Wytyczne do sporządzenia wniosku o pozwolenie zintegrowanePobieranie 2,5 Mb.
Strona3/14
Data24.02.2019
Rozmiar2,5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Informacje ogólne o instalacji/instalacjach objętych niniejszym wnioskiemInstalacje objęte niniejszym wnioskiem należą do następujących rodzajów instalacji wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości:

Lp.

Rodzaj/rodzaje instalacji

1
2
Lokalizacja

Instalacje objęte niniejszym wnioskiem są zlokalizowane na terenie jednego zakładu na terenie nieruchomości.....................................(oznaczenie z rejestru ewidencji gruntów) w ................................ (dokładny adres)........................................................................................................

Nieruchomość (nieruchomości*), o których mowa wyżej jest objęta aktualnym (była objęta planem, który stracił ważność*) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z dnia ................... uchwalonym przez .................... .


W razie potrzeby dodać wiersze

*)niepotrzebne usunąć
Komentarz:

Poniżej zaleca się przedstawić ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się instalacja, które mogą mieć znaczenie na etapie wydawania pozwolenia zintegrowanego, np. ustalenia dotyczące dopuszczalnych rozwiązań w zakresie poboru wody lub odprowadzania ścieków. Zaleca się również przestawienie rodzajów terenów sąsiadujących z terenem zakładu, na którym znajduje się instalacja.
W przypadku, jeżeli dla danego terenu nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego, zaleca się przedstawienie istotnych z punktu widzenia wydawania pozwolenia ustaleń decyzji o warunkach zabudowy.
    1. Oświadczenia Wnioskodawcy


Komentarz:

Poniżej przedstawiono zalecane wzory oświadczeń wnioskodawcy, dopuszczając możliwość ich przeredagowania, o ile wnioskodawca stwierdzi taką konieczność. Zmienione wersje oświadczeń powinny jednak zawierać wszystkie istotne elementy zalecanych wzorów.
Wnioskodawca przedkłada niniejszy wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (na okres do………………*)3 i oświadcza, że jest uprawniony do występowania w sprawie (w rozumieniu art. 184 lub art. 191a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska), będącej przedmiotem wniosku.
Wnioskodawca przewiduje (nie przewiduje*) zakończenie(a) eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części w określonym terminie.

(jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane, proszę podać termin).
Deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji - ……………………

(jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska4 – w innych przypadkach usunąć).

Przewidywany termin oddania instalacji do eksploatacji - ……………………(dotyczy przypadku, kiedy pozwolenie może być wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji5– w innych przypadkach usunąć).
Przewidywany termin realizacji zmiany w funkcjonowaniu instalacji i oddania jej do eksploatacji - …………………

(dotyczy przypadku, kiedy pozwolenie ma być wydane na wniosek podmiotu podejmującego zmianę instalacji6 – w innych przypadkach usunąć).
Wnioskodawca oświadcza, że podane we wniosku informacje oraz załączone dokumenty odzwierciedlają stan faktyczny (stan planowany, zgodny z zamierzeniami*), zarówno w sferze funkcjonowania, jak i oddziaływania na środowisko instalacji objętych wnioskiem i są przedstawiane w dobrej wierze, zgodnie ze stanem wiedzy wnioskującego. W szczególności wnioskodawca oświadcza, że świadomie nie zataił żadnej informacji istotnej dla oceny wniosku oraz dla analizy warunków funkcjonowania i oddziaływania instalacji objętych wnioskiem.
(Korzystając z prawa do wyłączenia z udostępniania części przekazywanych danych i informacji, obejmujących, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 7 ustawy OOS, informacje o wartości handlowej, w tym zwłaszcza dane technologiczne, o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego konkurencyjną pozycję, wnioskodawca wnosi o wyłączenie z udostępniania fragmentów wniosku umieszczonych w Załączniku zawierającym również uzasadnienie tego wniosku*).
*) niepotrzebne usunąć

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej    1. Dokumenty źródłowe


Komentarz:

W tym miejscu przywołane winny być wszystkie dokumenty, których załączenie do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wymagane ustawowo oraz inne dokumenty, na które wnioskodawca powołuje się w treści wniosku. Ze względu na objętość wniosku nie wszystkie z nich muszą być załączone do wniosku (dokumenty wymagane obligatoryjnie oznaczono pogrubioną czcionką). Decyzję o tym, czy dany dokument powinien zostać załączony czy nie, zaleca podejmować się uwzględniając jego dostępność dla osób rozpatrujących wniosek. Ich załączanie może być nieuzasadnione np. w sytuacji, kiedy zostały wydane przez ten organ lub są ogólnie dostępne. Optymalnym rozwiązaniem może być załączenie niektórych dokumentów (szczególnie obszernych) wyłącznie w wersji elektronicznej (np. skan).


Tabela 2.44‑1: Dokumenty dotyczące części formalnej wniosku

L.p.

Tytuł dokumentu

Załączony

W wersji drukowanej

W wersji elektronicznej

Nie załączony

1

2

3

1

Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.


2

Pełnomocnictwo do podpisania wniosku (o ile osoba nie została wymieniona w p.1)


3

Plan zakładu w skali adekwatnej do jego wielkości (skala 1: 1000 lub 1: 5000 lub 1:10000),


4

Mapa lokalizacyjna w skali 1:25000 wskazująca chronione wartości przyrodnicze i obiekty budowlane położone w sąsiedztwie


5

Wniosek o wyłączenie z udostępniania wybranych danych i informacji (opcjonalnie)

Inne


Objaśnienie do kolumn tabeli:

(2) Dokumenty wpisane w kolumnie stanowią przykład.

(3) Znakiem „X” należy zaznaczyć czy dokument jest załączony do wniosku i w jakiej formie. Jeżeli nie został załączony, należy podać miejsce, gdzie jest dostępny.

Komentarz:

W tabeli poniżej należy wymienić dokumenty mające wpływ na sposób korzystania ze środowiska w związku z działalnością na terenie zakładu, w którym znajduje się instalacja (instalacje) będąca przedmiotem wniosku. Do tych dokumentów należą decyzje administracyjne (np. pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów, decyzje zatwierdzające program dostosowawczy itp.) zgłoszenia organowi ochrony środowiska (np. dotyczące wprowadzania gazów i pyłów do powietrza itp., wydane w związku z eksploatacją instalacji objętych wnioskiem. Podanie informacji o dokumentach nie oznacza w żadnym przypadku obowiązku załączania tych dokumentów do wniosku. Zasadniczo w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego organ nie powinien żądać przedstawiania dokumentów, które są w jego posiadaniu.


Tabela 2.44‑2: Dokumenty regulujące aktualny sposób korzystania ze środowiska

L.p.

Dane dokumentu

tytuł, numer, ew. kto i kiedy wydał, do kiedy ważnyCzy dokument będzie nadal ważny po wydaniu nowego pozwolenia zintegrowanego?
TAK / NIE / W CZĘSCI

Jeśli w części – opisać i uzasadnić, która część dokumentu zostanie zastąpiona przez pozwolenie zintegrowane, a która część ma pozostać w mocy

Załączony

W wersji drukowanej

W wersji elektronicznej

Nie załączony

1

2

3

4

5
Objaśnienie do kolumn tabeli:

(5) Znakiem „X” należy zaznaczyć, czy dokument jest załączony do wniosku i w jakiej formie. Jeżeli nie został załączony, należy podać miejsce gdzie jest dostępny.Tabela 2.44‑1: Inne dokumenty zawierające dane, na które wnioskodawca powołuje się we wniosku

L.p.

Tytuł dokumentu

Załączony

W wersji drukowanej

W wersji elektronicznej

Nie załączony

1

2

3


Objaśnienie do kolumn tabeli:

(2) W tabeli należy zestawić inne dokumenty, które w sposób bezpośredni lub pośredni określają lub opisują środowiskowe uwarunkowania eksploatacji instalacji np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza programy ochrony środowiska przed hałasem, zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze itp.

(3) Znakiem „X” należy zaznaczyć czy dokument jest załączony do wniosku i w jakiej formie. Jeżeli nie został załączony, należy podać miejsce, gdzie jest dostępny.

Komentarz:

Zgodnie z art. 207 ust.1 pkt 6 ustawy POŚ w postępowaniu o wydanie pozwolenia zintegrowanego konieczne jest uwzględnienie informacji na temat najlepszych dostępnych technik publikowanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 13 dyrektywy IED – BREFówi oraz konkluzji BAT, o ile zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W związku z tym w tabeli poniżej wnioskodawca powinien przedstawić listę tych dokumentów, które uwzględnił przy opracowaniu niniejszego wniosku.


Tabela 2.44‑4: Konkluzje BAT i dokumenty BREF uwzględnione przy ustalaniu wymagań najlepszych dostępnych technik

Lp.

Tytuł dokumentu

Dotyczy instalacji

1

2

3
Objaśnienie do kolumn tabeli:

(2) Zestawienie opracowanych konkluzji BAT i BREFów znajduje się we wprowadzeniu do Wytycznych

(3)Należy podać wszystkie instalacje objęte wnioskiem, do których dokument ma zastosowanie
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna