Wytyczne do sporządzenia wniosku o pozwolenie zintegrowanePobieranie 2,5 Mb.
Strona12/14
Data24.02.2019
Rozmiar2,5 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Gospodarka odpadami


Komentarz:

Gospodarka odpadami jest elementem praktycznie każdej działalności związanej z prowadzeniem instalacji PZ.

Należy zwrócić uwagę, że w pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami niezależnie od tego czy dla instalacji wymagane byłoby uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów148. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów w związku z eksploatacją instalacji:

 1. o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub

 2. o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne149.


Niniejsze „Wytyczne..” przygotowano zmyślą o instalacjach, w których wytwarza się odpady. Należy jednak podkreślić, że rozporządzenie o rodzajach instalacji obejmuje kilka rodzajów instalacji, które bezpośrednio związane są z gospodarką odpadami. Są to instalacje wymienione w punkcie 5. Instalacje w gospodarce odpadami, załącznika do tego rozporządzenia. Są to następujące grupy instalacji:

 1. do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania* ponad 10 ton na dobę,

 2. do termicznego przekształcania odpadów,

 3. dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych:

  1. do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania* ponad 50 ton na dobę z

  2. do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania* ponad 75 ton na dobę,

  3. do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania* nie mniejszej niż 100 ton na dobę;

 1. do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania** ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

 2. do magazynowania odpadów niebezpiecznych, o całkowitej pojemności ponad 50 ton, z wyłączeniem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia;

 3. do podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton.


*największa ilość określonego odpadu lub odpadów, która może być przetworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.

** największa ilość określonych surowców, która może być przyjmowana w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.
W niniejszym rozdziale te rodzaje instalacji będą nazywane „instalacjami PZ w gospodarce odpadami”.
W przypadku podmiotów prowadzących instalację do przetwarzania odpadów niewymagającą pozwolenia zintegrowanego lub prowadzących zbieranie odpadów istnieje możliwość objęcia tych obszarów pozwoleniem zintegrowanym wydanym ze względu na inną instalację. W takim przypadku wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien uwzględniać wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach lub dla wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów określone w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach.

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów zawiera:

   1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

   2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;

   3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów;

   4. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

   5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;

   6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

   7. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;

   8. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

   9. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

   10. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.


Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów zawiera:

  1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

  2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;

  3. określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;

  4. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;

  5. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

  6. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej;

  7. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

  8. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;

  9. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

  10. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

  11. określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;

  12. informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 ustawy o odpadach – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów;

  13. informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy o odpadach – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;
   1. Dodatkowe informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście gospodarki odpadami


Komentarz:

Informacje o instalacji zostały podane w Rozdziale 1. Jeśli potrzebne są uszczegółowienia związane z gospodarką odpadami, to należy w tym podrozdziale zamieścić informacje wymagane przez Art. 184 ustawy POŚ:

 • ogólne informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście gospodarki odpadami;

 • informacje o stosowanych urządzeniach i technologiach – istotne dodatkowe informacje z uwagi na gospodarkę odpadami;

 • charakterystyka techniczna źródeł wytwarzania odpadów;

 • ocena stanu technicznego instalacji – dodatkowe informacje w kontekście gospodarki odpadami.;

 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji, w tym opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu odpadów, o ile takie warianty istnieją;

 • uzupełniający schemat technologiczny wraz z bilansem masowym w kontekście gospodarki odpadami.

A zatem w tym miejscu wniosku należy zamieścić dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia gospodarki odpadami, których umieszczenie w Rozdziale 1 utrudniałoby klarowne przedstawienie całości instalacji. Opis w kontekście gospodarki odpadami oznacza, że mimo iż w poprzednich rozdziałach zawarto schematy technologiczne, to jednak dla klarownego przedstawienia sytuacji w gospodarce odpadami konieczne może się okazać sporządzenie dodatkowego – specyficznego z punktu widzenia gospodarki odpadami - blokowego schematu technologicznego wraz z bilansem masowym i rodzajami i źródłami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia gospodarki odpadami.
Jeśli wniosek dotyczy instalacji PZ w gospodarce odpadami, to w Rozdziale 1 lub w niniejszym podrozdziale należy uwzględnić wytyczne zawarte w uzupełnieniach poniżej.
Uzupełnienie1 - dotyczące wniosków obejmujących składowisko odpadów

Formułując wniosek o pozwolenie zintegrowane na prowadzenie składowiska odpadów należy w Rozdziale 1 oraz w niniejszym rozdziale uwzględnić specyficzne, odnoszące się do tego rodzaju instalacji wymagania zawarte w ustawie o odpadach. Wymagania ustawowe zawarte są w Rozdziale 1 Działu VIII ustawy o odpadach w artykułach od 103 do 154, a niektóre obowiązki są doprecyzowane w niżej wymienionych rozporządzeniach:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1595),

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523),

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2013 r. poz. 38).


Uzupełnienie 2 – dotyczące wniosków obejmujących spalarnię lub współspalarnię odpadów

Formułując wniosek o pozwolenie zintegrowane na prowadzenie spalarni lub współspalarni odpadów należy w Rozdziale 1 oraz w niniejszym rozdziale uwzględnić specyficzne, odnoszące się do tego rodzaju instalacji wymagania zawarte w ustawie o odpadach.

Wymagania ustawowe zawarte są w Rozdziale 2 Działu VIII ustawy o odpadach w artykułach od 155 do 163, a niektóre obowiązki są doprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz.U. z 2002 r. Nr 37, poz. 339, z późn. zm.)
Uzupełnienie 3 - dotyczące instalacji do przetwarzania odpadów

Formułując wniosek o pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji przetwarzania odpadów należy w Rozdziale 1 oraz w niniejszym rozdziale uwzględnić wymagania dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów określone w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach:

   1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;

   2. określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;

   3. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;

   4. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

   5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej;

   6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

   7. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;

   8. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

   9. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

   10. określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;

   11. informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 ustawy o odpadach – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów;

   12. informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy o odpadach – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;
   1. Wytwarzanie odpadów


Komentarz:

Jeśli wniosek nie dotyczy instalacji PZ w gospodarce odpadami, to niniejszy podrozdział jest podstawowym miejscem, w którym następuje opis gospodarki odpadami.

W tym podrozdziale należy umieścić informacje spełniające wymagania art. 184 ust. 2b ustawy POŚ w odniesieniu do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów:

 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

 2. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

 3. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

 4. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

 5. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.


Jeśli odpady wytwarzane są w związku z eksploatacją instalacji IPPC, wówczas muszą być objęte niniejszym wnioskiem i ich wytwarzanie podlega wymaganiom BAT. Jeśli odpady nie są wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji IPPC, ale są objęte niniejszym wnioskiem na podstawie Art. 203 ustawy POŚ – wówczas ich wytwarzanie nie podlega wymaganiom BAT. Warunki wytwarzania odpadów z instalacji innej niż IPPC są w pozwoleniu zintegrowanym ustalane na zasadach określonych dla wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Identyfikując strumienie odpadów, należy zwrócić uwagę na te rodzaje odpadów, które nie są związane z codzienną działalnością, ale które pojawiają się w zakładzie incydentalnie – jak np. odpady z czyszczenia, remontów, odpady zużytych maszyn i urządzeń itp. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że zgodnie z definicją wytwórcy odpadów150 - wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.
    1. Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku


Komentarz:

Należy wskazać rodzaje odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku oraz ich charakterystykę oraz źródło powstawania. Informacje zaleca się zamieścić w tabeli wg poniższego wzorca.


Tabela 3.7‑22: Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Źródło powstawania i charakterystyka odpadu

Masa [Mg/rok]

1

2

3

4

5Komentarze do poszczególnych kolumn tabeli:

(2) – kod odpadu zgodnie z katalogiem odpadów

(3) – nazwa odpadu zgodnie z katalogiem odpadów

(4) - źródło powstawania odpadu:

  • gdzie odpad powstaje,

  • w jaki sposób powstaje odpad; w jakiej części instalacji, w jakim procesie, w jakim obiekcie, w jakim urządzeniu powstaje odpad,

  • jak często powstaje ten odpad; czy jest nierównomierność w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału, części roku, roku, wielolecia itp.

W opisie należy wskazać czy odpad powstaje w związku z eksploatacją instalacji IPPC, a jeśli nie – czy objęty jest niniejszym wnioskiem na podstawie Art. 203 ust. 3 ustawy POŚ.

- charakterystyka odpadu:

 • podstawowy skład chemiczny tego odpadu, jakie surowce/materiały/substancje składają się na ten odpad,

 • właściwości odpadu, w tym np. informacje charakteryzujące odpad, np. czy odpad:

 • jest biodegradowalny,

 • zawiera PCB, azbest lub inne substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska,

 • zawiera substancje kontrolowane;

W opisie należy wskazać czy wnioskodawca przeprowadził zmianę statusu odpadu niebezpiecznego na odpad inny niż niebezpieczny151, a jeżeli tak – do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego należy dołączyć decyzję zatwierdzającą zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne wydaną przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów.

W przypadku przekazywania odpadów do składowania należy przedstawić podstawową charakterystykę tych odpadów. Zawartość podstawowej charakterystyki odpadów zostało określona w art. 110 -111 ustawy o odpadach.

(5) – masa odpadu przewidziana do wytwarzania w ciągu roku w MgTabela 3.7‑23: Porównanie masy wytwarzanych odpadów z granicznymi wielkościami emisyjnymi

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Wskaźnik ilości wytwarzanych odpadów

Graniczne wielkości emisyjne (GWE)

1

2

3

4

5Komentarze do poszczególnych kolumn tabeli:

(2) – kod odpadu zgodnie z katalogiem odpadów

(3) – nazwa odpadu zgodnie z katalogiem odpadów

(4)– należy przekształcić masę odpadów określoną w kolumnie 5 tabeli 3.7-1 na jednostkę, w jakiej wyrażone są GWE

(5) – należy wpisać wartość GWE dla wskaźnika określoną w konkluzjach BAT, w przypadku, gdy nie opublikowano konkluzji BAT lub w konkluzjach BAT dla wskaźnika nie określono GWE należy wpisać BRAK.
    1. Dalszy sposób gospodarowania odpadami


Komentarz:

Należy wskazać dalszy sposób postępowania z odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Należy także przedstawić miejsce i sposób magazynowania odpadów. Informacje zaleca się zamieścić w tabeli wg poniższego wzorca


Tabela 3.7-3: Sposób postępowania z odpadami oraz miejsca i sposób ich magazynowania

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Miejsce i sposób magazynowania odpadu

Dalszy sposób postępowania z odpadem

1

2

3

4

5
Komentarze do poszczególnych kolumn tabeli:

(2) – kod odpadu zgodnie z katalogiem odpadów

(3) – nazwa odpadu zgodnie z katalogiem odpadów

(4)- wskazanie miejsca i sposobu magazynowanych odpadów:

 • zaleca się sporządzenie planu zakładu i wskazanie na planie zakładu miejsc magazynowania odpadów; zaleca się, by plan ten sporządzić na arkuszu w formacie nie większym niż A3,

 • zaleca się sporządzenie opisu organizacji miejsc magazynowania odpadów,

 • zaleca się sporządzenie opisu pojemników przewidzianych do stosowania do magazynowania odpadów, jak i innych technik przewidzianych do magazynowania odpadów;

 • zaleca się sporządzenie opisu zarządzania odpadami (w tym etykietowania), m.in. w celu zapewnienia dotrzymania terminów magazynowania odpadów na terenie zakładu

- odniesienie do oznaczenia, jakim na planie sytuacyjnym (w załączniku) jest określone miejsce magazynowania opisywanych odpadów.

(5) - opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem:

  • zbierania,

  • transportu,

  • odzysku,

  • unieszkodliwiania odpadów,

  • jak również przekazywania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami wraz ze wskazaniem dopuszczalnych metod ich odzysku i uwiarygodnieniem faktu, że postępowanie z odpadami będzie zgodne z wymaganiami152;

W opisie dalszego sposobu gospodarowania odpadami należy wykazać czy proponowany sposób jest zgodny ze szczególnymi wymaganiami określonymi dla:

  • PCB oraz odpadów zawierających PCB (art. 85-89 ustawy o odpadach),

  • olejów odpadowych (art. 90-93 ustawy o odpadach oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968)),

  • odpadów medycznych i weterynaryjnych (art. 94-95 ustawy o odpadach oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane (Dz. U. 2003 nr 8 poz. 103), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. 2003 nr 8 poz. 104 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2010 nr 139 poz. 940), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi (Dz. U. 2010 nr 198 poz. 1318)),

  • komunalnych osadów ściekowych (art. 96 ustawy o odpadach oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010 nr 137 poz. 924)),

  • odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów (art. 97-100 ustawy o odpadach oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2002 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez składowanie (Dz. U. 2002 nr 180 poz. 1513)),

  • opakowań po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin (art. 43 w rozumieniu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (art. 36 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym),

  • zużytych baterii i akumulatorów (art. 12, 45 ustawy o bateriach i akumulatorach),

  • transportu odpadów niebezpiecznych (art. 24 ustawy o odpadach).
   1. Proponowane procedury monitorowania


Komentarz:

Sposób i zakres monitoringu procesów technologicznych, wielkości emisji, czy stanu środowiska powinien być związany z ustaleniami wynikającymi m.in. ze stosowania najlepszej dostępnej techniki i ciągłej aktualizacji jej wymogów.

Celem opisu monitoringu jest wykazanie, że wnioskodawca zidentyfikował potrzeby w zakresie monitorowania odpowiednich parametrów, uwzględniając:

 • obowiązki wynikające z przepisów związane z prowadzeniem ewidencji odpadów (karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów, zbiorcze zestawienia danych) – z uwzględnieniem przypadków, gdy odpady przekazywane są osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami;

 • możliwości określania masy odpadów;

 • zasady ewidencjonowania wyników monitoringu oraz ich przechowywania przez odpowiedni okres (zgodnie z wymaganiami Art. 147 ust. 6 ustawy POŚ153 lub zgodnie z innymi wymaganiami (np. w przypadku składowisk odpadów, spalarni odpadów lub współspalarni odpadów));

 • sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych o gospodarowaniu odpadami organowi właściwemu do wydania pozwolenia, marszałkowi województwa właściwemu ze względu na wytarzanie odpadów oraz innym właściwym organom ochrony środowiska.    1. Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych


Komentarz:

Należy tutaj zaproponować procedury monitorowania procesów technologicznych i parametrów procesowych lub produktowych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania ilości i rodzaju odpadów. Do tych procedur można zaliczyć np. procedury monitorowania i zachowywania informacji o:

 • jakości spalanego paliwa (np. zawartość części niepalnych, która ma wpływ na ilość odpadów powstających po spaleniu paliwa);

 • właściwościach wykorzystywanych materiałów (z punktu widzenia wytwarzania odpadów), w tym w szczególności materiałów zawierających substancje niebezpieczne (karty charakterystyk154).    1. Proponowane procedury monitorowania odpadów


Komentarz:

Należy tutaj zaproponować przede wszystkim procedury monitorowania wielkości emisji, czyli ilości wytwarzanych odpadów.

    1. Proponowane procedury monitorowania stanu środowiska


Komentarz:

Monitorowanie stanu środowiska w związku z gospodarką opadami jest konieczne tylko w wyjątkowych sytuacjach. Przykładem takiej sytuacji jest śledzenie ewentualnych zmian w środowisku zachodzących w związku z prowadzeniem instalacji, np. składowiska odpadów czy spalarni bądź współspalarni odpadów. W większości pozostałych przypadków monitorowanie stanu środowiska nie będzie zasadne.

Procedury monitoringu stanu środowiska powinny obejmować zakres i sposób prowadzenia monitoringu, w tym usytuowanie i charakterystykę punktów pomiarowych, zakres, częstotliwość, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów.


   1. Najlepsze dostępne techniki i zapobieganie oraz ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów

    1. Najlepsze dostępne techniki


Zasadniczym elementem dowiedzenia spełniania wymagań BAT jest wykazanie dotrzymania granicznych wielkości emisyjnych określonych w konkluzjach BAT. Jeżeli konkluzje BAT (lub BREFy w przypadku braku konkluzji BAT) zawierają inne parametry lub opisy rozwiązań technicznych pozwalających na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, w tym miejscu wniosku należy się do nich odnieść. Należy przyjąć, że parametry i opisy rozwiązań zawarte w konkluzjach BAT i BREFach stanowią doprecyzowanie zasad opisanych w art. 143 ustawy POŚ, m.in. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów, wykorzystywanie procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowe oraz postęp naukowo-techniczny.

     1. Odniesienie do konkluzji BAT / dokumentów BREF


Komentarz:

W tabelach poniżej należy porównać aktualny sposób prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami z zaleceniami zawartymi w  konkluzjach BAT155 lub BREFach w rozdziałach zatytułowanych „Najlepsze dostępne techniki”156.
Do instalacji opisanych w niniejszym wniosku zastosowanie mają konkluzje BAT / BREFy wymienione w Tabeli 2.4-4.
Dla każdego z tych dokumentów dokonano zestawienia umożliwiającego porównanie stanu istniejącego z zapisami zawartymi w tych dokumentach157. .
Dokument 1. (podać tytuł)


Tabela 3.7-4: Najlepsze dostępne techniki w gospodarce odpadami
Zapis konkluzji BAT/ dokumentu BREF

Stan istniejący

1

2

3
Objaśnienie do kolumn tabeli:

(2) - kolejne techniki dotyczące gospodarki odpadami opisane w konkluzjach BAT lub rozdziale „najlepsze dostępne techniki” w dokumencie

(3) - Należy odnieść się do kolejnych zapisów konkluzji BAT lub rozdziału „najlepsze dostępne techniki” w dokumencie BREF.
W analogiczny sposób należy odnieść się do zaleceń wszystkich stosownych konkluzji BAT lub BREFów.

     1. Uzasadnienie dla wybranych rozwiązań


Komentarz:

W przypadku gdy występuje rozbieżność między stanem faktycznym a zaleceniami konkluzji BAT lub dokumentów BREF, w niniejszym podrozdziale należy umieścić wyjaśnienie tej sytuacji. Jeżeli ma to zastosowanie, należy przedstawić uwarunkowania techniczne i organizacyjne uzasadniające brak możliwości zastosowania techniki określonej jako najlepsza dostępna w odpowiednich konkluzjach BAT lub BREFach. W uzasadnieniu można powołać się na zagadnienia wymienione w art. 207 ust.1 pkt 1, 2 i 5 tj. wiek instalacji, czas niezbędny do amortyzacji urządzeń oraz rachunek kosztów i korzyści.
W przypadku istnienia kilku alternatywnych rozwiązań umożliwiających wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko należy uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania oraz przedstawić wszelkie alternatywne rozwiązania do przedstawionych we wniosku, które były brane pod uwagę, ale z uzasadnionych przyczyn nie mogły zostać wprowadzone.
Uzasadnieniem wyboru danej techniki mogą być również uwarunkowania lokalne np. konieczność ograniczenia negatywnego oddziaływania na określony komponent środowiska.

    1. Zapobieganie i ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów


Komentarz:

W przypadku, gdy Wnioskodawca uzna za stosowne przedstawienie we wniosku dodatkowych informacji o stosowanych sposobach zapobiegania i ograniczania ilości wytwarzanych odpadów (nieuwzględnionych w konkluzjach BAT lub BREFach) może zrobić to w tym miejscu wniosku. Inspiracją mogą być różnego rodzaju wytyczne branżowe mające zastosowanie do danej instalacji, gdzie pierwszym źródłem mogą być dokumenty umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska158, jednak istnieje wiele innych źródeł w tym zakresie, aczkolwiek dostępne są one głównie w językach obcych.

W szczególności warto opisać techniczne i organizacyjne (np. procedury postępowania z odpadami ustanowione w związku z wdrożonym systemem zarządzania środowiskowego) sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczania ich ilości a także ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Należy wykazać, że zamierzony sposób gospodarki odpadami:

 • nie powoduje zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub dla środowiska;

 • nie jest niezgodny z planami gospodarki odpadami159.
   1. Proponowane warunki pozwolenia


Komentarz:

Do tego podrozdziału wnioskujący przenosi odpowiednie dane wybrane z opisów zawartych w tym rozdziale, które mają ułatwić sformułowanie pozwolenia. W zależności od objętości wniosku i stopnia jego skomplikowania dane te można przenieść do tego podrozdziału wprost lub można zawrzeć w nim odniesienia do odpowiednich miejsc w podrozdziałach 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3.

Należy pamiętać, aby wyraźnie wskazać, które instalacje podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, a które ujęte są we wniosku na mocy Art. 203 ust. 3 ustawy POŚ, a w związku z tym nie podlegają wymaganiom BAT.

Wskazując na elementy wniosku, które wnioskodawca proponuje przyjąć jako elementy pozwolenia, należy pamiętać o wszystkich wymaganiach, które powinny zostać ustalone w pozwoleniu. Wymagania te określone są:

 • w ustawie POŚ dla wszystkich pozwoleń środowiskowych160,

 • w ustawie POŚ dla pozwoleń zintegrowanych161,

jak również pośrednio:

 • w ustawie o odpadach dla składowisk odpadów162,

 • w ustawie o odpadach dla spalarni lub współspalarni odpadów163.

W przypadku jeżeli pozwolenie zintegrowane ma również obejmować zbieranie lub przetwarzanie odpadów, należy pamiętać o wymaganiach określonych dla tych pozwoleń:

 • w ustawie o odpadach dla zezwolenia na zbierania odpadów164,

 • w ustawie o odpadach dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów165,


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna