Wymagania ogólnePobieranie 190,33 Kb.
Data20.05.2018
Rozmiar190,33 Kb.


Załącznik nr 15 do SIWZ

WYMAGANIA OGÓLNE 1. Opis wymagań na dostarczane urządzania

Wszystkie dostarczane urządzenia maja być fabrycznie nowe tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia,
z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy urządzeń wchodzących
w jej skład. Mają również pochodzić z bieżącej produkcji (wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem oferty chyba, że w specyfikacji podano inaczej). Powinny zostać dostarczone jako kompletne – np. serwery i komputery powinni mieć zainstalowane, a także skonfigurowane oprogramowanie systemowe, pakiet oprogramowania biurowego(umożliwiające tworzenie dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji) i antywirusowe.

Dostarczone urządzenia oraz dostarczone wraz z nimi Oprogramowanie systemowe i narzędziowe musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

Dostarczane urządzenia muszą być zaopatrzone w kable umożliwiające podłączenie ich do sieci energetycznej oraz infrastruktury sieciowej.

Długość kabli podłączeniowych powinna zostać określona w trakcie instalacji urządzeń w miejscu ich docelowego przeznaczenia. Kable umożliwiające podpięcie urządzeń do infrastruktury sieciowej powinny być ekranowane min. 6 kat. Wszelkie koszty podłączenia wspomnianych urządzeń powinny być wliczone w cenę zakupu systemu.

Urządzania wielofunkcyjne i drukarki powinny być dostarczone ze standardowymi porcjami oryginalnych materiałów eksploatacyjnych – tzn. nie dopuszcza się dostarczenia materiałów startowych o ograniczonej wydajności. Stosowanie tonerów zamiennych w przypadku zakupionych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych nie może mieć wpływ na gwarancję sprzętu.


 1. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego

Dostawa i instalacja urządzeń jest zadaniem mającym na celu dostarczenie zamawianego sprzętu do wskazanych lokalizacji według harmonogramu ustalonego w porozumieniu z Zamawiającym.

Zadanie to wymaga odpowiedniego zaplanowania dostaw i prac w taki sposób, aby nie kolidowało to z bieżącą pracą Zamawiającego.

Wymagania w zakresie logistyki dostaw:


 • Wykonawca ma zapewnić wniesienie dostarczonego sprzętu do miejsca (pomieszczenia), wskazanego przez Zamawiającego.

 • Wykonawca będzie dostarczał sprzęt sukcesywnie w terminie bezpośrednio poprzedzającym jego instalację i w sposób dopasowany do możliwości logistycznych zamawiającego. Zakres i wielkości dostaw należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym.
 1. Opis wymagań na kupowane oprogramowanie użytkowe:

Zamawiający wymaga objęcia nadzorem autorskim i nieodpłatnym serwisem oprogramowania aplikacyjnego przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.. Całość oferowanego oprogramowania aplikacyjnego obsługującego część medyczną i administracyjną musi pochodzić od jednego producenta. (Z uwagi na wymaganą pełną integrację modułów oraz jednolity sposób gwarancji, wszystkie moduły oferowanego systemu informatycznego muszą umożliwić pracę z wykorzystaniem jednego rozwiązania platformy bazodanowej). Wyjątek stanowić mogą moduły specjalistyczne do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Obrazowej.

Zakup licencji daje możliwość bezterminowego eksploatowania oprogramowania , zezwala na dowolne zmiany liczby stanowisk w poszczególnych modułach oraz umozliwia rozbudowę systemu o nowe funkcje w przyszłości. Zamawiający dopuszcza inny podział oferowanego systemu na moduły, niż został przedstawiony w załączniku opisującym wymagania dla oprogramowania. Oferent powinien wykazać, ze jego system pokrywa pełną funkcjonalność, którą zamierza zakupić Zamawiający oraz przedstawić podział na moduły oferowanego systemu, a także przedstawić funkcjonalność tych modułów


W przypadku gdy dany moduł określony przez Zamawiającego, funkcjonalnie występuje w innym module proponowanym przez Oferenta, to liczba licencji nie może być mniejsza niż określona przez Zamawiającego dla sumy poszczególnych modułów.
Np. Zamawiający wskazywał:

Nazwa modułu

Ilość licencji

Statystyka

1

Dokumentacji Medycznej i Archiwizacji

2

Natomiast Wykonawca posiada oprogramowanie

Moduł Statystyka, który obejmuje Moduł Obsługi Dokumentacji Medycznej i Archiwizacji powinien opisać to następująco:Nazwa modułu

Ilość licencji

Statystyka wraz z Moduł Obsługi Dokumentacji Medycznej Archiwizacji

3
 1. Wymagania na wdrożenie

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji spełnienia przez Wykonawców wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia (funkcjonalności Systemu Informatycznego) podczas prezentacji wykonanej na koszt i przy użyciu sprzętu Wykonawcy, w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zaprosi Wykonawcę do prezentacji oferowanego systemu. Odmowa przeprowadzenia prezentacji będzie skutkować odrzuceniem oferty. Podczas prezentacji Wykonawca zobowiązany będzie do uruchomienia jednego stanowiska z zainstalowanym oprogramowaniem i zaprezentowania jego działania. Szczegóły techniczne tego etapu zostaną uzgodnione z każdym z Wykonawców oddzielnie. Stwierdzenie przez Zamawiającego w trakcie prezentacji i weryfikacji systemu braku choćby jednej z bezwzględnie wymaganych funkcji spowoduje odrzucenie badanej oferty. Stwierdzenie przez Zamawiającego w trakcie prezentacji i weryfikacji systemu braku choćby jednej z punktowanych funkcji, która Wykonawca oznaczył „TAK” spowoduje odrzucenie badanej oferty. Wszelkie koszty związane z prezentacja oferowanego systemu ponosi Wykonawca.
Wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego obejmuje:

 

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała w oparciu o harmonogram prac instalacyjno- wdrożeniowych, który zostanie uzgodniony przez wykonawcę i zamawiającego przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia.

Harmonogram wdrożenia powinien być rozbity na etapy. Każdy etap będzie zakończony podpisaniem protokołu odbioru etapu.

Po zakończeniu realizacji wszystkich etapów wskazanych przez wykonawcę oraz po stwierdzeniu poprawności działania całości przedmiotu zamówienia, podpisany zostanie protokół odbioru końcowego.

 

W ramach wdrożenia zrealizowane zostaną:-         analiza procesów

-         instalacja baz danych i aplikacji

-         konfiguracja baz danych i aplikacji

-         konfiguracja uprawnień użytkowników

-  zarządzanie projektem

- przeniesienia danych z wszystkich modułów, z których korzysta Zamawiający

- testy pokonfiguracyjne

-        instruktaż stanowiskowy

- konfiguracja kopii zapasowych systemu wraz z testami odtworzenia z kopii zapasowych
w symulowanym środowisku awarii
Integrację wszystkich modułów dostarczanego oprogramowania, w wyniku czego powstanie Medyczna Karta Pacjenta, zawierająca dane z części medycznej dotyczące pobytów pacjenta, podania leków i ich cen, zleconych i wykonanych badań laboratoryjnych oraz ich odniesienie do części administracyjnej. Dodatkowo wszystkie moduły zakupionego oprogramowania za wyjątkiem modułów do Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Laboratoryjnej powinny zostać w pełni zintegrowane (integracja na poziomie bazy danych).


 1. Migracja

Migracja jest jednym z elementów składowych procesu wdrożenia. W ramach budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wystąpi konieczność migracji danych z istniejących systemów informatycznych do nowych systemów informatycznych.
Wykonawca zobowiązany jest przygotować niezbędne narzędzia (skrypty migracyjne, bilanse otwarcia) umożliwiające wykonanie kompletnej migracji wskazanych danych, które zostaną przeniesione w czasie dostępnym na wykonanie migracji, wynikającym z organizacji bieżącej pracy w ZOZ Strzyżów i konieczności zachowania ciągłości procesów biznesowych.
W przypadku wymiany istniejących systemów informatycznych, wymagane jest przeniesienie istniejących danych, które znajdują się w rejestrach i bazach danych istniejących systemów informatycznych. Dane muszą zostać przeniesione do nowych systemów informatycznych przed przystąpieniem do produkcyjnego użycia nowego oprogramowania aplikacyjnego.
Przeniesienie danych musi obejmować, co najmniej:

Moduł Finansowo – Księgowy, Rachunek Kosztów, Rejestr Sprzedaży: • plan kont, bilans otwarcia, obroty i salda, ośrodki kosztowe, rozrachunki nieuregulowane na dzień startu, kontrahenci, klucze podziałów

Moduł Kadry, Płace, Grafiki:

 • Staże pracy, nieobecności, urlopy, grafiki, rozrachunki, kartoteka danych osobowych pracowników zatrudnionych i zwolnionych, dokumentacja płacowa, archiwalne listy płac

Moduł Środki Trwałe:

 • kartoteki środków trwałych, wartość środków trwałych i umorzeń na dzień startu, (historia umorzeń środków trwałych oraz miejsc ich użytkowania), słowniki personelu, słowniki użytkowników

Moduł Gospodarka Magazynowo – Materiałowa:

 • kartoteki, stany magazynowe na dzień startu, słowniki dostawców (kontrahentów), słowniki odbiorców,

Moduł Apteka:

 • słownik personelu, słownik dostawców, bilans otwarcia

Nowy moduł Rozliczenia kontraktów z NFZ musi umożliwiać po przeniesieniu danych z modułu mMedica i miniInfoMedica korygowanie rozliczeń z NFZ do 2 lat wstecz. Przeniesione powinny być wszystkie dane pacjentów i dane rozliczeniowe z tego okresu.

W zakresie Oprogramowania aplikacyjnego - System medyczny HIS, System RIS i System PACS -wymagane jest przeniesienie wszystkich danych historycznych z zachowaniem ich powiązań a w przypadku formularzy dokumentacji medycznej również z zachowaniem układu prezentacji danych. Przenoszone dane powinny obejmować:


 • Dane osobowe pacjentów,

 • Dane personelu

 • Dane jednostek kierujących

 • Dane pobytów (wizyt i hospitalizacji)

 • Utworzoną w procesie leczenia dokumentację medyczną tj wyniki badań, skierowania, historie choroby, karty informacyjne, protokoły lekarskie i pielęgniarskie, zlecenia

Przeniesione (zmigrowane) dane muszą być dostępne dla użytkowników bezpośrednio z poziomu nowego oprogramowania aplikacyjnego, tak samo jak nowo wprowadzane.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić testową migrację na środowisku testowym, w takim zakresie, aby ocenić jakość przygotowanych narzędzi migracyjnych wraz z ich wydajnością, oraz na podstawie tego przygotować i potwierdzić szczegółowy harmonogram migracji w odniesieniu do dostępnego czasu na wykonanie Migracji produkcyjnej.
Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie błędy w danych zarówno historycznych jak i bieżących powstałych w wyniku migracji.
W przypadku rozbudowy istniejącego systemu firmy Asseco, należy dokonać integracji z nowo zakupionym modułami oraz przenieść aplikację wraz z danymi na nowo zakupiony serwer.


 1. Testy weryfikacyjne.

W ramach tego zadania zostaną przeprowadzone wszystkie testy pokonfiguracyjne. Celem przeprowadzenia testów jest weryfikacja przez Zamawiającego, czy wszystkie prace wykonane w trakcie budowania Systemu zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z założeniami funkcjonalnymi i jakościowymi. Zakres testów może być ustalony przez Zamawiającego. Pozytywne zakończenie testów wraz z usunięciem wskazanych wad jest niezbędne, aby dokonać odbioru końcowego.


 1. Opis wymagań na szkolenia i asystę techniczna w okresie instalacji, wdrożenia i eksploatacji.

Dostawca zapewni niezbędne do poprawnego użytkowania całego systemu szkolenie użytkowników, bezpośrednie konsultacje przy i po uruchomieniu oprogramowania oraz nielimitowane konsultacje. Szkolenia musza być zorganizowane i przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, szkolenie administratorów systemu może odbyć się poza siedzibą Zamawiającego, ale w różnych terminach.

Dostawca zaproponuje szczegółowa metodologie oraz plan szkoleń w porozumieniu z Zamawiającym. Przy czym Zamawiający zakłada, ze cały proces zostanie podzielony na dwa cykle


Cykl A - dla personelu Szpitala (część administracyjna oraz część medyczna), przy czym ustala sie następujące warunki:

 1. Szkolenia zakończą się nie później niż na 14 dni roboczych przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego;

 2. Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego. W przypadku szkolenia poza miejscem siedziby Zamawiającego, wszystkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Oferent;

 3. Zakres szkolenia obejmował będzie - co najmniej następujące tematy:

  • Omówienie cech oraz funkcji systemu informatycznego;

  • Omówienie i praktyczne przećwiczenie obsługi programów;

  • Omówienie możliwości konfiguracyjnych;

 4. Szkolenie musi zostać tak przeprowadzone, aby jego uczestnicy byli w stanie samodzielnie pracować na zakupionym oprogramowaniu.


Cykl B - dla Administratorów systemu szpitalnego

 1. Szkolenia zakończą się nie później niż na 14 dni roboczych przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego;

 2. Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie Zamawiającego, jeżeli to nie będzie możliwe, to Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia i uzyskaniem certyfikatów;

 3. Szkolenia muszą być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie certyfikaty w zakresie produktów, których dotyczyć będzie szkolenie oraz muszą zakończyć się wydaniem odpowiednich certyfikatów dla ich uczestników;

 4. Liczba uczestników szkolenia i jego zakres musi obejmować, co najmniej następujące tematy:
Lp.

Tematyka szkolenia

Szkolenie certyfikowane przez producenta

Liczba osób

Czas trwania w godzinach na osobęObsług zaproponowanych systemów operacyjnych dla serwerów (serwer bazodanowy, domenowy).

TAK

2

40Obsług zaproponowanego systemu operacyjnych dla serwera w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

TAK

1

32Obsługa zaproponowanego systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych.

TAK

1

32Obsługa zaproponowanej bazy danych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

TAK

1

24Obsługa tworzenia oraz odtwarzania kopii danych z serwera pomocniczego oraz napędów taśmowych

NIE

2

16Administracja, konfiguracja i zarządzanie programami do obsługi części medycznej jednostki, w tym systemu diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej.

TAK

2

32Administracja, konfiguracja i zarządzanie programem do obsługi części administracyjnej jednostki.

TAK

2

16Administracja, konfiguracja i zarządzanie programem do współpracy z RCIM.

TAK

2

16Obsługa zaproponowanego oprogramowania do wirtualizacji.

TAK

1

24Obsługa serwerów, zasilacza UPS.

NIE

2

8Szkolenie z zarządzania urządzeniami sieciowymi obejmujące co najmniej następujące tematy:

 • Modele OSI i TCP / IP,

 • Protokoły Ethernet i IP v4,

 • Obsługa systemu operacyjnego urządzeń sieciowych,

 • Podstawy konfiguracji routerów i przełączników,

 • Konfiguracja i testowanie sieci IP,

 • Routing statyczny,

 • Protokoły wektora odległości: RIP v1 oraz RIP v2,

 • Projektowanie sieci,

 • Protokół OSPF,

 • Wirtualne sieci lokalne (VLAN),

 • Protokół drzewa opinającego (STP),

 • Routing pomiędzy VLAN-ami,

 • WLAN – podstawy,

 • Bezpieczeństwo sieci,

 • Listy dostępu (ACL),

 • DHCP i NAT,

 • Diagnostyka błędów w sieciach WAN.

TAK

1

40
 1. Szczegółowość i poziom szkoleń Oferent musi dobrać tak, aby przeszkolony zespół osób był w stanie samodzielnie administrować dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem;

 2. Oferent na swój koszt zapewni sale wykładowe i ćwiczeniowe z odpowiednim dla przeprowadzenia szkolenia sprzętem;

 3. Wykonawca, uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram szkoleń;

 4. Skuteczne przeprowadzenie szkoleń zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem podpisanym przez Oferenta oraz Zamawiającego i będzie jednym z istotnych przyczynków do pozytywnego odbioru wdrożenia;

 5. Materiały szkoleniowe musza zostać przekazane Zamawiającemu do akceptacji, co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Każdy z uczestników szkoleń otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim (w wersji papierowej lub elektronicznej) przed ustalonym terminem szkolenia.Instalacja zamawianych komponentów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie polegać będzie na:

 1. Instalacji dostarczonego sprzętu w szafie RACK, wraz z konfiguracją oraz podłączeniem do sieci;

 2. Montażu sprzętu komputerowego we wskazanych lokalizacjach;

 3. Uruchomieniu zdalnej konfiguracji i administracji;

 4. Implementacji następujących funkcjonalności:

  • podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP;

  • usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe);

  • praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej;

  • rozłożenia obciążenia serwerów;

 5. Migracji istniejącej infrastruktury do nowo powstających usług katalogowych (migracja danych z profili lokalnych użytkowników do profili usług katalogowych);

 6. Instalacji i konfiguracji oprogramowania antywirusowego;

 7. Zbudowaniu domeny wg założeń uzgodnionych z Zamawiającym;

 8. Instalacja darmowego oprogramowania do wirtualizacji;

 9. Uruchomienie 2 systemów operacyjnych (w ramach zakupionych licencji):

  • Jeden pełniący funkcję kontrolera usług katalogowych;

  • Drugi służący do pracy zdalnej.

Wykonawca może ponieść dodatkowe koszty, jeśli:

Zaistnieje potrzeba skonfigurowania urządzeń sieciowych na potrzeby wdrażanego ZSI

Gdy zakupione urządzenia nie zmieszczą się w Głównym punkcie dystrybucyjnym Wykonawca zobowiązuje się zakupić i zamontować nową szafę stojącą 42U 19” o wymiarach 800x800mm.
Załącznik nr 15 do SIWZ Znak ZOZ.ZP-382-08/2013 dot. zamówienia publicznego na Oprogramowanie specjalistyczne i wdrożenie, zakup sprzętu i integracja z Regionalnym Centrum Integracji Medycznej (RCIM) na potrzeby projektu Kompleksowa informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna