Wystawienie dokumentu przelewuPobieranie 172,78 Kb.
Strona1/2
Data18.06.2018
Rozmiar172,78 Kb.
  1   2

PRZYGOTOWANIE DO PRACY Z PRZELEWAMI


Aby wygenerować plik przelewu elektronicznego należy w funkcji KARTOTEKI \ RACHUNKI BANKOWE do pola Plik HB przypisać znajdujące się w katalogu HB \ wzory plików *.hb.

WYSTAWIENIE DOKUMENTU PRZELEWU

Wystawienie dokumentu przelewu automatycznie następuje poprzez uruchomienie funkcji ROZRACHUNKI > ROZLICZENIE ( KONTRAHENCI, PRACOWNICY, URZĘDY)

> F3 DO ROZLICZENIA > F1 POMOC > F9 POLECENIE PRZELEWU lub ROZRACHUNKI > ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI
Wystawienie dokumentu ręcznie można uruchomić przez wejście do opcji ROZRACHUNKI > POLECENIE PRZELEWU i wybraniu klawisza < F2 >

Pojawi się polecenie przelewu (Rys. 1).


Każde z nich można edytować (podświetlając kursorem pole i wpisując poprawne dane).

Rys. 1

Jeśli chcemy wydrukować dokument bezpośrednio po wprowadzeniu, a jego zachowanie jest niepotrzebne, musimy zlikwidować znaczek „X” przy opcji WPIS DO BAZY (usunięcie klawiszem SPACE). Zostawiony znaczek powoduje wpis do bazy i pozwala wydrukować ten dokument w późniejszym terminie. Dodatkową funkcją jest możliwość drukowania numeru kolejnego przelewu, ale aby została ona uruchomiona należy w opcji USTAWIENIA z menu OPCJE zaznaczyć punkt „Drukować numer dokumentu na Polec. Przelewu.
Po sprawdzeniu poprawności danych naciskamy ENTER na ostatnim polu okna. Następnie decydujemy, czy od razu wydrukować dokument. W przypadku, gdy zlikwidowaliśmy X z pola WPIS DO BAZY i nie chcemy wydrukować dokumentu, zostanie on bezpowrotnie utracony.
ROZRACHUNKI > POLECENIE PRZELEWU.
Jeżeli wcześniej wprowadziliśmy jakąś pozycję pojawi się okno z bazą wpisanych przelewów. Nowy dokument wprowa­dzamy po naciśnięciu klawisza F2. Następnie kolejno wpisujemy potrzebne dane (całość zatwierdzamy naciskając ENTER na ostatnim polu okna). Podczas wypełniania dokumentu możemy skorzy­stać z podpowiedzi niektórych danych (klawisz F1- podpowiedź).

WYDRUKOWANIE WCZEŚNIEJ WPROWADZONEGO DOKUMENTU


Aby wydrukować wcześniej zapisany dokument, należy ponownie wybrać opcję ROZRACHUNKI > POLECENIE PRZELEWU. A następnie odszukać z listy dokument do wydruku nacisnąć klawisz F10. Lista poleceń przelewu zawiera tylko te dokumenty, które przy wprowadzaniu miały zaznaczony WPIS DO DAZY (znaczek X). W razie problemów z drukarką, należy sprawdzić ustawienia w opcji DRUKARKI oraz fizyczne przyłączenie i przygotowanie do wydruku.
HOMEBANKING W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Coraz więcej właścicieli firm przekonuje się do zalet bezgotówkowego regulowania płatności za towary kupowane w hurtowniach czy innych przedsiębiorstwach.


Częste załatwianie spraw w banku zajmuje jednak wiele czasu, którego każdemu z nas brakuje. Czas tracą także pra­cownicy banku, a koszty z tym związane ponosi zarówno bank jak i klient. Każda firma stara się mini­malizować koszty bez pogarszania jakości usług.
W celu obniżenia kosztów, banki, podobnie jak hurtownie farmaceutyczne, oferują swoim Klientom specjalne programy do łączności modemowej. Dzięki takiemu programowi, można w każdej chwili sprawdzić aktualny stan konta, wykonać polecenie przelewu (w tym także do ZUS), przejrzeć listę wszystkich operacji na koncie (wpłaty i wypłaty). Wykonywanie tych czynności bez wychodzenia z domu lub z miejsca pracy nazywa się homebanking. Korzyści wynikające z homebankingu są obopólne: klient oszczędza czas nie stojąc w kolejce do kasy bankowej, a bank może zmniejszyć liczbę osób zatrudnionych do obsługiwania klientów. Dlatego banki oferują programy umożli­wiające wykonywanie operacji za pomocą łączy telefonicznych za symboliczną opłatą

Każda osoba posiadająca konto w banku jest poten­cjalnym użytkownikiem programu do homebankingu. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny być w pierwszej kolejności zainteresowane wykorzy­staniem takiego programu. To się po prostu opłaca nie tylko ze względu na oszczędność czasu. Niektóre banki nie pobierają żadnych opłat za wykonanie przelewu elektronicznego.

Z naszych analiz wynika, że przeciętna firma przyjmuje kilka faktur dziennie. Gdyby ktoś chciał wykonywać wszystkie polecenia przelewu w ostatnim dniu terminu płatności, to opłaty bankowe wynosiłyby kilkanaście złotych dziennie. Ta sama operacja może trwać krócej niż minutę i kosztować tyle, co jeden impuls telefoniczny. Wystarczy zamówić w swoim banku program do homebankingu i zainstalować go na kom­puterze w domu lub w firmie.

Dla maksymalnej oszczędności czasu podczas sporządzania przelewów, rozbudowa­liś­my program KS‑FKD o możliwość przekazywania danych o wpro­wa­­dzo­nych fakturach i terminach płatności dla programu HomeCash.HomeCash jest programem umożliwiającym homebanking wszystkim klientom Banku Śląskiego S.A. Program ten został przetestowany w naszej firmie. Zyskał także pozytywną opinię użytkowników. Dane przesyłane za pomocą tego programu są zabezpieczone na wiele sposobów:

· Weryfikacja haseł - umożliwia jednoznaczną iden­tyfikację właściwego użytkownika.

· Hierarchia praw dostępu - umożliwia efektywne określenie zakresu czynności, jakie użytkownik może wykonywać oraz danych, do których może mieć dostęp.

· Rejestracja aktywności - system zapisuje wszystkie operacje, jakie były wykonywane, wraz z identy­fikacją użytkownika.

· Plik BPD - w pliku tym zawarte są informacje te­ch­niczne, niezbędne do nawiązania łączności oraz klucz transmisyjny umożliwiający identyfikację użytkownika inicjującego transmisję.

· Kod PIN - nawiązanie łączności z bankiem wymaga wprowadzenia poprawnego kodu PIN (kilkuzna­kowy kod ustalony osobiście przez użytkownika).

· Kontrola podczas transmisji - po każdym nawią­zaniu łączności z bankiem, serwer systemu po stronie bankowej sprawdza szereg danych takich jak: tożsamość, uprawnienia do rachunku, uprawnienia do sesji transmisyjnej, bezbłędność transmisji. Przy próbie pobrania lub wysłania do banku danych przez osobę nieuprawnioną, serwer po stronie banku nie przyjmie danych, a transmisja zostanie przerwana.

· Kodowanie transmisji danych - wszystkie dane przysyłane z banku do klienta i od klienta do banku są kodowane przy użyciu odpowiedniego algorytmu.

Współpraca systemu KS-FKD z programem HomeCash polega na przesłaniu zbiorczego zestawienia należnych płatności wcześniej dodanych kopaczki przelewu.Użytkownicy programu KS-FKD mogą korzystać z nowej funkcji TWORZENIE PACZKI PRZELEWÓW . Funkcja ta umożliwia zbieranie w jednym miejscu informacji o przelewach w jednym miejscu. Cała operacja związana z wygenero­waniem pliku prze­lewu elektronicznego wygląda w następujący sposób:

Po uruchomieniu funkcji ROZRACHUNKI -> POLECENIE PRZELWU, zaznaczamy klawiszem przelew, lub dowolną ilość przelewów, które chcemy dodać do paczki przelewów, celem dalszego wygenerowania pliku przelewu elektronicznego. Do paczki możemy dodać tylko te przelewy, które jeszcze nie zostały wysłane. Następnie wybieramy klawisz , pojawi się okienko TWORZENIE PACZKI PRZELEWÓW. (rys. 2 )

Pytanie dopisać [] - standardowo okienko to jest puste, co oznacza, że po naciśnięciu klawisza , przejdziemy dalej, a w polu numer zostanie wpisany kolejny numer paczki przelewu.

Jeśli w okienku dopisać [] – damy znacznik (x – spacja) to w pole numer stanie się aktywne i wyświetli się okno podpowiedzi F2 -przejdziemy do PACZKI PRZELEWÓW, tu można wybrać paczkę, do której chcemy dodać przelew. Nie możemy jednak dodać przelewu do paczki już wysłanej.

Po wypełnieniu wszystkich pozycji i zatwierdzeniu klawiszem przelew zostanie dodany do paczki, a w polu NrP zapisany zostanie numer paczki, pole Data HB będzie puste do momentu wysłania paczki.
  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna