Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (PK) II edycja konkursuPobieranie 0,6 Mb.
Strona1/5
Data24.02.2019
Rozmiar0,6 Mb.
  1   2   3   4   5Wytyczne dla wnioskodawców

ubiegających się o wsparcie na prowadzenie

Punktu Konsultacyjnego (PK)

II edycja konkursu

w ramach projektu:

Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)”

Wersja _07_stycznia _2009 r.

Niniejsze Wytyczne zostały przygotowane w celu przedstawienia zasad udzielenia wsparcia na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w ramach projektu systemowego realizowanego przez PARP w ramach Poddziałania 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Zostały one opracowane na podstawie obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. W związku z tym, zmiany przepisów prawa regulujących sposób przyznawania wsparcia w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL będą powodować zmiany w niniejszych Wytycznych. Ponadto jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy tym dokumentem a przepisami prawa lub umową o dofinansowanie rozstrzygać należy na rzecz przepisów prawa i umowy o dofinansowanie.

Warszawa, dn............... 2009 r.

SPIS TREŚCI


1. Informacje ogólne 5

1.1. Podstawy prawne - regulacje krajowe 5

1.2. Podstawy programowe Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce 5

1.3. Definicje i skróty 6

Definicje użyte w niniejszych Wytycznych oznaczają: 6

2. Informacje o projekcie 7

2.1. Cel projektu 7

2.2. Założenia projektu 7

3. Kryteria kwalifikacyjne - wymagania wobec wnioskodawców 10

10


3.1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie 10

3.2. Podmioty nieuprawnione do ubiegania się o wsparcie 114. Kryteria kwalifikacyjne – wymagania wobec konsultantów 11

4.1. Warunek akceptacji oferty - kryteria obligatoryjne dla konsultantów 12

4.2. Kryteria fakultatywne – dodatkowe kwalifikacje dla konsultantów 13

4.3. Proces kwalifikacji konsultantów – test kwalifikacyjny 145. Zasady realizacji projektu 15

5.1. Zakres usługi informacyjnej PK 15

5.2. Forma świadczenia usługi informacyjnej w PK 18

5.3. Zakres zadań realizowanych przez Lokalne PK 19

5.4. Zakres zadań realizowanych przez Regionalne PK 20

5.5. Status Klienta 21

5.6. Wydatki objęte wsparciem w ramach projektu 22

6. Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków 25

25

6.1. Warunki uznania wydatków za kwalifikowalne 25

6.2. Wydatki niekwalifikowalne 25

6.3. Kwalifikowalność podatku VAT 257. Regulamin konkursu 26

7.1. Wymagania dotyczące przygotowania oferty 26

7.2. Procedura składania ofert 27

7.3. Informacje dodatkowe 27

7.4. Procedura wyboru ofert – ocena 28

7.5. Ocena formalna 28

7.6. Ocena merytoryczna 32

8. Zawarcie umowy 42

9. Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej 43

10. Rozliczanie projektu i sprawozdawczość 43

10.1. Sprawozdawczość 43

10.2. Terminy i tryb sprawozdawczości 44

10.3. Obowiązki informowania o zmianach w realizacji projektu 46

10.4. Obowiązki informacyjne 47

11. Monitoring i kontrola 48

12. Załączniki 49


  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna