Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (PK) II edycja konkursuPobieranie 0,6 Mb.
Strona2/5
Data24.02.2019
Rozmiar0,6 Mb.
1   2   3   4   5

Informacje ogólne
  1. Podstawy prawne - regulacje krajowe
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zm),

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U. Nr 175, poz. 1232),

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.), zwane dalej „Rozporządzeniem PO KL”,

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz.U. Nr 27, poz. 221), zwane dalej „Rozporządzeniem KSU”.  1. Podstawy programowe Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce

Podstawowym dokumentem strategicznym określającym priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013, są Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO). Dokument ten wskazuje 6 celów szczegółowych, które będą realizowane za pomocą Programów Operacyjnych, w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) składa się z 10 Priorytetów realizowanych zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. Dokumentem uzupełniającym Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL.

Z obowiązującymi dokumentami można się zapoznać na stronie internetowej www.funduszestrukturalne.gov.pl i www.efs.gov.pl.


Projekt „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)” jest realizowany w ramach:

Priorytetu 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działania 2.2 Wsparcie systemu dla adaptacyjności kadr

Poddziałania 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
  1. Definicje i skróty

Definicje użyte w niniejszych Wytycznych oznaczają:Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt na podstawie umowy o udzielenie wsparcia na prowadzenie PK;
Działanie – Działanie 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013;
Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) – rejestr podmiotów, które zapewniają należyte świadczenie usług: doradczych, proinnowacyjnych, szkoleniowych, informacyjnych lub finansowych mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą; nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję, tj. rozwój MSP, rozwój eksportu, rozwój regionalny, wykorzystanie nowych technik i technologii, tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój zasobów ludzkich;
Ośrodek Krajowego Systemu Usług (KSU) – podmiot zarejestrowany w KSU;
Projekt – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie opisane we wniosku o udzielenie wsparcia, będące przedmiotem umowy o udzielenie wsparcia na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego.

Skróty użyte w niniejszych Wytycznych oznaczają:


ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja (PARP) - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

KSI - Krajowa Sieć Innowacji

NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NSRO - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (Narodowa Strategia Spójności)

PO IG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 2007-2013

ROEFS - Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

RPO - Regionalny Program Operacyjny

PK - Punkt Konsultacyjny

RPK -Regionalny Punkt Konsultacyjny

LPK - Lokalny Punkt Konsultacyjny

SI KSU - System Informatyczny do obsługi Krajowego Systemu Usług

Wytyczne - Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (PK).

 1. Informacje o projekcie

  1. Cel projektu

Celem projektu jest zapewnienie dostępu dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą wystandaryzowanej oferty usług informacyjnych


z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz programów pomocy publicznej świadczonych przez współpracujące ze sobą instytucje tworzące sieć PK, działającą na terenie całego kraju.
Okres realizacji projektu systemowego PARP obejmuje okres od 1 lipca 2008 r. do 30 września 2011 r., w tym okres realizacji projektów składanych przez Wnioskodawców w ramach I edycji obejmuje okres od 1 września 2008 do 30 czerwca 2011 r., II edycji obejmuje okres od 1 marca 2009 r. do 30 czerwca 2011 r.

Łączny budżet projektu systemowego PARP wynosi 97 703 999,98 PLN.  1. Założenia projektu

Projekt systemowy PARP zakłada udzielenie wsparcia na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem punktów konsultacyjnych (PK) oraz wydatków PK związanych ze świadczeniem usług informacyjnych przez wybrane w drodze konkursu instytucje otoczenia biznesu spełniające kryteria określone w pkt. 3 i 4 Wytycznych i jest kontynuacją realizacji projektu, w ramach którego od 1 września 2008 r. działa 98 Punktów Konsultacyjnych wyłonionych w drodze konkursu.


Wybrane instytucje tworzą ogólnopolską sieć Punktów Konsultacyjnych (liczącą docelowo 120 PK, w tym 16 Regionalnych PK). Regionalny PK będzie pełnił rolę koordynatora regionalnej sieci, który oprócz świadczenia usług informacyjnych będzie wykonywał zadania związane z promowaniem idei sieci i dostępności bezpłatnych usług informacyjnych w regionie, z zarządzaniem, koordynowaniem i monitoringiem sieci PK w obrębie województwa oraz współpracy z Urzędem Marszałkowskim.
Głównym wskaźnikiem aktywności, działającej ogólnopolskiej sieci PK jest liczba przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, korzystających z bezpłatnych usług informacyjnych. Wskaźnik ten w ramach projektu systemowego PARP został określony na poziomie 123 500 niepowtarzających się klientów w okresie IX.2008 - VI. 2011. Przyjęto założenie, że każdy spośród 120 PK realizując przez okres 34 miesięcy projekt PK, powinien obsłużyć około 1053 klientów, przy czym PK wyłonione w II edycji powinny obsłużyć odpowiednio przez 28 miesięcy co najmniej 865 niepowtarzajacych się klientów, ale nie mniej niż 93 w kwartale.

Głównym celem konkursu uzupełniającego jest skierowanie interwencji w miejsca największego zapotrzebowania na wsparcie przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez dostęp do usług informacyjnych o zasadniczych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej oraz dostępnych programach pomocowych.


II edycja konkursu na PK została ogłoszona w celu uzupełnienia sieci Punktów Konsultacyjnych w województwach, w których w I edycji, rozstrzygniętej 28 sierpnia
2008 r. nie osiągnięto zaplanowanej liczby PK:


LP

Województwo

Planowana liczba PK

Liczba lokalizacji PK po I edycja konkursu

Liczba PK do wyłonienia w II edycji

1

dolnośląskie

9

6

3 PK

2

kujawsko-pomorskie

7

6

1 PK

3

łódzkie

9

6

3 PK

4

małopolskie

10

8

2 PK

5

mazowieckie

12

9

3 PK

6

opolskie

3

2

1 PK

7

podlaskie

5

2

3 PK, w tym RPK

8

pomorskie

8

6

2 PK

9

wielkopolskie

12

10

2 PK

10

zachodniopomorskie

7

5

2 PK

RAZEM do osiągnięcia planowanej w projekcie systemowym liczby 120 PK w skali kraju pozostało do wyłonienia 22 PK, w tym 1 RPK.
W niniejszym konkursie w ramach planowanej dla danego województwa liczby PK finansowany będzie maksymalnie jeden PK w powiecie, za wyjątkiem miast będących siedzibą Urzędu Marszałkowskiego albo Urzędu Wojewódzkiego, w których dopuszcza się finansowanie dwóch PK. Na potrzeby realizacji projektu przez „powiat”
określony zostaje obszar geograficzny wraz z miastami znajdującymi się na jego terenie,

odpowiadający obszarowi powiatu ziemskiego w ujęciu administracyjnym.

Wnioskodawca (ośrodek KSU) może złożyć ofertę na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w swojej siedzibie lub innej lokalizacji, także poza siedzibą Wnioskodawcy, bez konieczności prowadzenia PK w siedzibie. Możliwe jest także złożenie oferty na prowadzenie PK poza województwem, w którym Wnioskodawca ma siedzibę.

Dla każdej zgłoszonej lokalizacji Wnioskodawca będzie musiał zapewnić spełnienie wszystkich warunków formalnych i merytorycznych. Liczba lokalizacji PK, które mogą być zgłoszone przez jeden ośrodek KSU, zostały ograniczone do trzech PK łącznie po rozstrzygnięciu I i II edycji konkursu.


Dodatkowymi punktami premiowane będą oferty:

a) złożone na wskazane przez PARP lokalizacje zgodnie z wykazem poniżej,

b) Wnioskodawców składających ofertę na lokalizację tożsamą z aktualnie prowadzonym przez Wnioskodawcę dyżurem

WYKAZ LOKALIZACJI PK PREMIOWANYCH DODATKOWYMI PUNKTAMI


LP

Województwo

Lokalizacje premiowane dodatkowymi punktami

Planowana maksymalna liczba PK do wyboru

Sposób wyboru oferty spośród ofert złożonych w grupie powiatów

1

dolnośląskie

1. kłodzki,

2. zgorzelecki,bolesławiecki,

3.trzebnicki ,oleśnicki,
4. wrocławski

3


Ad2.Spośród ofert złożonych na lokalizację w powiatach zgorzeleckim albo bolesławieckim wybrana zostanie tylko jedna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Ad3. Spośród ofert złożonych na lokalizację w powiatach trzebnickim albo oleśnickim wybrana zostanie tylko jedna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.2

kujawsko-pomorskie

1. włocławski, inowrocławski ,bydgoski

1

Spośród ofert złożonych na lokalizację w powiatach . włocławskim albo inowrocławskim albo bydgoskim wybrana zostanie tylko jedna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.


3

łódzkie

1. radomszczański,

2. wieluński,

3. skierniewicki.

3
4

małopolskie

1. myślenicki,

2. bocheński.2
5

mazowieckie

1. grójecki,

2. miński,

3. sochaczewski.

3
6

opolskie

1. kędziersko-kozielski.

1
7

podlaskie

1. białostocki,

2. łomżyński,

3. bielski.

3 (w tym RPK)
8

pomorskie

1. starogardzki ,kościerski, bytowski
2.człuchowski,chojnicki.

2

Ad1.Spośród ofert złożonych na lokalizację w powiatach starogardzkim albo kościerskim albo bytowskim wybrana zostanie tylko jedna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Ad2. Spośród ofert złożonych na lokalizację w powiatach człuchowskim albo chojnickim wybrana zostanie tylko jedna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.9

wielkopolskie

1. leszczyński,

2. czarnkowsko-trzcianecki.2
10

zachodniopomorskie

1. kołobrzeski,

2. drawski.

2Wnioskodawca składa ofertę indywidualnie lub w partnerstwie przy czym oferty złożone w partnerstwie nie otrzymują w ocenie dodatkowych punktów.

Przystępując do konkursu i składając ofertę na prowadzenie PK wnioskodawca po podpisaniu umowy jednocześnie zobowiązuje się do współpracy z Regionalnym Punktem Konsultacyjnym oraz innymi Punktami Konsultacyjnymi funkcjonującymi w obrębie danego województwa.

Rozliczenie realizacji projektu będzie prowadzone indywidualnie z każdą instytucją posiadającą umowę o udzielenie wsparcia na prowadzenie PK, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych oraz szczegółowymi zapisami umowy o udzielenie wsparcia.
 1. Kryteria kwalifikacyjne - wymagania wobec wnioskodawców

  1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

Zgodnie z Rozporządzeniem PO KL, wsparcie na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego może uzyskać podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego, który jest zarejestrowany


w Krajowym Systemie Usług (KSU) w zakresie usług informacyjnych na podstawie Rozporządzenia KSU oraz zobowiąże się do:

 • nieodpłatnego świadczenia usług objętych wsparciem;

 • nieprowadzenia w okresie realizacji projektu działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług informacyjnych dotyczących: administracyjno-prawnych aspektów podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, dostępnych programów pomocy publicznej oraz innych dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej, zasad i warunków ubiegania się o pomoc publiczną, chyba że działalność jest finansowana ze środków publicznych;

 • wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, nowych środków trwałych w ramach leasingu, wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu;

 • prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem.

Ponadto wnioskodawca zobowiąże się do:

 1. osiągnięcia co najmniej minimalnego poziomu wskaźnika, określającego liczbę niepowtarzających się klientów PK w skali całego projektu;

 2. stałego dysponowania co najmniej dwoma konsultantami spełniającymi kryteria określone dla nich w projekcie, zatrudnionymi w projekcie na minimum 0,5 etatu każdy;

 3. dbałości o podnoszenie kompetencji konsultantów PK, w tym zapewnienia udziału konsultantów w co najmniej 80% prowadzonych przez Agencję testach weryfikacji kompetencji oraz obowiązkowych formach doskonalenia. Wywiązywanie się z tego obowiązku będzie rozliczane przez Agencję na koniec każdego roku kalendarzowego. W przypadku gdy konsultant zaakceptowany do świadczenia usług w ramach projektu nie uczestniczył w co najmniej 80% przeprowadzonych testach weryfikacji kompetencji oraz obowiązkowych formach doskonalenia, zostanie skreślony z Listy zaakceptowanych konsultantów (zgodnie z Procedurą akceptacji konsultantów świadczących bezpłatne usługi informacyjne w Punkcie Konsultacyjnym).

 4. dysponowania potencjałem ekonomicznym niezbędnym do należytej realizacji projektu, tj.

  • zapewnienia, że procentowy udział środków z projektu nie będzie przekraczał 30% przychodów ogółem;

  • zapewnienia zdolności do pre-finansowania 50% wydatków przewidzianych
   w projekcie ze środków własnych;

 5. dysponowania potencjałem technicznym niezbędnym do należytej realizacji

projektu, tj:

 • wyposażenie każdego stanowiska pracy konsultanta w komputer ze stałym dostępem do Internetu oraz indywidualnym dla każdego konsultanta adresem mailowym;

 • zagwarantowanie linii telefonicznej przeznaczonej do obsługi PK;

 • zagwarantowanie możliwości współpracy w sieci z wykorzystaniem drogi elektronicznego kontaktu;

 1. w przypadku zadeklarowania w ofercie Wnioskodawcy świadczenia usług informacyjnych drogą telefoniczną lub elektroniczną – zapewnienie urządzeń
  i oprogramowania umożliwiającego rejestrację i ewidencję klientów i usług (zgodnie z wymaganiami określonymi w Procedurze świadczenia usługi informacyjnej PK (Załącznik nr 4 do Wytycznych).

1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna