Wyrok Trybunału z dnia 19 maja 1993 roku. Postępowanie karne przeciwko Paul CorbeauPobieranie 26,7 Kb.
Data25.12.2017
Rozmiar26,7 Kb.

Wyrok Trybunału z dnia 19 maja 1993 roku.

Postępowanie karne przeciwko Paul Corbeau.

Wniosek w trybie prejudycjalnym: Tribunal de Liège correctionnel - Belgia.

Konkurencja - monopolu pocztowego - Zakres.

Sprawa C-320/91.

Summary Streszczenie

Jest to sprzeczne z Art. 90 Traktatu EWG do ustawodawstwa państwa członkowskiego, które nakłada na podmiot taki jak Régie des Postes wyłączne prawo do zbierania, przewozu i dystrybucji mail zabronić, pod groźbą sankcji karnych, podmiot gospodarczy siedziby w tym państwie oferowanie niektórych specyficznych usług, oddzielić od usług świadczonych w interesie ogólnym, które odpowiadają indywidualnym potrzebom podmiotów gospodarczych i wzywają do niektórych usług dodatkowych oferowanych przez nie tradycyjnych usług pocztowych, o ile usługi te nie naruszają równowagi ekonomicznej świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, wykonywanych przez posiadacza wyłącznego prawa.

Mimo, że zobowiązania posiadacza wyłącznego prawa do wykonywania zadań użyteczności publicznej, wykonując swoje usługi w warunkach równowagi gospodarczej zakłada, że możliwe będzie do wyrównania mniej dochodowych sektorów w stosunku do dochodowych sektorów, a tym samym uzasadnia ograniczenie konkurencji z indywidualnych przedsiębiorstwa, w których ekonomicznie opłacalne sektorów nie takie ograniczenie konkurencji jest jednak uzasadnione we wszystkich przypadkach. W szczególności nie jest dopuszczalne w odniesieniu do konkretnych usług, które mogą zostać oddzielone od usług świadczonych w interesie ogólnym, które spełniają specyficzne potrzeby podmiotów gospodarczych i wymagających pewnych dodatkowych usług, takich jak, w przypadku gdy przewóz mail dotyczy, zbieranie od nadawcy Adres s, większą szybkość i niezawodność dystrybucji lub możliwość zmiany przeznaczenia w trakcie tranzytu, co tradycyjne usługi pocztowe nie oferuje, o ile takie szczególne usługi, ich charakter i warunki, w których są one oferowanych, takich jak obszar geograficzny, w którym są świadczone, nie zagrożenie dla równowagi ekonomicznej usług w ogólnym interesie gospodarczym wykonywane przez posiadacza wyłącznego prawa.

Parties Strony

W sprawie C-320/91,

Do Trybunału na podstawie artykułu 177 Traktatu EWG przez Sąd Correctionnel de Liège (Belgia) wniosek o wydanie, w ramach postępowania karnego przed tym sądem przeciwko

Paul Corbeau, Corbeau Paul,

strona Obywatelskich domaga się odszkodowania: Régie des Postes (Post Office),

w sprawie wykładni art 86 i 90 Traktatu EWG,

Wyrok

Uzasadnienie1 W wyroku z dnia 13 listopada 1991 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 11 grudnia 1991 r., Sąd Correctionnel de Liège (Trybunału Karnego, Liège), skierował do Trybunału wniosek o wydanie, na podstawie artykułu 177 Traktatu EWG cztery pytania w sprawie wykładni art 86 i 90 Traktatu w celu umożliwienia mu dokonania oceny zgodności z tymi artykułami belgijskiego zasady monopolu pocztowego.

2 Pytania te zostały przedłożone w postępowaniu karnym przed tym sądem przeciwko Paul Corbeau, biznesmen z Liège, za naruszenie prawa belgijskiego w sprawie monopolu pocztowego.

3 W Belgii ustawy z dnia 26 grudnia 1956 r. w sprawie usług pocztowych (Moniteur belge z dnia 30-31 grudnia 1956 r., str. 8619) oraz ustawy z dnia 6 lipca 1971 r. ustanawiająca Régie des Postes (Moniteur belge z dnia 14 sierpnia 1971 r., str. 9510 ) przyznaje Régie des Postes, osobą prawną prawa publicznego, wyłączne prawo do zbierania, przewozu i dystrybucji w całym Królestwie korespondencji niezależnie od ich charakteru, i ustanawiają sankcje za naruszenie tego prawa wyłącznego.

4 maja to wynika z dokumentów w postępowaniu przed sądem krajowym, które zostały przesłane do Sądu, z uwagi na piśmie przedstawione iz przedstawione ustnie na rozprawie, że pan Corbeau przewiduje terenie miasta Liège i okolic, usługi polegającej na gromadzeniu mail z adresem nadawcy i rozpowszechniania do południa następnego dnia, pod warunkiem, że adresat znajduje się na terenie danego okręgu. Jeśli chodzi o korespondencję przeznaczone dla adresatów spoza tego regionu, to pan Corbeau pobiera od nadawcy "adres i wysyła go pocztą.

5 Po skargę od Régie des Postes, Sąd Correctionnel de Liège postanowił, ze względu na wątpliwości co do zgodności przepisów belgijskich z prawem wspólnotowym pytanie, zawiesić postępowanie i skierować następujące pytania do Trybunału Sprawiedliwości w trybie prejudycjalnym:

(A) W jakim stopniu monopolu pocztowego, takich jak organizowane są w ramach ustawy belgijskiej z dnia 26 grudnia 1956 r. o monopolu pocztowego, zgodnie, w obecnym stanie prawa wspólnotowego, z zasadami Traktatu Rzymskiego (w szczególności z Artykuły 90, 85 i 86) oraz z przepisami obowiązującego prawa pochodne, które są stosowane w tej dziedzinie?

(B) W jakim zakresie, jeśli w ogóle, musi taki monopol być zmienione w celu wypełnienia zobowiązań Wspólnoty nakłada na państwa członkowskie w tej dziedzinie, w szczególności z art 90 (1), oraz z przepisami pochodnych prawa mającego zastosowanie w tej dziedzinie?

(C) Czy przedsiębiorstwo, w którym przysługuje monopol prawny i które ma wyłączne prawo analogiczne do opisanych w belgijskiej ustawy z dnia 26 grudnia 1956 r., z zastrzeżeniem zasad europejskiego prawa konkurencji (w szczególności jego art 7 i 85 do 90 włącznie) na podstawie art 90 (2) Traktatu EWG?

(D) Czy takie przedsiębiorstwo posiada pozycję dominującą na znacznej części wspólnego rynku w rozumieniu art 86 Traktatu Rzymskiego, wynikające zarówno z pozycji monopolu prawnego lub okoliczności?

6 W nawiązaniu do protokołu z rozprawy na konto pełniejsze faktów, procedury w postępowaniu przed sądem krajowym i uwag na piśmie przedstawionych Trybunałowi, które są omówione niżej wymienionych lub tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do uzasadnienia Trybunał.

7 W odniesieniu do okoliczności faktycznych w postępowaniu przed sądem krajowym, pytania prejudycjalne należy rozumieć w ten sposób, że sąd krajowy zasadniczo dotyczy kwestii, czy art 90 Traktatu należy interpretować w ten sposób, że jest to sprzeczne z tym artykułem do ustawodawstwa państwa członkowskiego, które nakłada na podmiot taki jak Régie des Postes wyłączne prawo do zbierania, przewozu i dystrybucji mail zakazać podmiotowi gospodarczemu mającemu siedzibę w tym państwie od oferty, pod groźbą sankcji karnych, niektórych usług określonych w tego rynku.

8 Aby odpowiedzieć na to pytanie, jak tak sformułowane, należy przede wszystkim wskazać, że instytucja taka jak Régie des Postes, któremu przyznano wyłączne prawa w zakresie zbierania, transportu i dystrybucji mail, należy uznać za przedsiębiorstwo , do których państwo członkowskie udzieliło wyłącznych praw w rozumieniu art 90 (1) Traktatu.

9 Następna należy przypomnieć, że Trybunał konsekwentnie orzekł, że przedsiębiorstwo posiadające monopol prawny na znacznej części wspólnego rynku może być traktowana jako pozycję dominującą w rozumieniu art 86 traktatu (zob. wyrok w sprawie C-179/90 Merci Convenzionali Porto di Genova [1991] ECR I-5889, pkt 14 i w sprawie C-18/88 RTT przeciwko GB-Inno-BM [1991] ECR I-5941, pkt 17).

10 Jednakże, Artykuł 86 ma zastosowanie wyłącznie do antykonkurencyjne praktyki stosowane przez przedsiębiorstwa z własnej inicjatywy, a nie do środków przyjętych przez państwa (patrz przeciwko RTT GB-Inno-BM wyroku, pkt 20).

11 Trybunał miał już okazję stwierdzić w tym względzie, że choć sam fakt, że państwo członkowskie stworzyło pozycji dominującej poprzez przyznanie praw wyłącznych jako takie nie są niezgodne z art 86, Traktatu nie wymaga nie mniej państwa członkowskie do przyjęcia lub utrzymania w mocy żadnych środków, które mogłyby pozbawić tych przepisów ich skuteczności (zob. wyrok w sprawie C-260/89 ERT [1991] ECR I-2925, pkt 35).

12 Tak Artykuł 90 (1) przewiduje, że w przypadku przedsiębiorstw publicznych, do których Państwa Członkowskie przyznają specjalne lub wyłączne prawa, jednak nie wprowadzają ani nie utrzymują żadnego środka sprzecznego z zasadami zawartymi w Traktacie w odniesieniu do konkurencji.

13, że przepis ten należy interpretować w powiązaniu z art 90 (2), który stanowi, że przedsiębiorstwa zobowiązane do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym podlegają regułom konkurencji w zakresie, w jakim ich stosowanie nie stanowi przeszkody w wykonaniu, prawnym lub w rzeczywistości, określonego, przypisanego im zadania.

14, że przepis ten dopuszcza więc państwa członkowskie do przyznania przedsiębiorstw, którym powierza wykonywanie usług w ogólnym interesie gospodarczym, praw wyłącznych, które mogą utrudnić stosowanie przepisów Traktatu dotyczących konkurencji w zakresie, w jakim ograniczenia konkurencji, lub nawet z wyłączeniem wszystkich konkurencji, przez inne podmioty gospodarcze są konieczne do zapewnienia realizacji poszczególnych zadań przedsiębiorstwa posiadanych praw wyłącznych.

15 W zakresie usług będących przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, nie można zaprzeczyć, że Régie des Postes powierzono świadczenie usługi w ogólnym interesie gospodarczym, polegające na obowiązku gromadzenia, przewozu i dystrybucji mail w imieniu wszystkich użytkowników na całym terytorium danego państwa członkowskiego, w jednolitych stawkach i na podobnych warunkach jakościowych, niezależnie od konkretnych sytuacji lub stopień opłacalności ekonomicznej poszczególnych operacji.

16 The pytanie, które należy przeanalizować, jest więc zakres, w jakim ograniczenie konkurencji lub nawet wykluczenie konkurencji ze strony innych podmiotów gospodarczych, jest konieczne, aby umożliwić posiadaczowi wyłączne prawo do wykonywania jej zadań użyteczności publicznej oraz w szczególności, aby korzystanie z warunków przyjęcia ekonomicznie.

17 punkt wyjścia dla takiej analizy musi być założenie, że nałożony na przedsiębiorstwa, którym powierzono to zadanie, aby wykonać swoje usługi w warunkach równowagi gospodarczej zakłada, że będzie możliwe do wyrównania mniej dochodowych sektorów w stosunku do dochodowych sektorów i zatem uzasadnia ograniczenie konkurencji ze strony poszczególnych przedsiębiorstw, gdzie ekonomicznie dochodowych sektorów.

18 Rzeczywiście, upoważnić poszczególnych przedsiębiorstw do konkurowania z posiadaczem praw wyłącznych w sektorze wyboru odpowiadające przepisom prawa, które pozwalają im skoncentrować się na działalności ekonomicznie opłacalne i zaoferować korzystniejsze taryfy, niż te przyjęte przez posiadaczy praw wyłącznych, ponieważ, w przeciwieństwie do drugiego, nie są one związane z powodów ekonomicznych w celu zrekompensowania strat w nierentownych sektorów zyskami w sektorach bardziej opłacalne.

19 Jednakże wyłączenie konkurencji nie jest uzasadnione w odniesieniu do konkretnych usług oddzielić od usług świadczonych w interesie ogólnym, które spełniają specyficzne potrzeby podmiotów gospodarczych i wymagających pewnych dodatkowych usług oferowanych przez nie tradycyjnych usług pocztowych, takich jak pobieranie od nadawców adres, większą szybkość i niezawodność dystrybucji lub możliwość zmiany przeznaczenia w trakcie tranzytu, o ile takie szczególne usługi, ich charakter i warunki, w jakich są one oferowane, jak np. obszar geograficzny, na którym są pod warunkiem, nie zagrożenie dla równowagi ekonomicznej usług w ogólnym interesie gospodarczym wykonywane przez posiadacza wyłącznego prawa.

20 Nie jest dla sądu krajowego należy rozważyć, czy usługi będące przedmiotem sporu przed spełniają te kryteria.

21 odpowiedzi na pytania skierowane do Trybunału przez Tribunal de Liège Correctionnel związku z tym należy, że jest to sprzeczne z Art. 90 Traktatu EWG do ustawodawstwa państwa członkowskiego, które nakłada na podmiot taki jak Régie des Postes wyłączne prawo do zbierania, przewozu i dystrybucji mail zabronić, pod groźbą sankcji karnych, podmiotów gospodarczych mających siedzibę w tym państwie oferowania niektórych specyficznych usług, oddzielić od usług użyteczności publicznej, które odpowiadają indywidualnym potrzebom podmiotów gospodarczych i wzywają do niektórych usług dodatkowych nie oferowane przez tradycyjnych usług pocztowych, o ile usługi te nie naruszają równowagi ekonomicznej świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, wykonywanych przez posiadacza wyłącznego prawa. Do sądu krajowego należy rozważyć, czy usługi, o których mowa w postępowaniu przed sądem krajowym spełniają te kryteria.

Rozstrzygnięcie o kosztach

Kosztów

22 Koszty poniesione przez hiszpański, Zjednoczonego Królestwa, rząd irlandzki oraz przez Komisję Wspólnot Europejskich, które przedstawiły Trybunałowi uwagi, nie podlegają zwrotowi. Niniejsze postępowanie dla stron postępowania przed sądem krajowym, to krok w postępowaniu toczącym się przed sądem krajowym, rozstrzygnięcie o kosztach należy do tego sądu.

Sentencja

Z powyższych względów

TRYBUNAŁ,

w odpowiedzi na pytania skierowane do niego przez Sąd Correctionnel de Liège w wyroku z dnia 13 listopada 1991 r., orzeka, co następuje:Jest to sprzeczne z Art. 90 Traktatu EWG do ustawodawstwa państwa członkowskiego, które nakłada na podmiot taki jak np. RE des Postes wyłączne prawo do zbierania, przewozu i dystrybucji mail zabronić, pod groźbą sankcji karnych, gospodarczych podmiot mający siedzibę w tym państwie oferowania niektórych specyficznych usług, oddzielić od usługi świadczonej w interesie ogólnym, które odpowiadają indywidualnym potrzebom podmiotów gospodarczych i wzywają do niektórych usług dodatkowych oferowanych przez nie tradycyjnych usług pocztowych, o ile usługi te nie naruszają stabilności gospodarczej usługi w ogólnym interesie gospodarczym wykonywane przez posiadacza wyłącznego prawa. Do sądu krajowego należy zbadanie, czy usług będących przedmiotem postępowania przed sądem krajowym spełniają te kryteria.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna