Wymagania edukacyjnePobieranie 132,61 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar132,61 Kb.

Wymagania edukacyjne
Kwalifikacja A.30.2 Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych
zawód – technik logistyk
opracował Henryk Turoń
I Nowoczesne strategie gospodarki zapasami


P

W

uczeń powinien znać:

- wagę czasu i sprawności przepływu informacji w procesach logistycznych

- strategię Just-in-Time, warunki jej stosowania oraz zalety i wady

- strategię Efficient Consumer Response, warunki jej stosowania oraz korzyści

- strategię Quick Response Logistics, warunki jej stosowania oraz zalety i wady

- procedurę strategii QR

- strategię VendorManagement Inventories, warunki jej stosowania oraz zalety i wadyU

uczeń powinien umieć:

- opisać przepływ informacji w nowoczesnych strategiach gospodarki zapasamiPp

W

uczeń powinien znać:

- różnice i podobieństwa pomiędzy poszczególnymi nowoczesnymi strategiami gospodarki zapasami

U

uczeń powinien umieć:

- wskazać korzyści logistyczne wynikające ze stosowania nowoczesnych strategii gospodarki zapasami


II Gospodarka magazynowa

P

W

uczeń powinien znać:

- cechy wyznaczające podatność magazynową ładunku

- postać fizyczną wyrobu

- czynniki atmosferyczne wpływające na przechowywane towary

- podział wyrobów ze względu na odporność na warunki atmosferyczne

- zmiany zachodzące w przechowywanych towarach

- cechy fizyko-chemiczne towarów istotne z punktu widzenia ich przechowywania

- naturalne ubytki towarowe, ich rodzaje i sposób rozliczania


U

uczeń powinien umieć:

- wskazać przyczyny ubytków naturalnych

- opisać postać fizyczną konkretnego towaru


Pp

W

uczeń powinien znać:

- przyczyny zmian zachodzących w przechowywanych towarach

- grupy asortymentowe towarów ze względu na odporność na atmosferyczne warunki przechowywaniaU

uczeń powinien umieć:

- sklasyfikować towary wg cech fizyko-chemicznych istotnych z punktu widzenia warunków ich przechowywania

III Opakowania

P

W

uczeń powinien znać:

- pojęcie opakowania

- tendencje w produkcji opakowań

- rolę opakowań

- podział opakowań z różnych punktów widzenia

- właściwości opakowań ze względu na surowiec, z którego zostały wytworzone

- funkcje opakowań w systemach logistycznych

- znaki występujące na opakowaniach

- istotę i rodzaje jednostek logistycznychU

uczeń powinien umieć:

- odróżniać rodzaje opakowań

- czytać i interpretować znaki na opakowaniach

- dostosować opakowanie do rodzaju towaru i środka transportowego

- obliczać ilość opakowań niezbędnych do zapakowania określonej ilości towaruPp

W

uczeń powinien znać:

- przeznaczenie opakowań

- zagrożenia wynikające z masy towarowejU

uczeń powinien umieć:

- połączyć funkcje opakowań z wymaganiami im stawianymi

-


IV Wprowadzenie do zarządzania zapasami


P

W

uczeń powinien znać:

- istotę zapasów

- podstawowe rodzaje zapasów w jednostkach gospodarczych: produkcyjnych, handlowych i usługowych

- przyczyny gromadzenia zapasów

- odpowiedzialność za gospodarkę zapasami w różnych jednostkach ponoszoną przez odpowiednie służby

- podstawowe zasady zarządzania zapasami


U

uczeń powinien umieć:

- zdefiniować zapas

- rozróżniać podstawowe rodzaje zapasów w jednostkach gospodarczych: produkcyjnych, handlowych i usługowych

- wskazać przyczyny gromadzenia zapasów

- określić odpowiedzialność za gospodarkę zapasami w różnych jednostkach ponoszoną przez odpowiednie służbyPp

W

uczeń powinien znać:

- różnice pomiędzy podstawowymi rodzajami zapasów w jednostkach gospodarczych: produkcyjnych, handlowych i usługowych

U

uczeń powinien umieć:

- wskazać różnice pomiędzy podstawowymi rodzajami zapasów w jednostkach gospodarczych: produkcyjnych, handlowych i usługowych

V Rodzaje zapasów

P

W

uczeń powinien znać:

- procedury, zasady i miary niezbędne do wyznaczenia wielkości różnych rodzajów zapasów

- podstawy interpretacji wielkości wyznaczonych zapasówU

uczeń powinien umieć:

- zastosować procedury i zasady wyznaczania wielkości różnych rodzajów zapasów

- wyznaczyć wielkości poszczególnych rodzajów zapasów

- interpretować wielkości poszczególnych rodzajów zapasów


Pp

W

uczeń powinien znać:

- podstawy interpretacji wielkości wyznaczonych zapasów w zmiennych warunkach gospodarki magazynowej

U

uczeń powinien umieć:

- zinterpretować wielkości wyznaczonych zapasów w zmiennych warunkach gospodarki magazynowej

VI Metody ustalania wielkości dostaw

P

W

uczeń powinien znać:

- klasyfikację metod ustalania wielkości dostaw

- zasady i warunki doboru metod ustalania wielkości dostaw

- procedury i mierniki ustalania wielkości dostaw

- procedury, zasady i mierniki wyliczania wielkości zapasów dostosowanych do wielkości zapotrzebowania w poszczególnych jednostkach terminowaniaU

uczeń powinien umieć:

- dobrać właściwą metodę ustalenia wielkości dostawy w typowych warunkach

- sklasyfikować metody ustalania wielkości dostaw

- wyliczyć wielkość dostawy

- wyliczyć wielkość zapasów w jednostkach terminowaniaPp

W

uczeń powinien znać:

- ryzyko stosowania metod ustalania wielkości dostawy

- procedury dostosowania wielkości dostaw do zapotrzebowania

- różnice i podobieństwa pomiędzy metodami ustalania wielkości dostaw


U

uczeń powinien umieć:

- dobrać właściwą metodę ustalenia wielkości dostawy aby dostosować zapasy do zapotrzebowania

- określić ryzyko stosowania metod ustalania wielkości dostawy

- różnice i podobieństwa pomiędzy metodami ustalania wielkości dostaw

VII Zarządzanie grupami zapasów


Selektywne zarządzanie zapasami


P

W

uczeń powinien znać:

- procedury, zasady i mierniki przeprowadzania analizy ABC

- procedury, zasady i mierniki przeprowadzania analizy XYZ

- procedury połączonej analizy ABC i XYZ

- interpretację wyników analizy ABC i XYZU

uczeń powinien umieć:

- przeprowadzić analizę ABC gospodarki zapasami

- przeprowadzić analizę XYZ gospodarki zapasami

- przeprowadzić połączoną analizę ABC i XYZ gospodarki zapasami

- zinterpretować wyniki analizy ABC i XYZPp

W

uczeń powinien znać:

podobieństwa i różnice pomiędzy analizą ABC i analizą XYZ

U

uczeń powinien umieć:

- wskazać podobieństwa i różnice pomiędzy analizą ABC i analizą XYZ

VIII Planowanie potrzeb materiałowych – system MRP
P

W

uczeń powinien znać:

- istotę planu produkcji i jego wartość poznawczą w planowaniu potrzeb materiałowych

- procedury tworzenia planu produkcji

- istotę harmonogramowania

- elementy składowe wyrobu

- strukturę konstrukcyjną i montażową wyrobu

- zasady i procedury tworzenia głównego harmonogramu produkcji na podstawie różnych danych

- zasady i procedury sporządzenia planu potrzeb materiałowych


U

uczeń powinien umieć:

- opracować plan produkcji

- sporządzić strukturę konstrukcyjną i montażową wyrobu

- opracować główny harmonogram produkcji na podstawie różnych danych

- sporządzić plan potrzeb materiałowychPp

W

uczeń powinien znać:

- różnice i podobieństwa pomiędzy tworzeniem GHP w różnych wariantach

U

uczeń powinien umieć:

- wskazać różnice i podobieństwa pomiędzy tworzeniem GHP w różnych wariantach

IX Poziom obsługi klienta w zarządzaniu zapasami
P

W

uczeń powinien znać:

- istotę logistycznej obsługi klienta

- skutki zaniżonego lub zawyżonego poziomu obsługi klienta

- regułę trzech sigm i jej zastosowanie w analizie popytu

- zastosowanie rozkładu: normalnego, Poissona i wykładniczego w analizie popytu

- fazy życia produktu na rynku

- zależności pomiędzy: fazami życia produktu a poziomem obsługi klienta i wielkością zapasów

- zależności pomiędzy: fazami życia produktu a zapotrzebowaniem

- istotę prognozowania z użyciem modeli analogowych

- istotę poziomu obsługi klienta POK 1

- istotę poziomu obsługi klienta POK 2U

uczeń powinien umieć:

- zastosować regułę trzech sigm w analizie popytu

- zastosować rozkład: normalny, Poissona i wykładniczy w analizie popytu

- wskazać skutki zaniżonego lub zawyżonego poziomu obsługi klienta

- wyznaczyć poziom obsługi klienta POK 1

- wyznaczyć poziom obsługi klienta POK 2


Pp

W

uczeń powinien znać:

- różnice pomiędzy rozkładami: normalnym, Poissona i wykładniczym

U

uczeń powinien umieć:

- wskazać różnice pomiędzy rozkładami: normalnym, Poissona i wykładniczym

X Prognozowanie
P

W

uczeń powinien znać:

- pojęcie , rodzaje, znaczenie i techniki prognozowania w gospodarce zapasami

- prognozy ilościowe

- procedury prognozowania krótkookresowego

- prognozowanie dla popytu stałego, metodę naiwną

- prognozowanie metodą średniej ruchomej

- prognozowanie metodą średniej ruchomej z filtrem

- prognozowanie metodą średniej ruchomej ważonej

- prognozowanie metodą wygładzenia wykładniczego

- prognozowanie popytu o charakterze trendu

- metody prognozowania popytu sezonowego

- zasady śledzenia błędu prognozy

- sygnał śledzący oraz sygnał Trigga

- analizę błędu prognozy


U

uczeń powinien umieć:

- rozróżnić rodzaje i techniki prognozowania w gospodarce zapasami

- wskazać podstawy prognoz ilościowych

- opracować procedurę prognozowania krótkookresowego

- opracowywać prognozy dla popytu stałego metodą naiwną

- wykorzystać metodę średniej ruchomej do budowania prognozy

- określić wielkość zapotrzebowania metodą średniej ruchomej z filtrem

- opracować prognozę metodą średniej ruchomej ważonej

- zastosować metodę wygładzenia wykładniczego do budowania prognozy

- prognozować popyt o charakterze trendu i sezonowy

- śledzić i analizować błąd prognozy różnymi technikamiPp

W

uczeń powinien znać:

- różnice i podobieństwa pomiędzy poszczególnymi metodami prognozowania

- warunki stosowania narzędzi analizy błędu prognozyU

uczeń powinien umieć:

- dostosować metodę prognozowania do sytuacji gospodarczej

- wybrać właściwe narzędzia analizy błędu prognozyXI Systemy sterowania i zarządzania zapasami
P

W

uczeń powinien znać:

- na czym polega sterowanie zapasami

- stosowane w praktyce systemy sterowania zapasami

- warunki stosowania systemów sterowania zapasami

- wskaźniki oceny zapasów

- koszty zamówień i utrzymywania zapasów


U

uczeń powinien umieć:

- wyznaczyć ekonomiczną wielkość dostawy

- wskazać termin złożenia zamówienia

- wyznaczyć poziom zapasów

- zastosować właściwe procedury obliczeniowe

- przeprowadzić wnioskowanie po wyliczeniu wielkości zapasów

- wyznaczyć wskaźniki oceny zapasów i zinterpretować wyniki

- wyznaczyć koszty zamówień i utrzymywania zapasów


Pp

W

uczeń powinien znać:

- różnice i podobieństwa pomiędzy różnymi systemami sterowania zapasami

- zależności pomiędzy poziomami poszczególnych zapasów, poziomem obsługi klienta a terminami złożenia zamówień

- korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania różnych systemów sterowania zapasami

- różnice pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami oceny zapasów
U

uczeń powinien umieć:

- wskazać różnice i podobieństwa pomiędzy stosowanymi w praktyce systemami sterowania zapasami

- uzgodnić poziom zapasów z poziomem obsługi klienta

- przeprowadzić wnioskowanie porównawcze w zakresie poznanych systemów sterowania zapasami

- przeprowadzić analizę porównawczą w gospodarce zapasami

- przeprowadzić analizę porównawczą wyznaczonych kosztów zamówień i utrzymania zapasów

XII Wprowadzenie do zarządzania magazynem

P

W

uczeń powinien znać:

- pojęcie magazynu

- proces magazynowania i składowania towarów

- przyczyny tworzenia magazynów

- funkcje spełniane przez magazyny w systemach logistycznych

- rodzaje budowli magazynowych

- punkty rozdziału

- zasady lokalizacji magazynów


U

uczeń powinien umieć:

- wyliczyć funkcje realizowane przez magazyny

- zdefiniować proces magazynowania i składowania

- zdefiniować magazyn i punkty rozdziału

- zlokalizować magazyn w konkretnym miejscuPp

W

uczeń powinien znać:

- różnice i podobieństwa pomiędzy poszczególnymi rodzajami magazynów

- różnice i podobieństwa pomiędzy magazynowaniem i składowaniem

- zasady lokalizacji magazynów w sytuacjach nietypowych


U

uczeń powinien umieć:

- przeprowadzić analizę porównawczą funkcji magazynowych

- wskazać różnice i podobieństwa pomiędzy magazynowaniem i składowaniem

- omówić i porównać punkty rozdziału

- połączyć warunki terenowe z zasadami lokalizacji magazynówXIII Proces magazynowania

P

W

uczeń powinien znać:

- etapy typowego procesu magazynowego

- procedurę i zasady kontroli ilościowej i jakościowej towarów w magazynie

- zasady rozmieszczania towarów w magazynach

- dokumentację związaną z ruchem i stanem towarów w magazynie

- zasady oznaczania towarów w magazynie

- zasady i metody kompletacji towarów

- systemy wydawania towarów z magazynu

- usługi kompletacyjne w tranzycie

- zasady przeładunku kompletacyjnego

- dowody wydania towarów z magazynu

- systemy obsługi zapasów i ich wyceny

- strefy magazynu i inne pomieszczenia magazynowe

- układy technologiczne magazynu

- warunki lokowania towarów w magazynie

- typowe sposoby składowania towarów w magazynie

- moduły magazynowe i inne przestrzenie magazynowe

- palety o gwarantowanej jakości

- procesy ładunkowe i sposoby ich wykonywania

- punkty i fronty ładunkowe


U

uczeń powinien umieć:

- przeprowadzić odbiór ilościowy i jakościowy towarów w magazynie

- zaprojektować rozmieszczenie towarów w magazynie

- sporządzić i analizować dokumentację magazynową

- skompletować przesyłkę wg wybranej zasady

- sporządzić i analizować dowody wydania towarów z magazynu

- wycenić zapasy wg systemów ich obsługi

- wskazać czynniki kształtujące rozplanowanie stref magazynowych

- sporządzić plan sytuacyjny magazynu

- wyznaczyć pole modułów magazynowych i ich elementów

- wyznaczyć elementy: punktów, frontów i dokówPp

W

uczeń powinien znać:

- procedury postępowania w sytuacjach nietypowych w czasie odbioru ilościowego i jakościowego

- różnice i podobieństwa pomiędzy zasadami kompletacji

- różnice i podobieństwa pomiędzy zróżnicowanymi systemami obsługi i wyceny zapasów

- różnice i podobieństwa pomiędzy poszczególnymi układami technologicznymi magazynów

- różnie i podobieństwa pomiędzy sposobami składowania zapasów w magazynie

- zależności pomiędzy poszczególnymi przestrzeniami magazynowymi

- organizację pracy w punktach, frontach i dokach


U

uczeń powinien umieć:

- określić cechy organoleptyczne towaru

- skorygować błędy w dokumentacji magazynowej

- wskazać różnice i podobieństwa pomiędzy zasadami kompletacji

- wskazać wady i zalety układów technologicznych magazynów

- dostosować asortyment towarów do sposobu składowania

- zaprojektować punkty, fronty i doki różnego rodzaju


XIV Rozmieszczenie zapasów w magazynie

P

W

uczeń powinien znać:

- pojęcia związane z procesem składowania ( przestrzeń składowania, przestrzeń składowa, wysokość składowania, wysokość składowa )

- zasady lokalizacji jednostek ładunkowych w strefie składowej

- kody identyfikacji lokalizacji jednostek ładunkowych

- znaczenie właściwej lokalizacji jednostek ładunkowych

- kryteria rozmieszczenia jednostek ładunkowych

- zasady rozmieszczenia zapasów wg rodzajów asortymentów i analizy ABC

- wymiary przestrzenne do rozmieszczenia ładunków

- zasady analizy ABC liczby pobrań i liczby wydań

- metody stałych i wolnych miejsc składowania zapasów


U

uczeń powinien umieć:

- odczytać kody identyfikacji lokalizacji jednostek ładunkowych

- wyznaczyć liczbę lokalizacji magazynowych

- wyznaczyć graficznie rozmieszczenie jednostek w układzie horyzontalnym, wertykalnym i zmechanizowanym

- przeprowadzić analizę ABC liczby pobrań i liczby wydań

- rozplanować zapasy w magazynie wg metody stałych i wolnych miejsc składowania zapasów


Pp

W

uczeń powinien znać:

- różnice i podobieństwa pomiędzy podstawowymi pojęciami związanymi z procesem składowania

- parametry przestrzenne opisujące budowle magazynowe

- zasady przeprowadzania analizy dwukryterialnej pobrań i wydań

- wady i zalety metody stałych i wolnych miejsc składowania zapasówU

uczeń powinien umieć:

- wskazać niezbędne parametry do rozmieszczenia jednostek ładunkowych wg rodzajów asortymentów i analizy ABC

- powiązać układy przelotowe magazynów z zasadami rozmieszczenia jednostek ładunkowych

- przeprowadzić analizę dwukryterialna pobrań i wydań

- powiązać układy przelotowe magazynów z zasadami i metodami składowania zapasów


XV Wyposażenie techniczne w procesie magazynowania
P

W

uczeń powinien znać:

- urządzenia do składowania , ich wymogi techniczne i zadania

- środki transportu wewnętrznego magazynowego, ich wymogi techniczne i zadania

- specjalistyczne urządzenia i oprzyrządowanie ułatwiające prace pracowników, ich wymogi techniczne i zadania

- urządzenia zabezpieczające, ich wymogi techniczne i zadania

- zasady bezpiecznej obsługi wyposażenia magazynowego

- przeznaczenie wyposażenia magazynowegoU

uczeń powinien umieć:

- wskazać właściwy rodzaj wyposażenia na podstawie grafiki

- opisać wyposażenie magazynowePp

W

uczeń powinien znać:

- przeznaczenie poszczególnych elementów wyposażenia stosownie do organizacji pracy w magazynie i składowanych jednostek ładunkowych

- zależności pomiędzy wyposażeniem magazynowym a wydajnością pracy i wykorzystaniem powierzchni magazynuU

uczeń powinien umieć:

- powiązać poszczególne rodzaje wyposażenia ze składowanymi jednostkami ładunkowymi i organizacją pracy w magazynie

- zalety i wady stosowania poszczególnych elementów wyposażenia magazynowegoXVI Bezpieczeństwo pracy w magazynach
P

W

uczeń powinien znać:

- zadania i odpowiedzialność osób, którym powierzono bezpieczeństwo pracowników magazynowych

- zakres instruktarzu stanowiskowego i ogólnego

- typowe zagrożenia w pracy magazynowej

- środki ochrony indywidualnej

- znaki bezpieczeństwa i /lub zdrowia

- oznakowania miejsc składowania materiałów niebezpiecznych

- znaki stałe i rzadko występujące

- zasady bezpieczeństwa podczas składowania w systemie ręcznym

- podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej w miejscu pracy


U

uczeń powinien umieć:

- rozróżnić środki ochrony indywidualnej

- znaki występujące w magazynach

- wskazać najważniejsze zagrożenia występujące w ręcznym systemie składowania

- wskazać zagrożenia pożarowe w magazynachPp

W

uczeń powinien znać:

- różnice pomiędzy instruktarzem ogólnym i stanowiskowym

U

uczeń powinien umieć:

- ocenić ryzyko zawodowe na stanowisku pracy magazynowej

XVII Analiza wydajności i kosztów magazynowania
P

W

uczeń powinien znać:

- podstawy oceny gospodarki magazynowej

- wartość poznawczą wskaźników syntetycznych, analitycznych i wzorcowych gospodarki magazynowej

- wartość poznawczą wskaźników operacyjnych gospodarki magazynowej

- wartość poznawczą wskaźników technicznych gospodarki magazynowej

- wartość poznawczą wskaźników kosztów magazynowych

- zasady odpowiedzialności materialnej pracowników magazynowychU

uczeń powinien umieć:

- wyznaczyć i zinterpretować wskaźniki operacyjne gospodarki magazynowej

- wyznaczyć i zinterpretować wskaźniki techniczne gospodarki magazynowej

- wyznaczyć i zinterpretować wskaźniki kosztów magazynowych


Pp

W

uczeń powinien znać:

- zasady wykorzystania i interpretacji wskaźników gospodarki magazynowej w różnych nietypowych sytuacjach

U

uczeń powinien umieć:

- ocenić kompleksowo gospodarkę magazynową z wykorzystaniem wskaźników oceny gospodarki magazynowej

- wykorzystać wskaźniki gospodarki magazynowej w sytuacjach nietypowychXVIII Inwentaryzacja


P

W

Uczeń powinien znać:

- istotę, rodzaje i terminy przeprowadzania inwentaryzacji

- organizacje prac inwetaryzacyjnych

- tryb przeprowadzania inwentaryzacji

- zasady ustalania różnic inwentaryzacyjnychU

Uczeń powinien umieć:

- analizować i sporządzać podstawowe dokumenty związane z inwentaryzacjąPP

W

Uczeń powinien znać:

- skutki finansowe różnic inwentaryzacyjnych

U

Uczeń powinien umieć:

- wyliczyć różnice inwentaryzacyjne

- zaproponować sposób rozliczenia stwierdzonych różnic inwetaryzacyjnychXIX Automatyczna identyfikacja towarów
P

W

uczeń powinien znać:

- przykładowy przepływ informacji z wykorzystaniem technologii komputerowej obejmujący przyjęcie towarów do magazynu i ich rozmieszczenie w strefie składowej

- kody kreskowe i ich rodzaje

- organizacje zajmujące się kodami kreskowymi

- hierarchię opakowań logistycznych

- zasady znakowania

- istotę budowę i format etykiety logistycznej, transportowej

- system automatycznej identyfikacji danych

- sprzęt do automatycznej identyfikacji danych

- magazynowe systemy informatyczne MSI


U

uczeń powinien umieć:

- rozróżniać kody kreskowe

- zinterpretować oznaczenia poszczególnych opakowań logistycznych

- odczytać informacje z etykiety logistycznej

- wskazać podstawowe funkcje magazynowych systemów informatycznychPp

W

uczeń powinien znać:

- różnice i podobieństwa pomiędzy poszczególnymi rodzajami kodów kreskowych

- wady i zalety sprzętu do automatycznej identyfikacji jednostek logistycznychU

uczeń powinien umieć:

- opracować przykładową procedurę przepływu informacji z wykorzystaniem technologii komputerowej obejmująca przyjęcie towarów do magazynu i ich rozmieszczenie w strefie składowej

- wskazać różnice i podobieństwa pomiędzy poszczególnymi rodzajami kodów kreskowych


XX Ceny usług magazynowych -koszty
P

W

uczeń powinien znać:

- pojęcie i podział kosztów z różnych punktów widzenia

- koszty uzupełnienia zapasów i ich rodzaje

- koszty utrzymania zapasów i ich rodzaje

- koszty braku zapasów i ich rodzaje

- - koszty nadmiaru zapasów i ich rodzaje


U

uczeń powinien umieć:

- wskazać poszczególne rodzaje kosztów w sytuacjach typowych

- wyliczyć koszty uzupełnienia zapasów

- wyliczyć koszty utrzymania zapasów

- wyliczyć koszty braku zapasów

- wyliczyć koszty nadmiaru zapasów

- wyznaczyć cenę usługi magazynowej, posłużyć się taryfikatoremPp

W

uczeń powinien znać:

- różnice i podobieństwa pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów

U

uczeń powinien umieć:

- wyliczyć poszczególne rodzaje kosztów magazynowych w sytuacjach nietypowych

XXI Dowody magazynowe

P

W

uczeń powinien znać:

- ceny i marże w obrocie towarowym

- typowe dowody gospodarki magazynowejU

uczeń powinien umieć:

- wyliczyć ceny i marże w obrocie towarowym

- wystawić typowe dowody gospodarki magazynowejPp

W

uczeń powinien znać:

- uchybienia formalne, merytoryczne i rachunkowe występujące w dowodach magazynowych

U

uczeń powinien umieć:

- określić poprawność wystawianych dowodów magazynowych

XXII Magazynowy system informatyczny-Symfonia

P

W

uczeń powinien znać:

- zasady pracy programu Symfonia Handel w środowisku Windows

- zasady tworzenia firmy i ustawienia parametrów jej pracy

- zasady wypełniania kartotek

- zasady wystawiania typowych dowodów magazynowych, rozliczeniowych i obrotu pieniężnego

- zasady sporządzania rezerwacji i zamówień


U

uczeń powinien umieć:

- zainstalować program

- utworzyć firmę i ustawić parametry jej pracy

- wypełnić kartoteki

- wystawić typowe dowody magazynowe, rozliczeniowe i obrotu pieniężnego

- sporządzić rezerwacje i zamówienie

-analizować w firmie obrót towarowy magazynowy, wyrobami gotowymi i pieniężnyPp

W

uczeń powinien znać:

- zasady wystawiania dowodów w sytuacjach nietypowych

U

uczeń powinien umieć:

- wystawić dowód w sytuacjach nietypowych

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna