Wytyczne do sporządzenia wniosku o pozwolenie zintegrowanePobieranie 2,5 Mb.
Strona1/14
Data24.02.2019
Rozmiar2,5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


WZORZEC WNIOSKU O WYDANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

JAK KORZYSTAĆ Z WZORCA WNIOSKU
Od strony technicznej Wytyczne stanowią jednocześnie wzorzec wniosku. Usunięcie z wersji elektronicznej komentarzy i objaśnień wprowadzonych niebieską czcionką umożliwia wykorzystanie pliku bezpośrednio do przygotowania wniosku. Również automatyczny spis treści wzorca wniosku można wykorzystać w celu stworzenia spisu treści własnego dokumentu. Miejsca, w których znaleźć się powinny informacje, o których mowa w komentarzach zaznaczono w następujący sposób:
Wzorzec został przygotowany z uwzględnieniem specyfiki różnych rodzajów instalacji, nie można jednak zagwarantować, że konkretne przypadki nie będą wymagały przedstawienia informacji nie wymienionych w komentarzach i opisach. W takim przypadku Wnioskodawca powinien dostosować zawartość i formę poszczególnych elementów wniosku do swoich potrzeb. Z kolei w sytuacji, kiedy specyfika instalacji nie wymaga wypełnienia któregoś z proponowanych we wzorcu elementów, zaleca się wpisanie zwrotu „nie dotyczy” w odpowiednim miejscu. W niektórych miejscach zalecono usunięcie fragmentu wniosku, który powinien zostać przygotowany jedynie w określonych sytuacjach.
Stosowane w treści Wytycznych sformułowanie „zaleca się” oznacza, że przedstawienie we wniosku danej informacji nie wynika bezpośrednio z prawa, ułatwi jednak rozpatrywanie wniosku, co powinno być istotne również dla wnioskodawców.
Należy podkreślić, że zaproponowany w „Wytycznych...” układ tabel nie stanowi niezmienialnego wzorca. Jeżeli Wnioskodawca jest przekonany, że przedstawienie danych w innym układzie będzie bardziej czytelne, powinien to zrobić.
Niezależnie od powyższych uwag należy pamiętać, że wniosek sporządzony w innej formie lub nie zawierający informacji zalecanych w „Wytycznych...”, które jednocześnie nie są wymagane w przepisach prawa, nie może pozostać pozostawiony bez rozpatrzenia. Nierozpatrzenie wniosku wymaga od organu wskazania przepisu prawa, który nie został wypełniony.
MIARODAJNOŚĆ PRZEDSTAWIONYCH DANYCH JEST DECYDUJĄCYM CZYNNIKIEM WIARYGODNOŚCI WNIOSKU O POZWOLENIE.

UWAGA!
Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy pakiet zawiera:


 • dwa egzemplarze wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego (art. 208 ust. 5 ustawy POŚ)

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (art. 184 ust. 4 pkt 1 ustawy POŚ)

 • dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej (art. 208 ust. 6 pkt 1 ustawy POŚ)

 • zapis wniosku (wraz z załącznikami) w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (art. 208 ust. 6 pkt 2 ustawy POŚ)


W określonych w ustawie POŚ przypadkach do wniosku należy załączyć także:

 • kopię wniosku o wydanie decyzji albo decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli została wydana (art. 184 ust 4 pkt 4 ustawy POŚ),

 • kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251ustawy POŚ lub kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 ustawy POŚ, jeżeli były opracowane (art. 208 ust. 6 pkt 3 ustawy POŚ)

 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, w przypadku gdy prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu (art. 208 ust. 8 ustawy POŚ)


W przypadku sporządzania wniosku, który spełnia wymagania dla operatu wodnoprawnego, do wniosku należy dołączyć część graficzną:

 • plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu (art. 132 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo wodne)

 • zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń (art. 132 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne),

 • schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych (art. 132 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo wodne),

 • schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych (art. 132 ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo wodne),

 • dokumentację hydrogeologiczną (w przypadku poboru wody) (art. 132 ust. 2b ustawy Prawo wodne).


Część graficzną operatu wodnoprawnego należy dołączyć w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego (art. 132 ust. 1a ustawy Prawo wodne).

SPIS TREŚCI WNIOSKU O WYDANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
1 STRESZCZENIE (W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM) 4

2 CZĘŚĆ FORMALNA 6

2.1 Informacje ogólne o wnioskodawcy 6

2.2 Informacje ogólne o instalacji/instalacjach objętych niniejszym wnioskiem 7

2.3 Oświadczenia Wnioskodawcy 8

2.4 Dokumenty źródłowe 9

3 CZĘŚĆ OPERACYJNA 12

3.1 Informacje ogólne o przedmiocie wniosku 123.1.1 Zakres wniosku 12

3.1.2 Profil działalności 14

3.1.3 Charakterystyka wykorzystywanych instalacji 14

3.1.4 Możliwe warianty funkcjonowania instalacji i urządzeń 15

3.1.5 Ocena stanu technicznego instalacji 16

3.1.6 Elementy zarządzania środowiskowego 16

3.2 Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 183.2.1 Ogólne informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem 18

3.2.2 Źródła emisji pyłów i gazów, wielkość emisji oraz miejsca i warunki wprowadzania pyłów i gazów do środowiska (aktualne i proponowane) 18

3.2.2.1 Źródła emisji i miejsca emisji oraz sposób wyznaczania emisji 19

3.2.2.2 Rodzaje zanieczyszczeń i wielkość emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji - w różnych wariantach 23

3.2.2.3 Rodzaje zanieczyszczeń i wielkość emisji w warunkach odbiegających od normalnych 25

3.2.2.4 Emisja roczna 28

3.2.3 Określenie wymagań emisyjnych 29

3.2.3.1 Standardy emisyjne i graniczne wielkości emisyjne 29

3.2.3.2 Podsumowanie wymagań emisyjnych 30

3.2.4 Oddziaływanie na środowisko 31

3.2.4.1 Metodyka prognozowania i oceny oddziaływania na środowisko 31

3.2.4.2 Warunki środowiskowe i meteorologiczne 31

3.2.4.3 Wyniki obliczeń stanu jakości powietrza (modelowanie poziomów substancji w powietrzu) wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników 323.2.5 Monitoring i  pomiary 34

3.2.5.1 Wyniki monitoringu i pomiarów 35

3.2.5.2 Proponowany monitoring procesów technologicznych 35

3.2.5.3 Proponowany monitoring ilości pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza 36

3.2.5.4 Proponowany monitoring stanu środowiska 36

3.2.6 Najlepsze dostępne techniki oraz zapobieganie i ograniczanie emisji 36

3.2.6.1 Najlepsze dostępne techniki 36

3.2.6.2 Zapobieganie i ograniczanie emisji 37

3.2.7 Proponowane warunki pozwolenia 39

3.3 Prognozowane ilości wykorzystywanej wody 403.3.1 Dodatkowe informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście zużycia wody 40

3.3.2 Prognozowane ilości wykorzystywanej wody 40

3.3.3 Najlepsze dostępne techniki oraz zapobieganie i ograniczanie zużycia wody 41

3.3.3.1 Najlepsze dostępne techniki 41

3.3.3.2 Zapobieganie i ograniczanie zużycia wody 42

3.4 Pobór wody ze środowiska 433.4.1 Dodatkowe informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście zużycia wody 43

3.4.2 Zestawienie ujęć wód podziemnych i wód powierzchniowych 43

3.4.3 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 45

3.4.3.1 Określenie wielkości poboru wody 45

3.4.3.2 Informacje o przeznaczeniu pobieranej wody 47

3.4.4 Oddziaływanie na środowisko 48

3.4.4.1 Charakterystyka wód objętych pozwoleniem zintegrowanym 48

3.4.4.2 Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód 51

3.4.4.3 Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich 51

3.4.4.4 Ustalenia programów i planów, które mogą warunkować możliwość wydania pozwolenia zintegrowanego w zakresie poboru wody 51

3.4.4.5 Analiza oddziaływania poboru wody na środowisko 533.4.5 Monitoring i wyniki pomiarów 54

3.4.5.1 Sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody w stanie surowym 54

3.4.5.2 Sposób i zakres prowadzenia pomiarów jakości pobieranej wody w stanie surowym 55

3.4.5.3 Monitorowanie cieku w celu obserwacji warunków związanych z ewentualnymi ograniczeniami wynikającymi z konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego 55

3.4.5.4 Wyniki prowadzonych pomiarów ilości i jakości pobieranej wody 55

3.4.5.5 Monitoring procesów technologicznych, w tym monitoring zużycia wody 553.4.6 Najlepsze dostępne techniki i zapobieganie oraz ograniczanie zużycia wody 55

3.4.6.1 Najlepsze dostępne techniki 55

3.4.6.2 Zapobieganie i ograniczanie zużycia wody 57

3.4.7 Proponowane warunki pozwolenia 57

3.5 Wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów 583.5.1 Dodatkowe informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście odprowadzania ścieków 58

3.5.2 Ilość, stan i skład ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 58

3.5.2.1 Proponowana ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 58

3.5.2.2 Stan i skład ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 59

3.5.3 Najlepsze dostępne techniki i zapobieganie oraz ograniczanie emisji 59

3.5.3.1 Najlepsze dostępne techniki 59

3.5.3.2 Zapobieganie i ograniczanie emisji 60

3.5.4 Proponowane warunki pozwolenia 61

3.6 Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 623.6.1 Dodatkowe informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście odprowadzania ścieków 62

3.6.2 Instalacje i urządzenia wodne służące do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków 63

3.6.3 Cel i zakres wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi 63

3.6.4 Charakterystyka strumieni ścieków i miejsc odprowadzania ścieków do środowiska 63

3.6.4.1 Źródła i strumienie ścieków 64

3.6.4.2 Rodzaje zanieczyszczeń w ściekach oraz inne charakterystyczne parametry ścieków 66

3.6.4.3 Charakterystyka ścieków na wylocie do środowiska 67

3.6.4.4 Wymagania emisyjne dla ścieków na wylocie 69

3.6.5 Analiza wariantów pracy instalacji 73

3.6.6 Oddziaływanie na środowisko 74

3.6.6.1 Charakterystyka wód objętych pozwoleniem 74

3.6.6.2 Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód 76

3.6.6.3 Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich 76

3.6.6.4 Ustalenia programów i planów, które mogą warunkować możliwość wydania pozwolenia zintegrowanego w zakresie wprowadzania ścieków do środowiska 76

3.6.6.5 Analiza oddziaływania na środowisko wynikającego z wprowadzania ścieków 79

3.6.6.6 Oddziaływanie transgraniczne 81

3.6.7 Monitoring i wyniki pomiarów 82

3.6.7.1 Sposób i zakres prowadzenia monitoringu ilości, stanu i składu ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi 82

3.6.7.2 Wyniki pomiarów ilości, stanu i składu ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi 83

3.6.7.3 Monitoring procesów technologicznych 83

3.6.7.4 Monitoring stanu środowiska 84

3.6.8 Najlepsze dostępne techniki i zapobieganie oraz ograniczanie emisji 84

3.6.8.1 Najlepsze dostępne techniki 84

3.6.8.2 Zapobieganie i ograniczanie emisji 85

3.6.9 Proponowane warunki pozwolenia 85

3.7 Gospodarka odpadami 873.7.1 Dodatkowe informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście gospodarki odpadami 88

3.7.2 Wytwarzanie odpadów 89

3.7.2.1 Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku 90

3.7.2.2 Dalszy sposób gospodarowania odpadami 91

3.7.3 Proponowane procedury monitorowania 92

3.7.3.1 Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych 92

3.7.3.2 Proponowane procedury monitorowania odpadów 92

3.7.3.3 Proponowane procedury monitorowania stanu środowiska 933.7.4 Najlepsze dostępne techniki i zapobieganie oraz ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów 93

3.7.4.1 Najlepsze dostępne techniki 93

3.7.4.2 Zapobieganie i ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów 94

3.7.5 Proponowane warunki pozwolenia 94

3.8 Emitowanie hałasu 963.8.1 Źródła hałasu wraz z rozkładem czasu ich pracy i sposoby zapobiegania lub ograniczania emisji hałasu 97

3.8.2 Wielkość emisji hałasu 97

3.8.3 Proponowane procedury pomiarów 98

3.8.4 Najlepsze dostępne techniki i zapobieganie oraz ograniczanie emisji 98

3.8.4.1 Najlepsze dostępne techniki 98

3.8.4.2 Zapobieganie oraz ograniczanie emisji hałasu 99

3.8.5 Proponowane warunki pozwolenia 99

3.9 Zapobieganie występowaniu i ograniczanie skutków awarii 1003.9.1 Poważne awarie przemysłowe 100

3.9.1.1 Substancje niebezpieczne występujące na terenie zakładu 100

3.9.1.2 Klasyfikacja zakładu jako zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 102

3.9.1.3 Zidentyfikowane potencjalne poważne awarie przemysłowe 102

3.9.1.4 Proponowane sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii 103

3.9.2 Inne sytuacje awaryjne mogące skutkować zanieczyszczeniem środowiska 105

3.9.2.1 Zidentyfikowane potencjalne sytuacje awaryjne 105

3.9.2.2 Proponowane sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii 105

3.9.3 Najlepsze dostępne techniki 107

3.9.3.1 Odniesienie do konkluzji BAT / dokumentów BREF 107

3.9.3.2 Uzasadnienie dla wybranych rozwiązań 108

3.10 Efektywność energetyczna 1093.10.1 Źródła i zużycie energii 109

3.10.2 Proponowane procedury monitorowania zużycia energii 110

3.10.3 Najlepsze dostępne techniki w odniesieniu do efektywności energetycznej 111

3.10.3.1 Odniesienie do konkluzji BAT / dokumentów BREF 111

3.10.3.2 Uzasadnienie dla wybranych rozwiązań 111

3.10.3.3 Inne działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej 111

3.11 Oddziaływanie na środowisko jako całość 113

3.11.1 Dotrzymywanie standardów jakości środowiska 113

3.11.2 Oddziaływanie na środowisko jako całość i metody ochrony środowiska 115

3.11.2.1 Zanieczyszczenie gleby, ziemi lub wód gruntowych 115

3.11.2.2 Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze 119

3.11.3 Najlepsze dostępne techniki 119

3.11.3.1 Odniesienie do konkluzji BAT lub dokumentów BREF 120

3.11.3.2 Uzasadnienie dla wybranych rozwiązań 120

3.11.4 Zależności międzykomponentowe 121

3.12 Likwidacja instalacji 1224 ZAŁĄCZNIKI 123
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna