Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (PK) II edycja konkursuPobieranie 0,6 Mb.
Strona3/5
Data24.02.2019
Rozmiar0,6 Mb.
1   2   3   4   5

Podmioty nieuprawnione do ubiegania się o wsparcie

Nieuprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są: 1. podmioty, w których osoby będące członkami ich organów zarządzających bądź wspólnikami zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

 2. podmioty, które wykorzystały środki publiczne, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2, 3a i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, a także środki przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z tych środków lub dotacji, o których mowa w art. 202 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, niezgodnie z przeznaczeniem w sposób powodujący niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego projektu finansowanego z tych środków, począwszy od dnia w którym decyzja dotycząca zwrotu tych środków stała się ostateczna do 3 lat po dniu dokonanego zwrotu tych środków;

 3. podmioty, które:

 • posiadają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych;

 • pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji, wobec którego został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości;

 • w istotny sposób naruszyły postanowienia umowy zawartej z Agencją przez okres 3 lat od dnia naruszenia.
 1. Kryteria kwalifikacyjne – wymagania wobec konsultantów
  1. Warunek akceptacji oferty - kryteria obligatoryjne dla konsultantów

Na etapie składania oferty Wnioskodawca powinien dysponować minimum dwoma konsultantami posiadającymi wpis do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług informacyjnych. Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia KSU są to osoby, które posiadają: • wykształcenie wyższe lub uprawnienia doradcy podatkowego, biegłego rewidenta lub księgowego oraz

 • co najmniej roczne doświadczenie w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji na rzecz przedsiębiorców, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Ponadto konsultanci muszą wypełniać wszystkie poniższe kryteria:

 1. posiadają co najmniej roczne doświadczenie w realizacji usług dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i podmiotów podejmujących działalność gospodarczą w zakresie administracyjno-prawnych aspektów rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, dostępnych programów pomocy publicznej oraz innych źródeł finansowania działalności gospodarczej, zasad i warunków ubiegania się o pomoc publiczną, w co najmniej dwóch z wymienionych obszarów;

 2. na etapie składania ofert są zatrudnieni przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę lub wykonują czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej;

 3. występują tylko w ofercie jednego Wnioskodawcy;

 4. nie pełnią funkcji zarządczych w organizacji Wnioskodawcy;

 5. od momentu podpisania przez Wnioskodawcę umowy o udzielenie wsparcia na prowadzenie PK, nie będą realizowali działań, w których zachodzi prawdopodobieństwo wykorzystania w celach komercyjnych wiedzy zdobytej podczas pracy w charakterze konsultanta PK i/lub uprzywilejowania jednych podmiotów względem innych funkcjonujących na rynku;

 6. zostaną zatrudnieni przez Wnioskodawcę na umowę o pracę od daty podpisania przez niego umowy o udzieleniu wsparcia na prowadzenie PK na minimum 0,5 etatu każdy.

Osoba przewidziana na stanowisko koordynatora regionalnej sieci PK powinna posiadać doświadczenie w zakresie współpracy z Urzędem Marszałkowskim, organizowaniu i koordynowaniu współpracy z innymi organizacjami w regionie.Wykaz działalności, które uznawane będą za działalności stanowiące konflikt interesów z pełnieniem roli konsultanta Punktu Konsultacyjnego finansowanego ze środków projektu PARP oraz wykaz działalności, które takiego konfliktu nie stanowią. Sytuacje nie doprecyzowane w niniejszym dokumencie wymagają indywidualnego rozpatrzenia.


Działalności określone jako „konflikt interesów”

Działalności określone jako brak „konfliktu interesów”

Za „konflikt interesów” zostanie uznane podejmowanie przez konsultanta PK działalności dodatkowych, w których zachodzi prawdopodobieństwo wykorzystania w celach komercyjnych wiedzy zdobytej podczas pracy w charakterze konsultanta PK (wykluczenia przedmiotowe lub uprzywilejowania jednych podmiotów względem innych funkcjonujących na rynku (wykluczenia podmiotowe), a w szczególności:

 1. Odpłatne świadczenie usług informacyjnych, doradczych
  i szkoleniowych w zakresie dostępnych programów pomocy publicznej oraz innych źródeł finansowania działalności gospodarczej;

 2. Odpłatne świadczenie usług informacyjnych, doradczych
  i szkoleniowych w zakresie zasad
  i warunków ubiegania się o wsparcie w ramach programów pomocy publicznej, w tym przygotowywania wniosków o dofinansowanie w ramach dostępnych programów pomocy publicznej.
Za „konflikt interesów” nie będzie uznane świadczenie przez konsultanta PK usług nieodpłatnych, finansowanych ze środków publicznych oraz innych działań, w których nie zachodzi prawdopodobieństwo wykorzystania wiedzy zdobytej podczas pracy w charakterze konsultanta PK w celach komercyjnych lub uprzywilejowania jednych podmiotów względem innych funkcjonujących na rynku, a w szczególności:

 1. Świadczenie usług w charakterze Promotora Projektów Innowacyjnych;

 2. Pracownik Funduszu Pożyczkowego/Poręczeniowego;

 3. Finansowanie pozostałej części etatu konsultanta poza projektem PK ze środków publicznych.

 4. Świadczenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym (KSI);

 5. Świadczenie usług w ramach Regionalnego Ośrodka EFS;

 6. Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami w szkołach wyższych /uczelniach (również szkołach niepublicznych), w tym zajęć obejmujących programy pomocy publicznej;

 7. Praca w charakterze nauczyciela, w tym nauczyciela przedmiotów obejmujących programy pomocy publicznej.


  1. Kryteria fakultatywne – dodatkowe kwalifikacje dla konsultantów

Wnioskodawca może uzyskać wyższą punktację dla oferty, w przypadku spełnienia przez konsultantów poniższych kryteriów: 1. posiadanie „Certyfikatu Konsultanta PK” wydawanego przez Agencję i określającego kompetencje konsultanta albo doświadczenie pracy w PK w roli konsultanta w ciągu ostatnich 2 lat przez co najmniej 6 miesięcy;

 2. Dłuższe niż roczne doświadczenie zawodowe w realizacji usług informacyjnych lub doradczych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw lub osób podejmujących działalność gospodarczą w zakresie: administracyjno-prawnych aspektów rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, dostępnych programów pomocy publicznej oraz innych źródeł finansowania działalności gospodarczej, zasad i warunków ubiegania się o pomoc publiczną, co najmniej dwa z wymienionych obszarów;

 3. posiadanie zespołu pracowników, poza zgłoszonymi w ofercie konsultantami, spełniających co najmniej wymagania obligatoryjne (określone w Rozporządzeniu KSU) wobec konsultantów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (lub innej), którzy będą dostępni w przypadku niedostępności konsultantów zgłoszonych w ofercie (na etapie aplikowania można zgłosić maksymalnie 5 konsultantów - minimum 2 wskazanych na liście podstawowej i maksymalnie 2 na liście rezerwowej).


  1. Proces kwalifikacji konsultantów – test kwalifikacyjny

Na etapie rozstrzygania konkursu przeprowadzony zostanie test wstępny dla wszystkich konsultantów, zarówno z listy podstawowej, jak i z listy rezerwowej. Test wstępny ma na celu zweryfikowanie wiedzy konsultantów w zakresie zagadnień wchodzących


w zakres usługi informacyjnej PK.
Testy wstępne zostaną przeprowadzone przez Agencję w systemie stacjonarnym, we wskazanych województwach. Konsultanci zostaną skierowani na test po ogłoszeniu listy PK wyłonionych w konkursie i rekomendowanych do przyznania wsparcia..
W okresie realizacji projektu testy wstępne dla zgłaszanych do projektu konsultantów prowadzone będą cyklicznie. Jeżeli zgłaszany konsultant nie uzyska zaliczenia testu wstępnego, wówczas ponowne jego zgłoszenie przez ośrodek do projektu może nastąpić dopiero po upływie 12 miesięcy, od terminu testu.
W przypadku, gdy konsultant nie przystąpi do testu wstępnego lub uzyska do 50 % możliwych do zdobycia punktów, nie zostanie zaakceptowany do świadczenia usług informacyjnych PK. W sytuacji, w której co najmniej dwóch konsultantów wskazanych przez ośrodek (z listy podstawowej i rezerwowej) nie spełni wymogu zaliczenia testu wstępnego, oferta Wnioskodawcy zostanie odrzucona.
Uzyskanie przez konsultanta w teście wstępnym wyniku 50 % + 1 pkt oznacza akceptację konsultanta do świadczenia usług w ramach PK.

Jednocześnie, w zależności od uzyskanych szczegółowych wyników testu wstępnego, konsultant będzie zobowiązany do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Pakiet startowy”, które zostanie zorganizowane w ciągu miesiąca od rozpoczęcia świadczenia usług informacyjnych w ramach PK. W przypadku wykazania przez konsultantów luki kompetencyjnej w danym zakresie istnieje możliwość udziału tylko w wybranym module (wybranych modułach) szkolenia pn. „Pakiet startowy”.

W przypadku niewykazania luki kompetencyjnej w żadnym z zakresów szkolenia pn. „Pakiet startowy” istnieje możliwość zwolnienia konsultanta z obowiązku udziału w szkoleniu pn. „Pakiet startowy”. Decyzję w sprawie skierowania konsultanta na szkolenie pn. „Pakiet startowy” (ewentualnie jego wybrany moduł / wybrane moduły) lub zwolnienia konsultanta z obowiązku udziału w szkoleniu Agencja podejmie po przeanalizowaniu szczegółowych wyników testu wstępnego.
Konsultanci zakwalifikowani do świadczenia usług informacyjnych w ramach projektu na prowadzenie PK, zobowiązani są do stałego podnoszenia swoich kompetencji i udziału w oferowanych przez Agencję formach doskonalenia zawodowego.

Osoba przewidziana na stanowisko koordynatora regionalnej sieci PK nie ma obowiązku udziału we wstępnym teście kwalifikacyjnym oraz pozostałych testach przewidzianych dla konsultantów PK.


 1. Zasady realizacji projektu

  1. Zakres usługi informacyjnej PK

Każda usługa informacyjna udzielona przez konsultanta PK musi być poprzedzona diagnozą statusu oraz potrzeb informacyjnych klienta. Konsultant w rozmowie z klientem ustala zakres jego potrzeb, a następnie udziela kompleksowej usługi informacyjnej lub przekierowuje klienta do właściwej instytucji (zgodnie z Procedurą świadczenia usługi informacyjnej PK). Konsultanci PK mają obowiązek obsłużenia wszystkich klientów zgłaszających się do PK, bez względu na to ile razy dany klient korzysta z usług informacyjnych PK. Na potrzeby sprawozdawczości wykazywana jest liczba niepowtarzających się klientów w skali całego projektu, natomiast każda indywidualna usługa wyświadczona w PK jest ewidencjonowana w Systemie Informatycznym SI KSU.


Zakres usługi PK obejmuje:

 1. pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej,

 2. pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów latach 2007-2013 ze środków publicznych,

 3. informacje na temat możliwości i zasad uzyskiwania usług specjalistycznych,

 4. inne informacje.


Szczegółowy zakres tematyczny usług świadczonych przez Regionalne PK
i Lokalne PK 1. Pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej:

- omówienie kroków, jakie należy podjąć przy rejestracji działalności gospodarczej,

 1. charakterystyka poszczególnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz wskazanie konsekwencji formalno-prawnych wyboru danej formy prawnej,

 2. przedstawienie zakresu dokumentacji niezbędnej do rejestracji działalności gospodarczej oraz sposobu jej sporządzania,

 3. wskazanie obowiązków rejestracyjnych: w organie rejestrującym - ewidencja działalności w gminie lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) - na potrzeby ubezpieczeń społecznych, dla celów statystycznych, i innych jeśli są wymagane,

 4. informacja na temat orientacyjnego czasu potrzebnego na dokonanie niezbędnych czynności, opłat związanych z rejestracją itp,

 5. prezentacja wymagań dotyczących działalności koncesjonowanej i regulowanej,

 6. wskazanie możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego na etapie zakładania firmy (w tym przedstawienie oferty działających funduszy pożyczkowych, oferty banków
  i innych instytucji finansowych w zależności od rodzaju i zakresu podejmowanej działalności).

 1. Wykonywanie działalności gospodarczej – obowiązki podatkowe:

- charakterystyka poszczególnych form opodatkowania oraz skutki podatkowe wyboru określonej formy,

- zasady obliczania wysokości zobowiązań podatkowych,

- terminy składania deklaracji podatkowych,

- ogólne zasady rozliczania obciążeń podatkowych (VAT),

- możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów,

- prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych. 1. Wykonywanie działalności gospodarczej - zatrudnianie pracowników:

 1. charakterystyka poszczególnych rodzajów oraz form prawnych umów o pracę (kodeks pracy) oraz umów cywilnoprawnych,

 2. obowiązki formalno-prawne wynikające z faktu zatrudniania pracowników:

  • zasady naliczania wynagrodzenia,

  • zasady naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne,

  • zasady dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, świadczeń przysługujących w okresie czasowej niezdolności do pracy i innych,

  • zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności),

  • tryb, zasady oraz terminy nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy/umowy o pracę,

  • aspekty formalno-prawne, organizacyjne oraz specyfika samozatrudnienia, zatrudnienia osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej,

  • zatrudnianie cudzoziemców,

  • telepraca.

 1. Wykonywanie działalności gospodarczej – finansowanie działalności:

 1. informacja na temat możliwości i zasad finansowania działalności ze źródeł zewnętrznych (przedstawienie oferty działających funduszy pożyczkowych, oferty banków i innych instytucji finansowych udzielających kredytów i pożyczek oraz sposobu zabezpieczenia tych środków – w tym, m.in. oferta funduszy poręczeń kredytowych),

 2. charakterystyka pożyczkodawców i kredytodawców z uwzględnieniem profilu prowadzonej działalności gospodarczej oraz celu na jaki przedsiębiorca chce uzyskać finansowanie.

 1. Wykonywanie działalności gospodarczej – kontrola przedsiębiorstw:

 1. informacja na temat rodzajów i zakresów kontroli dotyczących wykonywania działalności gospodarczej oraz trybów i podmiotów uprawnionych do jej dokonywania.

 1. Rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej:

 1. formalno-prawne obowiązki podmiotu/osoby rezygnującej z prowadzenia działalności gospodarczej,

 2. zakres i sposób sporządzenia dokumentacji,

 3. wskazanie właściwego podmiotu do złożenia wniosku/dokumentacji o wyrejestrowanie działalności gospodarczej,

 4. czasowa rezygnacja (zawieszenie działalności gospodarczej).
 1. Pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych

Punkt Konsultacyjny udziela informacji o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków budżetu krajowego, programów międzynarodowych, w tym głównie środków funduszy strukturalnych UE. Pełny zakres informacji, jak opisano poniżej, dotyczy instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach programów PO IG oraz PO KL (komponenty krajowe). Dla pozostałych programów / inicjatyw / działań w PK można uzyskać informacje ogólne opisane w punkcie: „Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania”.
 1. Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania:

 1. główne założenia, priorytety i cele wdrażania poszczególnych programów pomocowych,

 1. charakterystyka poszczególnych programów pomocowych (zasady udzielania wsparcia, wielkość środków przeznaczonych w programie na wsparcie, okres realizacji programu, terminy składania wniosków aplikacyjnych),

 2. charakterystyka innych programów / działań / inicjatyw, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie projektów / przedsięwzięć (np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja EkoFundusz w obszarze ochrona środowiska),

 3. rodzaje projektów, które podlegają dofinansowaniu z poszczególnych źródeł,

 4. kategorie podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach poszczególnych programów, działań i projektów.

 1. Przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu:

- wymogi (kryteria) formalne i właściwości instytucji do poszczególnych programów / działań; przestawienie kryteriów zarówno w odniesieniu do projektu, jak i wnioskodawcy,

- zakres dofinansowania przedsięwzięcia z danego programu/ działania (rodzaj kwalifikowanych działań, wydatków, maksymalna kwota dofinansowania; maksymalny udział procentowy dofinansowania w wartości projektu ogółem i inne warunki),

- wytyczne dla wnioskodawców (omówienie, przedstawienie zasad sporządzenia wniosku
o wsparcie w ramach konkretnego programu pomocowego – wskazanie, jakie informacje wniosek powinien zawierać, na co zwrócić szczególną uwagę przy jego wypełnianiu, szczególnie w odniesieniu do kryteriów wyboru projektów, wskazanie zakresu i formy wymaganych załączników),

- wskazanie obowiązków formalno-prawnych oraz dotyczących sprawozdawczości, jakie związane są z uzyskaniem wsparcia ze środków publicznych. 1. Inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się wsparcie finansowe na realizację projektu:

 1. dane teleadresowe instytucji zarządzających, pośredniczących oraz wdrażających poszczególne programy pomocowe oraz zakres ich kompetencji,

 2. informacje na temat możliwości uzyskania pomocy na etapie przygotowywania projektu lub jego realizacji (np. klienci, których pomysły mogłyby być dofinansowane z PO KL będą kierowani do ośrodków Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS), gdzie doradca pomoże im w przygotowaniu projektu i aplikacji; klienci, których projekty potencjalnie mogą uzyskać wsparcie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) będą kierowani do promotorów projektów innowacyjnych POIG oraz kontakt z instytucją, która takiej pomocy może udzielić (ośrodek ROEFS, Promotor projektów innowacyjnych PO IG, ośrodek Krajowej Sieci Innowacji (KSI), akredytowana organizacja do świadczenia usług proeksportowych, oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR); punkty informacyjne dla Regionalnych Programów Operacyjnych, ewentualnie inne),

 3. informacje na temat możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego, jako uzupełnienie koniecznego wkładu własnego przy ubieganiu się o wsparcie (oferta banków i innych instytucji finansowych, w tym funduszy pożyczkowych).

3) Informacja na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych

Informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych, m.in. z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, usług finansowych w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń oraz inne usługi dostępne w systemie.


 1. Informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z dofinansowywanych szkoleń. PK posługuje się przede wszystkim zintegrowaną bazą danych usług szkoleniowych, dostępną na stronie Agencji. Konsultant pomaga wyszukać szkolenia będące w zakresie zainteresowania klienta, w tym podaje warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz kontakt do organizatora.

4) Inne informacje
 1. Informacje teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej branży - instytucje otoczenia biznesu (izby, stowarzyszenia
  i inne) o zasięgu regionalnym, jak i ponadregionalnym wraz z ich charakterystyką
  i zakresem kompetencji,
 1. Wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach
  i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.

1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna