Wytyczne do przepisów dotyczących duńskich przewozów kabotażowychPobieranie 49,57 Kb.
Data05.03.2018
Rozmiar49,57 Kb.

(tłumaczenie tekstu z języka angielskiego)

Wytyczne do przepisów dotyczących duńskich przewozów kabotażowych.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


Załączamy wytyczne do przepisów dotyczących duńskich przewozów kabotażowych w związku z Ustawą nr 1072/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady ds. ogólnych przepisów dotyczących dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.
Niniejsze Wytyczne mają służyć władzom ds. inspekcji i kontroli, lecz mogą one również okazać się przydatne przewoźnikom w interpretacji przepisów dotyczących duńskich przewozów kabotażowych z chwilą ich wejścia w życie.
Duńskie władze ds. transportu wyrażają nadzieję, że niniejsze Wytyczne posłużą również władzom i przewoźnikom innych państw europejskich, zatem uprzejmie prosimy o przekazanie Wytycznych wszelkim jednostkom zainteresowanym nowymi przepisami w zakresie przewozów kabotażowych.
Przy tej okazji przekazujemy Państwu informacje dotyczące opłat drogowych stosowanych w Danii z nadzieją, że przekażą Państwo te informacje stosownym jednostkom w Państwa kraju.
Z poważaniem,

Theo Rabenberg


Dyrektor Departamentu

Zarząd Transportu Duńskiego powstał 15 kwietnia 2010 r. w wyniku połączenia Władz Transportu Publicznego i Agencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Zarząd Transportu Duńskiego

Wydział ds. Doradztwa


Data: 30.06.2010

Nr. Rej. FS729-000004

Wytyczne do przepisów dotyczących przewozów kabotażowych

Obowiązujące od 14 maja 2010 r.
Wtyczne do przepisów dotyczących przewozów kabotażowych w związku z Ustawą nr 1072/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady ds. ogólnych przepisów dotyczących dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. 1. Czym są przewozy kabotażowe?

Przewóz kabotażowy określony jest jako tymczasowo wynajęty lub opłacony przez macierzysty kraj międzynarodowy przewóz zgodnie z zasadami Ustawy. Przewóz kabotażowy ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transportu międzynarodowego.


Istotą przewozu międzynarodowego, w odróżnieniu od przewozu kabotażowego jest to, że do pierwszego z nich nie mają zastosowania przepisy dotyczące przewozów kabotażowych 1. Wobec czego mają zastosowanie przepisy dotyczące przewozów kabotażowych?

Przepisy dotyczące przewozów kabotażowych mają zastosowanie w odniesieniu do określonego pojazdu, lub – w przypadku kombinacji łączonej – do pojazdu silnikowego tego środka transportu.


Do dokonywania przewozów kabotażowych na terytorium Danii uprawnieni są przewoźnicy z następujących krajów Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska: Dania, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Islandia, Włochy, Łotwa, Lichtensztajn, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Wielka Brytania, Szwecja, Repubika Czeska, Niemcy, Węgry i Austria.
Spedytorzy z Bułgarii i Rumunii mają zakaz dokonywania przewozów kabotażowych do końca 2010 r. 1. Które przewozy uważane są jako przewozy kabotażowe?

Przewóz kabotażowy uważany jest jako wynajęty lub opłacony przez macierzysty kraj przewóz ładunków od chwili ich załadowania do czasu wyładowania u odbiorcy wymienionego w karcie przewozowej. Przewóz kabotażowy może obejmować wiele załadunków i wyładunków.


Przepisy dotyczące przewozów kabotażowych nie nakładają ograniczeń odnośnie przewoźników transportujących własny towar (transport na własny rachunek).

4. Przepisy dotyczące przewozów kabotażowych
Przewóz kabotażowy ma odniesienie wyłącznie do spedycji międzynarodowych.


 • Z chwilą, gdy towar w przychodzącym przewozie międzynarodowym zostaje dostarczony, w ciągu 7 kolejnych dni można dokonać do 3 przewozów kabotażowych,

 • Przez powyższe 7 dni rozumie się 7 dni kalendarzowych. Godziną rozpoczęcia odliczania jest godzina 0:00 dnia następującego po dniu ostatniego wyładunku w przychodzącym transporcie międzynarodowym. Jeżeli wyładunek miał miejsce 3. dnia miesiąca o godzinie 12:00, godziną rozpoczęcia odliczania 7 dni będzie zatem godzina 0:00 w nocy między 3. a 4. dniem miesiąca.

Ostatni wyładunek w ramach finalnego kabotażu musi zatem odbyć się najpóźniej o godzinie 24:00 siódmego dnia.

 • Przychodzący międzynarodowy przewóz i operacje związane z perzewozem kabotażowym musi być zrealizowany za pomocą tego samego pojazdu, lub – w przypadku kombinacji łączonej – za pomocą pojazdu silnikowego tego samego środka transportu.

 • W przypadku, gdy pojazd wjedzie na terytorium Danii bez ładunku po odbyciu transportu międzynarodowego z dostawą towaru do innego państwa członkowskiego, przewoźnik może zrealizować tym pojazdem jedną operację kabotażową w ciągu 3 dni od wjazdu na terytorium Danii. Ponadto operacja ta musi być zrealizowana nie później niż w ciągu 7 dni po dostarczeniu tym pojazdem towaru przewożonego transportem międzynarodowym. Ma to zastosowanie bez względu na to, w którym kraju został zrealizowany przewóz miedzynarodowy.

 • Przez powyższe 3 dni rozumie się 3 dni kalendarzowe. Godziną rozpoczęcia odliczania jest godzina 0:00 dnia następującego po dniu wjazdu na terytorium Danii niezaładowanego pojazdu. Ostatni wyładunek związany z tą operacją przewozu kabotażowego musi być zrealizowany nie później niż o godz. 24:00 3. dnia.

W odniesieniu do tego pojazdu nie ma wymogu, by wracał do kraju pochodzenia, aby mógł przeprowadzić nowy międzynarodowy przewóz w ramach trzech kolejnych operacji przewozu kabotażowego.

 1. Wymagane dokumenty

W przypadku pojazdów o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 3,5 tony wymagane jest posiadanie poświadczonej kopii licencji Związku Przewoźników. Ponadto wymagane są dokumenty spedycji międzynarodowej bez względu na kraj, w którym był on realizowany, jak również dokumenty dla każdej z operacji kabotażowych realizowanych na terytorium Danii.


Dokumentacja nie musi być zawarta w jednym dokumencie, jednak dla każdego przewozu miedzynarodowego musi zawierać następujące informacje:

 1. nazwa, adres i podpis nadawcy;1

 2. nazwa, adres i podpis spedytora;1

 3. nazwa i adres odbiorcy, jak również jego podpis i data dostawy będącą dniem dostarczenia towarów;

 4. miejsce i data przkazania towarów i miejsce wyznaczone na dostawę;

 5. opis towarów sformułowane za pomocą ogólnie stosowanego słownictwa oraz sposób pakowania, a w przypadku materiałów niebezpiecznych – powszechnie stosowany ich opis, jak również liczba opakowań, ich specjalne oznakowania i numeracje.

 6. masa brutto towarów, lub ich liczba

 7. numery rejestracyjne pojazdu silnikowego i przyczepy

Dokumentacja może być w formie międzynarodowego listu przewozowego CMR lub innego dokumentu przewozowego, o ile zawiera wymagane informacje. Dokumentacja może również być w formie elektronicznej.


Do udokumentowania międzynarodowego transportu i operacji kabotażowych nie są wymagane inne dokumenty.
Nie oznacza to jednak, że nie można wykorzystać innych dokumentów wymaganych przez przepisy dotyczące transportu, które zaświadczałyby, że operacja przewozu kabotażowego przebiega zgodnie z tymi przepisami.
Mogą to być np. nagrania z urządzeń monitorujących związane z jazdą i odpoczynkiem w podróży, lub dane dotyczące opłat drogowych. 1. Dodatkowe informacje

Jeżeli potrzebne będą dalsze informacje, prosimy o kontakt:


Danish Transport Authority

Adelgade 13

DK-1304 Copenhagen K

tel. (+45) 3392 9100e-mail: erhvervstransport@fstyr.dk

1 Podpisy nadawcy i spedytora mogą być w formie drukowanej lub zastąpione pieczątkami.

2 W przypadku przewozu niebezpiecznych towarów dokumentacja ta może być również sporządzona w postaci oddzielnego dokumentu spedycyjnego zgodnie z konwencją ADR rozdz. 5.4, lub zgodnie z rozdz. 19 dekretu Danish Executive Order (BEK) nr 617 z dn. 26.6.2009

Eurovignette – opłaty drogowe dla samochodów ciężarowych o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej co najmniej 12 ton

Do osób, których te opłaty dotyczą
Opłaty naliczane są za przejazd samochodów ciężarowych i ciągów pojazdów autostradami Danii, Szwecji (włączając niektóre drogi szybkiego ruchu), Belgii, Luksmburga i Holandii.
Wysokość opłat
Zależnie od łącznej liczby osi pojazdu, opłaty drogowe obowiązujące od 1 kwietnia 2001 r. wynoszą:

Łączna liczba osi

Euronorma
(Klasa zanieczyszczeń)

Taryfa

dzienna

Taryfa

tygodniowa

Taryfa

miesięczna

Taryfa

roczna

Do 3Non-Euro (EU 0)

59 dkk

193 dkk

715 dkk

7.156 dkk
EURO 1

59 dkk

171 dkk

633 dkk

6.336 dkk
EURO II lub wyższa

59 dkk

149 dkk

559 dkk

5.591 dkk

4 lub więcejNon-Euro (EU 0)

59 dkk

305 dkk

1.155 dkk

11.555 dkk
EURO 1

59 dkk

275 dkk

1.043 dkk

10.437 dkk
EURO II lub wyższa

59 dkk

246 dkk

931 dkk

9.318 dkk

Gdzie te opłaty mogą być wnoszone?


Opłaty mogą być wnoszone w punktach obsługi przewozów promowych i żeglugi morskiej obsługujących rejsy do krajów innych niż Szwecja i w pewnych innych punktach obsługi.
Wniesiona opłata jest ważna od północy. Przejazd zarówno przed północą, jak i po północy wymaga wniesienia opłaty za przejazd 2-dniowy.
Dystrybutorzy (punkty sprzedaży) muszą zarejestrować numer rejestracyjny i kraj pochodzenia pojazdu, kwotę wniesionej opłaty, okres ważności, datę i godzinę wniesienia wpłaty, itp. w bazie danych używanej również przez inne kraje (Szwecja, Belgia Luksemburg i Holandia).
Na przewóz na terenie jakich krajów ważna jest opłata?
Wniesiona opłata jest obowiązująca dla przewozów na terytorium Danii, Szwecji, Belgii, Luksemburga i Holandii.

Co się stanie, jeżeli zapomnimy wnieść opłatę?


Sprawdzane jest, czy kierowcy samochodów ciężarowych wnieśli odpowiednią opłatę.
Jeżeli kierowca samochodu ciężarowego nie wniósł odpowiedniej opłaty, może być ukarany mandatem. Policja może zatrzymać samochód ciężarowy do czasu uregulowania opłaty drogowej, mandatu i kosztów, chyba że wniesione zostanie zabezpieczenie na poczet spłacenia należności.
Zwrot niewykorzystanych opłat
W przypadku zagranicznych samochodów ciężarowych opłata może może być zwrócona pod warunkiem, że termin wykorzystania wniesionej opłaty nie minął.
Zwracana jest opłata za pełne miesiące okresu, przez jaki nie została ona wykorzystana, pomniejszona o kwotę 188 dkk (25 Euro).
Wnioski o zwrot opłat należy kierować na adres Ages GmbH Merowingerplatz 1, 40225 Duesseldorf, Niemcy.
Dodatkowe informacje


 1. Dodatkowe informacje

Jeżeli potrzebne będą dalsze informacje dotyczące opłat drogowych, prosimy o kontakt:


Skattecenter Hjoerring

Parallejvej 11


DK – 9800 Hjoerring
Tel: +45 72 22 18 18

faks: +45 72 22 19 19©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna