Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (PK) II edycja konkursuPobieranie 0,6 Mb.
Strona5/5
Data24.02.2019
Rozmiar0,6 Mb.
1   2   3   4   5

Wydatki niekwalifikowalne

Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, wydatkami niekwalifikowalnymi w przypadku PK są: 1. składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

 2. zakup sprzętu i wyposażenia (poza dofinansowaniem w formie leasingu);

 3. koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach realizacji projektu,

 4. koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd;

 5. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;

 6. wydatki nieudokumentowane;

 7. wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu.  1. Kwalifikowalność podatku VAT

Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem kwalifikowalnym, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia. W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności umożliwiające Wnioskodawcy odzyskanie tego podatku, Wnioskodawca - Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu odzyskanej kwoty, zgodnie oświadczeniem o kwalifikowalności VAT, stanowiącym załącznik nr 3 do wniosku o płatność. 1. Regulamin konkursu
  1. Wymagania dotyczące przygotowania oferty

Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o wsparcie jest złożenie Oferty w formacie określonym w załączniku nr 1 do niniejszych Wytycznych.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przygotowania Oferty ściśle według poniższych wskazówek:


 1. oferta musi być złożona w terminie;

 2. oferta musi być sporządzona w formie wydruku komputerowego w języku polskim;

 3. oferta musi być przedłożona w 3 papierowych egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD);

 4. oferta musi być przygotowana na obowiązującym formularzu być kompletna tj. zawierać wszystkie strony, muszą być wypełnione wszystkie pola w ofercie. Jeżeli którykolwiek punkt nie dotyczy Wnioskodawcy, należy wpisać „nie dotyczy”;

 5. oferta oraz załączniki muszą być parafowane na każdej ze stron, oferta musi być podpisana przez osobę /osoby uprawnioną/uprawnione oraz opatrzona pieczęcią Wnioskodawcy;

 6. oferta musi zawierać wszystkie załączniki wymienione w pkt. 61.- 6.5 Tabeli oceny formalnej oferty

 7. budżet projektu nie może przekraczać wartości określonych w pkt. 5.6 Wytycznych konkursowych.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1. budżet projektu przedstawiony zgodnie ze wzorem (załącznik nr 1 do oferty);

 2. życiorysy zawodowe konsultantów przewidzianych do świadczenia usług informacyjnych PK przygotowane zgodnie ze wzorem (załącznik nr 2 do oferty);

 3. kopia dokumentu rejestrowego Wnioskodawcy (załącznik nr 4 do oferty);

 4. plan promocji regionalnej sieci PK - dotyczy RPK (załącznik nr 5 do oferty).

 5. kopie certyfikatów konsultantów PK (załącznik nr 3 do oferty).

Wszystkie wymienione dokumenty należy składać w oryginale i 2 kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji beneficjenta. Dokumenty rejestrowe Wnioskodawcy, kopie certyfikatów konsultantów oraz życiorysy konsultantów należy złożyć w 3 kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną. Potwierdzenie za zgodność oznacza opatrzenie klauzulą „potwierdzam zgodność z oryginałem od str.... do str....” oraz datę i podpis osoby uprawnionej.  1. Procedura składania ofert

Przez złożenie Oferty Wnioskodawca akceptuje w całości wszystkie warunki zawarte


w niniejszych Wytycznych oraz załącznikach jako wyłączną podstawę do wyboru ofert i podpisania umowy.
Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją konkursową obejmującą:


 1. Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego;

 2. Formularz oferty na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego wraz z załącznikami,

 3. Wzór umowy o udzielenie wsparcia na prowadzenie Regionalnego Punktu Konsultacyjnego/Lokalnego Punktu Konsultacyjnego;

 4. Procedurę świadczenia usługi informacyjnej PK;

 5. Procedurę akceptacji konsultantów świadczących bezpłatne usługi informacyjne w Punkcie Konsultacyjnym i przestrzegania wszystkich instrukcji i formularzy.

Wszystkie egzemplarze złożonej Oferty powinny być identyczne. Kompletne oferty Wnioskodawcy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, Kancelaria

00-834 Warszawa

Składanie ofert do dnia 9 lutego 2009 r. możliwe jest w godzinach od 8.00 do 16.30.

Oferty muszą być dostarczone w zamkniętych kopertach, listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście. Na kopercie należy podać pełną nazwę Wnioskodawcy, jego adres oraz adnotację:

Oferta na konkurs: wybór Punktów Konsultacyjnych, II edycja”


Oferty przesłane w inny sposób (np. telefaksem, mailem) nie będą rozpatrywane.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi rejestr wpływu Ofert na prowadzenie PK, oznaczając datę i godzinę wpływu wniosków do Agencji oraz nadając im kolejne numery rejestracyjne. Za datę dostarczenia wniosku przyjmuje się datę faktycznego wpływu wniosku do Agencji, tj. datę rejestracji dokumentów w kancelarii Agencji.


Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na Wnioskodawcy
i żadne wyjaśnienia związane z opóźnieniem nie będą brane pod uwagę.
Termin składania ofert upływa 10 lutego 2009 r. o godz. 16.00. Oferty, które zostaną dostarczone po upływie tego terminu, niezależnie od daty stempla pocztowego, zostaną odrzucone.

  1. Informacje dodatkowe

Wyjaśnienia będą udzielane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na pisemne zapytanie Wnioskodawców. Zapytania można przesłać na adres wskazany w pkt.7.2 Wytycznych, z dopiskiem „Konkurs na wybór PK, II edycja”, pocztą elektroniczną na adres realizacjapk@parp.gov.pl lub faksem na nr 022 432 86 20.

Pytania dotyczące Konkursu i niniejszych Wytycznych można zgłaszać nie później niż 5 dni roboczych przed ostateczną datą składania ofert. Odpowiedzi na pytania będą publikowane na bieżąco na stronie www.parp.gov.pl najpóźniej na 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.

  1. Procedura wyboru ofert – ocena

Oceny ofert w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zarówno ocena złożonych ofert, jak i tworzona w jej wyniku lista rankingowa ocenionych ofert dokonywana będzie w obrębie danego województwa z zastosowaniem Tabeli oceny formalnej oferty oraz tabeli oceny merytorycznej oferty.

  1. Ocena formalna

W pierwszej kolejności Komisja Konkursowa dokona weryfikacji złożonych ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych. Ocena formalna ofert będzie przeprowadzona w oparciu o kryteria zawarte w poniższej tabeli oceny formalnej:Tabela oceny formalnej oferty

I. Poprawność wypełnienia oferty:

Tak

Nie

Punkt formularza oferty, wytycznych

1

Oferta złożona w terminiepkt. 7.2. wytycznych

2

Oferta jest sporządzona w formie wydruku komputerowego w języku polskimpkt. 7.1 wytycznych

3

Oferta jest przedłożona w 3 papierowych egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD))pkt. 7.1 wytycznych

4

Oferta jest przygotowana na obowiązującym formularzu i jest kompletna (zawiera wszystkie strony, wypełniono wszystkie pola w ofercie)pkt. 7.1 wytycznych + formularz oferty

5

Oferta oraz załączniki są parafowane na każdej ze stron, oferta jest podpisana przez osobę /osoby uprawnioną/ uprawnione oraz opatrzona pieczęcią Wnioskodawcy na ostatniej stronie.pkt. 7.1 wytycznych

6

Oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki:

-

-

pkt. 7.1 wytycznych

6.1

Budżet projektu zgodnie ze wzorempkt. 7.1 wytycznych+

wzór budżetu6.2

Życiorysy zawodowe konsultantów zgodnie ze wzorempkt. 7.1 wytycznych+ wzór wytycznych

6.3

Kopia dokumentu rejestrowego Wnioskodawcypkt. 7.1 wytycznych

6.4

Plan Promocji regionalnej sieci PK (dotyczy RPK)pkt. 7.1 wytycznych

6.5

Kopie certyfikatów konsultantów PK(jeśli dotyczy)pkt. 7.1 wytycznych

II. Zgodność oferty z wymaganiami, które musi spełnić Wnioskodawca:

Tak

Nie

Punkt formularza oferty, wytycznych

1

Wnioskodawca jest zarejestrowany w KSU w zakresie usług informacyjnychRejestr KSU pkt.1.14 oferty

2

Wnioskodawca świadczy usługi informacyjne dla MŚP oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji tych usługpkt 2.1 i 3.1 oferty

3

Konsultanci zgłoszeni w ofercie (maksymalnie 5 osób min 2 osoby lista podstawowa, maksimum 2 osoby lista rezerwowa) posiadają wpis do rejestru KSU w zakresie usług informacyjnychRejestr KSU

4

Konsultanci (maksymalnie 5 osób min 2 osoby lista podstawowa, maksimum 2 osoby lista rezerwowa) posiadają co najmniej roczne doświadczenie w realizacji usług dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i podmiotów podejmujących działalność gospodarczą w zakresie administracyjno-prawnych aspektów rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, dostępnych programów pomocy publicznej oraz innych źródeł finansowania działalności gospodarczej, zasad i warunków ubiegania się o pomoc publiczną w co najmniej z dwóch z ww. obszarów.Życiorysy konsultantów


5

Wnioskodawca oświadcza, że w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, zatrudni zaakceptowanych konsultantów na podstawie umowy o pracę na minimum 0,5 etatu każdy.Oświadczenie wnioskodawcy

6

Wnioskodawca oświadcza, że w okresie realizacji projektu na prowadzenie PK, konsultanci nie będą realizowali działań, w których zachodzi prawdopodobieństwo wykorzystania w celach komercyjnych wiedzy zdobytej podczas pracy w charakterze konsultanta PK i/lub uprzywilejowania jednych podmiotów względem innych funkcjonujących na rynkuOświadczenie wnioskodawcy

7

Wnioskodawca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia usług informacyjnych PK dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.Oświadczenie wnioskodawcy

8

Wnioskodawca zobowiązuje się do nieprowadzenia w okresie realizacji projektu działalności gospodarczej w zakresie usług informacyjnych PKOświadczenie wnioskodawcy

9

Wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystania w okresie realizacji projektu nowych środków trwałych w ramach leasingu wyłącznie w celach związanych z realizacją projektuOświadczenie wnioskodawcy

10

Wnioskodawca zobowiązuje się do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektuOświadczenie wnioskodawcy

11

Podany w ofercie w ramach II edycji konkursu wskaźnik liczby niepowtarzających się klientów jest na poziomie co najmniej minimalnym dla projektu tj.: 93 klientów w ujęciu kwartalnym/około 865 klientów w całym projekciepkt 7.3

oferty


12

Wnioskodawca zobowiązuje się do dbałości o podnoszenie kompetencji konsultantówOświadczenie wnioskodawcy

13

Wnioskodawca dysponuje zespołem co najmniej 2 konsultantów nie powtarzających się w innej z lokalizacji PK, zatrudnionych lub współpracujących z Wnioskodawcą w momencie składania wnioskupkt 5.1, 5.2 oferty

14

Wnioskodawca deklaruje niezbędny do należytej realizacji projektu

potencjał techniczny określony w pkt.3.1 Wytycznych

pkt. 2.3

oferty


15

Wnioskodawca deklaruje niezbędny do należytej realizacji projektu potencjał ekonomiczny określony w pkt.3.1 WytycznychOświadczenie wnioskodawcy

16

Wnioskodawca gwarantuje warunki do świadczenia usług informacyjnych w sposób ciągły (czyli PK będzie dostępny dla klientów minimum 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie)pkt 2.1, 4.7 oferty

17

Wnioskodawca gwarantuje warunki zapewniające świadczenie usług w wydzielonym pomieszczeniu przeznaczonym do prowadzenia indywidualnych spotkań z klientamipkt 2.3 oferty

18

Oferta Wnioskodawcy dotyczy prowadzenia PK w maksymalnie 3 lokalizacjach w wyniku rozstrzygnięcia I i II edycji konkursu łącznie.pkt IV oferty

19

Konsultanci zgłoszeni w ofercie (maksymalnie 5 osób min 2 osoby lista podstawowa, maksimum 2 osoby lista rezerwowa) nie pełnią funkcji zarządczych w organizacjiCV Konsultanta + odpis KRS

20

Budżet projektu nie przekracza określonej w zasadach konkursu maksymalnej wysokości (odpowiednio dla RPK i LPK, z uwzględnieniem lub bez wydatków na dyżury)pkt. 5.6 wytycznych

21

Wynagrodzenie osób prowadzących PK (konsultanta i osoby koordynującej regionalną sieć w przypadku RPK) nie jest niższe niż 60 % „Wydatków ogółem” pkt. III. 1 Formularza budżetu projektupkt. 5.6 wytycznych

22

Wydatki przewidziane w ramach cross-financingu nie przekraczają 10% „Wydatków ogółem” pkt. III. 2.13 - 2.14 Formularza budżetu projektupkt. 5.6 wytycznych

23

Koszty administracyjne lub bieżącego zarządu nie przekraczają 10% „Wydatków ogółem” pkt. III. 2.12 Formularza budżetu projektupkt. 5.6 wytycznych

24

Wnioskodawca zobowiązuje się do współpracy z RPK oraz innymi PK w obrębie danego województwa.Oświadczenie

Wnioskodawcy będą proszeni o uzupełnienie oferty w przypadku następujących braków: • braku załączników: budżetu projektu (pkt 6.1 Tabeli oceny formalnej oferty), życiorysów zawodowych konsultantów (pkt 6.2 Tabeli oceny formalnej oferty), dokumentu rejestrowego Wnioskodawcy (pkt 6.3 Tabeli oceny formalnej oferty), Planu promocji regionalnej sieci PK (pkt 6.4 Tabeli oceny formalnej oferty);

Kopii certyfikatów konsultantów (pkt 6.5 Tabeli oceny formalnej oferty),

 • braku wymaganej liczby egzemplarzy oferty (pkt 3 Tabeli oceny formalnej oferty);

 • braku parafy lub podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy w ofercie lub załącznikach do oferty wymienionych w 7.1 niniejszych Wytycznych (pkt 5 Tabeli oceny formalnej oferty);

 • w przypadku kopii dokumentów - braku potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji lub niezgodna z formułą potwierdzenia za zgodności określoną w pkt. 7.1. wytycznych

W przypadku wyżej wymienionych uchybień w dokumentacji, oferenci są zobowiązani dostarczyć do Agencji wymagane uzupełnienia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania. Prośby o uzupełnienie będą wysłane faksem, a odpowiedzi ze strony Wnioskodawcy mogą być dostarczone pocztą, pocztą kurierską lub osobiście. W przypadku niedotrzymania terminu uzupełnienia oferty nie będą rozpatrywane. Wnioskodawcy niezwłocznie muszą potwierdzić fakt otrzymania wezwania z prośbą o uzupełnienie, za pomocą odesłanego faksem potwierdzenia, dołączonego do wezwania.


Oferta musi spełniać wszystkie kryteria wymienione w tabeli oceny formalnej. Oferty, które po przesłaniu uzupełnień nie będą spełniały poniższych kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej i nie podlegają ocenie merytorycznej.
Wnioskodawca nie ma możliwości uzupełnienia Oferty, gdy:


 1. nie została złożona w terminie (pkt 1 Tabeli oceny formalnej oferty);

 2. została złożona niezgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Wytycznych (pkt 4 Tabeli oceny formalnej oferty);

 3. nie została złożona w formie drukowanej lub nie została sporządzona w języku polskim (pkt 2 Tabeli oceny formalnej oferty);

 4. została złożona do Agencji w inny sposób niż w zamkniętej kopercie, listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście (pkt 7.2 wtycznych)

W przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę wymagań określonych w pkt. II Tabeli oceny formalnej, oferta zostaje odrzucona.
  1. Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna Ofert będzie przeprowadzona w oparciu o kryteria zawarte w poniższej tabeli oceny merytorycznej. Kryteria merytoryczne oceniane są w skali od 0 do 100 pkt. za wyjątkiem sytuacji, gdy oferta jest złożona przez Wnioskodawcę, który prowadzi aktualnie dyżur w lokalizacji preferowanej przez PARP (zgodnie z wykazem lokalizacji premiowanych dodatkowymi punktami, wymienionym w pkt 2.2 niniejszych wytycznych), łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 105 pkt.Tabela oceny merytorycznej oferty


Maksymalna liczba punktów


Dokument zawierający opis kryterium

Liczba punktów


Lokalizacja nr 1

Lokalizacja nr 2

1. Uzasadnienie projektu 0-20 pkt.

1.1 Koncepcja funkcjonowania PK

system organizacji PK, dostępność dla klientów, zasoby techniczne Wnioskodawcy przeznaczone do realizacji projektu, współpraca lokalna
0-5 pkt.

pkt. 4.8 oferty

Opis systemu organizacji PK w instytucji wnioskodawcy z uwzględnieniem pozostałych projektów realizowanych przez wnioskodawcę. Ocenie podlegać będzie sposób zarządzania projektem, organizacji PK, zaangażowania zespołu kadrowego Wnioskodawcy w projekt PK wobec pozostałych projektów realizowanych aktualnie przez Wnioskodawcę, opis stosowanych procedur w kontekście osiągnięcia celów projektu PK.

0-3

Zasoby lokalowe i techniczne, w tym wyposażenie i sprzęt Wnioskodawcy przeznaczone do realizacji projektu.

0-1

Współpraca z lokalnymi organami władzy samorządowej, a także system współpracy z organizacjami oferującymi zewnętrzne źródła finansowania dla działalności gospodarczej typu NFOŚ, banki, fundusze pożyczkowe, poręczeniowe itp.

0-1
Liczba przyznanych punktów

Maksymalna liczba punktów


Dokument zawierający opis kryterium


Liczba punktów

Lokalizacja nr 1

Lokalizacja nr 2

1.2 Lokalizacja Punktu Konsultacyjnego

0-15(20*)

pkt. 4.1 ofertyZgodna z preferowanymi przez PARP lokalizacjami

Poza preferowanymi przez PARP lokalizacjami

Lokalizacja PK


15

0
Zgodnie z tabelą zawierającą preferowane lokalizacje i pkt 4.1 ofertyalbo lokalizacja PK tożsama z lokalizacją aktualnie prowadzonego dyżuru przez Wnioskodawcę

20

0
Zgodnie z tabelą zawierającą preferowane lokalizacje i pkt 4.1 oferty


Liczba przyznanych punktów
1.3 Uzasadnienie wydatków

0-10

pkt. 4.11 oferty, zał. nr 1 do oferty- Budżet projektu2. Planowana liczba klientów - wskaźniki projektu 15 pkt.

2.1 Jeżeli średnia kwartalna planowana liczba klientów niepowtarzających się w trakcie realizacji projektu jest wyższa od minimalnego wskaźnika określonego przez PARP (tj.93 klientów w kwartale) wówczas liczba punktów zostanie przyznana zgodnie z poniżej przyjętymi przedziałami:


5

pkt. 7.3 oferty

Liczba klientów w kwartale

94 - 110

111 - 126

Powyżej 127

Liczba przyznanych punktów

1

3

5
Maksymalna liczba punktów

Dokument zawierający opis kryterium

Liczba punktów

Lokalizacja nr 1

Lokalizacja nr 2

2.2 Efektywność kosztowa w aspekcie jednostkowego kosztu obsłużenia jednego klienta. Najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta zawierająca najniższy koszt jednostkowy obsłużenia klienta, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów = oferta o najniższym koszcie jednostkowym obsłużenia klienta x 10 / koszt jednostkowy obsłużenia klienta oferty ocenianej.

Przy czym ocena efektywności kosztowej wg powyższego wzoru będzie się odbywać dla ofert złożonych w obrębie każdego województwa oddzielnie. Oceny punktowe zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


10

pkt. 7.5 oferty

3. Kwalifikacje konsultantów 0-30 pkt.

3.1 Dłuższe niż roczne doświadczenie zawodowe w realizacji usług informacyjnych lub doradczych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i osób podejmujących działalność gospodarczą w zakresie administracyjno-prawnych aspektów rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, dostępnych programów pomocy publicznej oraz innych źródeł finansowania działalności gospodarczej, zasad i warunków ubiegania się o pomoc publiczną, co najmniej dwa z wymienionych obszarów;

Punkty dla każdego z konsultantów z listy podstawowej (max. 3 osoby) będą liczone oddzielnie, zgodnie z poniższą tabelą.18

pkt.5.1 oferty CV zgłoszonych

konsultantów,rejestr KSU.Doświadczenie zawodowe

Dłuższe niż roczne

Dłuższe niż dwuletnie

Dłuższe niż trzy letnie

Liczba przyznanych punktów dla każdej osoby z listy podstawowej

2

3

6

3.2 Konsultanci z listy podstawowej i rezerwowej, którzy uzyskali „Certyfikat Konsultanta PK” potwierdzający dobre wyniki i frekwencję w testach kompetencji oraz doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz MSP albo posiadają doświadczenie pracy w PK w ciągu ostatnich 2 lat przez co najmniej 6 miesięcy.

9

Rejestr KSU, Certyfikat, CV konsultantaLiczba Konsultantów posiadających „Certyfikat Konsultanta PK” albo doświadczenie pracy w PK w roli konsultanta w ciągu ostatnich 2 lat przez co najmniej 6 miesięcy.

1 Konsultant

2 Konsultantów

3 Konsultantów

Liczba przyznanych punktów

1

4

9
Maksymalna liczba punktów

Dokument zawierający opis kryterium

Liczba punktów

Lokalizacja nr 1

Lokalizacja nr 2

3.3 Dysponowanie przez Wnioskodawcę zespołem pracowników, zarejestrowanymi w KSU zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w § 6 ust.4 , zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub wykonującymi czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej, poza zgłoszonymi w ofercie konsultantami niewymienionymi w pkt 5.1 i 5.2 oferty.

5

pkt. 2.2 ofertyWielkość zespołu

1-2 osoby

3-4 osoby

5-6 osób

7-8 osób

9
i więcej osób

Liczba przyznanych punktów

1

2

3

4

5

4. Współpraca i doświadczenie 0-13

4.1 Doświadczenie Wnioskodawcy w dotychczasowej realizacji projektu PK (2005-2008) – bazując na średniej w kwartale liczbie klientów niepowtarzających się w skali całego projektu.

* minimalny poziom wskaźnika wynosił 60 klientów kwartalnie, przyjęto założenie, że połowa klientów to klienci niepowtarzający się.5

pkt 3.1 oferty

Liczba klientów

1-30*

31-40

41-50

51-60

61-70

>70

Liczba przyznanych punktów

0

1

2

3

4

5

4.2 Współpraca Wnioskodawcy z innymi instytucjami otoczenia biznesu – wspólnie (co najmniej dwóch partnerów) realizowane w ciągu ostatnich 3 lat projekty finansowane albo współfinansowane ze środków publicznych (jako zakończone lub co najmniej w połowie okresu realizacji).


5

pkt. 3.4


ofertyLiczba projektów

1-3 projekty

4-6 projektów

powyżej 6 projektów

Liczba przyznanych punktów

2

3

5
Maksymalna liczba punktów

Dokument zawierający opis kryterium

Liczba punktów

Lokalizacja nr 1

Lokalizacja nr 2

4.2.1 w tym liczba projektów, w realizację których zaangażowanych było więcej niż dwóch partnerów.


3

pkt.3.4 oferty

Liczba projektów

1 projekt

2-3 projekty

więcej niż 3 projekty

Liczba przyznanych punktów

1

2

3

5. Kryterium techniczno – organizacyjne projektu 15 pkt.

5.1 Zapewnienie stosowania odpowiednich procedur świadczenia usług informacyjnych drogą telefoniczną.

5

pkt 6.1, 6.2 ofertyJeżeli opis sposobu świadczenia usług obejmuje co najmniej etapy wskazane w Procedurze świadczenia usługi informacyjnej PK, a także Wnioskodawca deklaruje posiadanie odpowiedniego sprzętu w chwili składnia oferty lub co najmniej w chwili podpisania umowy, który umożliwia rejestrację usług zgodnie z Procedurą świadczenia usługi informacyjnej PK oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, liczba przyznanych punktów wynosi 5.

5 pkt.

Jeżeli opis sposobu świadczenia usług nie obejmuje etapów wskazanych jako minimalne w Procedurze świadczenia usługi informacyjnej PK oraz Wnioskodawca nie deklaruje posiadania odpowiedniego sprzętu w chwili składnia oferty lub co najmniej w chwili podpisania umowy, który umożliwia rejestrację usług zgodnie z Procedurą świadczenia usługi informacyjnej PK oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych liczba przyznanych punktów wynosi 0.

0 pkt.

5.2 Zapewnienie stosowania odpowiednich procedur świadczenia usług informacyjnych drogą elektroniczną.


5

pkt. 6.3, 6.4 oferty


Jeżeli opis sposobu świadczenia usługi obejmuje co najmniej etapy wskazane w Procedurze świadczenia usługi informacyjnej PK, a także Wnioskodawca deklaruje posiadanie odpowiedniego sprzętu w chwili składnia oferty lub co najmniej w chwili podpisania umowy, który umożliwia rejestrację usług zgodnie z Procedurą świadczenia usługi informacyjnej PK oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych liczba przyznanych punktów wynosi 5.

5 pkt.

Jeżeli opis sposobu świadczenia usługi nie obejmuje etapów wskazanych jako minimalne w Procedurze świadczenia usługi informacyjnej PK oraz Wnioskodawca nie deklaruje posiadania odpowiedniego sprzętu w chwili składnia oferty lub co najmniej w chwili podpisania umowy, który umożliwia rejestrację usług zgodnie z Procedurą świadczenia usługi informacyjnej PK oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, liczba przyznanych punktów wynosi 0.

0 pkt.

5.3 Przystosowanie lokalizacji PK do świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych


0-2

pkt 6.5, 6.6 ofertyDostosowanie lokalu PK (w którym świadczone są usługi informacyjne według kryteriów określonych w Rozporządzeniu KSU) w zakresie zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne (w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich). Jeżeli powierzchnia PK jest dostosowana oferta otrzymuje 2 pkt, jeżeli nie jest dostosowana 0 pkt.


Suma punktów

100 pkt.

 • Ocena obejmująca kryteria w pkt.3.3,4.1,4.2,4.2.1 (zaciemnione pola) dotyczy oceny spełniania kryteriów przez Wnioskodawcę, dlatego ocena członka oceniającego w tych punktach powinna być taka sama dla zgłoszonych w ofercie lokalizacji.

 • W pkt 3.1 oceniający powinien wskazać ile punktów przydzielił konkretnym, ocenianym konsultantom.

* W pkt. 1.2 „Lokalizacja Punktu Konsultacyjnego” 20 pkt może uzyskać jedynie oferta Wnioskodawcy, który prowadzi aktualnie dyżur w lokalizacji preferowanej przez PARP, łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 105 pkt.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po dokonaniu oceny złożonych wniosków, sporządza listę rankingową wniosków. Lista ta podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Agencji. Agencja pisemnie informuje każdy z podmiotów ubiegających się o wsparcie o wynikach oceny złożonego przez niego wniosku. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny złożonego przez Wnioskodawcę wniosku, podmiot ubiegający się o wsparcie może wystąpić do Agencji o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia. Wystąpienie o ponowne rozpatrzenie wniosku powinno zawierać zarzuty wobec prawidłowości przeprowadzonej oceny. Agencja ponownie rozpatruje wniosek w terminie miesiąca od dnia złożenia przez podmiot ubiegający się o wsparcie wystąpienia o ponowne rozpatrzenie wniosku. Agencja ponownie rozpatrując wniosek jest związana zakresem zarzutów zgłoszonych przez wnioskodawcę. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wystąpienia Agencja dokonuje niezwłocznie odpowiedniej korekty listy rankingowej. Agencja pisemnie informuje każdy z podmiotów ubiegających się o wsparcie o wyniku konkursu. Wynik konkursu podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Agencji.

Lista rankingowa wyników ocenionych ofert sporządzona zostanie oddzielenie dla każdego województwa. O zakwalifikowaniu ofert do udzielenia wsparcia na prowadzenie PK decydować będzie uzyskana przez Wnioskodawcę pozycja na liście rankingowej wyników, maksymalny limit lokalizacji określony dla danego województwa oraz maksymalna liczba PK dla miasta wojewódzkiego i powiatu, zgodnie z wykazem lokalizacji premiowanych dodatkowymi punktami zawartej w pkt 2.2 niniejszych wytycznych. Poziom wskaźnika/klienta PK podany w ofercie będzie brany pod uwagę w trakcie oceny ofert (pkt. 2.1 Tabeli oceny merytorycznej oferty). Jeżeli Beneficjent na etapie realizacji projektu nie osiągnie deklarowanych w ofercie wskaźników/klientów PK projektu, Agencja ma prawo rozwiązać umowę. 1. Zawarcie umowy

W przypadku gdy Oferta wnioskodawcy zostanie wybrana do realizacji, zawierana jest umowa o udzielenie wsparcia. Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy następujących dokumentów: 1. zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z tytułu należności publicznoprawnych wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy;

 2. kopii umów o pracę potwierdzonych za zgodność z oryginałem zawartych z konsultantami PK na minimum 0,5 etatu;

 3. kopii oświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem deklarujących, że od momentu podpisania umowy wparcia na prowadzenie PK, konsultanci nie będą realizowali działań, w których zachodzi prawdopodobieństwo wykorzystania w celach komercyjnych wiedzy zdobytej podczas pracy w charakterze konsultanta PK (wykluczenia przedmiotowe) i/lub uprzywilejowania jednych podmiotów względem innych funkcjonujących na rynku (wykluczenia podmiotowe).

Ponadto Wnioskodawca w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, które ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Niedoręczenie do Agencji podpisanej przez Beneficjenta umowy w terminie 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia Beneficjentowi, uznaje się, iż Beneficjent rezygnuje z jej zawarcia.


Podstawą przekazania wsparcia jest umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem a Agencją. Maksymalna kwota wsparcia oraz termin ponoszenia wydatków w ramach zadań przewidzianych w projekcie określone zostaną w umowie. Kwota dofinansowania ustalana jest na podstawie budżetu projektu, który stanowi jedynie preliminarz wydatków, jest więc kwotą szacunkową i jej ostateczna wysokość zostanie ustalona po zakończeniu realizacji umowy oraz zaakceptowaniu wymaganych sprawozdań. Ostateczna kwota może być niższa lub równa kwocie przyznanej na podstawie złożonego wniosku. Przewidziane w budżecie projektu kategorie wydatków muszą być uzasadnione potrzebą ich poniesienia w projekcie oraz uwzględniać zalecenia instrukcji dot. wydatkowania budżetu oraz przygotowania sprawozdań, która zostanie przedstawiona Beneficjentowi przez PARP.
W celu potwierdzenia prawdziwości danych przedstawionych w Ofercie, Beneficjent jest zobowiązany do przejścia audytu weryfikującego standardy KSU potwierdzającego spełnienie wymagań zawartych w niniejszych Wytycznych w terminie określonym przez Agencję. Audyt będzie realizowany przez wykonawcę zewnętrznego wybranego przez PARP w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


 1. Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

Przepisy Rozporządzenia PO KL wprowadzają wymóg, aby Beneficjent w realizacji projektu utrzymywał odrębną ewidencję księgową.

Posiadany przez Beneficjenta wsparcia system finansowo-księgowy na prowadzenie PK powinien pozwalać uzyskać z ewidencji księgowej zestawienie (raport) w podziale na zadania zawierające co najmniej następujące dane:


 • zewnętrzny numer faktury VAT lub innego dokumentu związanego z wydatkami,

 • wewnętrzny (systemowy) numer dokumentu księgowego (ewidencyjny nr notowany przez operatorów na źródłowych dokumentach w celu identyfikacji zasobów komputerowych z archiwum źródłowych dokumentów),

 • datę wystawienia dokumentu księgowego,

 • datę zapłaty,

 • określenie nazwy zakupionego towaru / usługi,

 • kwotę wydatków kwalifikowalnych (w tym wydatki brutto, netto i VAT kwalifikowany),

 • informację na temat poniesienia wydatków w ramach cross-financingu.

Zestawienia powinny być prowadzone w arkuszu kalkulacyjnym potwierdzającym poniesione wydatki ze wskazaniem numeru projektu, miesiąca i roku.

 1. Rozliczanie projektu i sprawozdawczość
  1. Sprawozdawczość

Projekt będzie rozliczany na podstawie kwartalnych sprawozdań z prowadzenia PK


i sprawozdania końcowego. Rozliczanie projektu będzie dokonywane oddzielnie dla każdej lokalizacji PK.
W terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia okresu sprawozdawczego Beneficjent zobowiązany będzie przygotować dokumentację projektu w celu przeprowadzenia audytu finansowego sprawdzającego poprawność ponoszenia i dokumentowania wydatków. W terminie kolejnych 14 dni kalendarzowych audytor przeprowadzi ww. audyt w siedzibie Beneficjenta.
Ocenie audytora podlegać będą w szczególności:

 • działania faktycznie zrealizowane w odniesieniu do działań zaplanowanych
  w umowie,

 • zasadność poniesionych wydatków, ich kwalifikowalność i sposób ich dokumentowania, dokumentacja dotycząca całego projektu.

W wyniku przeprowadzonego audytu finansowego Beneficjent otrzyma w terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu kontroli certyfikat wydany przez audytora, potwierdzający prawidłowość ponoszenia wydatków wraz z zaakceptowaną listą wydatków kwalifikowalnych w projekcie, poniesionych w danym kwartale.


Podstawą rozliczenia umowy będzie uzyskanie pozytywnego wyniku audytu sprawdzającego prawidłowość ponoszenia i dokumentowania wydatków oraz akceptacja sprawozdania okresowego weryfikowanego przez Agencję. Do realizacji zadań audytu Agencja wybierze audytora w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Podstawą przekazania wsparcia na prowadzenie PK będzie zweryfikowane sprawozdanie okresowe z poniesionych przez Beneficjenta wydatków oraz osiągnięcie zadeklarowanego w ofercie wskaźnika liczby klientów PK Ponoszone wydatki będą rozliczane z zachowaniem określonych w pkt. 5.6. Wytycznych limitów dla poszczególnych kategorii wydatków kwalifikowalnych.
Beneficjent będzie zobowiązany do zapewnienia audytorom pełnego dostępu do lokali,
w których realizowany jest projekt oraz dostępu do systemu komputerowego, a także do wszystkich dokumentów i plików komputerowych związanych z projektem. Podczas audytu Beneficjent zapewni obecność osób, które udzielą wyjaśnień na temat procedur, wydatków
i innych zagadnień związanych z realizacją projektu.
Wykonawca audytu zobowiązany będzie przesłać do Agencji ostateczny raport wraz z certyfikatem dotyczącym sprawozdania finansowego Beneficjenta również w terminie 7 dni kalendarzowych po przeprowadzeniu audytu.

  1. Terminy i tryb sprawozdawczości

W ramach projektu ustalone zostają następujące rodzaje sprawozdań: • sprawozdanie okresowe,

 • zbiorcze okresowe sprawozdanie podsumowujące działanie sieci PK (sporządzone przez RPK),

 • sprawozdanie końcowe.

Beneficjent zobowiązany będzie do złożenia w terminie 7 dni kalendarzowych od uzyskania certyfikatu z przeprowadzonego okresowego audytu sprawdzającego poprawność ponoszenia i dokumentowania wydatków, sprawozdania okresowego zawierającego: • wniosek Beneficjenta o płatność zawierający zarówno część finansową oraz merytoryczną realizacji umowy, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy,

 • zestawienie dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki (załącznik nr 1 do wniosku Beneficjenta o płatność),

 • ewidencję klientów i usług PK wraz ze szczegółową charakterystyką klientów (załącznik nr 2 do wniosku Beneficjenta o płatność),

 • oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 4 do wniosku Beneficjenta o płatność).

 • oświadczenie o sposobie rozliczania powierzchni lokalu PK

 • oświadczenie dotyczące amortyzacji sprzętu będącego w posiadaniu PK, że zakup sprzętu nie był wcześniej finansowany ze środków dotacji wspólnotowej lub dotacji krajowej wykorzystanej na współfinansowanie projektu finansowanego ze środków wspólnotowych.

Dokumentacja dotycząca świadczenia usług informacyjnych powinna znajdować się w prowadzonej przez Beneficjenta lokalizacji PK.

Zestawienia dokumentów księgowych, zestawienia dotyczące ewidencji klientów i usług PK oraz szczegółowa charakterystyka klientów będą generowane na podstawie systemu informatycznego o nazwie System Informatyczny do obsługi Krajowego Systemu Usług (SI KSU). System będzie wdrożony we wszystkich ośrodkach KSU prowadzących PK oraz


w lokalizacjach PK.
Struktura funkcjonalna SI KSU umożliwia zarządzanie danymi Punktów Konsultacyjnych. W systemie istnieje moduł umów o udzielenie wsparcia na prowadzenie PK oraz powiązane z nim moduły związane z rejestrem klientów PK, rejestrem usług PK, rejestrem konsultantów PK oraz panel dokumentów księgowych, adresowych, ankiet, testów kompetencji dla konsultantów itp. Beneficjent będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru klientów i usług w ramach projektu, sporządzania sprawozdania okresowego oraz generowania odpowiednich raportów w oparciu o ww. system SI KSU.
Beneficjent prowadzący Regionalny Punkt Konsultacyjny zobowiązany będzie złożyć dodatkowo do sprawozdania okresowego zbiorcze sprawozdanie okresowe podsumowujące działalność sieci PK na poziomie regionalnym oraz wnioski z przeprowadzonych wizyt monitorujących. Zbiorcze okresowe sprawozdanie podsumowujące realizację zadań sieci w regionie powinno w szczególności zawierać informacje na temat:


 1. skuteczności stosowanych zasad komunikacji oraz aktualizacji i przepływu informacji wewnątrz sieci PK,

 2. jakości koordynacji i zakresu współpracy z Lokalnymi PK oraz z Urzędem Marszałkowskim, w tym rodzaje wspólnych przedsięwzięć i spotkań,

 3. wyników realizacji monitoringu i kontroli realizacji projektu przez Regionalny PK,

 4. napotkanych trudności oraz wniosków i rekomendacji dla przyszłych działań
  w projekcie.

W terminie 20 dni kalendarzowych od zakończenia okresu realizacji działań objętych umową, Beneficjent zobowiązany będzie przedstawić sprawozdanie końcowe zawierające podsumowanie realizacji zadań, w tym:   1. zbiorczą informację na temat wykorzystania środków w ramach projektu oraz poziom osiągniętych wskaźników,
   1. podsumowanie realizacji projektu, napotkane trudności oraz wnioski i rekomendacje dla przyszłych działań w tym zakresie.

Dodatkowo kompletną dokumentację sprawozdawczą w formie elektronicznej należy przesłać e-mailem na adres: realizacjapk@parp.gov.pl.
Czytelne kopie wszystkich załączanych dokumentów sprawozdania okresowego muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta. Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały) muszą być prawidłowo opisane na odwrocie, tak aby widoczny był związek z projektem oraz wskazane zadanie w ramach którego wydatek został poniesiony oraz przechowywane w siedzibie Beneficjenta – instytucji prowadzącej PK.
W przypadku, gdy przesłane sprawozdanie okresowe, zbiorcze okresowe sprawozdanie podsumowujące lub sprawozdanie końcowe zawiera błędy lub jest niekompletne Agencja wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia dokumentów sprawozdawczych / złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 5 dni roboczych.
Beneficjent zobowiązany jest również do złożenia dodatkowych wyjaśnień w sytuacji, gdy
w ocenie Agencji wystąpiły rozbieżności w stosunku do oceny realizacji projektu na podstawie przeprowadzonego audytu zewnętrznego. W szczególności Agencja może wezwać Beneficjenta do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących projektu.
Za błędy w sprawozdaniu kwartalnym uznaje się w szczególności:

 • włączenie do rozliczenia wydatków niekwalifikowanych,

 • błędy arytmetyczne wpływające na kwotę wsparcia do wypłaty,

Wsparcie będzie wypłacone w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania sprawozdania okresowego, przy czym termin ten dotyczy każdej zaakceptowanej wersji sprawozdania okresowego.Harmonogram sprawozdawczości w projekcie PK:


Koniec okresu sprawozdawczego

Przygotowanie przez Beneficjenta dokumentacji do audytu

Przeprowadzenie audytu w siedzibie Beneficjenta

Dostarczenie certyfikatu do Beneficjenta i Agencji

Przesłanie przez Beneficjenta sprawozdania okresowego do Agencji

Weryfikacja sprawozdań kwartalnych w Agencji i wypłata wsparcia

7 dni kalendarz.

14 dni kalendarz.

7 dni kalendarz.

7 dni kalendarz.

30 dni kalendarz.

Przesłanie przez RPK zbiorczego okresowego sprawozdania podsumowującego realizację zadań sieci PK
Zgodnie z terminem przesłania sprawozdania okresowego do Agencji


  1. Obowiązki informowania o zmianach w realizacji projektu

Beneficjent zobowiązany jest informować Agencję o wszelkich zmianach w Projekcie. Wszelkie oświadczenia składane przez strony w związku z umową oraz w celu jej zmiany wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.


Nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu, zmiana:

 1. konsultantów świadczących usługi informacyjne w PK,

 2. danych teleadresowych lokalizacji PK,

 3. godzin otwarcia lokalizacji PK.

Zmiany te wymagają zgłoszenia w postaci wniosku o dokonanie zmian w terminie co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym wprowadzeniem ich w życie. Wprowadzenie zmian wymaga pisemnej zgody ze strony Agencji pod rygorem nieważności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie Beneficjent zobowiązany jest złożyć do Agencji pisemny wniosek o zaakceptowanie zmian wraz z przedstawieniem ich zakresu i uzasadnieniem.

Zmiany dotyczące budżetu projektu wymagają formy aneksu do umowy o udzielenie wsparcia. Zmiany w budżecie projektu dokonane powinny być zgodnie z zasadami konstruowania budżetu określonymi w pkt. 5.6. Wytycznych.

Zmiany dotyczące konsultantów świadczących usługi informacyjne będą dokonywane zgodnie z Procedurą akceptacji konsultantów świadczących bezpłatne usługi informacyjne


w Punkcie Konsultacyjnym.

Liczbowo określony w ofercie poziom wskaźnika klientów PK w poszczególnych okresach sprawozdawczych nie podlega zmniejszeniu.  1. Obowiązki informacyjne

 1. Beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o tym, że realizacja projektu została sfinansowana z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.Urz.UE L 371 z 27.12.2006, s.1).

 2. Beneficjent zobowiązany jest do stosowania zasad identyfikacji wizualnej projektu zawartych w „Wytycznych w zakresie informacji i promocji” zamieszczonych na stronie internetowej Agencji www.parp.gov.pl; www.efs.gov.pl, ww.funduszestrukturalne.gov.pl. Jednocześnie Beneficjent zobowiązany jest podczas realizacji projektu przestrzegać określonych w nich reguł informowania o Projekcie i oznaczenia projektu.

Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim: 1. oznaczenia budynków i pomieszczeń, w których prowadzony jest projekt zgodnie ze standardem wizualizacji określonym przez Agencję (wzór zostanie przekazany Beneficjentom maksymalnie w ciągu miesiąca od podpisania umowy);

 2. informowania uczestników projektu o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

 3. informowania instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie współfinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i osiągniętych rezultatach projektu.

Beneficjent zobowiązany jest do umieszczania obowiązujących logotypów oraz krótkiej informacji o źródle finansowania na:

- wszystkich materiałach promujących projekt,

- na dokumentach związanych z realizacją projektu,

- wyposażeniu finansowanym w ramach projektu.
Beneficjent zobowiązany jest do przesłania w wersji elektronicznej do Agencji projektów materiałów promocyjnych. Agencja akceptuje materiały promocyjne w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania prawidłowych dokumentów. Użycie materiałów promocyjnych niezaakceptowanych przez Agencję może skutkować uznaniem wydatków związanych z tymi materiałami za niekwalifikowalne. Tryb akceptacji materiałów promocyjnych dotyczy
w szczególności prowadzenia działań promocyjnych przez Regionalne PK.
Ponadto RPK zobowiązany jest do przygotowania Planu promocji regionalnej sieci PK, obejmującego działania promujące ideę dostępności dla osób zamierzających i prowadzących działalność gospodarczą oraz kompleksowość bezpłatnych usług informacyjnych w ramach wojewódzkiej sieci PK.
Przewidziane w planie działania promocyjne powinny być realizowane zgodnie
z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji” zamieszczonym na stronie internetowej Agencji www.parp.gov.pl; www.efs.gov.pl, www.funduszestrukturalne.gov.pl.
Plan promocji, jako dokument, stanowiący załącznik nr 6 do Oferty Wnioskodawcy aplikującego o udzielenie wsparcia na prowadzenie Regionalnego PK, powinien zawierać m.in.:


 • harmonogram realizacji działań promocyjnych obejmujący okres realizacji projektu,

 • formy działań promocyjnych dostosowane do specyfiki regionu,

 • uzasadnienie wyboru proponowanych działań w kontekście wpływu na liczbę klientów PK,

 • szczegółowy opis planowanych w ramach projektu działań promocyjnych.

Wartością dodaną zaplanowanych działań powinna być identyfikacja ogólnopolskiej sieci PK jako instytucji działających w ramach Krajowego Systemu Usług. 1. Monitoring i kontrola

Agencja ma prawo przeprowadzić wizyty monitorujące i kontrolne w dowolnym momencie realizacji projektu. Wizyty te mogą być prowadzone przez pracowników Agencji lub przez osoby i podmioty upoważnione przez Agencję, w tym Regionalny PK, który ma obowiązek


i uprawnienia do prowadzenia monitoringu i kontroli lokalnego PK na poziomie województwa.

Podmioty prowadzące PK mają obowiązek zapewnienia możliwości prowadzenia przez Agencję i RPK monitoringu obejmującego badania ankietowe, bezpośrednie wizyty przedstawicieli Agencji u klientów, którzy korzystali z usług informacyjnych świadczonych przez PK. W zakresie obowiązków jest również informowanie odbiorców usług


o prowadzonym przez Agencję monitoringu.
Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli dokonywanej przez Agencję oraz inne upoważnione przez Agencję lub uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
Kontrola prowadzona przez Agencję obejmuje wizytę monitoringową oraz kontrole
w siedzibie Beneficjenta. Celem wizyty monitoringowej jest weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego. Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej dotyczy sprawdzenia m.in.:

 • przestrzegania procedury świadczenia usług oraz prawidłowości realizacji umowy;

 • dokumentów potwierdzających zrealizowanie usług;

 • sposobu realizacji działań promocyjnych.

Natomiast zakres przedmiotowy kontroli obejmuje m.in. weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie, a w szczególności.: • sprawdzenie prawidłowości rozliczeń finansowych na podstawie reprezentatywnej próby oryginałów dokumentów księgowych;

 • sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10% beneficjentów ostatecznych
  w ramach danego projektu.

O terminie kontroli Beneficjent zostaje poinformowany pisemnie co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli, z wyjątkiem kontroli doraźnych, które mogą być przeprowadzone w uzasadnionych przypadkach bez pisemnego powiadomienia (np. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości) oraz wizyt monitoringowych, które będą prowadzone w miarę możliwości bez zapowiedzi.


Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od wezwania udostępnić przedstawicielom wskazanym przez Agencji oraz innym podmiotom
i osobom wskazanym przez Agencję do wglądu wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, w tym: dokumenty elektroniczne oraz oryginały dokumentów finansowo-księgowych.
W czasie realizacji umowy i przez okres co najmniej pięciu lat od dnia zakończenia realizacji zadań objętych umową Beneficjent ma obowiązek umożliwić swobodny dostęp do wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy przedstawicielom Agencji lub upoważnionym w tym celu osobom. Wymagane dokumenty, o ile jest to konieczne, będą kontrolowane
w miejscu ich przechowywania.
PK ma obowiązek udostępniania wszelkich informacji w zakresie realizacji zadań oraz przestrzegania zasad określonych w umowie, w tym w zakresie świadczenia bezpłatnych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

 1. Załączniki

 1. Formularz oferty na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego wraz z załącznikami:

 1. Wzór formularza budżetu projektu;

 2. Wzór CV konsultanta.

 1. Wzór umowy o udzielenie wsparcia na prowadzenie Lokalnego Punktu Konsultacyjnego,

 1. Wzór umowy o udzielenie wsparcia na prowadzenie Regionalnego Punktu Konsultacyjnego,

 2. Procedura świadczenia usługi informacyjnej PK,

 3. Procedura akceptacji konsultantów świadczących bezpłatne usługi informacyjne w Punkcie Konsultacyjnym.


| Strona1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna