Wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu UbezpieczonegoPobieranie 17,56 Kb.
Data09.03.2018
Rozmiar17,56 Kb.

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
• wypełniony formularz zgłoszenia szkody

• oryginał aktu zgonu lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
• kopia statystycznej karty zgonu potwierdzona za zgodność z oryginałem lub inny dokument medyczny wydany przez lekarza, określający przyczynę zgonu
• wypełniony oryginalny formularz osoby uposażonej
• protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego lub protokół policyjny)

  • kserokopia dowodu osobistego osoby uposażonej potwierdzonej za zgodność z oryginałem

• Inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo


Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

• wypełniony formularz zgłoszenia szkody• protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego lub protokół policyjny)
• dokumentacja medyczna z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia, lub adresy placówek, w których Ubezpieczony był zarejestrowany i leczony
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające zakończenie leczenia i rehabilitacji
• kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego potwierdzona za zgodność z oryginałem

• inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo
Wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego
• wypełniony formularz zgłoszenia szkody

  • kserokopia ważnej legitymacji członkowskiej PTTK potwierdzona przez PTTK za zgodność z oryginałem

• dokumentacja medyczna z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia, lub adresy placówek, w których Ubezpieczony był zarejestrowany i leczony
• dodatkowa dokumentacja potwierdzająca:
- zawał serca: zapisy EKG dokumentujące typowe zmiany i ewolucje zawału, wyniki badań krwi z poziomem markerów enzymatycznych w surowicy krwi
- udar mózgu: badanie specjalisty neurologa, wyniki tomografii komputerowej i/lub rezonansu magnetycznego obrazujące zakres powstałego deficytu (nie wcześniejsze jednak jak po upływie 9 tygodni od czasu wystąpienia pierwszych objawów)

• kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego potwierdzona za zgodność z oryginałem

• inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo


Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych
• wypełniony formularz zgłoszenia szkody


  • kserokopia ważnej legitymacji członkowskiej PTTK potwierdzona przez PTTK za zgodność z oryginałem

• karta informacyjna leczenia szpitalnego z placówki medycznej, w której Ubezpieczony był leczony w związku z zaistniałym zdarzeniem będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia, jeżeli nie zgłoszono roszczeń z tytułu trwałego uszczerbku
• dokumentacja medyczna z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia, lub adresy placówek, w których Ubezpieczony był zarejestrowany i leczony
• oryginały faktur lub rachunków potwierdzających nabycie protez lub środków pomocniczych
• kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego potwierdzona za zgodność z oryginałem

• inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez TowarzystwoZwrot kosztów operacji kosmetycznych
• wypełniony formularz zgłoszenia szkody

  • kserokopia ważnej legitymacji członkowskiej PTTK potwierdzona przez PTTK za zgodność z oryginałem

• karta informacyjna leczenia szpitalnego z placówki medycznej, w której Ubezpieczony był leczony w związku z zaistniałym zdarzeniem będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia
• dokumentacja medyczna z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia, lub adresy placówek, w których Ubezpieczony był zarejestrowany i poddał się operacji kosmetycznej
• oryginały faktur lub rachunków potwierdzających nabycie protez lub środków pomocniczych
• kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego potwierdzona za zgodność z oryginałem

• inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez TowarzystwoZwrot kosztów ratownictwa Ubezpieczonego
• wypełniony formularz zgłoszenia szkody

  • kserokopia ważnej legitymacji członkowskiej PTTK potwierdzona przez PTTK za zgodność z oryginałem

• protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego lub protokół policyjny)
• oryginały faktur lub rachunków potwierdzających poniesione koszty ratownictwa przez Ubezpieczającego w związku z nieszczęśliwym wypadkiem
• kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego potwierdzona za zgodność z oryginałem

• inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna