Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klPobieranie 187,77 Kb.
Data22.01.2018
Rozmiar187,77 Kb.

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych kl. VI.
Ocena dopuszczająca:

Dostosowuje stanowisko pracy do wymagań bezpiecznej i higienicznej pracy.

Wymienia zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem dotyczące: prawidłowej pozycji ciała i czasu pracy oraz właściwej organizacji komputerowego stanowiska pracy.

Omawia zastosowanie podstawowych elementów zestawu komputerowego (monitor, klawiatura, mysz, głośniki, mikrofon, drukarka).

Wymienia rodzaje pamięci zewnętrznych komputera, jakie wykorzystuje w pracy z komputerem (dyskietka, dysk twardy, CD-ROM).

Omawia prawa i obowiązki użytkownika szkolnej pracowni komputerowej.

Podaje przykłady przejawów piractwa komputerowego.

Podaje przykłady zastosowania komputera w różnych dziedzinach życia.

Rozpoznaje wersję systemu Windows, pod nadzorem którego pracują komputery w szkolnej pracowni komputerowej.

Charakteryzuje elementy środowiska Windows.

Obsługuje okna i menu programów oraz okna dialogowe z wykorzystaniem poznanych elementów.

Uruchamia programy, wykorzystując: ikonę skrótu na Pulpicie, przycisk START lub aplikację Mój komputer.

Przegląda zawartość folderów na różnych poziomach ich struktury, korzystając z programu Mój komputer.

Objaśnia zadania systemu operacyjnego.

Wprowadza zmiany w rysunkach: usuwa usterki, uzupełnia, koloruje.

Wykonuje rysunki z prostych elementów graficznych, dobierając kolor oraz narzędzie i jego cechy.

Dobiera kolor napisu, rodzaj czcionki i jej atrybuty.

Komponuje rysunki z gotowych elementów z wykorzystaniem operacji kopiowania i przenoszenia.

Uruchamia edytor Word.

Otwiera dokumenty i przegląda je w różnych widokach.

Ustala parametry dotyczące układu strony i ocenia trafność ich doboru.

Pisze tekst z podziałem na akapity według zasad poprawnego wpisywania tekstu.

Usuwa z tekstu usterki z zastosowaniem klawiszy do kasowania znaków.

Zapisuje dokument w pliku, dobierając nazwę do zawartości.

Wykorzystuje operacje zaznaczania do wprowadzania do tekstu zmian i poprawek.

Wykonuje operacje na zaznaczonym fragmencie tekstu (usuwania, przenoszenia w inne miejsce, kopiowania) za pomocą Schowka i metodą przeciągania.

Prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z arkuszem kalkulacyjnym wykorzystywanym na lekcji.

Otwiera gotowy arkusz.

Odczytuje adres komórki.

Umieszcza dane w komórkach arkusza.

Przegląda zawartość arkusza kalkulacyjnego.

Zaznacza obszar komórek.

Omawia budowę okna programu.

Objaśnia zastosowanie charakterystycznych elementów okna arkusza kalkulacyjnego.

Omawia podstawowe operacje wykonywane w oknie arkusza.

Wyjaśnia pojęcia: kolumna, wiersz, komórka, pasek formuły

Uruchamia i obsługuje programy edukacyjne z różnych dziedzin.

Wyszukuje w multimedialnych zbiorach informacje na zadany temat.

Otwiera strony WWW z dysku i przegląda je w trybie offline.

Łączy się z Internetem według wskazówek.

Wyszukuje na wskazanych stronach internetowych informacje na zadany temat.

Objaśnia pojęcia: multimedia, program multimedialny, program edukacyjny, Internet, sieć WWW, strona WWW, adres strony WWW.

Omawia zasady poruszania się po dokumentach hipertekstowych.

Objaśnia funkcje przeglądarki internetowej i sposób jej obsługi.

Ocena dostateczna:

Charakteryzuje sposób obsługi szkolnego sprzętu komputerowego.

Wskazuje zastosowania: edytora tekstu, edytora grafiki,

Wyjaśnia pojęcia: procesor, płyta główna, pamięć komputera, Pulpit, okno programu, aplikacja, folder (katalog), komputer multimedialny, program multimedialny, Internet, piractwo komputerowe, prawa autorskie.

Wymienia korzyści wynikające z szerokiego zastosowania komputerów w życiu codziennym.

Wyjaśnia potrzebę zapobiegania piractwu komputerowemu.

Tworzy na Pulpicie skrót do programu, korzystając z różnych sposobów.

Kopiuje pojedyncze pliki i foldery za pośrednictwem Schowka i metodą przeciągania.

Usuwa plik lub folder, korzystając z menu podręcznego.

Opróżnia Kosz i odzyskuje z niego skasowane pliki i foldery.

Zapisuje pliki na dysku, zmieniając jego nazwę lub lokalizację.

Zmienia rozmiar i położenie okna według potrzeb oraz odkłada okno na pasek zadań i przywraca je na Pulpit.

Wyjaśnia potrzebę deinstalowania programu.

Omawia pojęcie wirusa komputerowego i sposoby przeciwdziałania wirusom komputerowym

Dołącza napisy do rysunków na przezroczystym lub kolorowym tle.

Wykorzystuje w pracach graficznych elementy innych rysunków.

Tworzy kompozycje graficzne według wzoru.

Drukuje wybrany dokument bez zmiany ustawień parametrów drukowania.

Omawia sposób wyboru i zmiany koloru napisu.

Wyjaśnia sposób wyboru i zmiany rodzajów czcionki i jej atrybutów.

Objaśnia operacje kopiowania, przesuwania i usuwania elementów w obszarze jednego rysunku.

Stosuje poznane operacje redagowania tekstu w celu opracowania jego treści według podanego wzoru (opisu).

Formatuje czcionkę w tekście według wzoru (opisu): zmienia rodzaj czcionki, jej rozmiar, styl i kolor.

Ustala parametry akapitów: wyrównania, wcięcia, odstępy między wierszami według wzoru (opisu).

Korzysta z podglądu wydruku w celu przygotowania dokumentu do druku.

Ustala parametry drukowania.

Drukuje przygotowany dokument.

Objaśnia budowę okna programu i jego elementów.

Wskazuje sposoby zmiany czcionki i jej atrybutów.

Omawia rodzaje wyrównań tekstu i stosowanych wcięć, podaje jeden ze sposobów ich ustalania.

Wypełnia komórki serią danych metodą przeciągania.

Wykonuje tabele w arkuszu według wzoru (nadaje nazwy wierszom i kolumnom).

Nadaje danym określony format.

Formatuje tabelę według podanego wzoru (wygląd, szerokość i wysokość kolumn i wierszy, rodzaj czcionki).

Wykonuje obliczenia, wykorzystując w formułach poznane funkcje (SUMA, MAX, MIN, ŚREDNIA).

Wymienia typy danych wprowadzanych do arkusza.

Opisuje standardowe rozmieszczenie danych różnych typów w komórkach arkusza.

Objaśnia sposoby umieszczania danych w komórkach

Korzysta z encyklopedii internetowej.

Gromadzi informacje i wykorzystuje je do opracowania prostych form wypowiedzi.

Redaguje, wysyła i odbiera listy elektroniczne.

Obsługuje gry komputerowe po zapoznaniu się z we wnętrzną instrukcją Pomocy.

Wyjaśnia pojęcia: poczta elektroniczna, konto pocztowe, adres e-mail, program pocztowy.

Wymienia charakterystyczne elementy okna programu pocztowego.

Omawia elementy okna redagowania wiadomości.

Ocena dobra:

Charakteryzuje najczęściej popełniane błędy podczas organizacji komputerowego stanowiska pracy.

Określa, jakie elementy składają się na legalną dokumentację oprogramowania (licencja, numer licencyjny, ewentualnie karta rejestracyjna).

Omawia zagrożenia dla zdrowia człowieka, jakie niesie nieprzestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

Omawia zastosowanie skanera, plotera, słuchawek, modemu w zestawie komputerowym.

Wskazuje na zagrożenia wynikające z użytkowania pirackiego oprogramowania.

Omawia korzyści wynikające z legalnego użytkowania oprogramowania. 

Kojarzy ikony i rozszerzenia nazwy pliku z jego rodzajem.

Wyszukuje dowolny plik lub grupę plików za pomocą polecenia ZNAJDŹ z menu START.

Uruchamia programy za pomocą polecenia ZNAJDŹ lub URUCHOM z menu START.

Przegląda zasoby komputera, korzystając z programu Eksplorator Windows.

Tworzy i rozbudowuje strukturę folderów na dysku różnymi sposobami.

Nadaje plikom i folderom nowe nazwy.

Zaznacza grupę plików lub folderów.

Opróżnia Kosz i odzyskuje z niego skasowane grupy plików lub folderów.

Omawia rolę Schowka w wykonywaniu różnych operacji w środowisku Windows.

Objaśnia potrzebę instalowania programów.

Ustala atrybuty rysunku.

Wykorzystuje skróty klawiszowe w pracy z edytorem grafiki.

Definiuje i wykorzystuje kolory niestandardowe.

Tworzy ozdobne napisy.

Przedstawia w postaci graficznej (przy użyciu edytora grafiki) rozwiązanie prostych problemów z różnych dziedzin.

Omawia zalety edytora grafiki.

Wyjaśnia pojęcie: atrybuty rysunku.

Dostosowuje okno programu do własnych potrzeb i upodobań.

Redaguje własne teksty z wykorzystaniem poznanych operacji wykonywanych na fragmentach tekstu.

Tworzy teksty z zastosowaniem indeksu górnego i dolnego.

Wyróżnia fragmenty tekstu przez stosowanie wersalików i kapitalików.

Ustala format czcionki w tekście, dobierając go do treści.

Ustala i zmienia odstępy między akapitami

Omawia najważniejsze funkcje edytora tekstu.

Wskazuje różnice w budowie okna w programie Word, w porównaniu z wcześniej poznanymi aplikacjami.

Objaśnia różne sposoby wykonania operacji: przenoszenia, kopiowania i usuwania na zaznaczonym fragmencie tekstu.

Wyjaśnia pojęcia: indeks górny i dolny.

Wybiera optymalny sposób poruszania się po arkuszu kalkulacyjnym.

Wykorzystuje różne sposoby wprowadzania zmian do komórek arkusza.

Charakteryzuje różnicę między odpowiednimi typami danych.

Omawia zastosowanie arkusza kalkulacyjnego.

Omawia sposoby poruszania się po arkuszu.

Podaje przykłady wykorzystania menu EDYCJA do wypełniania komórek.

Wymienia elementy formatowania.

Dobiera programy edukacyjne, wspomagające rozwiązywanie problemów z różnych przedmiotów.

Żegluje po Internecie, korzystając z różnych wyszukiwarek w celu odnalezienia informacji do opracowania własnych wypowiedzi.

Omawia zastosowanie wykorzystywanych programów edukacyjnych.

Omawia pojęcie wyszukiwarki internetowej i jej rolę w przeglądaniu zasobów internetowych.

Ocena bardzo dobra:

Charakteryzuje możliwości wykorzystania komputera w procesie nauczania i uczenia się.

Wyjaśnia pojęcia: bit, bajt, zawieszenie komputera.

Szereguje jednostki pamięci komputera według wielkości.

Prezentuje i uzasadnia własną wizję możliwości wykorzystania komputera i urządzeń opartych na technice komputerowej w wymianie informacji i komunikowaniu się użytkowników oraz w wykonywaniu codziennych czynności.

Kopiuje i usuwa grupę plików lub folderów.

Tworzy, zapisuje i otwiera pliki w różnych aplikacjach; kojarzy rozszerzenia nazwy pliku z aplikacją, w której plik powstaje.

Przeprowadza instalację i deinstalację programów.

Charakteryzuje szkodliwe działania wirusów komputerowych.

Dokonuje zmian parametrów konfiguracji środowiska Windows (w programie Mysz i Data/Godzina).

Omawia zadania programu instalacyjnego.

Wyjaśnia różnicę między deinstalowaniem a kasowaniem programu z dysku.

Wskazuje na zagrożenia wynikające z niekompetentnego posługiwania się poleceniami Panelu sterowania.

Pozyskuje rysunki z różnych źródeł.

Wstawia do tworzonego obrazu rysunek z pliku.

Wykonuje rysunki i bogate kolorystycznie kompozycje graficzne z napisami według własnego projektu z wykorzystaniem pozyskanych elementów.

Ustala parametry drukowania.

Objaśnia zastosowanie Schowka w operacjach kopiowania i przenoszenia elementów między rysunkami.

Omawia polecenia przekształcania elementów rysunku: zmiany rozmiarów, obrotu i odbicia symetrycznego

Nadaje tworzonym dokumentom format stosowny do treści.

Rozmieszcza tekst w kolumnach, wykorzystując tabulatory.

Redaguje i formatuje tekst zawierający elementy graficzne.

Formatuje elementy graficzne umieszczone w dokumencie tekstowym.

Redaguje i formatuje dokumenty według własnego pomysłu.

Omawia sposób wyboru cech czcionki: indeksu górnego, indeksu dolnego, kapitalików i wersalików z polecenia CZCIONKA z menu FORMAT.

Wskazuje na różne sposoby formatowania akapitu (za pomocą poleceń z menu FORMAT|AKAPIT, przycisków na pasku narzędzi lub suwaków znajdujących się na linijce).

Wyjaśnia pojęcie tabulatora i omawia sposoby jego ustalania (za pomocą polecenia FORMAT|TABULATORY lub ustawiania tabulatorów na linijce).

Objaśnia sposób umieszczenia w tekście rysunku wykonanego w edytorze graficznym za pomocą Schowka.

Omawia sposoby wstawiania do tekstu obiektów WordArt, klipartów i rysunków zapisanych w pliku.

Projektuje tabelę w arkuszu kalkulacyjnym.

Dobiera właściwy format danych.

Zapisuje złożone wyrażenia arytmetyczne w postaci formuł.

Stosuje optymalne metody wprowadzania danych i formuł do komórek arkusza kalkulacyjnego.

Wykorzystuje poznane narzędzia i dostępne w arkuszu kalkulacyjnym operacje do wykonania obliczeń dla różnych zestawów danych.

Objaśnia zastosowanie poleceń formatowania tabeli.

Wyjaśnia pojęcia: funkcja, argument.

Zapisuje na dysku strony internetowe.

Pobiera ze strony internetowej teksty oraz rysunki i zapisuje je w plikach.

Tworzy listy elektroniczne z załącznikami.

Wyjaśnia pojęcia: serwer pocztowy, skrzynka pocztowa.

Objaśnia obsługę okna programu pocztowego.

Wskazuje na zagrożenia wynikające z niewłaściwego doboru gier komputerowych i zbyt długiego oddawania się tego typu rozrywce.


Ocena celująca:

Uzasadnia zależność między doborem monitora a komfortem pracy użytkownika komputera.

Analizuje wady i zalety komputeryzacji życia.

Obsługuje skaner.

Omawia metodę zapisu danych na twardym dysku, dyskietce i płycie CD.

Wyjaśnia pojęcia: rozdzielczość obrazu, piksel, plug and play, ROM, USB, CD-R, CD-RW, nagrywarka.

Wskazuje zastosowania takich urządzeń peryferyjnych, jak: rzutnik komputerowy,  aparat cyfrowy, kamera cyfrowa.

Zmienia parametry konfiguracji środowiska Windows w programach Panelu sterowania: Dźwięki, Ekran, Klawiatura, Kompozycja pulpitu, Ustawienia regionalne.

Wykorzystuje program Pomocy do rozwiązywania problemów związanych z pracą w środowisku Windows.

Dostosowuje pasek zadań do swoich potrzeb i upodobań.

Objaśnia zastosowanie skrótów klawiszowych w systemie Windows.

Omawia proces formatowania dyskietki oraz dysku twardego.

Wyjaśnia zadania polecenia DODAJ/USUŃ PROGRAMY.

Projektuje i wykonuje prace graficzne o praktycznym zastosowaniu.

Tworzy tapety na Pulpicie z własnych prac lub zrzutów ekranów.

Dostosowuje elementy okna programu do własnych potrzeb.

Obsługuje inne (niż wykorzystywany na lekcji) programy graficzne.

Omawia różnice między grafiką bitmapową a wektorową.

Umieszcza w dokumencie nagłówek i stopkę oraz ustala ich format.

Wstawia do dokumentu tabelę.

Formatuje tabelę.

Umieszcza w tekście inicjały.

Formatuje tekst w kolumny i nadaje im pożądane wielkości.

Obsługuje inne niż wykorzystywane na lekcji edytory tekstu.

Analizuje podobieństwa i różnice w pracy programów WordPad i Word.

Rozwiązuje za pomocą arkusza kalkulacyjnego zadania z różnych dziedzin.

Wykorzystuje w formułach wykonujących obliczenia adresowanie bezwzględne i mieszane.

Stosuje w formułach funkcje logiczne.

Tworzy wykresy do wykonywanych zadań.

Obsługuje inne arkusze kalkulacyjne.

Omawia operację wstawiania wiersza (kolumny) do istniejącej tabeli i usuwania go z niej.

Omawia na przykładach pojęcia adresu względnego i adresu bezwzględnego.

Wyjaśnia, jakie korzyści wynikają z różnego rodzaju adresowania w arkuszu.

Tworzy własne prezentacje z wykorzystaniem zgromadzonych informacji z różnych źródeł.

Tworzy własną wizytówkę,  blog lub stronę WWW.

Omawia inne od poznanych sposoby komunikacji internetowej.zna zasady programowania
projektuje prostą fabułę gry komputerowej
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna