Wytyczne do sporządzenia wniosku o pozwolenie zintegrowanePobieranie 2,5 Mb.
Strona14/14
Data24.02.2019
Rozmiar2,5 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Efektywność energetyczna


Komentarz:

Ze względu na fakt, że pozwolenie zintegrowane winno określać sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii197, a wnioskodawca winien we wniosku wykazać stosowanie najlepszych dostępnych technik198 (w tym m.in. zapewnienie racjonalnego zużycia paliw) w tym rozdziale zaleca się przedstawić informacje dotyczące tych zagadnień.
   1. Źródła i zużycie energiiKomentarz:

Podstawowe informacje dla oceny efektywności energetycznej obejmują:

 • źródła energii oraz udział poszczególnych źródeł energii zużywanej na potrzeby instalacji (Tabela 3.10-1.)

 • dane dotyczące zużycia energii na różne cele (obejmujące przynajmniej 95% odbiorników). Do tego celu należy skorzystać z tabel 3.10-2 i 3.10-3. Wnioskodawca może uzupełnić tę informację o schematy przepływu energii (np. schematy Sankey’a) pokazujące zużycie energii w poszczególnych procesach,

 • zużycie energii na poszczególne cele w przeliczeniu na jednostkę produkcji lub inną wartość charakterystyczną dla rodzaju działalności prowadzonej w instalacji. Podanie wskaźników tego typu będzie szczególnie istotne w przypadku opublikowania granicznych wielkości emisyjnych w zakresie energochłonności199,
Tabela 3.10‑27: Źródła energii

Kod źródła

Źródła energii

Zużycie energii

[MWh lub GJ]

1

2

3

En1

Energia elektryczna zakupiona z zewnątrz
En2

Energia cieplna zakupiona z zewnątrz
En3

Energia elektryczna wytworzona na terenie zakładu
En4

Energia cieplna wytworzona na terenie zakładuInne

Objaśnienie do kolumn tabeli:

(1)Każde źródło energii powinno być oznaczone w sposób jednoznaczny wewnętrznym kodem np. En1, En2, En3 etc.

(2)W przypadku zakupu energii z kilku źródeł lub wytwarzania energii w kilku instalacjach zasadne może okazać się dodanie wierszy i rozbicie informacji dotyczących poszczególnych źródeł.

(3) Wielkość zakupu energii lub ilość energii na wyjściu z instalacji do jej wytwarzania na terenie zakładu (1MWh=3,6 GJ). Należy podać wielkości za ostatnie 3 lata.
Uwaga: Jeżeli energia elektryczna wykorzystywana przez instalacje pochodzi ze źródeł odnawialnych należy zwrócić na ten fakt uwagę w tym rozdziale.


Tabela 3.10-2: Zużycie energii elektrycznej

Kod sposobu wykorzystania

Potrzeby, na które energia jest zużywana

Zużycie energii

[MWh/rok]1

2

3Całkowite zużycie energii elektrycznej:
Objaśnienie do kolumn tabeli:

(1) Zużycie energii elektrycznej na poszczególne cele powinno być jednoznacznie oznaczone wewnętrznym kodem np. El1, El2 etc.

(2) Zużycie na potrzeby: procesów technologicznych, oświetlenia, systemów chłodzenia, systemów zimna technologicznego, mrożenia, odmrażania, wentylacji, ogrzewania, itd.

(3) Należy podać wielkości za ostatnie 3 lata.Tabela 3.10-3: Zużycie paliw na potrzeby produkcji ciepła, pary technologicznej i energii elektrycznej oraz na potrzeby transportu wewnętrznego zakładu

Kod paliwa

Rodzaj paliwa

Zużycie paliwa

Wykorzystanie na potrzeby np.

procesowe

grzewcze

transport (wewnętrzny)

Produkcję energii elektrycznej [MWh/rok]

Produkcja pary i ciepła technologicznego [MWh/rok]

Zużycie własne

sprzedaż

Zużycie własne

sprzedaż

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Olej opałowy [Mg] (podać rodzaj)
Olej napędowy [dm3]
Gaz ziemny [m3]
Gaz płynny [m3]
Węgiel kamienny [Mg]
Etylina [dm3]
Inne (jakie):

Objaśnienie do kolumn tabeli:

(1) Każdy rodzaj paliwa powinien być jasno oznaczony wewnętrznym kodem np. F1, F2, F3 etc.

(3) W jednostkach podanych w kolumnie (2)

(4) dotyczy procesów, w których paliwa są wykorzystywane jako bezpośrednie źródło energii

(5) Ogrzewanie pomieszczeń i produkcja ciepłej wody na potrzeby sanitarnej.

(9) nie dotyczy ciepła do ogrzewania pomieszczeń
Uwaga 1: Niniejsza tabela winna być wypełniona w powiązaniu ze schematami technologicznymi w odniesieniu do operacji technologicznych

Uwaga 2: Na kolorowo należy zaznaczyć zmiany w ilości, jakości i/lub rodzaju paliw w stosunku do ostatniego pozwolenia
   1. Proponowane procedury monitorowania zużycia energii


W tym podrozdziale należy przedstawić faktyczny bądź proponowany zakres monitorowania zużycia energii z poszczególnych źródeł i na poszczególne cele. Należy przedstawić wskaźniki odnoszące zużycie energii do parametrów charakteryzujących rodzaj działalności prowadzonej w instalacji objętej wnioskiem np. zużycie energii elektrycznej na jednostkę produkcji lub zużycie energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń do kubatury.

   1. Najlepsze dostępne techniki w odniesieniu do efektywności energetycznej

    1. Odniesienie do konkluzji BAT / dokumentów BREF


Jeżeli konkluzje BAT (lub BREFy w przypadku braku konkluzji BAT) zawierają inne parametry lub opisy rozwiązań technicznych pozwalających na ograniczenie zapotrzebowania na energię, w tym miejscu wniosku należy się do nich odnieść. Należy przyjąć, że parametry i opisy rozwiązań zawarte w konkluzjach BAT i BREFach stanowią doprecyzowanie zasad opisanych w art. 143 ustawy POŚ, m.in. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii.

W tabeli poniżej należy porównać aktualny sposób prowadzenia działalności w  zakresie zapewnienia efektywności energetycznej z zaleceniami zawartymi w konkluzjach BAT200 lub BREFach w rozdziałach zatytułowanych „Najlepsze dostępne techniki”201.
Do instalacji opisanych w niniejszym wniosku zastosowanie mają konkluzje BAT / BREFy wymienione w Tabeli 2.4-4.
Dla każdego z tych dokumentów dokonano zestawienia umożliwiającego porównanie stanu istniejącego z zapisami zawartymi w tych dokumentach202. .
Dokument 1. (podać tytuł)


Tabela 3.10-4: Najlepsze dostępne techniki w odniesieniu do efektywności energetycznej
Zapis konkluzji BAT/ dokumentu BREF

Stan istniejący

1

2

3
Objaśnienie do kolumn tabeli:

(2) kolejne techniki dotyczące efektywności energetycznej opisane w konkluzjach BAT lub rozdziale „najlepsze dostępne techniki” w dokumencie BREF.

(3) należy odnieść się do kolejnych zapisów konkluzji BAT lub rozdziału „najlepsze dostępne techniki” w dokumencie BREF.

    1. Uzasadnienie dla wybranych rozwiązań


Komentarz:

W przypadku gdy występuje rozbieżność między faktycznym poziomem ochrony środowiska a określonym jako poziom BAT w   konkluzjach BAT lub dokumentach BREF, w niniejszym podrozdziale należy umieścić wyjaśnienie tej sytuacji. Jeżeli ma to zastosowanie, należy przedstawić uwarunkowania techniczne i organizacyjne uzasadniające brak możliwości zastosowania technik umożliwiających osiągnięcie poziomu uznanego za BAT. W uzasadnieniu można powołać się na zagadnienia wymienione w art. 207 ust.1 pkt 1, 2 i 5 tj. wiek instalacji, czas niezbędny do amortyzacji urządzeń oraz rachunek kosztów i korzyści.
W przypadku istnienia kilku alternatywnych rozwiązań umożliwiających wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko należy uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania oraz przedstawić wszelkie alternatywne rozwiązania do przedstawionych we wniosku, które były brane pod uwagę, ale z uzasadnionych przyczyn nie mogły zostać wprowadzone.
Uzasadnieniem wyboru danej techniki mogą być również uwarunkowania lokalne np. konieczność ograniczenia negatywnego oddziaływania na określony komponent środowiska.


    1. Inne działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej


W przypadku, gdy Wnioskodawca uzna za stosowne przedstawienie we wniosku dodatkowych informacji o stosowanych sposobach poprawy efektywności energetycznej (nieuwzględnionych w konkluzjach BAT lub BREFach) może zrobić to w tym miejscu wniosku. Inspiracją mogą być różnego rodzaju wytyczne branżowe mające zastosowanie do danej instalacji, gdzie pierwszym źródłem mogą być dokumenty umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska203, jednak istnieje wiele innych źródeł w tym zakresie, aczkolwiek dostępne są one głównie w językach obcych.

Do działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej należą m.in.:

    1. procedury nadzoru i konserwacji urządzeń (np. dot. klimatyzacji, chłodzenia, silników i napędów, instalacji sprężonych gazów, rozprowadzania pary, ogrzewania pomieszczeń i wody, smarowania itp.)

    2. eliminacja strat ciepła poprzez stosowanie odpowiedniej izolacji i uszczelnień (np. uszczelki i drzwi samozamykające);·

    3. ograniczanie strat ciepła z budynków;

    4. techniki poprawiające efektywność energetyczną w procesach (np. odzysk ciepła z różnych operacji należących do procesu, wysokowydajne techniki odwadniania służące minimalizacji zużycia energii do suszenia; ograniczenie zapotrzebowania na moc bierną, optymalizacja sterowania elektronicznego silnikami wprowadzenie ciągłych procesów produkcyjnych).

    5. techniki stosowane w produkcji energii·(np. produkcja energii w skojarzeniu - energia elektryczna i cieplna, odzyskiwanie ciepła z odpadów, podnoszenie sprawności urządzeń energetycznych itp.).


Opisane działania w wielu przypadkach są opisane w dokumencie dotyczącym efektywności energetycznej. Wnioskodawca może w tym podrozdziale odnieść się do bardziej szczegółowych informacji zawartych w rozdziale 3.11.3.
  1. Oddziaływanie na środowisko jako całość

   1. Dotrzymywanie standardów jakości środowiska


Komentarz:

Informacje przedstawione w tym podrozdziale powinny zawierać dane umożliwiające stwierdzenie, że instalacja:

 • nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska204,

 • nie powoduje pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi205.

W celu przedstawienia poziomu oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska zaleca się skorzystanie z poniższej tabeli. Jako kryterium oceny dopuszczalności poziomu oddziaływania na środowisko jako całość przyjęto obowiązujące standardy jakości środowiska.


Tabela 3.11‑28: Stopień dotrzymywania obowiązujących norm w zakresie stanu środowiska

Lp.

Standard

Podstawa prawna

Nie dotyczy

Potwierdzenie

1

2

3

4

5

1

Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu - zróżnicowane dla terenu kraju, na obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach parków narodowych (benzen, NO2, NOx, SO2, ołów, ozon, pył zawieszony PM10, CO)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031)
2

Dopuszczalne wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87)3

Wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu

Art. 222 ust. 5 Prawa ochrony środowiska. Minister środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu.4

Zawartość metali ciężkich w wierzchniej (0-25 cm) warstwie gruntu, na którym komunalne osady ściekowe mają być stosowane

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010 Nr 137 poz. 924)5

Standardy jakości gleby oraz ziemi (dopuszczalne wartości dla zanieczyszczeń: metale, związki nieorganiczne, węglowodorowe, węglowodory chlorowane, środki ochrony roślin i inne w glebie i w ziemi)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359) obowiązuje od 19 października 2002 r.6

Dopuszczalne zawartości metali ciężkich w glebach przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) obowiązuje od 31 lipca 2006 r.7

Wymagania jakim powinny odpowiadać morskie wody wewnętrzne i wody przybrzeżne będące środowiskiem życia skorupiaków i mięczaków

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać morskie wody wewnętrzne i wody przybrzeżne będące środowiskiem życia skorupiaków i mięczaków (Dz.U. z 2002 r. Nr 176, poz. 1455) obowiązuje od 7 listopada 2002 r.8

Wymagania, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb łososiowatych i karpiowatych w warunkach naturalnych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 176, poz. 1455) obowiązuje od 7 listopada 2002 r.9

Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2011 nr 86 poz.478)10

Wymagania jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (podział na trzy kategorie jakości wody, w zależności od wartości granicznych wskaźników jakości wody, które z uwagi na ich zanieczyszczenie muszą być poddane standardowym procesom uzdatniania)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. z 2002 r. Nr 204, poz. 1728) obowiązuje od 24 grudnia 2002 r.11

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku

(zróżnicowane dla: a) terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, b) miejsc dostępnych dla ludności)Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883) obowiązuje od 29 listopada 2003 r.12

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

(zróżnicowane poziomy hałasu dla poszczególnych rodzajów terenów przeznaczonych: 1. pod zabudowę mieszkaniową,

 2. pod szpitale i domy opieki społecznej,

 3. pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,

 4. na cele uzdrowiskowe,

 5. na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (: Dz. U. 2014 poz. 112)Objaśnienie do kolumn tabeli:

(4) Standard należy uznać jako niemający zastosowania wtedy, kiedy w sposób niebudzący wątpliwości prowadzący instalacji stwierdza brak faktycznych bądź potencjalnych źródeł emisji mogących mieć wpływ na jakość środowiska.

(5) Należy przedstawić informację potwierdzającą spełnianie standardów – w większości przypadków będzie to odniesienie do właściwego punktu wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
Poniżej należy skonkludować informacje wpisane do tabeli.


   1. Oddziaływanie na środowisko jako całość i metody ochrony środowiska


Komentarz:

W odniesieniu do wpływów na środowisko nieopisanych we wcześniejszych rozdziałach należy przedstawić syntetyczne informacje dotyczące:

 • faktycznych bądź potencjalnych wpływów na środowisko, w tym operacji lub wariantów funkcjonowania instalacji będących źródłem zagrożenia ich zanieczyszczeniem,

 • wyników przeprowadzonych pomiarów jakości środowiska oraz przekroczeń obowiązujących standardów,

 • stosowanych i proponowanych metod zapobiegania lub ograniczenia pogorszenia jakości środowiska (wariantowo, jeżeli ma to zastosowanie),

 • proponowanych procedur monitorowania emisji,

 • proponowanych procedur monitorowania operacji mogących być źródłem zanieczyszczenia środowiska,

 • proponowanych procedur monitorowania środowiska.

Zakres omawianych w tym podrozdziale oddziaływań na środowisko jest otwarty, ale powinien obejmować wpływ komponenty środowiska, w których wymienione w p. 9.1. standardy jakości środowiska uznano za mające zastosowanie, ale nie ujęte w innych częściach wniosku. Oddziaływania omówione w dalszej części tego rozdziału należy traktować jako przykładowe.

W przypadku, gdy wymienione wyżej zagadnienia zostały opisane w rozdziałach poświęconych poszczególnym komponentom, w tym podrozdziale powinny znaleźć się dokładne odniesienia do tych miejsc.


    1. Zanieczyszczenie gleby, ziemi lub wód gruntowychKomentarz:

Zanieczyszczenie gleby, ziemi lub wód gruntowych jest jednym z obszarów oddziaływania na środowisko nie związanych z obowiązkiem uzyskiwania pozwoleń. Ustawa POŚ nakłada obowiązek206zapobiegania zanieczyszczeniu powierzchni substancjami powodującymi ryzyko207. Ochronie podlegają również wody podziemne208.
W przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko209 oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać210:

a) raport początkowy, zawierający informacje dotyczące zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami,

b) opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,

c) propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu211, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.
Należy zwrócić uwagę na to, że obowiązek sporządzenia raportu początkowego jest obowiązkiem odrębnym względem obowiązków określonych w p. b i c cytowanego przepisu. Zatem niezależnie od konieczności opracowania raportu początkowego wniosek powinien zawierać opis:

 • stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,

 • propozycji sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu , w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.


Jeżeli informacje te znajdują się w innym miejscu wniosku (np. dotyczącym awarii), w tym podrozdziale powinny znaleźć się dokładne odniesienia do tych miejsc. Jeżeli nie występują zanieczyszczenia gleby lub ziemi i brak wszelkich zagrożeń w tym obszarze, wnioskodawca powinien w tym miejscu zawrzeć odpowiednie oświadczenie.
UWAGA: W interesie wnioskodawcy jest zaproponowanie takiej procedury badań, która jest właściwa z jego punktu widzenia. W przeciwnym przypadku organ określi tryb prowadzenia oceny ryzyka nie uwzględniając specyfiki specyficznych uwarunkowań wnioskodawcy.

     1. Raport początkowy


Niniejszy podrozdział może przybrać jedną z dwóch form:


 1. Raport początkowy - w przypadku, kiedy wnioskodawca stoi na stanowisku, że istnieje obowiązek jego sporządzenia.

 2. Uzasadnienie dlaczego raport początkowy nie jest wymagany.


UWAGA do wariantu 1.: Mając na uwadze, że ustawa POŚ narzuca wymagania w zakresie formy raportu początkowego (obowiązek przedstawiania danych w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych oraz map), jak też że cel i funkcje raportu wykraczają poza uzyskanie pozwolenia, raport ten powinien być w strukturze wniosku co najmniej wyraźnie wyodrębniony i zachowywać redakcyjną samodzielność. Raport, zależnie od przyjętej konwencji, może też stanowić odrębny tom tego wniosku.
Raport początkowy powinien zawierać212: 1) informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu;2) informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne;3) nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu;4) informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko, stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu, w tym wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy POŚ (co do zasady – laboratorium akredytowane).
Sporządzając raport początkowy oraz wykonując badania lub pomiar zanieczyszczenia, w celu przedstawienia informacji na temat zanieczyszczenia substancjami powodującymi ryzyko gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu, ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi prowadzi się w sposób określony w przepisach rozporządzenia w sprawie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wydanych na podstawie art. 101a ust. 5 ustawy POŚ. Do czasu wydania tego rozporządzenia zastosowanie znajdują przepisy dotyczące standardów jakości gleby i ziemi.

     1. Opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych


Ten podrozdział dotyczy wyłącznie wnioskodawców, których dotyczy obowiązek przedstawienia raportu początkowego. W przeciwnym wypadku należy usunąć ten punkt z wniosku.
Zgodnie z przepisami prawa kryterium warunkującym konieczność przygotowania niniejszego podrozdziału jest wykorzystywanie, produkcja lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko oraz możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu. W większości przypadków będzie to związane z sytuacjami awaryjnymi, które należy opisać w rozdziale 3.9.
W tym miejscu należy umieścić odniesienie do konkretnych sytuacji awaryjnych opisanych w rozdziale 3.9 oraz – w szczególnych przypadkach, kiedy możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu NIE wiąże się z sytuacjami awaryjnymi - uzupełnić informacje o opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych należy umieścić poniżej.

     1. Sposoby prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych


Ten podrozdział dotyczy wyłącznie wnioskodawców, których dotyczy obowiązek przedstawienia raportu początkowego. W przeciwnym wypadku należy usunąć ten punkt z wniosku.
W tym miejscu należy (odniesieniu do substancji powodujących ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych, które mogą znajdować się na terenie zakładu) opisać proponowane:


 1. Sposoby systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia, w związku z eksploatacją instalacji, albo

 2. sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek213.


Należy zwrócić uwagę, że proponując przekonywujący opis sposobu systematycznej oceny ryzyka może spowodować, że organ w pozwoleniu zintegrowanym zaakceptuje go jako alternatywę dla prowadzenia badań lub pomiarów z częstotliwością co najmniej raz na pięć lat w przypadku wód podziemnych i raz na dziesięć lat w przypadku gleby214.
Jeżeli wnioskodawca decyduje się na przedstawienie opisu sposobu systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia, powinien wziąć pod uwagę, że z przepisu wynika pośrednio że systematyczna ocena ryzyka obejmuje przynajmniej jednorazowe przeprowadzenia badań i pomiarów.


    1. Oddziaływanie na środowisko przyrodniczeKomentarz:

W niniejszym rozdziale należy przedstawić informacje o obszarach chronionych zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania instalacji, w tym obszarów Natura 2000. Zaleca się opisanie metod eliminujących bądź ograniczających oddziaływania na te obszary (wariantowo, jeżeli ma to zastosowanie).
W niniejszym rozdziale należy przedstawić także opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 20014 r o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Przy opisie obszaru, który znajduje się w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów należy odnieść się do typów terenów występujących w tym obszarze (np. przemysłowe, rolnicze, zabudowa mieszkaniowa itp.). Warto również przedstawić dokładniejszy opis zagospodarowania terenu w najbliższym sąsiedztwie instalacji. Przede wszystkim należy jednak określić odległość, w jakiej znajdują się obszary ochrony uzdrowiskowej, gdyż są one terenami, dla których wyznaczone są odrębne standardy jakości powietrza.

Ważne jest również określenie terenów zabudowy mieszkaniowej, gdyż od ich obecności zależy zakres obliczeń prowadzonych w ramach modelowania poziomów substancji w powietrzu. Jeżeli w odległości od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole, mniejszej niż 10 jego wysokości, znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne, biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów (szczegółowo wskazane w metodyce), to wówczas dodatkowo należy sprawdzić, czy budynki te nie są narażone na przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu (stężenia substancji na różnych poziomach).
W przypadku, jeżeli wniosek spełnia wymagania dla operatu wodnoprawnego, w niniejszym podrozdziale należy przedstawić informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 20014 r. o ochronie przyrody215, które występują w zasięgu zamierzonego korzystania z wód.
Informacje o obszarach chronionych można pozyskać bezpośrednio z serwisu http://geoportal.gov.pl/216 prowadzonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, jak również z serwisu http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, który prowadzi Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
Oddziaływania na środowisko przyrodnicze mogły zostać opisane w rozdziałach dotyczących poszczególnych komponentów środowiska. Jeżeli informacje te zostały podane w innych rozdziałach, zaleca się podanie w tym miejscu odniesień do tych części wniosku.


   1. Najlepsze dostępne techniki


Komentarz:

Ze względu na to, że odniesienie się do wymagań BAT w wielu przypadkach wymaga fachowej wiedzy w zakresie oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska w niniejszych „Wytycznych...” przyjęto rozwiązanie, że odniesienia do wymagań BAT znajdą się rozdziałach poświęconych każdemu z tych komponentów. Nie można jednak wykluczyć, że dla niektórych elementów BAT nie znajdzie się tam miejsca. W takiej sytuacji informacje na temat spełniania wymagań BAT należy umieścić w tym miejscu.
Jeżeli konkluzje BAT (lub BREFy w przypadku braku konkluzji BAT) zawierają inne parametry lub opisy rozwiązań technicznych pozwalających na ograniczenie oddziaływania na środowisko jako całość, w tym miejscu wniosku należy się do nich odnieść. Należy przyjąć, że parametry i opisy rozwiązań zawarte w konkluzjach BAT i BREFach stanowią doprecyzowanie zasad opisanych w art. 143 ustawy POŚ: „1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń; 2 efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; 3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw; 4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów; 5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji; 6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej; 7) postęp naukowo-techniczny”.
    1. Odniesienie do konkluzji BAT lub dokumentów BREF


Komentarz:

W tabelach poniżej należy porównać aktualny sposób prowadzenia działalności z wymaganiami BAT opisanymi w konkluzjach BAT, a w przypadku, kiedy konkluzje BAT nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - w  BREFach, w rozdziałach zatytułowanych „Najlepsze dostępne techniki”217. Należy zwrócić uwagę, że porównanie powinno obejmować nie tylko dokumenty związane z podstawową działalnością, ale również tzw. dokumenty horyzontalne, jeżeli mają zastosowanie (np. dotyczące efektywności energetycznej). BREFy dla poszczególnych sektorów różnią się nieco strukturą, jednak w większości przypadków w rozdziałach „najlepsze dostępne techniki” można zidentyfikować podział na:

 • zagadnienia ogólne,

 • zarządzanie środowiskowe,

 • zagadnienia specyficzne dla rodzaju działalności,

 • wymagania dodatkowe.

Dla takiego porządku przygotowano tabele poniżej. W przypadku innego układu zaleceń w BREFie dotyczącym danego rodzaju działalności kolejność i układ tabel należy dostosować do potrzeb.
Do instalacji opisanych w niniejszym wniosku zastosowanie mają konkluzje BAT oraz dokumenty referencyjne BREF wymienione w Tabeli 2.4-4.
W rozdziałach (.....) przedstawiono zestawienia dotyczące niektórych komponentów środowiska. W poniższych tabelach dokonano zestawienia pozostałych zagadnień opisanych w konkluzjach BAT oraz dokumentach referencyjnych BREF umożliwiającego porównanie stanu istniejącego z wymaganiami BAT.
Dokument 1. (podać tytuł)


Tabela 3.111‑3: Najlepsze dostępne techniki w zakresie ochrony środowiska jako całości
Zapis konkluzji BAT / BREF

Stan istniejący

1

2

3

Objaśnienie do kolumn tabeli:

(1) Kolejne techniki opisane w ramach zagadnień ogólnych dla sektora należy oznaczyć kolejno np. BA1; BA2 BB1, BB2 itd.

(2) Należy odnieść się do kolejnych zapisów rozdziału „najlepsze dostępne techniki” w BREF.
Uwaga: W przypadku wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego i poddania go ocenie akredytowanej jednostki certyfikującej lub akredytowanego weryfikatora środowiskowego w tabeli należy podać informacje o instytucji oceniającej, dacie wydania certyfikatu zgodności/wpisu do rejestru EMAS. W przypadku braku certyfikacji/rejestracji należy w tabeli poniżej odnieść się do zagadnień opisanych w BREF.
W analogiczny sposób należy odnieść się do wymagań wszystkich lub tylko nieopisanych w poprzednich podrozdziałach, mających zastosowanie konkluzji BAT lub BREFów.
    1. Uzasadnienie dla wybranych rozwiązań


Komentarz:

W przypadku gdy występuje rozbieżność między faktycznym poziomem ochrony środowiska a określonym jako poziom BAT w   konkluzjach BAT lub dokumentach BREF, w niniejszym podrozdziale należy umieścić wyjaśnienie tej sytuacji. Jeżeli ma to zastosowanie, należy przedstawić uwarunkowania techniczne i organizacyjne uzasadniające brak możliwości zastosowania technik umożliwiających osiągnięcie poziomu uznanego za BAT. W uzasadnieniu można powołać się na zagadnienia wymienione w art. 207 ust.1 pkt 1, 2 i 5 tj. wiek instalacji, czas niezbędny do amortyzacji urządzeń oraz rachunek kosztów i korzyści.
W przypadku istnienia kilku alternatywnych rozwiązań umożliwiających wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko należy uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania oraz przedstawić wszelkie alternatywne rozwiązania do przedstawionych we wniosku, które były brane pod uwagę, ale z uzasadnionych przyczyn nie mogły zostać wprowadzone.
Uzasadnieniem wyboru danej techniki mogą być również uwarunkowania lokalne np. konieczność ograniczenia negatywnego oddziaływania na określony komponent środowiska.

   1. Zależności międzykomponentowe


Komentarz:

Ze względu na fakt, że stosowanie różnych technik może powodować przenoszenie oddziaływań z jednego komponentu środowiska na inny, wnioskodawca powinien przedstawić to zagadnienie w kontekście stosowanych technik. Opisane zależności mogą znajdować swoje odzwierciedlenie w tabeli 3.11-1 oraz wykorzystane do uzasadnienia doboru technik zawartym w podrozdziale 3.11.3.2

Metodyka doboru technik z uwzględnieniem zależności międzykomponentowych została opisana w poświęconym temu tematowi dokumencie referencyjnym218. Metodyka obejmuje trzy zasadnicze elementy:

    1. identyfikacja wariantów

    2. ocena ekonomiczna i środowiskowa

    3. wybór najlepszego wariantu.

Dokument referencyjny dotyczy tych sytuacji, kiedy dobór najlepszej opcji nie jest oczywisty na bazie pozostałych analiz lub kiedy brak jednoznacznych opinii wskazujących najlepsze dostępne techniki.
  1. Likwidacja instalacji


Komentarz:

Informacja o przewidywanym sposobie likwidacji instalacji jest wymagana w dwóch przypadkach:

  1. dla instalacji nowych lub zmienianych w znaczący sposób

  2. jeżeli w przewidzianym terminie przewidziana jest likwidacja istniejącej instalacji lub jej części.


W obu przypadkach należy opisać potencjalne oddziaływania na środowisko związane z likwidacją instalacji lub jej części. Ponadto w tym rozdziale należy zawrzeć informacje na temat przyjętych rozwiązań technicznych mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko (np. sposób rekultywacji składowiska odpadów lub sposób usunięcia substancji niebezpiecznych znajdujących się w wykorzystywanych urządzeniach). Jeżeli ma to zastosowanie należy również opisać działania, które będą prowadzone po zakończeniu eksploatacji instalacji.
 1. ZAŁĄCZNIKI

Numer załącznika

Nazwa załącznika
ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI 2 WNIOSKU
ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI 3 WNIOSKU
Załączniki do rozdziału 3.1
Załączniki do rozdziału 3.2
Załączniki do rozdziału 3.3
Załączniki do rozdziału 3.4
Załączniki do rozdziału 3.5
Załączniki do rozdziału 3.6
Załączniki do rozdziału 3.7
Załączniki do rozdziału 3.8
Załączniki do rozdziału 3.9
Załączniki do rozdziału 3.10
Załączniki do rozdziału 3.11
Załączniki do rozdziału 3.121Art. 184 ust. 4 pkt 3 ustawy POŚ

2Zgodnie z art. 191a pozwolenie może być również wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji.

3Zgodnie z art. 188 ust.1 POŚ pozwolenie zintegrowane jest wydawane na czas nieoznaczony. Prowadzący instalację może jednak wnioskować o wydanie pozwolenia na czas oznaczony.

4Art. 184 ust.2 pkt 17a ustawy POŚ

5Art. 184 ust.2 pkt 17b ustawy POŚ

6Art. 184 ust.2 pkt 17 ustawy POŚ

7Art. 203 ust.1 ustawy POŚ

8Art. 203 ust. 3. ustawy POŚ

9Art. 203 ust. 2. ustawy POŚ

10Art. 184 ustawy POŚ

11 Art. 184 ustawy POŚ

12 Art. 184 ustawy POŚ

13 Art. 184 ustawy POŚ

14Art. 202 ustawy POŚ

15Art. 202 ustawy POŚ

16 http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/wskazowki_okresowa_analiza.pdf

17 Art. 221 ustawy POŚ

18 Art. 221 ustawy POŚ

19 Art. 142 ustawy POŚ

20 Art. 142 ustawy POŚ

21 Art. 184 ustawy POŚ

22 Art. 221 ustawy POŚ

23 Art. 221 ustawy POŚ

24 Określone są one w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1546).

25 Art. 204 ust. 2 ustawy POŚ

26 Art. 208 ust. 2 pkt 2 ustawy POŚ

27 Art. 204 ust. 3 ustawy POŚ

28 Typowym przykładem, kiedy stosuje się metodyki zmodyfikowane jest obliczanie oddziaływania na środowisko spowodowanego przez emisję pochodzącą ze źródeł mobilnych, kiedy to często stosuje się metodykę/algorytm CALINE3 (uwzględniający mieszanie powietrza wywołane ruchem pojazdów), czy też obliczanie wyniesienia spalin algorytmem M. Schatzmana i A.J. Policastro (zawartym w VDI 3784) stosowanym w przypadku chłodni kominowych. [(VDI 3784 Blatt 1. Dispersion of natural-draft; wet cooling tower emissions; assessment of cooling tower impact) (VDI 3784 Blatt 2. Environmental meteorology; dispersion modelling for the discharge of flue gas via cooling towers)]

29www.geoportal.gov.pl , http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0&actions=acShowWgButtonPanel_kraj_ORTO

30http://www.imgw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=145

http://www.imgw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=147.

Wyniki pomiarów i obserwacji wykonywanych na stacjach hydrologicznych i meteorologicznych IMGW gromadzone są w komputerowej Centralnej Bazie Danych Historycznych (CBDH), utrzymywanej w Wydziale Baz Danych (WBD), stanowiącym część Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej (CHMSPO). Dane są przechowywane bez określenia daty ważności tzn. wieczyście. Bazy danych meteorologicznych zawierają dane meteorologiczne ze stacji synoptycznych I i II rzędu sieci stacji meteorologicznych PSHM, ze stacji klimatologicznych III i IV rzędu sieci stacji meteorologicznych oraz dane ze stacji opadowych V rzędu sieci stacji meteorologicznych.

31art. 144 ustawy POŚ

32art. 186 ustawy POŚ

33Art. 219 ustawy POŚ

34 Art. 147 ust. 2 ustawy POŚ

35 Art. 147 ust. 1 ustawy POŚ

36 Art. 147 ust. 6 ustawy POŚ

37 Jest to delegacja ustawowa do wydania odpowiedniego rozporządzenia. Obecnie aktualne jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542).

38 Art. 188 ustawy POŚ

39 Art. 221 ustawy POŚ

40Art 147 ustawy POŚ oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. (Dz. U. poz. 1542)

41http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/MS_poradnik_art28.pdf ,

http://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoekspertyzy/858/87/1/2010_75_bat.pdf

42 Art. 184 ustawy POŚ

43 Art. 184 ustawy POŚ

44 Art. 184 ustawy POŚ

45 Art. 96 ustawy POŚ

46 Art. 147 oraz 148 ustawy POŚ

47 Art. 221 ustawy POŚ

48 Należy tu pamiętać o wymaganiach wynikających wprost z przepisów prawa, a mianowicie z Art. 147a ustawy POŚ

49rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

50 Art. 95 ustawy POŚ

51 Art. 95 ustawy POŚ

52Art. 3 pkt. 8d) ustawy POŚ

53większości przypadków zagadnienia te są zebrane w rozdziale 5 dokumentu referencyjnego, ale w dokumentach dotyczących niektórych sektorów występuje odstępstwo od tej reguły.

54przypadku BREFów chodzi o informacje zawarte w rozdziale Najlepsze Dostępne Techniki

55 http://ippc.mos.gov.pl/ippc/

56 Art. 188 ustawy POŚ

57 Art. 224 ustawy POŚ

58 Art. 211 ustawy POŚ

59Art. 208 ust. 2 pkt e) ustawy POŚ

60Art. 203 ust. 3 ustawy POŚ

61Art. 3 pkt. 8d) ustawy POŚ

62W większości przypadków zagadnienia te są zebrane w rozdziale 5 dokumentu referencyjnego, ale w dokumentach dotyczących niektórych sektorów występuje odstępstwo od tej reguły.

63przypadku BREFów chodzi o informacje zawarte w rozdziale Najlepsze Dostępne Techniki

64 http://ippc.mos.gov.pl/ippc/

65Art. 202 ust. 6 ustawy POŚ

66Art. 203 ust. 3 ustawy POŚ

67Art. 132 ustawy Prawo wodne

68Art. 132 ustawy Prawo wodne

69Art. 132 ustawy Prawo wodne

70Art. 132 ustawy Prawo wodne

71Art. 132 ustawy Prawo wodne

72Art. 131 ustawy Prawo wodne

73Art. 131 ust. 2b ustawy Prawo wodne

74Art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne

75Art. 9 ust. 1 pkt 4c ustawy Prawo wodne

76Art. 9 ust. 1 pkt 13d ustawy Prawo wodne

77Art. 9 ust. 1 pkt 13m ustawy Prawo wodne

78Art. 4 pkt 27 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

79Art. 132 ustawy Prawo wodne

80Art. 132 ustawy Prawo wodne

81Art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo wodne

82 http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

83 http://ippc.mos.gov.pl/ippc/

84Art. 3 pkt. 8d) ustawy POŚ

85W większości przypadków zagadnienia te są zebrane w rozdziale 5 dokumentu referencyjnego, ale w dokumentach dotyczących niektórych sektorów występuje odstępstwo od tej reguły.

86przypadku BREFów chodzi o informacje zawarte w rozdziale Najlepsze Dostępne Techniki

87 http://ippc.mos.gov.pl/ippc/

88Art. 208 ust. 2 pkt d) ustawy POŚ

89Art. 184 ustawy POŚ

90Art. 184 ustawy POŚ

91Art. 208 ust. 2 pkt d) ustawy POŚ

92Art. 208 ust. 2 pkt d) ustawy POŚ

93 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 Nr 136 poz. 964)

94Art. 3 pkt. 8d) ustawy POŚ

95większości przypadków zagadnienia te są zebrane w rozdziale 5 dokumentu referencyjnego, ale w dokumentach dotyczących niektórych sektorów występuje odstępstwo od tej reguły.

96przypadku BREFów chodzi o informacje zawarte w rozdziale Najlepsze Dostępne Techniki

97 http://ippc.mos.gov.pl/ippc/

98Art. 208 ust. 1 ustawy POŚ

99 Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera także (…) informacje dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o (…) prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi (…).

100Art. 184 ustawy POŚ

101Art. 132 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo wodne

102Art. 184 ustawy POŚ

103Art. 184 ustawy POŚ

104Art. 132 ust. 5 pkt 6 ustawy Prawo wodne

105Art. 132 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo wodne

106Art. 132 ust. 2a ustawy Prawo wodne

107 http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/wskazowki_okresowa_analiza.pdf

108Art. 204 ust. 2 ustawy POŚ

109Art. 208 ust. 2 pkt 2 ustawy POŚ

110Art. 204 ust. 3 ustawy POŚ

111Art. 142 ustawy POŚ

112Art. 142 ustawy POŚ

113Art. 184 ustawy POŚ

114Art. 132 ustawy Prawo wodne

115Art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne

116Art. 9 ust. 1 pkt 4c ustawy Prawo wodne

117Art. 9 ust. 1 pkt 13d ustawy Prawo wodne

118Art. 9 ust. 1 pkt 13m ustawy Prawo wodne

119Art. 4 pkt 27 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

120Art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo wodne

121Art. 208 ustawy POŚ

122http://www.rdw.kzgw.gov.pl/obj.php?act/show/id/6a4475415d8e1ad5f1bc5e50abc12066

123http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Wiadomosci/rdw/zasady_RDW_4.7_16082011.doc (dostęp: 1 grudnia 2014 r.).

124 http://www.aquaveo.com/

125Art. 219 ustawy POŚ

126Art. 147 ust. 2 ustawy POŚ

127Art. 45 i 46 ustawy Prawo wodne, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

128 jak wyżej oraz Art. 147 ust. 1 ustawy POŚ

129Art. 147 ust. 6 ustawy POŚ

130 Jest to delegacja ustawowa do wydania odpowiedniego rozporządzenia. Obecnie aktualne jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542).

131 Treść ta wynika z Art. 188 ustawy POŚ

132Art. 211 ust. 5 ustawy POŚ

133http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/MS_poradnik_art28.pdf albo 

http://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoekspertyzy/858/87/1/2010_75_bat.pdf

134Art. 132 ust. 5 pkt 3-4 ustawy Prawo wodne

135 Należy tu pamiętać o wymaganiach wynikających wprost z przepisów prawa, a mianowicie z art. 12 oraz 147a ustawy POŚ

136Art. 132 ust. 5 pkt 1e ustawy Prawo wodne

137Art. 184 ustawy POŚ

138Art. 184 ustawy POŚ

139Art. 184 ustawy POŚ

140Art. 132 ust. 5 pkt 5 ustawy Prawo wodne

141Art. 3 pkt. 8d) ustawy POŚ

142większości przypadków zagadnienia te są zebrane w rozdziale 5 dokumentu referencyjnego, ale w dokumentach dotyczących niektórych sektorów występuje odstępstwo od tej reguły.

143przypadku BREFów chodzi o informacje zawarte w rozdziale Najlepsze Dostępne Techniki

144 http://ippc.mos.gov.pl/ippc/

145Art. 188 ustawy POŚ

146Art. 211 ustawy POŚ

147Art. 128 ustawy Prawo wodne

148UWAGA: zaprezentowana w tym miejscu interpretacja przepisu art. 202 ust. 4 ustawy POŚ przedstawia prawdopodobną (w opinii autorów) intencję ustawodawcy. Aktualnie brzmienie Art. 202 ust. 4 ustawy POŚ odwołuje się w zakresie warunków wytwarzania odpadów do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.), która nie reguluje kwestii wytwarzania odpadów oraz wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów. Przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów zostały przeniesione do art. 180a, 184 ust. 2b ustawy POŚ. Przedstawiona interpretacja zakłada, że zastosowanie mają również (a może przede wszystkim) zmienione przepisy ustawy POŚ. .

149Art. 180a ustawy POŚ

150  art. 3 pkt 32) ustawy o odpadach

151 Warunki, w których uznaje się, że odpady wymienione na liście odpadów niebezpiecznych nie posiadają właściwości lub składników i właściwości powodujących, że odpady te stanowią odpady niebezpieczne a także sposób ustalenia spełnienia tych warunków określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1347)

152 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U .z 2006 r. Nr 75, poz. 527 z późn. zm. )

153  Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do ewidencjonowania wyników przeprowadzonych pomiarów oraz ich przechowywania przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.

154 Karty charakterystyk substancji są jednym z typów załączników, których załączenie zaleca się wyłącznie w formie elektronicznej.

155Art. 3 pkt. 8d) ustawy POŚ

156W większości przypadków zagadnienia te są zebrane w rozdziale 5 dokumentu referencyjnego, ale w dokumentach dotyczących niektórych sektorów występuje odstępstwo od tej reguły.

157W przypadku BREFów chodzi o informacje zawarte w rozdziale Najlepsze Dostępne Techniki

158 http://ippc.mos.gov.pl/ippc/

159 Art.186 ustawy POŚ

160 Art. 184 ustawy POŚ

161 Art. 211 ustawy POŚ

162  Rozdział 1 Działu VIII ustawy o odpadach

163  Rozdział 2 Działu VIII ustawy o odpadach

164 Art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach

165 Art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach

166Art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy POŚ

167Art. 211ust. 2 pkt 3a ustawy POŚ

168Dotyczy to rodzajów terenów określonych w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy POŚ tj. przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i domy opieki społecznej, pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, na cele uzdrowiskowe, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz na cele mieszkaniowo-usługowe.

169Art. 112 ustawy POŚ

170Dopuszczalne poziomy hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 )

171Art. 208 ust. 2 pkt1c ustawy POŚ

172Podstawowym kryterium są tu postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z tym że w przypadku braku planu decyduje faktyczny sposób zagospodarowania i wykorzystywania terenu – Art. 114 i 115 ustawy POŚ

173Art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy POŚ. W praktyce należy odnieść się do rodzajów terenów określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. z 2014 r. poz.112).

174Art. 208 ust 2a ustawy POŚ.

175LAeq D oznacza równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 22:00), LAeq N oznacza równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00)

176Art. 135, ust. 6 ustawy POŚ.

177Art. 208 ust 6 ustawy POŚ

178Art. 208 ust 7 ustawy PO.

179Dopuszczalne poziomy hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 112 )

180Art. 3 pkt. 8d) ustawy POŚ

181większości przypadków zagadnienia te są zebrane w rozdziale 5 dokumentu referencyjnego, ale w dokumentach dotyczących niektórych sektorów występuje odstępstwo od tej reguły.

182W przypadku BREFów chodzi o informacje zawarte w rozdziale Najlepsze Dostępne Techniki

183Art. 211 ust6pkt. 6 ustawy POŚ.

184Art. 3 pkt 23) i pkt 24) ustawy POŚ

185Art. 3 pkt 37) ustawy POŚ

186Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353/2 z 31.12.2008)oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin(Dz.U. 2012 poz. 1018 z późn. zm.)

187Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2013 poz. 1479).

188Wartość progowa jest to ilość substancji niebezpiecznej decydująca o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej określone w załączniku do rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2013 poz. 1479).

189Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2013 poz. 1479)

190Opracowując działania zapobiegawcze i działania przygotowawcze można inspirować się przepisami, które obowiązują dla zakładów o dużym ryzyku. W czasie opracowywania niniejszych wytycznych są to:

ustawa POŚ – Tytuł IV – w szczególności artykuły 250, 251, 252, 253, 256, 260;

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. z 2003 r. Nr 104, poz. 970, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz.U. z 2003 r. Nr 131, poz. 1219)191 Art. 208 ustawy POŚ

192Opracowując działania zapobiegawcze i działania przygotowawcze można inspirować się przepisami, które obowiązują dla zakładów o dużym ryzyku. W czasie opracowywania niniejszych wytycznych są to:

ustawa POŚ – Tytuł IV – w szczególności artykuły 250, 251, 252, 253, 256, 260;

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. z 2003 r. Nr 104, poz. 970, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz.U. z 2003 r. Nr 131, poz. 1219)193 Bezpośrednie zagrożenie szkodą w rozumieniu ustawy szkodowej

194Art. 3 pkt. 8d) ustawy POŚ

195W większości przypadków zagadnienia te są zebrane w rozdziale 5 dokumentu referencyjnego, ale w dokumentach dotyczących niektórych sektorów występuje odstępstwo od tej reguły.

196przypadku BREFów chodzi o informacje zawarte w rozdziale Najlepsze Dostępne Techniki

197Art. 211 ust. 6 pkt 11 ustawy POŚ

198Art. 208 ust. 2 pkt 1g w powiązaniu z art. 207 ustawy POŚ

199Art. 206 ustawy POŚ

200Art. 3 pkt. 8d) ustawy POŚ

201większości przypadków zagadnienia te są zebrane w rozdziale 5 dokumentu referencyjnego, ale w dokumentach dotyczących niektórych sektorów występuje odstępstwo od tej reguły.

202przypadku BREFów chodzi o informacje zawarte w rozdziale Najlepsze Dostępne Techniki

203 http://ippc.mos.gov.pl/ippc/

204Art. 205 ustawy POŚ

205Art. 141 ust. 2. ustawy POŚ

206Art. 101 pkt. 3 ustawy POŚ.

207Wykaz substancji powodujących ryzyko znajdzie się w rozporządzeniu ministra środowiska wydanym na podstawie delegacji z art. 101a ust. 5.

208Art. 38 ustawy Prawo Wodne

209Art.3 pkt 37a ustawy POŚ;

210Art.208 ust.2 pkt 4 ustawy POŚ

211w rozumieniu art.3 pkt 48 ustawy POŚ;

212Art.217b ust. 3 ustawy POŚ

213Ustawa POŚ art. 208, ust.2, pkt. 4c.

214Art. 217a, ust. 1

215Dz.U. 2013 poz. 627 z późn. zm.

216Serwis map zawierających dane katastralne: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0&actions=acShowServices_KATASTER po załadowaniu pliku WMS: http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms

217W większości przypadków zagadnienia te są zebrane w rozdziale 5 dokumentu referencyjnego, ale w dokumentach dotyczących niektórych sektorów występuje odstępstwo od tej reguły.

218Reference Document on Economics and Cross-Media Effect, Komisja Europejska, Lipiec 2006.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna