Wytyczne do sporządzenia wniosku o pozwolenie zintegrowanePobieranie 2,5 Mb.
Strona7/14
Data24.02.2019
Rozmiar2,5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Określenie wymagań emisyjnych

 1. Standardy emisyjne i graniczne wielkości emisyjne


Komentarz:

Wielkość dopuszczalnej emisji determinowana jest przez wymagania odnoszące się bezpośrednio do emisji, jak również determinowana jest poprzez oddziaływanie powodowane przez emisję. W tym podrozdziale identyfikowane są te pierwsze uwarunkowania.

Poza tym określenie tych wymagań ma szczególne znaczenie w przypadkach, gdy wielkość standardu emisyjnego nie może być odczytana wprost z przepisów, ale np. wymaga dokonania odpowiednich obliczeń, np. jak to ma miejsce w sytuacji źródła, do którego stosuje się pierwszą lub drugą zasadę łączenia, o których mowa w art. 157a ust. 2 ustawy POŚ.

Należy zwrócić uwagę, że oprócz jednoznacznych wymagań prawnych określonych w postaci standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisyjnych wiele zagadnień związanych z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza może być opisanych w dokumentach referencyjnych BAT i może odnosić się do sytuacji mających zastosowanie dla analizowanej instalacji (patrz: podrozdział  3.2.6 Najlepsze dostępne techniki oraz zapobieganie i ograniczanie emisji)
Standardami emisyjnymi24 oraz granicznymi wielkościami emisyjnymi mogą być objęte źródła emisji niezorganizowanej, jak to ma miejsce np. w przypadku emisji lotnych związków organicznych [Jak to wynika z definicji zawartych w ww. rozporządzeniu - gdy mowa jest o: (a  „wprowadzaniu lotnych związków organicznych (LZO) do powietrza w sposób niezorganizowany (emisja niezorganizowana) – rozumie się przez to LZO wprowadzane do powietrza w sposób inny niż z gazami odlotowymi, w tym LZO uwalniane z produktów;” (b) „wprowadzaniu LZO do powietrza w sposób zorganizowany (emisja zorganizowana) – rozumie się przez to LZO wprowadzane do powietrza w sposób kontrolowany przez komin lub przez urządzenia ochronne ograniczające emisję”].

Przy czym mamy w tej sytuacji do czynienia ze specyficznym rozszerzeniem rozumienia emisji niezorganizowanej na przypadki, które typowo byłyby rozpatrywane jako emisja zorganizowana. [„LZO wprowadzane do powietrza przez: 1) systemy wentylacji grawitacyjnej, 2) systemy mechanicznej wentylacji ogólnej, 3) zawory bezpieczeństwa i zawory odpowietrzające w instalacjach do magazynowania LZO – z wyjątkiem ich wprowadzania do powietrza przez urządzenia ochronne ograniczające emisję LZO, traktuje się jako emisję niezorganizowaną.”].

W pozwoleniu zintegrowanym tylko wtedy ustala się dopuszczalne wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza w sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej z instalacji, jeśli poziom tej emisji został określony w przepisach w sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza lub jeżeli został on określony w konkluzjach BAT. Wniosek powinien zatem dawać podstawę do wydania pozwolenia również na tego rodzaju emisje.
We wniosku należy sporządzić zestawienie, z którego powinna wynikać zgodność w zakresie emisji z poszczególnych źródeł w odniesieniu do wymagań konkretnych, takich jak standardy emisyjne i graniczne wielkości emisyjne. W niniejszych wytycznych zaproponowano, aby zestawienie to miało formę, jak w Tabeli 3.2-10: Zestawienie emitorów – miejsca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza
Należy uwzględnić terminy obowiązywania niektórych z wymagań, które wynikają między innymi z Przejściowego Planu Krajowego i zostały uwzględnione w obowiązującym w czasie opracowywania niniejszych wytycznych rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1546).
W razie konieczności istnieje możliwość odstąpienia od spełniania warunków25 wynikających z granicznych wielkości emisyjnych. Jeśli taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do przedmiotu wniosku wówczas wniosek powinien zawierać uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji26 oraz powinien odnosić się do kryteriów, które będą uwzględniane przez organ przy rozpatrywaniu27 tego wniosku, a zatem:

 • położenie geograficzne,

 • lokalne warunki środowiskowe,

 • charakterystyka techniczna instalacji,

 • inne czynniki mające wpływ na funkcjonowanie instalacji,

 • inne czynniki mające wpływ na środowisko jako całość.
    1. Podsumowanie wymagań emisyjnych


Komentarz:

W niniejszym podrozdziale należy przedstawić porównanie z wymaganiami odnoszącymi się bezpośrednio do wielkości emisji. Informacje proponuje się przedstawić w tabeli wg wzoru poniżej.Tabela 3.2-10: Zestawienie emitorów – miejsca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

Nr / Nazwa emitora / Nazwa miejsca emisji

Substancja

Wielkość emisji

Standardy emisyjne (SE)

Graniczne wielkości emisyjne (GWE)

Dopuszczalna wielkość emisji określona w dokumentach referencyjnych BAT

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7


E1

Substancja 1

123 kg/h

150 kg/h

135 kg/h


Substancja 2

4 kg/h

BRAK

BRAK

2-6 kg/hSubstancja 3

52 kg/h

BRAK

80 kg/h


Substancja 4

40 mg/m3u

50 mg/m3u

50 mg/m3u


Substancja 5

X

X

X

XSubstancja 6

X

X

X

XSubstancja 7

X

X

X

X

E2

M1…
Uwaga: Tabela została częściowo wypełniona dla zilustrowania sposobu wprowadzania danych.

Objaśnienia do kolumn tabeli:

(1) (2) Należy określić emitor albo miejsce emisji oraz substancje – zgodnie z tabelami:

 • Tabela 3.2-1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie i wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

 • Tabela 3.2-2:Zestawienie emitorów – emisja zorganizowana

 • Tabela 3.2-3: Zestawienie miejsc emisji – emisja niezorganizowana

(3) Należy wpisać wielkość emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji na podstawie:

 • Tabela 3.2-4: Wielkość emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji

 • Tabela 3.2-5: Wielkość emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji – podokres

(4)Należy wpisać wartość standardu emisyjnego. W przypadku, gdy instalacja nie jest objęta standardami emisyjnymi należy wpisać BRAK

(5) Należy wpisać wartość GWE określoną e konkluzjach BAT, w przypadku, gdy nie opublikowano konkluzji BAT lub w konkluzjach BAT dla substancji nie określono GWE należy wpisać BRAK.

(6) W przypadku gdy nie opublikowano konkluzji BAT, należy wpisać wartość dopuszczalnej emisji określoną w BREFie. W przypadku, gdy w BREFie nie określono wartości dopuszczalnej emisji należy wpisać BRAK.

Uwaga 1: W większości wypadków dla jednego emitora będzie wiele substancji, których wielkość emisji jest istotna z punktu widzenia wymagań. Zatem np. w wierszu pierwszym wypełnione będą wszystkie kolumny, a w wierszach od drugiego do n-tego będą wypełnione wyłącznie kolumny od 8-12, które odnoszą się do substancji dotyczących emitora, o którym mowa w wierszu pierwszym.

Uwaga 2: Może być jeden emitor obsługujący wiele źródeł, jak również – rzadziej - wiele emitorów obsługujących jedno źródło; w takich sytuacjach należy odpowiednio zmodyfikować konstrukcję tabeli.
Pozostałe istotne dane dotyczące emitorów i źródeł oraz emisji powinny być podane w tekście wniosku w podrozdziałach poniżej lub w załącznikach.


   1. Oddziaływanie na środowisko


Komentarz:

W niniejszym podrozdziale należy przedstawić analizę oddziaływania na środowisko oraz sprawdzenie warunku, czy eksploatacja instalacji powoduje przekroczenie standardów jakości środowiska

Duża część niniejszego podrozdziału będzie zawarta w załączniku, w którym zamieszczone zostaną dane wejściowe oraz dane wynikowe wynikające z modelowania poziomów substancji w powietrzu – w tym wykresy pokazujące poziomy substancji w powietrzu wynikające z modelowania przy zastosowaniu metodyki referencyjnej.
    1. Metodyka prognozowania i oceny oddziaływania na środowisko


Komentarz:

W niniejszym podrozdziale należy opisać metodykę zastosowaną do modelowania rozprzestrzeniania substancji w środowisku. Jak wynika z art. 12 ustawy POŚ podmioty korzystające ze środowiska są obowiązane do stosowania metodyk referencyjnych, jeżeli metodyki takie zostały określone na podstawie ustaw. W przypadku modelowania rozprzestrzeniania gazów i pyłów w powietrzu referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu zostały ustanowione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87). W związku z tym w przypadku zastosowania tej metodyki – należy odwołać się do aktualnego rozporządzenia. W przypadku korzystania z metodyki zmodyfikowanej należy tutaj wykazać, że umożliwia ona uzyskanie dokładniejszych wyników, a uzasadnieniem jej zastosowania są zjawiska meteorologiczne, mechanizmy fizyczne i procesy chemiczne, jakim podlegają substancje lub energie28.
Opisując sposób wykorzystania metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu należy wskazać:

 • jakie źródła emisji uwzględniono w modelu,

 • w jaki sposób uwzględniono emisje zorganizowane i niezorganizowane, w tym emisje pochodzące ze źródeł transportu,

 • w jaki sposób uwzględniono emisje powstające

  • w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz 

  • w warunkach odbiegających od normalnych,

 • jak uwzględniono pomiary stanu jakości środowiska.
    1. Warunki środowiskowe i meteorologiczne


Komentarz:

W niniejszym podrozdziale należy przedstawić informacje niezbędne do przeprowadzania obliczeń prognozowania stanu jakości powietrza. Informacje o terenie w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 20014 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych zaleca się przedstawić w rozdziale 3.11.2.3 Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze

     1. Określenie aerodynamicznej szorstkości terenu

Komentarz:

W niniejszym podrozdziale należy przedstawić sposób określania aerodynamicznej szorstkości terenu.
Sposób określania współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu wynika z metodyki referencyjnej i został przedstawiony w Załączniku 3 (punkt pt.: „2.3 Aerodynamiczna szorstkość terenu”) do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87). Szorstkość podłoża należy określić w promieniu 50-krotnej wysokości najwyższego emitora. W celu wyprowadzenia tego współczynnika zazwyczaj można oprzeć się na analizie danych wynikających z dostępnych aktualnych ortofotomap29. Zgodnie z metodyką przyjmuje się wartość średnią, ważoną względem udziału powierzchni o specyficznych cechach.

     1. Aktualny stan jakości powietrza

Komentarz:

Informację o aktualnym stanie jakości powietrza uzyskuje się poprzez zwrócenie się w tym celu do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który na podstawie prowadzonych pomiarów przekazuje informację o tzw. tle zanieczyszczeń. W przypadku braku pomiarów pozostałych substancji w danym miejscu, zgodnie z przyjętą metodyką wynikającą z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87) jako tło zanieczyszczeń przyjmuje się 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku dla danej substancji.

Można w tym podrozdziale również odnieść się do prowadzonych w rejonie pomiarów jakości powietrza, do ustaleń programów ochrony powietrza, jeśli zostały ustanowione. Można opisać źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy, powiatu, czy w inny sposób zdefiniowanego rejonu.

     1. Określenie warunków meteorologicznych

Komentarz:

W niniejszym podrozdziale należy przedstawić uzasadnienie przyjętych do obliczeń danych meteorologicznych. Dostępne na rynku programy komputerowe stosowane do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu korzystają z meteorologicznych baz danych pokrywających w całości teren Polski. Głównym źródłem informacji meteorologicznej w Polsce jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej30.

    1. Wyniki obliczeń stanu jakości powietrza (modelowanie poziomów substancji w powietrzu) wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników


Komentarz:

W niniejszym podrozdziale należy przedstawić wyniki obliczeń stanu jakości powietrza oraz graficzne przedstawienie tych wyników. Jeżeli graficzne przedstawienie wyników jest obszerne zaleca się umieszczenie ich w załączniku.

     1. Oddziaływanie lokalne i regionalne – spełnienie kryteriów zgodności

Komentarz:

Modelowanie poziomów substancji w powietrzu przeprowadza się w związku z koniecznością sprawdzenia, czy spełnione są fundamentalne wymagania związane z ochroną środowiska.

Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. Jeżeli w związku z funkcjonowaniem instalacji utworzono obszar ograniczonego użytkowania, eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza tym obszarem.

Jeżeli utworzono strefę przemysłową, eksploatacja instalacji na jej obszarze nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia poza granicami strefy przemysłowej.31

Kwestia ustalenia zgodności ze standardami emisyjnymi została omówiona w poprzednim rozdziale. Natomiast sprawdzenie pozostałych z wymienionych warunków powinno zostać wykazane w niniejszym podrozdziale na podstawie porównania wyników modelowania poziomów substancji w powietrzu z tymi wymaganiami doprecyzowanymi w:

 • rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031)

 • rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).


Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zawarte w art. 3 POŚ dwie definicje, z których wynika, że poziomy dopuszczalne substancji są standardem jakości środowiska, a ponadto, że przez poziom substancji w powietrzu rozumie się także opad danej substancji w odniesieniu do ustalonego czasu i powierzchni:

Ustawa POŚ: „Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 34) standardzie jakości środowiska - rozumie się przez to poziomy dopuszczalne substancji lub energii oraz pułap stężenia ekspozycji, które muszą być osiągnięte w określonym czasie przez środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze; (…) 28) poziomie substancji w powietrzu - rozumie się przez to stężenie substancji w powietrzu w odniesieniu do ustalonego czasu lub opad takiej substancji w odniesieniu do ustalonego czasu i powierzchni (…)”.
Należy również porównać wyniki obliczeń oddziaływania na stan jakości powietrza z ustaleniami następujących dokumentów:

 • programów ochrony środowiska,

 • programów ochrony powietrza

 • rozporządzenia ws. utworzenia strefy przemysłowej.32


Zaleca się przedstawienie wyniku tych analiz w formie graficznej uzupełnionej zestawieniami jak w poniższej tabeli.


Tabela 3.2‑11: Maksymalne stężenia substancji zanieczyszczających w powietrzu oraz procent poziomu odniesienia dla łącznego oddziaływania zakładu

Substancja zanieczyszczająca

Stężenie maksymalne

Wartość poziomu odniesienia

% poziomu odniesienia

[µg/m3]

[µg/m3]

[µg/m3]

1

2

3

4


Objaśnienia do kolumn tabeli:

(1) Nazwa substancji zanieczyszczającej. Będzie to zestawienie charakterystycznych dla emisji zakładu substancji, o których mowa w wymienionych wyże rozporządzeniach.

(2) Stężenie maksymalne to wynik modelowania poziomów substancji w powietrzu, o którym mowa w niniejszym rozdziale.

(3) Wartości należy wpisać na podstawie ww. rozporządzeń.

(4) Wartość z kolumny (2) podzielona przez wartość z kolumny (3) pomnożona przez 100%.


     1. Oddziaływanie transgraniczne

Komentarz:

W razie „możliwości wystąpienia znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w przypadku nowej lub istotnie zmienianej instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego, stosuje się odpowiednio przepisy działu VI ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z tym że przez dokumentację, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumie się część wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, która umożliwi państwu, na którego terytorium może oddziaływać instalacja wymagająca uzyskania takiego pozwolenia, ocenę możliwego znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.”33 [„Art. 108. 1. Organ administracji właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 1, przeprowadzający ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek realizacji planowanego przedsięwzięcia: 1) wydaje postanowienie o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w którym ustala zakres dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia tego postępowania oraz obowiązek sporządzenia tej dokumentacji przez wnioskodawcę, w języku państwa, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie”.]

W praktyce ta część wniosku poprzedzona jest właściwie w każdym przypadku uprzednio przeprowadzoną procedurą oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Jest tak, ponieważ nowa instalacja, której eksploatacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, która miałaby generować oddziaływanie transgraniczne w praktyce zawsze podlegać będzie obowiązkowi uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ewentualnie postanowienia, o którym mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 dla planowanego przedsięwzięcia. Natomiast ewentualne zwiększenie zdolności przetwarzania instalacji, które miałoby prowadzić do pojawienia się oddziaływania transgranicznego w praktyce będzie wiązać się z koniecznością realizacji przedsięwzięcia, które również będzie powodować ww. konsekwencje formalne. W związku z czym w niniejszych wytycznych ograniczono się do wskazania na ewentualność uwzględnienia we wniosku o pozwolenie zintegrowane ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto zwraca się uwagę również na to, aby przy identyfikacji ewentualnego oddziaływania transgranicznego uwzględniać również skutki wydarzenia awaryjnego, w tym poważnej awarii przemysłowej.


   1. Monitoring i  pomiary


Komentarz:

Sposób i zakres monitoringu procesów technologicznych, wielkości emisji lub stanu środowiska powinien uwzględniać:

 • prawne obowiązki w zakresie ciągłych pomiarów emisji w razie wprowadzania do środowiska znacznych ilości substancji lub energii34;

 • prawne obowiązki w zakresie okresowych pomiarów wielkości emisji35;

 • zasady ewidencjonowania wyników pomiarów oraz ich przechowywania36 przez odpowiedni okres;

 • zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 137 ustawy POŚ;

 • sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych, jeżeli jej zastosowanie jest wymagane38;

 • sposób i częstotliwość przekazywania niezbędnych informacji i danych, organowi właściwemu do wydania pozwolenia, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i ewentualnie innym organom administracji publicznej.


Wynikające wprost z przepisów prawa obowiązki monitoringowe zostały określone w dwóch rozporządzeniach:

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542);

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366).


Ponadto, jak to jednoznacznie wynika z ustawy POŚ39 proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji, powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów.
W przypadku, kiedy w  konkluzjach BAT znalazły się zapisy dotyczące monitorowania, niezbędne jest ich uwzględnienie. W przypadku braku konkluzji BAT - można uwzględnić BREFyw zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania ustawy POŚ (wraz z aktami wykonawczymi) dotyczące pomiarów40. W tym zakresie pomocny może okazać się „Poradnik w zakresie w zakresie monitorowania emisji, sprawozdawczości i ochrony powierzchni ziemi, dotyczących pozwoleń zintegrowanych. ECO SOLUTION. Warszawa. 2010 rok”41.


    1. Wyniki monitoringu i pomiarów


Komentarz:

Należy przedstawić miarodajny zestaw wyników pomiarów ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane42. Należy przedstawić wyniki pomiarów z okresu od czasu złożenia poprzedniego wniosku dotyczącego wprowadzania pyłów i gazów lub z innego uzasadnionego okresu, w którym były przeprowadzone pomiary.

Protokoły, sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów należy przedstawić jako załączniki w formie elektronicznej. Wyniki powinny być omówione w ten sposób, aby wskazać na obszary, w których pomiary wykazywały:

 • zgodność z wymaganiami,

 • niezgodność z wymaganiami,

 • zgodność z wymaganiami – lecz stosunkowo blisko granicy zgodności np.:

  • 90% wartości standardów emisyjnych lub wartości granicznej wielkości emisyjnej,

  • parametr, dla którego wyniki modelowania poziomów substancji w powietrzu wykazują przekroczenie 90% wartości dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu lub wartości odniesienia substancji w powietrzu lub wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu.


Zaleca się skomentować wyniki pomiarów emisji w taki sposób, aby przedstawić zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji43. Należy omówić, czy następuje zwiększenie, czy zmniejszenie emisji – oraz wyjaśnić, dlaczego następuje zmiana.


    1. Proponowany monitoring procesów technologicznych


Komentarz:

Należy tutaj zaproponować procedury monitorowania procesów technologicznych i parametrów procesowych lub produktowych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji44. Do tych procedur można zaliczyć np. procedury monitorowania i zachowywania informacji o:

 • charakterystyce wykorzystywanego paliwa (np. zawartość siarki, popiół;, kaloryczność);

 • charakterystyce wykorzystywanych farb (np. ilość i rodzaj rozpuszczalników i innych lotnych związków organicznych);

 • czasie pracy urządzeń;

 • temperaturze utrzymywanej w pomieszczeniach (ogrzewanych / oziębianych);

 • ilości wymienianego amoniaku w instalacji chłodniczej.

Należy odnieść się do ewentualnej uchwały sejmiku wojewódzkiego45, która może zostać wydana w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki i może określać dla terenu województwa bądź jego części rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania, a także sposób realizacji i kontroli tego obowiązku.


    1. Proponowany monitoring ilości pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza


Komentarz:

Należy tutaj zaproponować procedury monitorowania wielkości emisji, których nie da się monitorować pośrednio poprzez monitorowanie parametrów procesów, materiałów itp. albo których monitoring wymagany jest przez przepisy46 (zagadnienie to zostało już częściowo omówione we wprowadzeniu – rozdział „ 3.2.4 Monitoring i wyniki pomiarów ”) lub których monitorowanie wnioskodawca uważa z istotne z innych względów.

Procedury te powinny47:

 • wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza;

 • określać proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów48.

Uwaga 1: Jeżeli poziom oddziaływania poszczególnych emisji na środowisko nie jest znaczący i monitoring emisji nie jest wymagany - należy tu zamieścić stosowną adnotację, stwierdzającą, że bezpośredni monitoring emisji nie będzie prowadzony. Należy jednak pamiętać, że stanowiska do pomiaru wielkości emisji pyłów i gazów powinny zostać we wniosku zaproponowane, a następnie zgodnie z warunkami pozwolenia – wykonane.


    1. Proponowany monitoring stanu środowiska


Komentarz:

Nie ma ogólnie obowiązujących na terenie kraju wymagań prawnych, z których wynikałby dla prowadzących instalacje bezpośredni obowiązek prowadzenia monitoringu stanu środowiska.

Jeśli jednak wnioskodawca uzna za zasadne prowadzenie monitoringu środowiska, wówczas należy we wniosku określić zakres i sposób prowadzenia monitoringu, w tym usytuowanie i charakterystykę stacji pomiarowych, zakres, częstotliwość, metodykę i sposób wykonywania pomiarów.

Obowiązek prowadzenia pomiarów stanu środowiska może mieć miejsce na obszarze, na którym istnieje przekroczenie dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu. Wówczas w odniesieniu do zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko49 marszałek województwa może50, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot korzystający ze środowiska, który prowadzi działalność powodującą wprowadzanie substancji do powietrza, obowiązek prowadzenia pomiarów poziomów tej substancji w powietrzu. W takim przypadku podmiot obowiązany jest przechowywać wyniki pomiarów przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.51


   1. Najlepsze dostępne techniki oraz zapobieganie i ograniczanie emisji

    1. Najlepsze dostępne techniki


Zasadniczym elementem dowiedzenia spełniania wymagań BAT jest wykazanie dotrzymania granicznych wielkości emisyjnych określonych w konkluzjach BAT. Jeżeli konkluzje BAT (lub BREFy w przypadku braku konkluzji BAT) zawierają inne parametry lub opisy rozwiązań technicznych pozwalających na ograniczenie emisji gazów lub pyłów do powietrza, w tym miejscu wniosku należy się do nich odnieść. Należy przyjąć, że parametry i opisy rozwiązań zawarte w konkluzjach BAT i BREFach stanowią doprecyzowanie zasad opisanych w art. 143 ustawy POŚ m.in. : ograniczania wielkości emisji; wykorzystywanie procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej oraz postępu naukowo-technicznego.

     1. Odniesienie do konkluzji BAT / dokumentów BREF

Komentarz:

W tabelach poniżej należy porównać aktualny sposób prowadzenia działalności w  zakresie ochrony powietrza z zaleceniami zawartymi w konkluzjach BAT52 lub BREFach w rozdziałach zatytułowanych „Najlepsze dostępne techniki”53.
Do instalacji opisanych w niniejszym wniosku zastosowanie mają konkluzje BAT / BREFy wymienione w Tabeli 2.4-4.
Dla każdego z tych dokumentów dokonano zestawienia umożliwiającego porównanie stanu istniejącego z zapisami zawartymi w tych dokumentach54. .
Dokument 1. (podać tytuł)


Tabela 3.2‑12Najlepsze dostępne techniki w zakresie ochrony powietrza
Zapis konkluzji BAT/ dokumentu BREF

Stan istniejący

1

2

3
Objaśnienie do kolumn tabeli:

(2) - kolejne techniki w zakresie ochrony powietrza opisane w konkluzjach BAT lub rozdziale „najlepsze dostępne techniki” w dokumencie BREF

(3) - Należy odnieść się do kolejnych zapisów konkluzji BAT lub rozdziału „najlepsze dostępne techniki” w dokumencie BREF.
W analogiczny sposób należy odnieść się do zaleceń wszystkich stosownych konkluzji BAT lub BREFów.

     1. Uzasadnienie dla wybranych rozwiązań

Komentarz:

W przypadku gdy występuje rozbieżność między faktycznym poziomem ochrony środowiska a określonym jako poziom BAT w   konkluzjach BAT lub dokumentach BREF, w niniejszym podrozdziale należy umieścić wyjaśnienie tej sytuacji. Jeżeli ma to zastosowanie, należy przedstawić uwarunkowania techniczne i organizacyjne uzasadniające brak możliwości zastosowania technik umożliwiających osiągnięcie poziomu uznanego za BAT. W uzasadnieniu można powołać się na zagadnienia wymienione w art. 207 ust.1 pkt 1, 2 i 5 tj. wiek instalacji, czas niezbędny do amortyzacji urządzeń oraz rachunek kosztów i korzyści.
W przypadku istnienia kilku alternatywnych rozwiązań umożliwiających wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko należy uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania oraz przedstawić wszelkie alternatywne rozwiązania do przedstawionych we wniosku, które były brane pod uwagę, ale z uzasadnionych przyczyn nie mogły zostać wprowadzone.
Uzasadnieniem wyboru danej techniki mogą być również uwarunkowania lokalne np. konieczność ograniczenia negatywnego oddziaływania na określony komponent środowiska.


    1. Zapobieganie i ograniczanie emisji


W przypadku, gdy Wnioskodawca uzna za stosowne przedstawienie we wniosku dodatkowych informacji o stosowanych sposobach zapobiegania i ograniczania emisji gazów lub pyłów do powietrza (nieuwzględnionych w konkluzjach BAT lub BREFach) może zrobić to w tym miejscu wniosku. Inspiracją mogą być różnego rodzaju wytyczne branżowe mające zastosowanie do danej instalacji, gdzie pierwszym źródłem mogą być dokumenty umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska55, jednak istnieje wiele innych źródeł w tym zakresie, aczkolwiek dostępne są one głównie w językach obcych.


   1. Proponowane warunki pozwolenia


Komentarz:

Do tego podrozdziału należy przenieść odpowiednie dane wybrane z opisów zawartych w niniejszym rozdziale, które mają ułatwić sformułowanie pozwolenia. W zależności od objętości wniosku i stopnia jego skomplikowania dane te można przenieść do tego podrozdziału wprost lub można zawrzeć w nim odniesienia do odpowiednich miejsc w podrozdziałach niniejszego rozdziału.

Należy pamiętać, aby wyraźnie wskazać, które instalacje podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, a które ujęte są we wniosku na mocy Art. 203.3. ustawy POŚ.

Wskazując na elementy wniosku, które wnioskodawca proponuje przyjąć jako elementy pozwolenia, należy pamiętać o podstawowych wymaganiach co do treści pozwolenia, które wynikają z przepisów prawa (z ustawy POŚ 56, 57, 58) i odnieść się do nich.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna