Wytyczne do sporządzenia wniosku o pozwolenie zintegrowanePobieranie 2,5 Mb.
Strona6/14
Data24.02.2019
Rozmiar2,5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Rodzaje zanieczyszczeń i wielkość emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji - w różnych wariantach


Komentarz:

Należy określić rodzaje zanieczyszczeń i wielkość emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji - w różnych wariantach (jeśli istnieją lub są przewidywane) eksploatacyjnych instalacji: np. w typowych warunkach eksploatacyjnych (optymalna wydajność operacyjna instalacji i urządzeń); w przypadku wykorzystywania instalacji do wytwarzania różnych rodzajów produktów; w przypadku funkcjonowania instalacji w różnych reżimach pracy, takich jak np. wydajność maksymalna, typowa wydajność procesowa, bieg jałowy, warunki zmniejszonej wydajności itp. Wskazanie na czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku – w odniesieniu do poszczególnych wariantów.

Dla zidentyfikowanych źródeł powstawania emisji oraz emitorów i miejsc emisji należy określić aktualne i proponowane wielkości emisji w odniesieniu do substancji wprowadzanych do powietrza.

Należy wskazać na źródła informacji, z których wynika określona wielkość emisji.
Zgodnie z ustawą POŚ17 należy określić wielkości emisji (w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza) i wyrazić je w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy. Ponadto zgodnie z ustawą POŚ18 wniosek powinien w tym miejscu zawierać również takie informacje, jak:

 • czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;

 • określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu.


Należy pokazać, że wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza poprzedzone jest zastosowaniem działań zmierzających do ochrony powietrza, w tym środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.

Jeżeli opisane działania ochronne mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – należy wskazać proponowany termin zakończenia tych działań.

Jeżeli możliwe są wariantowe możliwości stosowania opisanych działań ochronnych – należy wskazać na te warianty.

Tabela 3.2-4:Wielkość emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji
Emitor

albo

Miejsce emisji

Urządzenia ochrony środowiska / działania ochronne

Czas pracy

Substancje

Wielkość

emisji

Wielkość

emisji

Wielkość

emisji

Wielkość

emisji

Uwagi


[h/rok]
[kg/h]

[Mg/rok]

[inna jednostka]

[kg/jednostkę]1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
E1

Opis + ew. odniesienie do podrozdziału

3500

Substancja 1


Substancja 2


Substancja 3


Substancja 4


Substancja 5


Substancja 6


Substancja 7


Substancja 8

E2

Opis + ew. odniesienie do podrozdziału

3500

Substancja 1


Substancja 2


Substancja 3


Substancja 4


Substancja 5


Substancja 6

M1

Opis + ew. odniesienie do podrozdziału

3500

Substancja 1


Substancja 2


Substancja 3


Substancja 4

M2

Opis + ew. odniesienie do podrozdziału

3500

Substancja 1


Substancja 2

M3…
3500

Uwaga: Tabela została częściowo wypełniona dla zilustrowania sposobu wprowadzania danych.

Objaśnienia do kolumn tabeli:

(1) Należy określić emitor albo miejsce emisji – zgodnie z tabelami:

 • Tabela 3.2-1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie i wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

 • Tabela 3.2-2:Zestawienie emitorów – emisja zorganizowana

 • Tabela 3.2-3: Zestawienie miejsc emisji – emisja niezorganizowana

(2) Należy wskazać na zastosowane urządzenia lub inne rozwiązania, które przyczyniają się do redukcji wielkości emisji – zgodnie z:

 • Tabela 3.2-1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie i wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaError: Reference source not found

W tym przypadku należy dodatkowo określić skuteczność urządzeń i działań ochronnych, gdyż w ramach tej tabeli określana jest wielkość emisji.

(3) Jeśli instalacja pracuje cały czas równomiernie, to wówczas w tej kolumnie należy wpisać wartość w godzinach na rok i na tej tabeli zakończy się prezentowanie wielkości emisji w warunkach normalnych. Jeśli jednak możliwe są różne warianty pracy instalacji, to należy zdefiniować podokresy wariantów pracy instalacji i niniejsza tabela powinna się odnosić do podokresu A.

(4) Należy wpisać nazwy substancji, które wprowadzane są w danym podokresie – w tym przypadku w podokresie A.

(5) Należy wpisać wielkość maksymalnej emisji godzinowej tej substancji. Jeśli mamy do czynienia z instalacją, z której emisja (wielkość, rodzaje substancji) podlega okresowym wahaniom, to niniejsza tabela odnosi się do podokresu A.

(6) W tej kolumnie należy wpisać wielkość emisji rocznej. Jeśli mamy do czynienia z instalacją, z której emisja (wielkość, rodzaje substancji) podlega okresowym wahaniom, to niniejsza tabela odnosi się do podokresu A.

(7) W tej kolumnie należy wpisać wielkość emisji wyrażoną w jednostce, w jakiej wyrażone są standardy emisyjne.

(8) W tej kolumnie należy podać jednostkę w jakiej przedstawiono wielkość emisji w kolumnie (7)

(9) W tej kolumnie należy wpisać wielkość emisji wyrażoną w jednostce masy na jednostkę surowca lub materiału lub paliwa lub powstającego produktu.

(10) W tej kolumnie należy podać jednostkę w jakiej przedstawiono wielkość emisji w kolumnie (9)
Uwaga: Jeden emitor może obsługiwać wiele źródeł, jak również – rzadziej - wiele emitorów może obsługiwać jedno źródło; w takich sytuacjach należy odpowiednio zmodyfikować konstrukcję tabeli.
Uwaga: Tabela powyżej odnosi się do  jednolitych normalnych warunków eksploatacji instalacji (np. np. praca z pełną wydajnością). Dla każdego innego trybu pracy instalacji w normalnych warunkach eksploatacji instalacji (np. praca z wydajnością 50%, produkcja innego asortymentu, wykorzystanie różnego rodzaju rozpuszczalników) należy zdefiniować kolejne podokresy pracy emitorów/miejsc emisji i dla nich zbudować odrębne tabele. Poniżej wstawiono początek tabeli dla podokresu, w którym instalacja pracuje w innych trybach (podokresach). Dla każdego trybu (podokresu) należy sporządzić odrębną tabelę.


Tabela 3.2‑5: Wielkość emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji – podokres X

Emitor

albo


Miejsce emisji

Urządzenia ochrony środowiska / działania ochronne

Czas pracy

Substancje

Wielkość

emisji


Wielkość

emisji


Wielkość

emisji


Wielkość

emisji


Uwagi

[h/rok]
[kg/h]

[Mg/rok]

[inna jednostka]

[kg/jednostkę]
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Objaśnienia do kolumn tabeli są takie same jak objaśnienia do kolumn tabeli 3.2-4


    1. Rodzaje zanieczyszczeń i wielkość emisji w warunkach odbiegających od normalnych


Komentarz:

Należy określić rodzaje zanieczyszczeń i wielkość emisji w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia. Należy podać czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku – w odniesieniu do poszczególnych sytuacji. Należy również zdefiniować warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji.
Dla źródeł spalania paliw dostępne są konkretne wymagania, w jaki sposób należy określać okresy rozruchu i wyłączania do celów zarządzania emisjami. Zawarte są one w decyzji wykonawczej Komisji z dnia 7 maja 2012 r. dotyczącej określenia okresów rozruchu i wyłączania do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (Dz. Urz. UE L 123 z 09.05.2012, str. 44). Sposób podejścia do określania momentu:

 • od którego kończy się rozruch, a zaczyna normalna eksploatacja,

 • od którego kończy się normalna eksploatacja, a zaczyna się wyłączenie,

który został przedstawiony w ww. decyzji Komisji może zostać zastosowany jako wzorzec metodyczny do określania specyficznych procesów oraz parametrów operacyjnych pozwalających na określenie momentu zakończenia rozruchu i rozpoczęcia wyłączania źródła emisji. Określenie tych momentów musi być dostosowane do specyfiki analizowanej instalacji, jednak nadrzędna wytyczna metodyczna wynikająca z ww. decyzji Komisji jest taka, że:

 • jeśli ze stanu normalnej eksploatacji zainicjowano proces zatrzymywania instalacji, to moment, od którego nie można już czerpać pożytku z pracy instalacji jest początkiem okresu wyłączenia;

 • natomiast po zainicjowaniu procesu rozruchu - moment jego zakończenia i rozpoczęcie okresu normalnej eksploatacji następuje, kiedy można rozpocząć czerpać pożytek z pracy instalacji.

Nie można wykluczyć, że ta prosta zasada nie znajduje uniwersalnego zastosowana dla mnogości możliwych przypadków będących przedmiotem wniosków o pozwolenia zintegrowane, jednak odejście od tej zasady i przyjęcie innych kryteriów do określania okresów rozruchu lub zatrzymania wymaga zgodnie z niniejszymi wytycznymi uzasadnienia.
Ponadto należy uwzględnić inne – poza rozruchem i wyłączeniem – sytuacje odbiegające od normalnych, w których może być eksploatowana instalacja, dla których należałoby ustalić specjalne warunki emisyjne. W ustawie POŚ określono minimum zakresu odniesienia dla identyfikacji tych sytuacji stwierdzając, że „warunkami odbiegającymi od normalnych są w szczególności okres rozruchu, awarii i likwidacji instalacji lub urządzenia”19.
Ustalając warunki przebiegu anormalnego trybu pracy instalacji nade wszystko należy kierować się obowiązkiem wynikającym wprost z ustawy POŚ, że „wielkość emisji z instalacji lub urządzenia w warunkach odbiegających od normalnych powinna wynikać z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie może występować dłużej niż jest to konieczne”20.
Ustawa POŚ21 wymaga, aby we wniosku przedstawić informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych. Wymaganie to odnosi się do tych trybów anormalnego funkcjonowania instalacji, które można przewidzieć, które można zaplanować, a przynajmniej orientacyjnie oszacować.
Zgodnie z ustawą POŚ22 należy określić wielkości emisji (w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza) i wyrazić je w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy. Ponadto zgodnie z ustawą POŚ23 wniosek powinien w tym miejscu zawierać również takie informacje, jak:

 • czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;

 • określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu.

Należy określić zatem aktualne i planowane:

 • źródło powstawania emisji,

 • miejsce emisji,

 • wielkość emisji,

w odniesieniu do warunków odbiegających od normalnych.

Należy wskazać na źródła informacji, z których wynika określona wielkość emisji.

Tabela 3.2‑6: Wielkość emisji w trakcie anormalnych warunków eksploatacji instalacji – SYTUACJA A

Emitor

albo


Miejsce emisji

Urządzenia ochrony środowiska / działania ochronne

Czas pracy

Substancje

Wielkość

emisji


Wielkość

emisji


Wielkość

emisji


Wielkość

emisji


Wielkość

emisji


Uwagi

[h/rok]
[kg/h]

[kg/wydarzenie]

[Mg/rok]

[inna jednostka]

[kg/jednostkę]
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

E1

Opis + ew. odniesienie do podrozdziału

70

Substancja 1


Substancja 2


Substancja 3


Substancja 4


Substancja 5


Substancja 6


Substancja 7


Substancja 8

E2

Opis + ew. odniesienie do podrozdziału

50 wydarzeń /rok oraz 2h/wydarzenie

Substancja 1


Substancja 2


Substancja 3


Substancja 4


Substancja 5


Substancja 6

M1

Opis + ew. odniesienie do podrozdziału

100

Substancja 1


Substancja 2


Substancja 3


Substancja 4

M2

Opis + ew. odniesienie do podrozdziału

80

Substancja 1


Substancja 2

M3…
200
Uwaga: Tabela została częściowo wypełniona dla zilustrowania sposobu wprowadzania danych.
Objaśnienia do kolumn tabeli:

(1) Należy określić emitor albo miejsce emisji – zgodnie z tabelami:

 • Tabela 3.2-1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie i wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

 • Tabela 3.2-2:Zestawienie emitorów – emisja zorganizowana

 • Tabela 3.2-3: Zestawienie miejsc emisji – emisja niezorganizowana

(2) Należy wskazać na zastosowane urządzenia lub inne rozwiązania, które przyczyniają się do redukcji wielkości emisji – zgodnie z:

 • Tabela 3.2-1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie i wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

W tym przypadku należy dodatkowo określić skuteczność urządzeń i działań ochronnych, gdyż w ramach tej tabeli określana jest wielkość emisji.

(3) Niniejsza tabela dotyczy warunków eksploatacji instalacji odbiegających od normalnych określanych jako Sytuacja A. Należy wskazać na czas wprowadzania pyłów i gazów w tym trybie (czyli na czas pracy emitora w tym trybie). W zależności od specyfiki branżowej należy zatem określić maksymalny czas utrzymywania się tych warunków w ciągu różnych podokresów np. w minutach na każdą godzinę, w godzinach na każdy dzień, w dniach na każdy tydzień, w dniach na każdy rok, w liczbie wydarzeń na rok, w liczbie godzin na wydarzenie. Można wskazać na kombinację określeń czasowych dla podokresów, np. max 10 godzin w roku i max 30 minut na godzinę albo max 10 wydarzeń w ciągu roku i max 12 godzin na każde wydarzenie (w sumie max 120 godzin w ciągu roku).

(4) Należy wpisać nazwy substancji, które wprowadzane są w danych warunkach – w tym przypadku w sytuacji A.

(5),(6) Należy wpisać wielkość maksymalnej emisji tej substancji w odniesieniu do jednostki czasu lub do wydarzenia (wydarzeniem może być np. rozruch).

(7) W tej kolumnie należy wpisać wielkość emisji rocznej.

(8) W tej kolumnie należy wpisać wielkość emisji wyrażoną w jednostce, w jakiej wyrażone są standardy emisyjne.

(9) W tej kolumnie należy podać jednostkę w jakiej przedstawiono wielkość emisji w kolumnie (8)

(10) W tej kolumnie należy wpisać wielkość emisji wyrażoną w jednostce masy na jednostkę surowca lub materiału lub paliwa lub powstającego produktu.

(11) W tej kolumnie należy podać jednostkę w jakiej przedstawiono wielkość emisji w kolumnie (10)
Uwaga: Jeden emitor może obsługiwać wiele źródeł, jak również – rzadziej - wiele emitorów może obsługiwać jedno źródło; w takich sytuacjach należy odpowiednio zmodyfikować konstrukcję tabeli.
Uwaga: Tabela powyżej odnosi się do podokresu A jednolitych normalnych warunków eksploatacji instalacji (np. np. praca z pełną wydajnością). Dla każdego innego trybu pracy instalacji w normalnych warunkach eksploatacji instalacji (np. praca z wydajnością 50%, produkcja innego asortymentu, wykorzystanie różnego rodzaju rozpuszczalników) należy zdefiniować kolejne podokresy pracy emitorów/miejsc emisji i dla nich zbudować odrębne tabele. Poniżej wstawiono początki dwóch tabel – dla podokresu B i dla podokresu C.

Uwaga: Tabela powyżej odnosi się do sytuacji A warunków eksploatacji instalacji odbiegających od normalnych (np. do rozruchu). Dla każdej z sytuacji warunków eksploatacji instalacji odbiegających od normalnych (np. wyłączenie, awaria itd.) należy zbudować odrębną tabelę.Tabela 3.2‑7: Wielkość emisji w trakcie anormalnych warunków eksploatacji instalacji – SYTUACJA B

Emitor

albo


Miejsce emisji

Urządzenia ochrony środowiska / działania ochronne

Czas pracy

Substancje

Wielkość

emisji


Wielkość

emisji


Wielkość

emisji


Wielkość

emisji


Wielkość

emisji


Uwagi

[h/rok]
[kg/h]

[kg/wydarzenie]

[Mg/rok]

[inna jednostka]

[kg/jednostkę]
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Objaśnienia do kolumn tabeli są takie same jak objaśnienia do kolumn tabeli 3.2-6.

    1. Emisja roczna


Komentarz:

Roczną wielkość emisji uzyska się podsumowując dane z tabel:

 • Tabela 3.2-4:Wielkość emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji

 • Tabela 3.2 -5: Wielkość emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji – podokres

 • Tabela 3.2-6: Wielkość emisji w trakcie anormalnych warunków eksploatacji instalacji – SYTUACJA A

 • Tabela 3.2-7: Wielkość emisji w trakcie anormalnych warunków eksploatacji instalacji – SYTUACJA A

plus ewentualnie dalsze tabele dla podokresów i sytuacji D, E, F itd.


Tabela 3.2‑8: Emisja roczna dla całej instalacji

Nazwa substancji

Wielkość emisji rocznej [Mg/r]

1

2
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna