na potrzeby

instalacjiNa potrzeby

procesu BNa potrzeby

chłodzeniaNa potrzeby bytowo-sanitarne

Na potrzeby

inne 1


Na potrzeby

inne 2


Na potrzeby

inne 3


Na potrzeby

inne 4


[m3/rok]

[m3/rok]

[m3/rok]

[m3/rok]

[m3/rok]

[m3/rok]

[m3/rok]

m3/rok]

m3/rok]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Objaśnienia do kolumn tabeli:

(1) należy określić źródło zużywanej wody, np. wodociąg, ujęcie powierzchniowe, ujęcie wód podziemnych

(2) Całkowite roczne zużycie wody z danego ujęcia lub źródła wody.

(3)-(10) i więcej: Całkowite roczne zużycie wody z danego ujęcia/źródła z przeznaczeniem na różne potrzeby opisane w nagłówku kolumny.
   1. Najlepsze dostępne techniki oraz zapobieganie i ograniczanie zużycia wody

    1. Najlepsze dostępne techniki


Zasadniczym elementem dowiedzenia spełniania wymagań BAT jest wykazanie dotrzymania granicznych wielkości emisyjnych określonych w konkluzjach BAT. Jeżeli konkluzje BAT (lub BREFy w przypadku braku konkluzji BAT) zawierają inne parametry lub opisy rozwiązań technicznych pozwalających na ograniczenie zużycia wody, w tym miejscu wniosku należy się do nich odnieść. Należy przyjąć, że parametry i opisy rozwiązań zawarte w konkluzjach BAT i BREFach stanowią doprecyzowanie zasad opisanych w art. 143 ustawy POŚ: „1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń; 2 efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; 3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw; 4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów; 5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji; 6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej; 7) postęp naukowo-techniczny”.

     1. Odniesienie do konkluzji BAT / dokumentów BREF

Komentarz:

W tabelach poniżej należy porównać aktualny sposób prowadzenia działalności w  zakresie ograniczenia zużycia wody z zaleceniami zawartymi w konkluzjach BAT61 lub BREFach w rozdziałach zatytułowanych „Najlepsze dostępne techniki”62.
Do instalacji opisanych w niniejszym wniosku zastosowanie mają konkluzje BAT / BREFy wymienione w Tabeli 2.4-4.
Dla każdego z tych dokumentów dokonano zestawienia umożliwiającego porównanie stanu istniejącego z zapisami zawartymi w tych dokumentach63. .
Dokument 1. (podać tytuł)


Tabela 3.3‑3Najlepsze dostępne techniki w zakresie zużycia wody
Zapis konkluzji BAT/ dokumentu BREF

Stan istniejący

1

2

3


Objaśnienie do kolumn tabeli:

(2) - kolejne techniki w zakresie zużycia wody opisane w konkluzjach BAT lub rozdziale „najlepsze dostępne techniki” w dokumencie BREF

(3) - Należy odnieść się do kolejnych zapisów konkluzji BAT lub rozdziału „najlepsze dostępne techniki” w dokumencie BREF.
W analogiczny sposób należy odnieść się do zaleceń wszystkich stosownych konkluzji BAT lub BREFów.

     1. Uzasadnienie dla wybranych rozwiązań

Komentarz:

W przypadku gdy występuje rozbieżność między faktycznym poziomem ochrony środowiska a określonym jako poziom BAT w   konkluzjach BAT lub dokumentach BREF, w niniejszym podrozdziale należy umieścić wyjaśnienie tej sytuacji. Jeżeli ma to zastosowanie, należy przedstawić uwarunkowania techniczne i organizacyjne uzasadniające brak możliwości zastosowania technik umożliwiających osiągnięcie poziomu uznanego za BAT. W uzasadnieniu można powołać się na zagadnienia wymienione w art. 207 ust.1 pkt 1, 2 i 5 tj. wiek instalacji, czas niezbędny do amortyzacji urządzeń oraz rachunek kosztów i korzyści.
W przypadku istnienia kilku alternatywnych rozwiązań umożliwiających wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko należy uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania oraz przedstawić wszelkie alternatywne rozwiązania do przedstawionych we wniosku, które były brane pod uwagę, ale z uzasadnionych przyczyn nie mogły zostać wprowadzone.
Uzasadnieniem wyboru danej techniki mogą być również uwarunkowania lokalne np. konieczność ograniczenia negatywnego oddziaływania na określony komponent środowiska.


    1. Zapobieganie i ograniczanie zużycia wody


W przypadku, gdy Wnioskodawca uzna za stosowne przedstawienie we wniosku dodatkowych informacji o stosowanych sposobach ograniczania zużycia wody (nieuwzględnionych w konkluzjach BAT lub BREFach) może zrobić to w tym miejscu wniosku. Inspiracją mogą być różnego rodzaju wytyczne branżowe mające zastosowanie do danej instalacji, gdzie pierwszym źródłem mogą być dokumenty umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska64, jednak istnieje wiele innych źródeł w tym zakresie, aczkolwiek dostępne są one głównie w językach obcych.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna