Wytyczne do sporządzenia wniosku o pozwolenie zintegrowane


Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaPobieranie 2,5 Mb.
Strona5/14
Data24.02.2019
Rozmiar2,5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

 1. Ogólne informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem


Komentarz:

Większość ogólnych informacji o instalacji i jej funkcjonowaniu znajduje się w rozdziale  3.1 Informacje ogólne o przedmiocie wniosku. W tym podrozdziale wniosku należy zamieścić dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza i ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, których umieszczenie w Rozdziale 1 niepotrzebnie komplikowałoby i zaciemniało ogólny opis instalacji. Będą to m.in. dostosowane do omawianego zagadnienia ochrony powietrza11:

 • informacje o stosowanych urządzeniach i technologiach, w szczególności informacje o charakterystyce technicznej źródeł powstawania pyłów i gazów oraz miejsc (emitorów), w których są one wprowadzane do środowiska,

 • informacje o ocenie stanu technicznego urządzeń będących źródłem emisji bądź ograniczających emisje,

 • opisy zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji, w tym opisy wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją,

 • informacje o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.


Ponadto w podrozdziale tym może okazać się konieczne zamieszczenie uzupełnień do schematów technologicznych12 (wskazujących na przykład na różne warianty pracy źródeł lub emitorów lub pokazujących, który emitor odprowadza pyły i gazy, z których źródeł) lub bilansu masowego13 (pokazującego np. bilans zużywanych rozpuszczalników i emitowanych LZO, lub bilans masowy kotłowni węglowej).
Z przepisów wynikać może konieczność identyfikacji pewnych cech instalacji, z którymi wiąże się przyporządkowanie odpowiednich wymagań i tak np. znaczenie może mieć, czy:

 • źródła spalania paliw są źródłami istniejącymi (dla których pozwolenie na budowę wydano przed dniem 7 stycznia 2013 r. lub dla których wniosek o wydanie takiego pozwolenia złożono przed tym dniem, pod warunkiem, że zostały one oddane do użytkowania nie później niż w dniu 7 stycznia 2014 r.), czy nowymi (dla których pozwolenie na budowę wydano po dniu 6 stycznia 2013 r. lub które zostały oddane do użytkowania po dniu 7 stycznia 2014 r.);

 • gazy odlotowe z kilku źródeł są lub mają być odprowadzane do powietrza przez wspólny komin.   1. Źródła emisji pyłów i gazów, wielkość emisji oraz miejsca i warunki wprowadzania pyłów i gazów do środowiska (aktualne i proponowane)


Komentarz:

W przypadku instalacji istniejącej wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji należy przedstawić zarówno dla stanu aktualnego jak i dla stanu planowanego.
Należy pamiętać, że dla instalacji PZ w pozwoleniu zintegrowanym ustala się dopuszczalną wielkość emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska jako całości. W praktyce oznacza to, że dla instalacji tych ustala się14 w szczególności dopuszczalną wielkość emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza:

1) wymienionych w konkluzjach BAT, a jeżeli nie zostały one opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - w BREFach;

2) objętych standardami emisyjnymi.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien tworzyć podstawę do wydania pozwolenia spełniającego ww. wymaganie.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że choć w pozwoleniu zintegrowanym nie ustala się15 dopuszczalnej wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza:

1) w sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej z instalacji, dla których poziom tej emisji nie został określony w przepisach w sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, oraz jeżeli nie został on określony w konkluzjach BAT;

2) z instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza,

to jednak wniosek o pozwolenie zintegrowane powinien zawierać analizę tych emisji, gdyż mają one wpływ na stan jakości powietrza oraz można do nich odnosić się nie tylko poprzez ustalanie wielkości emisji, ale również przez określenie środków zapobiegających emisji lub ją ograniczających.
Informacje wprowadzające, jeżeli są potrzebne, należy przedstawić w tym miejscu. Informacje szczegółowe w dalszych podpunktach.

    1. Źródła emisji i miejsca emisji oraz sposób wyznaczania emisji


Komentarz:

Analiza procesów przebiegających w zakładzie, której opis znajduje się w rozdziałach:

 • 3.1 Informacje ogólne o przedmiocie wniosku oraz

 • 3.2.1 Ogólne informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem”

powinna umożliwić identyfikację źródeł (urządzeń, instalacji, procesów, działań) powodujących powstawanie wprowadzanych do powietrza gazów i pyłów. Informacje te powinny umożliwić sporządzenie zestawienie źródeł oraz miejsc emisji.

Proponuje się, aby zestawienie to przybrało formę tabeli:

 • patrz: Tabela 3.2-1:Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie i wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

W następnym kroku należy nieco szerzej scharakteryzować emitory i miejsca emisji niezorganizowanej. Zestawienie tych danych proponuje się zamieścić w tabelach wg wzorca:

 • Tabela 3.2 2: Zestawienie emitorów – emisja zorganizowana

 • Tabela 3.2 3: Zestawienie miejsc emisji – emisja niezorganizowana     1. Źródła emisji


Tabela 3.2-1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie i wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Źródło

Charakterystyka


Substancje powstające w źródle

Sposób określenia wielkości emisji

Sposób odprowadzania gazów i pyłów

Uwagi

emisja zorganizowana

emisja niezorganizowana
1

2

3

4

5

6

7

Źródło 1

Opis + ew. odniesienie do podpunktu w opisie pod tabelą

Substancja 1

Opis + ew. odniesienie do podrozdziału

E1

Substancja 2

Opis + ew. odniesienie do podrozdziału

E1

Substancja 3

Opis + ew. odniesienie do podrozdziału

E1

Substancja 4

Opis + ew. odniesienie do podrozdziału

E1

Substancja 5

Opis + ew. odniesienie do podrozdziału

E1
Źródło 2

Opis + ew. odniesienie do podpunktu w opisie pod tabelą

Substancja 1

Opis + ew. odniesienie do podrozdziału
M1


Substancja 2

Opis + ew. odniesienie do podrozdziału
M1


Substancja 3

Opis + ew. odniesienie do podrozdziału
M1


Substancja 4

Opis + ew. odniesienie do podrozdziału
M1

Źródło 3…Uwaga: Tabela została częściowo wypełniona dla zilustrowania sposobu wprowadzania danych.

Dalsze uwagi do tabeli oraz objaśnienia zamieszczono na następnej stronie.
Uwaga ogólna do tabeli: Jeśli zakres informacji niezbędnej do analizy wymaga znacznie więcej miejsca, niż to oferuje tabela – wówczas w tabeli należy wskazać odniesienie do odpowiedniego podrozdziału, w którym dane zagadnienie jest omawiane.
Objaśnienia do kolumn tabeli:

(1)Źródłem może być w szczególności:

 • proces produkcyjny,

 • proces magazynowania,

 • proces pomocniczy,

 • transport (pojazdy), przeładunek.

Należy odnieść się do schematu technologicznego lub do planu sytuacyjnego (zamieszczonego np.  w załączniku), na którym zaznaczone jest każde źródło - w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację.

(2)Charakteryzując źródło należy wskazać na podstawowe parametry określające źródło, wskazujące na możliwą wielkość emisji np.:

 • kocioł na paliwo płynne o mocy 10 MW;

 • hala powierzchniowej obróbki metali z wentylacją wyposażoną w filtry zapewniające stężenie pyłu za filtrem o wartości np. 10 mg/m3;

 • stacja paliw: olej napędowy, benzyna i gaz LPG o przeładunku paliw np. 100 Mg rocznie;

 • miejsce malowania konstrukcji stalowych (plus informacja o ilości zużywanych farb lub powierzchni powlekanej farbami),

 • instalacja do produkcji mleka w proszku wyposażona w filtry zapewniające stężenie pyłu za filtrem o wartości np. 30 mg/m3.

 Należy również wskazać na:

 • czas pracy źródła,

 • różne obciążenia pracy źródła i związane z tym różne wielkości emisji,

 • różne tryby pracy źródła i związane z tym zarówno różne wielkości emisji, jak i rodzaje substancji odprowadzanych do powietrza,

 • to, czy źródło wyposażone jest w urządzenia ochrony środowiska – jakie,

 • to, czy prowadzone są jakieś działania w zakresie zapobiegania lub ograniczania wielkości emisji – jakie,

 • inne cechy, które decydować powinny o rozpatrywaniu emisji powodowanej przez źródło.

Zagadnienie to zapewne wymagać będzie odniesień do analiz w części tekstowej wniosku – poza tabelą.

Uwaga: W większości wypadków jednemu emitorowi będzie można przyporządkować wiele substancji, których emisja jest istotna z punktu widzenia wymagań. Zatem np. w wierszu pierwszym wypełnione będą wszystkie kolumny, a w wierszach od drugiego do n-tego będą wypełnione wyłącznie kolumny od (3) do (7), które odnoszą się do źródła, o którym mowa w wierszu pierwszym.

Ponadto z uwagi na możliwość pracy źródła w różnych trybach – tabelę trzeba odpowiednio zmodyfikować, aby dostosować jej strukturę do wielokrotnego odniesienia się do tego samego źródła albo należy każdy tryb pracy źródła potraktować w tabeli jako odrębne źródło.

(3)Substancje, które wytwarzane są w trakcie realizacji procesów przez źródło wynikają z różnego rodzaju przemian zatem określenie rodzajów wprowadzanych do powietrza substancji wymaga znajomości zachodzących procesów technologicznych.

Można się ponadto w tym zakresie wspierać wieloma materiałami źródłowymi np.: „Wskazówkami do przeprowadzania okresowej analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych”16. W opracowaniu tym wskazano na charakterystyczne rodzaje zanieczyszczeń, które mogą pojawić się w gazach, pyłach, czy ściekach odprowadzanych z instalacji PZ:

 • Załącznik 1 część 1 i 2: „Orientacyjny wykaz zanieczyszczeń powietrza właściwych dla poszczególnych branż” (http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/Z1_1.doc ; http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/Z1_2.doc)


Opracowanie to powstało w dużej mierze w oparciu o: „Wytyczne dotyczące wdrażania Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń”: http://www.gios.gov.pl//zalaczniki/artykuly/wytyczne_PRTR.pdf (Dodatek 4: Orientacyjny wykaz zanieczyszczeń właściwych dla poszczególnych branż; Dodatek 5: Orientacyjny wykaz zanieczyszczeń wody właściwych dla poszczególnych branż). Warto zatem wraz z upływem czasu śledzić ewentualne aktualizacje tego opracowania.

(4)Należy przedstawić ogólne założenia, źródła informacji itp. dane, które stanowiły podstawę do wyznaczenia wielkości emisji. Zagadnienie to zapewne wymagać będzie odniesień do analiz i obliczeń w części tekstowej wniosku – poza tabelą. W tabeli należy wskazać na podstawowe informacje będące źródłem informacji o wielkości emisji w odniesieniu do każdej z substancji z osobna, jak np.:

 • wyniki pomiarów,

 • bilans masowy/obliczenia stechiometryczne,

 • dane literaturowe, np. wskaźniki unosu,

 • efektywność urządzeń ochronnych (cyklony, filtry, absorbery, adsorbery i in.),

 • efektywność działań ochronnych (utrzymywanie odpowiednich parametrów spalania, dobór odpowiednich materiałów i in.).

(5) Jeśli substancje wytwarzane w źródle odprowadzane są w sposób zorganizowany za pośrednictwem emitora, wówczas należy wpisać w tej kolumnie nazwę emitora np. emitor Ei, (gdzie „i” oznacza indeks od 1 do n, gdzie „n” oznacza liczbę emitorów, czyli: E1, E2, E3, (…) En), a w kolumnie (6) należy wpisać słowo „NIE”.

(6) Jeśli substancje wytwarzane w źródle odprowadzane są w sposób niezorganizowany, wówczas należy wpisać w tej kolumnie nazwę obszaru/miejsc, w których następuje rozpraszanie się emisji, np. miejsce Mi, (gdzie „i” oznacza indeks od 1 do n, gdzie „n” oznacza liczbę miejsc emisji niezorganizowanej, czyli: M1, M2, M3, (…) Mn), a w kolumnie (5) należy wpisać słowo „NIE”. Takimi miejscami emisji niezorganizowanej mogą być np.:

 • drogi,

 • place składowe,

 • miejsce lokalizacji pochodni,

 • place montażowo-malarskie,

 • pryzmy kompostowe.     1. Emitory (emisja zorganizowana) oraz miejsca emisji (emisja niezorganizowana)
Tabela 3.2-2: Zestawienie emitorów – emisja zorganizowana

Nr emitora

Współrzędne geograficzne emitora

Wysokość emitora / komina

Średnica wewnętrzna

Przepływ w kominie na podstawie wydajności wentylatora

Prędkość wylotowa gazów

Temperatura wylotowa gazów

Czas pracy emitora

Typ emitora

N

E

[m]

[m]

[m3/h]

[m/s]

[K ]

h/rok
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Objaśnienie do kolumn tabeli:

(1)Numer emitora – należy wpisać numer emitora wskazany w Tabeli 3.2-1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie i wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza; zaleca się również odniesienie do planu sytuacyjnego (zamieszczonego np. w załączniku), na którym zaznaczony jest każdy emitor - w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację

(2) i (3):  Współrzędne geograficzne w formacie: 52,123456 N, 18,123456 E albo 52o 12’ 3,45” N, 18o 12’ 3,45” E

(6) Przepływ w kominie na podstawie wydajności wentylatora (na podstawie charakterystyki technicznej wentylatora)

(10) Rodzaj emitora: ceramiczny / stalowy, otwarty/zadaszony, pionowy/boczny


Tabela 3.2-3: Zestawienie miejsc emisji – emisja niezorganizowana

Nr / Nazwa miejsca emisji

Określenie lokalizacji miejsca

Czas pracy miejsca

Substancja

Uwagi
h/rok1

2

3

4

5

M1

Opis + ew. odniesienie do podpunktu w opisie pod tabelą

7000

Substancja 1

Substancja 2

Substancja 3

Substancja 4

Substancja 5M2

Opis + ew. odniesienie do podpunktu w opisie pod tabelą

8200

Substancja 1

Substancja 2

Substancja 3

Substancja 4

Substancja 5

Substancja 6

Substancja 7

Substancja 8M3…

Uwaga: Tabela została częściowo wypełniona dla zilustrowania sposobu wprowadzania danych.

Objaśnienie do kolumn tabeli:

(1) Numer/ Nazwa miejsca emisji – w tekście powinno znajdować się odniesienie do planu sytuacyjnego (zamieszczonego np.  w załączniku), na którym zaznaczone jest każde miejsce emisji - w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację.

(2) W przypadku miejsc emisji takich jak np. droga wewnętrzna w zakładzie – ilustracja graficzna może być jedynym sposobem na zaprezentowanie lokalizacji miejsca.

(3) Należy wpisać czas pracy miejsca emisji w jednostce adekwatnej do jego charakteru – najczęściej w godzinach na rok. W danym miejscu, w różnym czasie mogą funkcjonować różne źródła.

W tej tabeli nie jest jeszcze istotne, że w różnym czasie miejsce emisji może funkcjonować w różnych trybach, że ze źródeł odprowadzane są różnego rodzaje substancji w różnym czasie. W kolumnie (3) oraz (4) należy wskazać na łączny czas funkcjonowania miejsca i na każdą z substancji wprowadzanych w sposób niezorganizowany z tego miejsca do powietrza.

(4) Należy wpisać nazwę substancji, która jest wprowadzana do powietrza. Dla jednego miejsca będzie to zazwyczaj wiele substancji.
Pozostałe istotne dane dotyczące  źródeł i emisji oraz emitorów i innych miejsc emisji powinny być podane w tekście wniosku w podrozdziałach poniżej lub w załącznikach..
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna