Wymagania techniczne naPobieranie 141,36 Kb.
Strona1/10
Data24.02.2018
Rozmiar141,36 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Nr referencyjny 02/2013 Strona z


Załącznik Nr 6 – Wymagania Techniczne
WYMAGANIA TECHNICZNE NA:
REMONT GŁÓWNY I DOKOWY JEDNOSTKI B-3

STANOWIĄCE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiot zamówienia
  1. „Remont główny i dokowy B-3”


Zakres prac zawarto w załączniku nr 5 do SIWZ - Wykaz Prac Remontowych „B-3”
  1. Komórki wewnętrzne Ministerstwa Obronny Narodowej biorące udział w realizacji umowy.

ZAMAWIAJĄCY

Komendant

Portu Wojennego Świnoujście

ul. Steyera 28

72-600 Świnoujście

fax.58 324-23-09

STM –COL

Szef
Szefostwa Techniki Morskiej


Inspektorat Wsparcia SZ

ul. Pułaskiego 7

81-301 Gdynia 1

Fax. 58 626 35 33

RPW

Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe1


GESTOR OKRĘTU

Szef
Zarządu Planowania Logistycznego N-4


Dowództwa Marynarki Wojennej

81-301 Gdynia

Fax. 58 626 31 29

DOWÓDCA JW.

/UŻYTKOWNIK

Dowódca
Jednostki Wojskowej Nr 3854


ul. Steyera 28

72-600 Świnoujście

PRZEDSTAWICIEL JW.

Osoba wyznaczona przez Dowódcę JW. do nadzoru i monitorowania realizacji umowy na remont okrętu.

OF. NADZORUJĄCY

Stopień, imię i nazwisko oficera wyznaczonego rozkazem dowódcy jednostki wojskowej zostanie podane bezpośrednio przed sporządzeniem umowy.


 1. Podstawa.

Pozycja 2.2.6.2 „Remont jednostek pływających MW oraz mechanizmów okrętowych wynikających z bieżących potrzeb eksploatacyjnych”  1. Nazwa zadania;


Remont średni i dokowy B-3”

 1. Termin wykonania remontu.

  1. Termin realizacji remontu – II kwartał 2013r ÷ III kwartał 2013r

  2. Czas trwania remontu – 120 dni kalendarzowych licząc do daty przyjęcia jednostki do remontu do daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

  3. Miejsce realizacji prac: u Wykonawcy w miejscu wykonywania działalności wskazanym w koncesji na wytwarzanie lub obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 2. Opis przedmiotu zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont średni i dokowy B-3”.

  2. Dowódca JW. w imieniu Zamawiającego zorganizuje jedno spotkanie dla wszystkich wykonawców na okręcie celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Termin spotkania Zamawiający uzgodni z Dowódca JW i poda w SIWZ.

  3. Zamawiający umożliwi Wykonawcom odbycie wizji lokalnej na okręcie
   /zapoznanie się z przedmiotem zamówienia/. Ze względów organizacyjnych został wyznaczony jeden termin dla wszystkich zainteresowanych wykonawców
   tj.: ………………….2.

  4. Wykonawca prześle Dowódcy JW. siedem dni przed terminem spotkania, listę osób biorących udział w spotkaniu z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru dokumentu tożsamości. W przypadku potrzeby doprecyzowania stanu technicznego UiSW ujętych w WPR poprzez poznanie parametrów pracy należy wymienić urządzenia, systemy, które Użytkownik przygotuje do uruchomienia.

  5. W spotkaniu na okręcie może uczestniczyć przedstawiciel Związku Taktycznego, Gestora okrętu lub Centralnego Organu Logistycznego.

  6. Zamawiający nie planuje przeprowadzenia prób przed remontowych. Wykonawcy zapoznają się z przedmiotem zamówienia (stanem technicznym UiSW) w trakcie spotkania na okręcie.

  7. Na pisemny wniosek Wykonawców, Dowódca JW. przekaże wykaz urządzeń i systemów okrętowych objętych umowami serwisowymi obowiązującymi w trakcie trwania remontu okrętu.

  8. W przypadku prac wykonywanych na urządzeniach i sprzęcie będącym w okresie gwarancyjnym lub objętych osobnymi umowami na serwisowanie, Wykonawca wykona prace pod merytorycznym nadzorem gwaranta lub serwisanta. Prace nie mogą w żaden sposób ograniczyć lub zmniejszyć uprawnień Gwarantobiorcy lub firmy serwisującej. Uzgodnienia między Wykonawcą a serwisantem (gwarantem) w zakresie spełnienia tego warunku muszą być dokonane w formie pisemnej przed przystąpieniem do wykonywania prac remontowych.


 • Powyższe prace są pomocniczymi procesami technologicznymi prac remontowych wyszczególnionych w wykazach prac remontowych. Wynikają one ze stosowanej przez Wykonawcę technologii remontu urządzeń(okrętu), i nie mogą być przedmiotem osobnej wyceny i muszą być uwzględnione (ujęte) w kosztach realizacji danego punktu/punktów wykazów remontowych.
 1. Przekazanie – przyjęcie okrętu do remontu.

  1. Obowiązki Zamawiającego wynikające z dotrzymania terminu udostępnienia (przygotowania) okrętu do remontu wykonuje Dowódca JW.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna