Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (PK) II edycja konkursuPobieranie 0,6 Mb.
Strona4/5
Data24.02.2019
Rozmiar0,6 Mb.
1   2   3   4   5

Forma świadczenia usługi informacyjnej w PK

Zgodnie z przyjętymi zasadami usługa informacyjna PK powinna być świadczona w lokalizacji wskazanej w ofercie wnioskodawcy w trzech możliwych formach: usługi bezpośredniej, usługi świadczonej drogą telefoniczną lub elektroniczną. Dodatkowo dopuszcza się możliwość świadczenia usług informacyjnych w formie zaplanowanych w ofercie wnioskodawcy, maksymalnie czterech w miesiącu dyżurów konsultantów w lokalizacjach ustalonych z lokalnym środowiskiem, tj. siedzibie samorządów lokalnych lub siedzibie związków pracodawców oraz w instytucjach pod warunkiem zaakceptowania lokalizacji przez Agencję. Wnioskodawca wskaże w ofercie propozycje świadczenia dyżurów, z zastrzeżeniem możliwości negocjacji przez PARP, w konsultacji z RPK, miejsc pełnienia dyżurów, przed podpisaniem umowy na wsparcie PK, w celu uzgodnienia dyżurów w lokalizacjach preferowanych przez PARP. Podczas świadczenia dyżuru powinny zostać spełnione wymagania takie jak dla świadczenia usługi bezpośredniej, określone w rozporządzeniu KSU, przy czym dyżur powinien trwać minimum 4 godziny w ciągu dnia.

W ramach umowy na prowadzenie PK dopuszcza się także świadczenie usług informacyjnych poza siedzibą PK (w siedzibie klienta PK), przy czym w godzinach pracy PK minimum jeden konsultant musi być obecny przez cały czas w Punkcie Konsultacyjnym (8 godzin, przez 5 roboczych dni w tygodniu).
Możliwą formą świadczenia usługi informacyjnej PK jest udzielanie informacji przedsiębiorcom i osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą w formie seminariów. Zasadność organizacji seminariów uzależniona jest od zmiany przepisów prawnych regulujących zagadnienia objęte zakresem merytorycznym usługi PK. Realizacja przez Beneficjenta tej formy usługi może wystąpić jako wskazanie Agencji lub Beneficjenta realizującego umowę na prowadzenie PK. Każdorazowo musi być uzgadniana i akceptowana przez Agencję.
W przypadku stosowania innych niż bezpośrednia form świadczenia usług informacyjnych tj. drogą telefoniczną lub elektroniczną, wnioskodawca musi zapewnić spełnienie wymagań określonych w Procedurze świadczenia usługi informacyjnej PK.
Do świadczenia usług informacyjnych w każdej wyżej wymienionej formie Wnioskodawca deleguje konsultantów wymienionych w Ofercie na prowadzenie PK.
Liczba usług świadczonych drogą telefoniczną nie może być większa niż 10% wszystkich usług zrealizowanych przez PK w danym kwartale. Liczba usług świadczonych drogą elektroniczną nie może być większa niż 25% wszystkich usług zrealizowanych przez PK w danym kwartale.
Każda usługa powinna być ewidencjonowana w sposób określony w systemie informatycznym KSU, w module obsługa projektu PK, o którym mowa w Procedurze świadczenia usługi informacyjnej PK.

  1. Zakres zadań realizowanych przez Lokalne PK

Zadania Lokalnego PK polegają na świadczeniu usług informacyjnych zgodnie z zakresem określonym w pkt. 5.1 Wytycznych oraz na aktywnym uczestnictwie w regionalnej sieci PK, które obejmuje m.in.: 1. udział w spotkaniach regionalnej sieci PK;

 2. udział w sesjach informacyjnych organizowanych i prowadzonych przez Regionalne PK;

 3. zbieranie oraz przekazywanie do RPK informacji na temat potrzeb informacyjnych przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą;

 4. rozpowszechnianie materiałów informacyjnych przygotowanych przez Agencję lub RPK;

 5. poddawanie się monitoringowi realizowanych działań prowadzonemu przez RPK;

 6. udział w działaniach promocyjnych lub informacyjnych nt. oferty PK oraz całego projektu systemowego PK realizowanego przez PARP w ramach Podziałania 2.2.1 POKL.  1. Zakres zadań realizowanych przez Regionalne PK

Zadania Regionalnego PK działającego na poziomie województwa polegają na świadczeniu usług informacyjnych zgodnie z określonym w pkt 5.1 Wytycznych zakresem oraz na realizacji zadań wynikających z pełnionej przez RPK roli koordynatora regionalnej sieci PK.W zakresie zadań Regionalnego PK, jako koordynatora regionalnej sieci PK, jest wykonywanie następujących zadań:

 1. koordynacja współpracy prac w ramach sieci PK na obszarze województwa, w tym szczególnie:

  1. organizowanie i prowadzenie spotkań regionalnych sieci PK;

  2. organizowanie i prowadzenie sesji informacyjnych dla konsultantów PK;

  3. koordynowanie działań z zakresu analizy potrzeb informacyjnych przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą;

  4. zbieranie i aktualizowanie informacji na temat dostępnych w regionie form finansowania zewnętrznego prowadzenia działalności gospodarczej oraz dostępnych form wsparcia i udostępnianie ich Lokalnym PK;

  5. organizowanie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi PK;

  6. rozpowszechnianie materiałów informacyjnych przygotowanych przez Agencję oraz tworzenie i rozpowszechnianie materiałów własnych;

  7. koordynowanie na terenie województwa współpracy sieci PK z innymi instytucjami udzielającymi wsparcia dla przedsiębiorców (np. fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, KSI, ROEFS, inne usługi specjalistyczne), w tym organizowanymi sieciami zarządzanymi na poziomie województw;

  8. współpraca z Radą Koordynacyjną KSU/KSI oraz innymi instytucjami w aspekcie zbierania i wymiany informacji pomiędzy systemem zarządzanym centralnie a systemem (systemami) zarządzanymi regionalnie;

  9. współpraca z Urzędem Marszałkowskim w zakresie pozyskiwania informacji o działaniach wspierających działalność gospodarczą przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym (w sytuacji gdy podpisane zostanie porozumienie Agencji z właściwym Urzędem Marszałkowskim, zakres współpracy zostanie uszczegółowiony stosownym aneksem do umowy na prowadzenie RPK);

  10. organizowanie i koordynowanie działań promujących ideę dostępności bezpłatnych usług informacyjnych oraz kompleksową ofertę usług dla klientów PK w skali regionu zgodnie z załączonym do oferty Planem promocji regionalnej sieci PK.

 1. prowadzenie monitoringu działalności sieci PK na obszarze województwa:

 1. prowadzenie nadzoru nad Lokalnymi PK w zakresie realizacji zadań oraz przestrzegania zasad określonych w umowie, w tym w zakresie świadczenia bezpłatnych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą;

 2. przeprowadzenie co najmniej raz na 6 miesięcy wizyt monitorujących pracę Lokalnych PK (nie mniej niż 2 wizyty w każdym LPK w skali roku), w tym m.in.:

  • sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi zgodnie z umową - tj. ewidencja klientów i usług PK wraz ze szczegółową charakterystyką klientów;

  • sprawdzenie warunków organizacyjno-lokalowych;

  • sprawdzenie czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa są właściwie oznakowane;

  • sprawdzenie prawidłowości prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

 3. sprawdzenie (telefonicznie) raz na kwartał obecności zaakceptowanego konsultanta w godzinach pracy Lokalnego PK;

 4. monitorowanie realizacji działań sieci PK i przekazywanie do PARP zbiorczych kwartalnych sprawozdań podsumowujących działania sieci w regionie;

 5. informowanie Agencji w formie pisemnej o problemach w realizacji Projektu, w szczególności sygnalizowanie sytuacji, gdy zaistnieje ryzyko nieosiągnięcia założonego wskaźnika przez LPK oraz o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Z każdej wizyty monitorującej pracownik RPK sporządza raport, zawierający ocenę prawidłowości realizacji umowy, spostrzeżenia i wnioski z przeprowadzonej kontroli. Jedna kopia jest przekazywana LPK, a druga potwierdzona za zgodność z oryginałem do Agencji. Format raportu/informacji pokontrolnej z wizyty monitorującej zostanie przekazany RPK przez Agencję, po podpisaniu umowy.

  1. Status Klienta

Klientem Punktu Konsultacyjnego może być każdy, kto chce otrzymać informację dotyczącą działalności gospodarczej (przedsiębiorca, osoba zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą).

Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych Wytycznych jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną do wykonywania we własnym imieniu działalności gospodarczej. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Osobami zamierzającymi rozpocząć działalność gospodarczą, w rozumieniu niniejszych Wytycznych, są osoby deklarujące zamiar rozpoczęcia działalności gospodarczej.
O każdym kliencie PK konsultant musi uzyskać niezbędną dla potrzeb sprawozdawczych informację identyfikującą klientów jako:

1) Przedstawicieli mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorców;

2) Bezrobotnych, w tym osoby długotrwale bezrobotne;

3) Osoby nieaktywne zawodowo, w tym osoby uczące się lub kształcące się;

4) Osoby zatrudnione, w tym:


 • rolnicy,

 • samozatrudnieni,

 • zatrudnieni w mikro-, małych-, średnich i dużych przedsiębiorstwach,

 1. Inne osoby.  1. Wydatki objęte wsparciem w ramach projektu

Zgodnie z Rozporządzeniem PO KL wydatkami kwalifikowalnymi są wydatki poniesione na:
 1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, w tym osób zarządzających projektem;
 1. podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
 1. zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych
  i komunalnych, pod warunkiem, że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku;
 1. najem i eksploatacja pomieszczeń w celach bezpośrednio związanych z realizacją projektu;
 1. pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem;
 1. zakup oprogramowania i materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych;
 1. tłumaczenia i druk materiałów oraz ich publikację;
 1. działania promocyjne i informacyjne pod warunkiem, że w działaniach tych przekazywana jest informacja, iż projekt jest realizowany z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej;
 1. obsługę księgową i usługi prawnicze oraz doradcze i eksperckie;
 1. pokrycie kosztów szkoleń pracowników świadczących usługi informacyjne;
 1. ubezpieczenie sprzętu wykorzystywanego w ramach leasingu, o którym mowa w pkt. 14;
 1. koszty administracyjne lub bieżącego zarządu do wysokości 10% łącznej kwoty kosztów, o których mowa w pkt. 1-11;
 1. pokrycie kosztów adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy, w których świadczone są usługi informacyjne;
 1. raty spłat wartości początkowej środków trwałych, których wartość poczatkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniających do dokonania jednorazowego odpisu, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, z wyłączeniem mebli;
 1. pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących własnością Beneficjenta w zakresie i przez okres jego używania na potrzeby projektu objętego wsparciem;
 1. audyt finansowy dotyczący wydatków, o których mowa w pkt. 1-15, pod warunkiem, że będzie dokonywany przez biegłych rewidentów, a cena audytu odpowiada stawkom powszechnie stosowanym na rynku usług audytorskich.

Wydatek, o którym mowa w pkt.16, będzie kwalifikowalny, w przypadku gdy audyt finansowy nie będzie mógł być przeprowadzony przez wykonawcę zewnętrznego, wybranego przez Agencję i na jej koszt.


Wydatki, o których mowa w pkt. 13 i 14, będą finansowane będą w ramach zasady cross-financingu i nie mogą przekroczyć 10% wartości budżetu projektu.
Wydatki związane z amortyzacją sprzętu, o których mowa w pkt.15, nie będą traktowane jako wydatki w ramach cross-finansingu.
Wsparcie udzielane na prowadzenie PK nie stanowi pomocy publicznej i może wynosić do 100% wydatków kwalifikowalnych na prowadzenie PK.
Wydatki w ramach projektu na prowadzenie PK są kwalifikowane od 1 marca 2009 r. do 30 września 2011 r. z wyjątkiem wydatków, które odnoszą się do okresu realizacji projektu i zostaną uwzględnione w końcowym wniosku o płatność.

Wszystkie wydatki uwzględnione w budżecie projektu muszą być niezbędne, uzasadnione i związane z potrzebą realizacji projektu, szczególnie wydatki związane z leasingiem środków trwałych.
Wysokość wsparcia. Wsparcie obejmować może koszt wyżej wymienionych wydatków kwalifikowanych zgodnie z Rozporządzeniem PO KL, ponoszonych w związku z realizacją zadań objętych umową, odpowiednio przez Regionalne i Lokalne PK.
Dla każdego Lokalnego PK finansowane będą dwa etaty kalkulacyjne (maksymalnie 3 osoby), w ramach których finansowane będą wynagrodzenia konsultantów świadczących usługi informacyjne (zarówno w siedzibie PK, jak i w formie dyżurów) oraz pozostałe koszty prowadzenia LPK, zgodnie z katalogiem wydatków wymienionych w pkt.od 1 do 16.
Dla każdego Regionalnego PK finansowane będą trzy etaty kalkulacyjne, w ramach których finansowane będą zarówno wynagrodzenia konsultantów (maksymalnie 3 osoby) świadczących usługi informacyjne (w siedzibie PK, jak i w formie dyżurów), jak i wynagrodzenia koordynatora regionalnej sieci PK oraz pozostałe koszty prowadzenia RPK, zgodnie z katalogiem wydatków wymienionych w pkt. od 1 do 16.

Wnioskodawca konstruując budżet projektu w ramach Oferty na pełnienie zadań RPK lub LPK powinien uwzględnić jako maksymalną wysokość jednego etatu kalkulacyjnego kwotę 8000 zł brutto/etat oraz liczbę zaplanowanych w miesiącu dyżurów tj. 500 zł brutto/dyżur- maksymalnie 4 dyżury – 2000 zł brutto/m-c.

Wówczas łączny miesięczny, maksymalny budżet LPK wynosił będzie 18 000 zł brutto

(tj. 2 * 8000 zł etat oraz 2000 zł na dyżury).

Łączny miesięczny maksymalny budżet RPK wynosił będzie 26 000 zł

(tj. 3*8000 zł na etat co daje 24 000 zł. oraz 2000 zł na dyżury).

Dodatkowo przewidziane jest 50 000 zł / na 12 m-cy działalności na koszty promocji regionalnej sieci PK.
Wnioskodawca zależnie od liczby przewidzianych regulaminem konkursu etatów (odpowiednio dla Regionalnego i Lokalnego PK) oraz liczby zaplanowanych w miesiącu
dyżurów obliczyć powinien kwartalny maksymalny budżet PK oraz maksymalny dla całego projektu budżet PK, w ramach którego powinien uwzględnić wysokość kosztów dla poniższych kategorii kwalifikowanych wydatków projektu.

W związku z powyższym konstruowanie budżetu powinno uwzględniać: 1. zaplanowanie wysokości kwartalnego budżetu PK, w ramach którego:

 1. koszt wynagrodzeń osób zaangażowanych w prowadzenie PK,

  • w przypadku LPK będzie to wynagrodzenie konsultantów świadczących usługi informacyjne zgodnie z określonymi w pkt 5.2 formami świadczenia usługi informacyjnej w PK,

  • w przypadku RPK wynagrodzenie konsultantów świadczących usługi informacyjne zgodnie z określonymi w pkt 5.2 formami świadczenia usługi informacyjnej w PK i osoby koordynującej regionalną sieć PK,

  • w powyżej wskazanych przypadkach koszt wynagrodzenia osób zaangażowanych w prowadzenie PK musi wynosić minimum 60% wartości budżetu – liczone bez kosztów promocji regionalnej sieci PK;

 2. wydatki związane z prowadzeniem PK stanowić będą pozostałą wartość budżetu PK (w przypadku RPK także bez kosztów promocji regionalnej sieci PK);

 1. zaplanowanie kosztu adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy, w których świadczone będą usługi informacyjne PK (poz. 13 formularza budżetu) oraz zakup nowych środków trwałych finansowanych w ramach leasingu (poz. 14 formularza budżetu) do 10% łącznej kwoty pozycji I oraz II 1- 12 formularza budżetu;

 2. zaplanowanie wysokości kosztów administracyjnych lub bieżącego zarządu do 10% kwoty sumy pozycji I oraz II. 1-10 formularza budżetu;

 3. zaplanowanie kosztu amortyzacji sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych będących własnością Wnioskodawcy w zakresie i przez okres jego używania na potrzeby projektu (poz. 11 formularza budżetu);

 4. zaplanowanie kosztu promocji regionalnej sieci PK (w przypadku RPK) zgodnie
  z zaakceptowanym na etapie oceny oferty Planem Promocji;

 5. ustalenie maksymalnego budżetu projektu w podziale na kwartały danego roku. 1. Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków

  1. Warunki uznania wydatków za kwalifikowalne

Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, jeżeli: 1. są niezbędne do realizacji projektu oraz bezpośrednio związane z projektem;

 2. są efektywne tj. spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat);

 3. zostały faktycznie poniesione;

 4. zostały udokumentowane;

 5. zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu;

 6. zostały poniesione w okresie ich kwalifikowalności;

 7. są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
  w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2007 r., Nr 223, poz.1655), jeśli dotyczą Beneficjenta.

1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna