Wymagania z informatyki na poszczególne ocenyPobieranie 166,92 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar166,92 Kb.


przedmiotowy system oceniania – informatyka gimnazjum

Opracowany na podstawie „Programu nauczania informatyki w gimnazjum” autorstwa Grażyny Koba

PSO z informatyki w Gimnazjum nr 2 w Sokółce
Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

 • Wewnątrzszkolny System Oceniania w ZSO w Sokółce

 • Podstawę programową z informatyki.

 • Realizowany materiał wg programu nauczania


Ocenianie ma na celu:

 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,

 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,

 • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno — wychowawczej.


Ocenianie ucznia w procesie kształcenia informatyki powinno wiązać się z szukaniem odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu w obrębie danego konkretnego zagadnienia programowego uczeń:

 1. rozumie pojęcia z nim związane, potrafi podać dla nich przykłady i kontrprzykłady, zna definicje, potrafi uczestniczyć w klasyfikowaniu i definiowaniu pojęć;

 2. zna podstawowe algorytmy postępowania przy rozwiązywaniu standardowych problemów;

 3. umie rozwiązywać problemy o wyższym stopniu trudności;

 4. opanował materiał nauczania z danego semestru, czy roku;

 5. aktywnie uczestniczy w zajęciach;

 6. uczestniczy w pracy pozalekcyjnej, konkursach, olimpiadach;

 7. umie posługiwać się językiem informatyki, umie stosować swoje wiadomości i umiejętności z informatyki w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin.


Ogólne składniki stanowiące przedmiot oceny to:

 • zakres wiadomości i umiejętności,

 • rozumienie materiału naukowego,

 • umiejętność stosowania wiedzy,

 • kultura przekazywania wiadomości.


Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawcy, dyrektora szkoły i nadzoru pedagogicznego o:

 • efektywności procesu nauczania i uczenia się,

 • wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,

 • postępach uczniów


Jawność ocen

 1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego poinformuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez niego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia wystawionej oceny.

 3. Przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) informuje o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej.
 1. Cele edukacyjne:

 • Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi.

 • Kształtowanie umiejętności wykorzystywania poznanych wiadomości i umiejętności informatycznych w życiu codziennym i przyszłej pracy zawodowej.

 • Wyrobienie nawyków stosowania programów multimedialnych oraz Internetu do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin nauki i rozwoju osobistego ucznia.

 • Umiejętne współdziałanie w zespole. Integrowanie wiedzy informatycznej z innymi przedmiotami.

 • Kształtowanie zasad ergonomicznej pracy przy komputerze.
 1. Obszary podlegające ocenie:

Badanie kompetencji ucznia z informatyki odbywa się przy komputerze, dlatego każdy sprawdzian lub test planowany jest jako praktyczny — uczeń wykonuje zadania korzystając z komputera i odpowiedniego oprogramowania; forma zadań nie odbiega od ćwiczeń, które uczniowie wykonują na zajęciach.

Sprawdzanie umiejętności dotyczy: • Rozwiązywania problemów za pomocą komputera,

 • Łączenia umiejętności praktycznych z wiedzą teoretyczną oraz znajomości podstawowych metod pracy na komputerze,

 • Znajomości wspólnych dla różnych programów mechanizmów i podstawowych pojęć i metod informatyki,

 • Aktywności na lekcjach,

 • Praca twórcza wkraczająca poza zakres programowy (praca własna),

 • Udział w konkursach,

 • Ze względu na specyfikę przedmiotu (wymagania sprzętowe) ocena pracy domowej nie jest bezpośrednia a uwzględniana jest w innych obszarach oceniania.
 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:

 • Ocenianie bieżącej pracy ucznia na lekcji,

 • Ocenianie pracy samodzielnej,

 • Ocena projektu grupowego,

 • Ocenianie prac dodatkowych,

 • Sprawdzian praktyczny.

 • Uczeń może poprawić tylko oceny niedostateczne uzyskane ze sprawdzianu praktycznego

 • Uczeń nieobecny, wykonuje pracę lub sprawdzian praktyczny w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 1. Tryb oceniania:

Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne w stopniu wg skali 1-6. W stopniach szkolnych (1-6), przewidywane są także znaki + i — przy ocenach cząstkowych. Oceny są jawne.


 1. Ocenie podlegają:

 1. praca na lekcji, ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem osiągania celów operacyjnych lekcji, odpowiedzi ustne, jakość pracy i aktywność na lekcji, współpraca w grupie;

 2. sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale, zapowiedziane tydzień wcześniej,

 3. kartkówki,

 4. prace domowe bieżące — utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji, długoterminowe — stanowiące pracę nad projektem tematycznym.

 5. inne osiągnięcia ucznia.
 1. Zasady ustalania oceny

 1. Sprawdziany, kartkówki oraz ćwiczenia praktyczne oceniane są według ustalonych każdorazowo zasad podanych przez nauczyciela przed sprawdzianem osiągnięć ucznia.

 2. Odpowiedzi ustne oraz prace domowe oceniane są w zależności od obszerności i poziomu prezentowanych wiadomości i umiejętności.
 1. Sposób ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej

Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności ucznia według następującej kolejności:

 1. prace klasowe

 2. kartkówki

 3. prace domowe, aktywność na lekcji i poza nią, praca w grupach

 4. prace dodatkowe

Przy wystawianiu tych ocen nauczyciel bierze również pod uwagę:

 1. rozwój ucznia (jakie czyni postępy w danym czasie);

 2. wkład pracy w stosunku do zdolności;

Ocenę celującą otrzymuje również uczeń, który otrzymał ocenę bardzo dobrą
i zajął wysokie miejsce w konkursie informatycznym.


 1. Postanowienia końcowe

 1. Uczniowie informowani są o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na pierwszych zajęciach lekcyjnych, natomiast zainteresowani rodzice na indywidualnych spotkaniach lub poprzez stronę internetową szkoły.

 2. W czasie pracy z uczniami uwzględnia się zawsze zalecenia Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej a uczniowie mający orzeczenia otrzymują ćwiczenia o niższym stopniu trudności mogą liczyć na szczególną pomoc nauczyciela mogą przeznaczyć na realizację zadań dłuższy odcinek czasu.

 3. Uczniowie zwolnieni z zajęć informatyki na podstawie orzeczenia lekarskiego w dokumentacji zamiast oceny klasyfikacyjnej mają wpisane «zwolniony».

KONTRAKT

 1. Na lekcje informatyki uczeń przychodzi punktualnie w zmianie obuwia.

 2. Przestrzega regulaminu pracowni.

 3. Na lekcji pracuje aktywnie, samodzielnie (lub w grupie) i systematycznie.

 4. Uczeń może otrzymać ocenę za:

  1. pracę samodzielną,

  2. prace długoterminowe,

  3. za sprawdziany na koniec działu,

  4. aktywną pracę na lekcji

  5. prace domowe,

  6. wykonanie dodatkowych prac.

 5. Na koniec każdego działu stopień opanowania materiału przez ucznia jest
  badany za pomocą ćwiczeń do samodzielnego wykonania. Wykonanie
  tych ćwiczeń jest obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił takie ćwiczenia, to
  powinien je wykonać w terminie nie przekraczającym jednego tygodnia
  (jeśli był nieobecny jeden dzień) lub dwóch tygodni (jeśli był nieobecny
  dłużej niż jeden dzień). W przeciwnym wypadku otrzyma stopień
  niedostateczny.

 6. Test i ćwiczenia do samodzielnego wykonania na koniec działu można
  poprawiać w przypadku otrzymania stopnia niedostatecznego. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się tylko raz w ciągu tygodnia od rozdania testów lub przeprowadzenia ćwiczeń.

 7. Przy poprawianiu testów i ćwiczeń do samodzielnego wykonania
  punktacja nie zmienia się, otrzymane oceny są wstawiane do dziennika.

 8. Uczeń posiadający na teście lub podczas wykonywania ćwiczeń do
  samodzielnego wykonania ściągę otrzymuje stopień niedostateczny bez
  możliwości jego poprawy.

 9. Oceny są jawne, obiektywne, umotywowane, systematyczne; otrzymam je w różnych formach np. stopnia szkolnego, pochwały, nagrody.

 10. Uczeń może zgłosić się do nauczyciela z prośbą o pomoc w razie kłopotów ze zrozumieniem lub opanowaniem materiału.

 11. Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego.

 12. Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania się do lekcji, uzupełnienia notatek i możliwości odpowiedzi.

 13. Nie ocenia się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole.

 14. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za wykonanie prac nadobowiązkowych.

 15. Uczeń na lekcji ma wyłączony telefon komórkowy. Jeżeli się do tego nie zastosuje i telefon zadzwoni na lekcji, nauczyciel skonfiskuje aparat telefoniczny i odda go rodzicom ucznia.

Kryteria oceny – wymagania na poszczególne oceny szkolne

 1. Komputer i grafika komputerowa


Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

podaje kilka zastosowań komputera;

wymienia części składowe zestawu komputerowego;

posługuje się komputerem i urządzeniami TI w podstawowym zakresie;

podaje kilka przykładów urządzeń współpracujących z komputerem;

wie, że nadmierna ilość czasu spędzonego przy komputerze zagraża zdrowiu psychicznemu
i fizycznemu;

zdaje sobie sprawę, że można uzależnić się od komputera; zna


i stosuje sposoby zapobiegania uzależnianiu się od komputera

wskazuje kilka przykładów zastosowania komputera,
np. w szkole, zakładach pracy i życiu społecznym;

definiuje komputer jako zestaw urządzeń elektronicznych


i określa ich przeznaczenie;

zna jednostki pojemności pamięci;

wymienia i omawia różne typy komputerów oraz budowę i działanie wybranych urządzeń współpracujących z komputerem


omawia zastosowanie komputera w różnych dziedzinach życia, nauki i gospodarki;

zna pojęcia: program komputerowy, pamięć, system dwójkowy, bit, bajt, RAM;

omawia podstawowe układy mieszczące się na płycie głównej;

wymienia i omawia różne typy komputerów oraz budowę i działanie wybranych urządzeń współpracujących z komputerem, np. skanera, aparatu cyfrowegoomawia schemat działania komputera,
m.in. przekształcanie informacji w dane, przetwarzanie danych oraz wyjaśnia funkcje procesora odpowiedzialnego za te procesy; wyjaśnia, czym jest BIOS;

podaje przykłady kart rozszerzeń, które można zainstalować w komputerze;

omawia różne typy komputerów oraz budowę i działanie wybranych urządzeń współpracujących
z komputerem, np. kamery cyfrowej i internetowej


potrafi określić podstawowe parametry części składowych komputera i urządzeń współpracujących z komputerem;

opisuje wybrane zastosowania informatyki, z uwzględnieniem swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny;

samodzielnie wyszukuje w Internecie informacje o nowych urządzeniach współpracujących z komputerem;

korzysta z dokumentacji urządzeń komputerowychzna podstawowe zasady pracy
z programem komputerowym (uruchamianie, wybór opcji z menu, kończenie pracy z programem)

omawia przeznaczenie poszczególnych rodzajów programów użytkowych, podając przykłady konkretnych programów;

wie, na czym polega uruchamianie i instalowanie programów;

podaje przykłady nośników pamięci


umieszcza skrót programu na pulpicie,

wybiórczo korzysta z pomocy do programów;

wyjaśnia rolę pamięci operacyjnej w czasie uruchamiania programu;

wie, jak odinstalować program komputerowypotrafi skorzystać w razie potrzeby z pomocy do programu;

wyjaśnia procesy zachodzące w czasie uruchamiania


i instalowania programu;

potrafi zainstalować i odinstalować prosty program, np. edukacyjny, gręokreśla pojemność pamięci, ilość wolnego i zajętego miejsca na dysku;

wyszukuje w Internecie lub innych źródłach informacje na temat nowych programów użytkowych


i nośników pamięci

wie, jaka jest rola systemu operacyjnego

zna podstawowe funkcje systemu operacyjnego

podaje przykłady systemów operacyjnych

omawia cechy wybranych systemów operacyjnych,
m.in.: Windows, Linux, Mac OS

porównuje wybrane systemy operacyjne, podając różnice

wie, że należy posiadać licencję na używany program komputerowy;

wie, na czym polega piractwo komputerowe i jakie grożą sankcje za nielegalne uzyskanie programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowychwie, co to jest licencja na program i wymienia jej rodzaje;

wymienia przykłady przestępczości komputerowejzna pojęcie: prawo autorskie,

omawia przykładowe rodzaje darmowych licencjiwyjaśnia różnicę między różnymi rodzajami licencji;

potrafi ze zrozumieniem przeczytać treść licencji na używany programkorzystając z Internetu lub innych źródeł, odszukuje więcej informacji na temat darmowych licencjiOpracowywanie za pomocą komputera rysunków

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

przy użyciu wybranego edytora grafiki tworzy prosty rysunek, używając podstawowych narzędzi graficznych;

potrafi zapisać dokument komputerowy w pliku


w określonym miejscu (dysku, folderze); odczytuje rysunek zapisany w pliku, wprowadza zmiany i zapisuje ponownie

zna zasady tworzenia dokumentu komputerowego na przykładzie tworzenia rysunku w programie graficznym;

rozumie, dlaczego należy zapisać dokument na nośniku pamięci masowej;

przy użyciu wybranego edytora grafiki tworzy rysunki, stosując operacje na obrazie i jego fragmentach, przekształca obrazy; umieszcza napisy na obrazie;

tworzy proste animacje komputerowezna podstawowe formaty plików graficznych;

posługuje się narzędziami malarskimi trzech wybranych programów graficznych do tworzenia kompozycji z figur;

wykonuje operacje na obrazie
i jego fragmentach,
m.in.: zaznacza, kopiuje i wkleja fragmenty rysunku i zdjęcia, stosując wybrane programy graficzne;

tworzy animacje komputerowe;

drukuje rysunek


przekształca formaty plików graficznych;

umieszcza napisy na obrazie, porównując możliwości trzech wybranych programów graficznych;

tworzy rozbudowane animacje komputerowe;

zmienia kolory i inne efekty na zdjęciu, stosując wybrane programy graficzne;

drukuje obraz, ustalając samodzielnie wybrane parametry wydruku


samodzielnie wyszukuje możliwości trzech wybranych programów graficznych, porównując je;

przygotowuje animacje według własnego pomysłu, korzystając


z różnych możliwości wybranego programu do tworzenia animacji

kopiuje, przenosi i kasuje pliki wybraną przez siebie metodą;

rozumie, jakie szkody może wyrządzić wirus komputerowyrozumie, dlaczego należy wykonywać kopie dokumentów;

potrafi kopiować, przenosić


i usuwać pliki i foldery metodą przez Schowek oraz metodą przeciągnij i upuść;

stosuje podstawowe zasady ochrony przed wirusami komputerowymipakuje i rozpakowuje pliki lub foldery;

omawia ogólne zasady działania wirusów komputerowych;

zna zasady ochrony przed złośliwymi programami;

posługuje się programem antywirusowym w celu wykrycia wirusówomawia inne rodzaje zagrożeń (konie trojańskie, programy szpiegujące);

wie, jak ochronić się przed włamaniem się do komputera; wyjaśnia czym jest firewallutrzymuje na bieżąco porządek
w zasobach komputerowych; pamięta o tworzeniu kopii ważniejszych plików na innym nośniku;

korzystając z dodatkowych źródeł, wyszukuje informacje na temat programów szpiegujących określanych jako adware


i spyware 1. Praca z dokumentem tekstowym


  Opracowywanie tekstu przy użyciu edytora tekstu

  2

  3

  4

  5

  6

  Uczeń:

  Uczeń:

  Uczeń:

  Uczeń:

  Uczeń:

  tworzy prosty dokument tekstowy;

  stosuje wyróżnienia w tekście, korzystając ze zmian parametrów czcionki;

  wykonuje podstawowe operacje na fragmentach tekstu – kopiowanie, wycinanie, wklejanie;

  ozdabia tekst gotowymi rysunkami, obiektami z galerii obrazów, stosując wybraną przez siebie metodę;

  zapisuje dokument w pliku


  zna i stosuje podstawowe zasady formatowania i redagowania tekstu;

  formatuje tekst: wybiera atrybuty tekstu, sposób wyrównywania tekstu między marginesami, parametry czcionek;

  formatuje rysunek (obiekt) wstawiony do tekstu; zmienia jego rozmiary, oblewa tekstem lub stosuje inny układ rysunku względem tekstu;

  wstawia tabelę i wykonuje podstawowe operacje na jej komórkach  zna ogólne możliwości edytorów tekstu i zasady pracy
  z dokumentem tekstowym;

  zna i stosuje podstawowe zasady redagowania tekstu; dostosowuje formatowanie tekstu do jego przeznaczenia;

  wykorzystuje możliwości automatycznego wyszukiwania i zamiany znaków;

  stosuje tabulacje, wcięcia, interlinie;

  stosuje automatyczną numerację i wypunktowanie;

  wykorzystuje edytor równań do pisania prostych wzorów;

  zna podstawowe zasady pracy
  z długim tekstem (redaguje nagłówek, stopkę wstawia numery stron);

  potrafi podzielić tekst na kolumny  zna i stosuje sposoby usprawniające pracę nad tekstem (m.in. stosowanie gotowych szablonów, wbudowanych słowników);

  stosuje różne typy tabulatorów, potrafi zmienić ich ustawienia


  w całym tekście;

  wstawia dowolne wzory, wykorzystując edytor równań;

  osadza obraz w dokumencie tekstowym, wstawia obraz do dokumentu tekstowego z zachowaniem połączenia oraz omawia różnice między tymi dwoma metodami;

  stosuje przypisy;

  zna rodzaje tabulatorów i potrafi je właściwie zastosować;

  stosuje odpowiednio spacje nierozdzielającą;

  drukuje dokumenty tekstowe, dobierając odpowiednie parametry drukowania


  samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwiązania dowolnego problemu;

  przygotowuje profesjonalny tekst – pismo, sprawozdanie,


  z zachowaniem poznanych zasad redagowania i formatowania tekstów;

  rozumie działanie mechanizmu „łącz z plikiem" i omawia różnicę między obiektem osadzonym a połączonym


 2. Internet i multimedia


Komputer jako źródło informacji

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

wymienia kilka zastosowań Internetu;

otwiera stronę o podanym adresie;

wyszukuje informacje w Internecie według prostego hasła;

porusza się po stronie WWWzna podstawowe zasady pracy
w szkolnej (lokalnej) sieci komputerowej;

zna pojęcia: Internet, strona internetowa, WWW;

omawia wybrane usługi internetowe;

potrafi wyszukiwać informacje


w Internecie: korzysta z wyszukiwarek

wymienia zalety łączenia komputerów w sieć;

zna pojęcia: witryna, strona główna, serwer internetowy, hiperłącze, hipertekst;

potrafi wyszukiwać informacje
w Internecie: korzysta
z katalogów stron WWW;

wyszukuje informacje


w internetowych zasobach danych

opisuje sieci lokalne i globalne oraz podstawowe klasy sieci; potrafi udostępniać zasoby,
np. foldery;

wie, jak uzyskać dostęp do Internetu;

potrafi zastosować różne narzędzia do wyszukiwania informacji; stosuje złożony sposób wyszukiwania;

porządkuje najczęściej odwiedzane stronypotrafi formułować własne wnioski i spostrzeżenia dotyczące rozwoju Internetu, jego znaczenia dla różnych dziedzin gospodarki i dla własnego rozwoju;

potrafi właściwie zawęzić obszar poszukiwań, aby szybko odszukać informacjeredaguje i wysyła prosty list elektroniczny, korzystając z podstawowych zasad netykiety;

potrafi skorzystać z wybranych form komunikacji,


np. z komunikatora, stosując zasady netykiety

dołącza załączniki do listu; korzysta z książki adresowej;

zna i stosuje zasady netykiety pocztowej;

omawia inne sposoby komunikowania się przez Sieć


dba o formę listu i jego pojemność; ozdabia listy, załączając rysunek, dodaje tło; stosuje podpis automatyczny; zakłada książkę adresową;

potrafi założyć konto pocztowe, korzystając z programu do obsługi poczty i przez stronę WWW;

podaje i omawia przykłady usług internetowych oraz różnych form komunikacji


omawia wybrane usługi internetowe (m.in.: nauka i praca w Internecie, książki czasopisma, muzea, banki, zakupy i aukcje, podróże, rozrywka);

uczestniczy w dyskusji na forum dyskusyjnym, stosując zasady netykietypotrafi znaleźć interesującą grupę dyskusyjną i przejrzeć dyskusję na dany temat;

zapisuje się do grupy i uczestniczy w dyskusji, stosując zasady netykietyzna zagrożenia i ostrzeżenia dotyczące korzystania z komunikacji za pomocą Internetu; zdaje sobie sprawę
z anonimowości kontaktów w Sieci

stosuje przepisy prawa związane z pobieraniem materiałów
z Internetu; zdaje sobie sprawę
z konieczności racjonalnego gospodarowania czasem spędzonym w Sieci

zna podstawowe przepisy dotyczące korzystania z e-usług

na przykładach uzasadnia zalety i zagrożenia wynikające
z pojawienia się Internetu

potrafi przedstawić własne wnioski z analizy zalet i wad uzależniania różnych dziedzin życia od Internetu

zna ogólne zasady projektowania stron WWW i wie, jakie narzędzia umożliwiają ich tworzenie;

wie, w jaki sposób zbudowane są strony WWWpotrafi, korzystając z podstawowych znaczników HTML, tworzyć prostą strukturę strony;

umie tworzyć akapity i wymuszać podział wiersza, dodawać nagłówki do tekstu, zmieniać krój i wielkość czcionkizna funkcje i zastosowanie najważniejszych znaczników HTML;

potrafi wstawiać obrazy do utworzonych stron;

umie tworzyć listy wypunktowane i numerowane i wstawiać hiperłącza


formatuje tekst na stronie, wstawia tabele,

publikuje utworzone strony w Internecie;

wie, jak założyć internetowy dziennik – blog;

umieszcza informacje


w odpowiednich serwisach internetowych;

współpracuje w grupie przy tworzeniu projektu, wykonując samodzielnie zadania szczegółowezna większość znaczników HTML;

posługuje się wybranym programem przeznaczonym do tworzenia stron WWW;

potrafi tworzyć proste witryny składające się z kilku połączonych ze sobą stron;

dba o poprawność merytoryczną i redakcyjną tekstów;

publikuje stronę WWW w Internecie

Opracowywanie za pomocą komputera prezentacji multimedialnych

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

wie, co to jest prezentacja multimedialna i posługuje się programem do jej tworzenia;

zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji;

tworzy prezentację składającą się z kilku slajdów z zastosowaniem animacji niestandardowych; wstawia do slajdu tekst i grafikę;

zapisuje prezentację, potrafi uruchomić pokaz slajdówzna cechy dobrej prezentacji;

podaje przykładowe programy do tworzenia prezentacji;

wykonuje przejścia między slajdami;

stosuje tło we wszystkich slajdach; potrafi ustawić tło inne dla każdego slajdu;

zmienia kolejność slajdów; usuwa niepotrzebne slajdy


przygotowuje plan prezentacji; planuje wygląd slajdów;

korzysta z szablonów; dobiera odpowiedni szablon do danej prezentacji; potrafi ustawić tło jednakowe dla wszystkich slajdów;

wstawia na slajd hiperłącza, umieszcza przyciski akcji;

dba o poprawność redakcyjną tekstówumieszcza w prezentacji efekty dźwiękowe;

przygotowuje prezentację w postaci albumu fotograficznego;

współpracuje w grupie przy tworzeniu projektu, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe


potrafi samodzielnie zaprojektować i przygotować multimedialną prezentację na wybrany temat, cechującą się ciekawym ujęciem zagadnienia, interesującym układem slajdów

 1. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym


Opracowywanie za pomocą komputera danych liczbowych

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

zna zastosowania arkusza kalkulacyjnego i omawia budowę dokumentu arkusza;

pisze formułę wykonującą jedno z czterech podstawowych działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie);

potrafi zastosować kopiowanie
i wklejanie formuł;

zna ogólne zasady przygotowania wykresu w arkuszu kalkulacyjnym;

korzysta z kreatora wykresów do utworzenia prostego wykresu;

zapisuje utworzony arkusz we wskazanym folderze docelowymzna i stosuje zasadę adresowania względnego;

potrafi tworzyć formuły wykonujące bardziej zaawansowane obliczenia;

stosuje funkcje arkusza kalkulacyjnego, tj.: SUMA, ŚREDNIA;

modyfikuje tabele w celu usprawnienia obliczeń, m.in.: wstawia i usuwa wiersze (kolumny); zmienia szerokość kolumn i wysokość wierszy tabeli; wie, jak wprowadzić do komórek długie teksty i duże liczby;

tworzy wykres składający się
z dwóch serii danych, potrafi dodać do niego odpowiednie opisy


potrafi prawidłowo zaprojektować tabelę arkusza kalkulacyjnego (m.in.: wprowadza opisy do tabeli, formatuje komórki arkusza; ustala format danych, dostosowując go do wprowadzanych informacji);

rozróżnia zasady adresowania względnego, bezwzględnego


i mieszanego;

stosuje arkusz do kalkulacji wydatków i do obliczania ceny


z podatkiem VAT; dostosowuje odpowiednio rodzaj adresowania;

zna zasady doboru typu wykresu do danych i wyników; drukuje tabelę arkusza, dobierając odpowiednie parametry drukowania; rozróżnia linie siatki i obramowaniapotrafi układać rozbudowane formuły z zastosowaniem funkcji JEŻELI;

potrafi samodzielnie zastosować adres bezwzględny lub mieszany, aby ułatwić obliczenia;

wykonuje w arkuszu proste obliczenia z dziedziny fizyki, matematyki, geografii, np. tworzy tabelę do obliczania wartości funkcji liniowej i tworzy odpowiedni wykres;

tworzy, zależnie od danych, różne typy wykresów: XY (punktowy), liniowy, kołowy;

wstawia tabelę arkusza do dokumentu tekstowego jako obiekt osadzony i jako obiekt połączony;

wstawia tabelę arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego z plikuzna działanie i zastosowanie wielu funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym;

wyjaśnia różnicę między tabelą osadzoną a połączoną;

samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwiązania określonego problemu;

projektuje samodzielnie tabelę arkusza z zachowaniem poznanych zasad wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym

 1. Bazy danych


Opracowywanie za pomocą komputera bazy danych

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

podaje przykłady baz danych ze swojego otoczenia,
np. w szkolnym sekretariacie, bibliotece;

na przykładzie gotowego pliku bazy danych potrafi omówić jej strukturę – określić, jakie informacje są w niej pamiętane


i wyjaśnić pojęcia: tabela, rekord, pole;

korzystając z gotowego formularza, potrafi zaktualizować dane w rekordzie i dopisać nowy rekord;

potrafi wyświetlić wynik gotowego zapytania i omówić czego zapytanie dotyczyło;

prezentuje informacje, korzystając z przygotowanych raportówpodaje przykłady zbiorów informacji, które mogą być gromadzone w bazach danych;

podaje przykłady oprogramowania do tworzenia baz danych; wymienia obiekty, jakie może zawierać plik bazy danych;

wyjaśnia pojęcie klucza; potrafi ustalić porządek malejący lub rosnący w bazie według podanych przez nauczyciela kluczy;

wyjaśnia funkcję formularzy i raportów;

tworzy proste zapytanie na podstawie gotowej tabeli, korzystając z kreatora zadań


wyjaśnia, na czym polega przetwarzanie danych w bazach danych;

projektuje tabelę, stosując podstawowe zasady tworzenia tabel;

tworzy prosty formularz za pomocą kreatora zadań;

tworzy kwerendy w widoku projektu; w zapytaniach stosuje proste kryterium wyboru (dotyczące jednego lub dwóch pól);

przygotowuje raporty na podstawie tabeli lub kwerendy;

drukuje raportytworzy formularze, dostosowując formularz do wprowadzanych danych; potrafi skorzystać
z kreatora zadań i modyfikować formularz w widoku projektu;

umieszcza w raporcie podsumowania, określające dane statystyczne (minimum, maksimum), porządkuje dane


w raporcie według zadanych kryteriów;

wymienia i omawia etapy projektowania systemów informatycznych;

współpracuje w grupie, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe


potrafi samodzielnie zaprojektować poprawną strukturę bazy danych na wybrany przez siebie temat,
w tym ustalić pola, zaprojektować formularz, zaplanować odpowiednie zapytania i raporty oraz je utworzyć;

podaje przykłady systemów informatycznych z otoczenia i wyjaśnia ich zastosowanie;

rozumie różnicę między wynikiem wyszukiwania dowolnego ciągu znaków z wykorzystaniem opcji Znajdź i z użyciem zapytania;

potrafi skorzystać z tego samego raportu do wydrukowania danych na podstawie różnych zapytań

 1. Algorytmika


Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków;

zna podstawowe zasady prezentacji algorytmów w postaci schematów blokowych (zna podstawowe bloki potrzebne do budowania schematu blokowego);

analizuje gotowy schemat blokowy prostego algorytmu


wyjaśnia pojęcie algorytmu;

określa dane do zadania oraz wyniki i zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków;

określa sytuacje warunkowe,
tj. takie, które wyprowadzają różne wyniki – zależnie od spełnienia narzuconych warunków;

buduje schemat blokowy prostego algorytmu liniowego, korzystając z programu edukacyjnego; analizuje schemat blokowy algorytmu z rozgałęzieniamiomawia etapy rozwiązywania problemu (zadania);

wie, na czym polega iteracja;

analizuje algorytmy, w których występują powtórzenia i określa, od czego zależy liczba powtórzeń;

buduje schemat blokowy algorytmu z warunkiem prostym, korzystając z programu edukacyjnego;

realizuje algorytm liniowy i z warunkami w arkuszu kalkulacyjnym


wyjaśnia pojęcie specyfikacja problemu;

prezentuje algorytmy iteracyjne za pomocą listy kroków


i schematu blokowego, korzystając z programu edukacyjnego;

realizuje algorytm z warunkami


w arkuszu kalkulacyjnym

potrafi samodzielnie napisać specyfikację określonego zadania;

potrafi samodzielnie zapoznać się z programem edukacyjnym przeznaczonym do konstrukcji schematów blokowych;

buduje schemat blokowy algorytmu, w których wystąpią złożone sytuacje warunkowe;

określa, kiedy może nastąpić zapętlenie w algorytmie iteracyjnym i potrafi rozwiązać ten problem;

buduje schemat blokowy określonego algorytmu iteracyjnego, np. algorytmu Euklidesa, korzystając z programu edukacyjnego


pisze proste programy w Logo, używając podstawowych poleceń

pisze proste programy w Logo, używając podstawowych poleceń,

realizuje proste algorytmy w programie Baltiedefiniuje procedury w Logo z parametrami i bez parametrów oraz wywołuje je;

realizuje prostą sytuację warunkową w Logo;

realizuje algorytmy iteracyjne
w programie Baltie


zna pojęcia: translacja, kompilacja, interpretacja;

wyjaśnia, na czym polega prezentacja algorytmu w postaci programu;

wyjaśnia pojęcia: parametr formalny i aktualny; zapisuje algorytmy iteracyjne w Logo


wyjaśnia zasady programowania i kompilowania oraz wie, jak są pamiętane wartości zmiennych; rozróżnia kompilację od interpretacji;

pisze programy w języku Logo, stosując proceduryopisuje algorytm, znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym, na przykładzie wyboru najwyższego ucznia spośród pięciu

opisuje algorytm, znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym, na przykładzie wyboru największej liczby spośród n liczb – stosuje przeszukiwanie liniowe;

stosuje algorytm poszukiwania przez połowienie w zabawie w zgadywanie liczbyomawia algorytm sortowania przez wybór na konkretnym przykładzie; analizuje gotową listę kroków tego algorytmu;

omawia algorytm sortowania bąbelkowego na konkretnym przykładzieopisuje algorytm znajdowania wybranego elementu w zbiorze uporządkowanym – stosuje algorytm poszukiwania przez połowienie;

analizuje gotowy schemat blokowy algorytmu sortowania bąbelkowego, korzystając z programu ELItworzy schematy blokowe wybranych algorytmów, korzystając z programu edukacyjnego

ogląda, korzystając z gotowych plików, modele zjawisk

analizuje i omawia gotowe modele różnych zjawisk,
np. przyrodniczych

wyjaśnia, na czym polega modelowanie rzeczywistości;

omawia, korzystając z gotowego przykładu, np. modelu rzutu kostką sześcienną do gry, na czym polega modelowaniewykonuje prosty model, np. rzutu monetą, korzystając z arkusza kalkulacyjnego

korzystając z dodatkowych źródeł, np. Internetu, wyszukuje informacje na temat modelowania
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna