Wymagania edukacyjne przedmiotu Technika dla klasy IVPobieranie 284,12 Kb.
Strona1/3
Data25.12.2017
Rozmiar284,12 Kb.
  1   2   3

Wymagania edukacyjne przedmiotu Technika

dla klasy IV (nowa podstawa programowa 2017r)


Temat (rozumiany jako lekcja)

1.Wymagania

(ocena dopuszczająca)

1

2.Wymagania

(ocena dostateczna)

1+2

3.Wymagania

(ocena dobra)

1+2+3

4.Wymagania

(ocena bardzo dobra)

1+2+3+4

5.Wymagania

(ocena celująca)

1+2+3+4+5

1.Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania (śródrocznej/rocznej) oceny klasyfikacyjnej, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna, PSO.

2.W pracowni technicznej

Uczeń:

- przestrzega regulaminu pracowni technicznej

- zna zasady BHP na stanowisku pracy


Uczeń:

-wymienia zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej
Uczeń:

- dobrze zna zasady BHP na stanowisku pracy

- analizuje przebieg drogi ewakuacyjnej w szkole


Uczeń:

- zawsze przestrzega bezpieczeństwa,

- zna znaki bezpieczeństwa,

- zna podstawowe znaki ewakuacyjne i potrafi poruszać się zgodnie z nimi.


Uczeń:


- potrafi czytać znaki bezpieczeństwa ,
- rozumie i wyjaśnia konieczność ich przestrzegania,
- potrafi zaprojektować piktogram dotyczący bezpieczeństwa.

1.Bezpieczeństwo przede wszystkim.

Uczeń:

- zna swoje miejsce pracy w pracowni technicznej;

- dba o swoje miejsce pracy;

- zyta i rozumie przepisy BHP pracowni technicznej.
Uczeń:

- zna zasady wydawania i korzystania z narzędzi w pracowni technicznej;

- wie, jak zareagować w sytuacji skaleczenia, wypadku w pracowni technicznej.


Uczeń:

- odpowiednio reaguje w razie skaleczenia na zajęciach technicznych;

- zna zasady konserwacji narzędzi technicznych;

- wie jak zapobiegać wypadkom.
Uczeń:

- wzorowo organizuje swoje stanowisko pracy;

- utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy.


- wyjaśnia znaczenie znaków bezpieczeństwa (piktogramów)

- zna procedurę udzielania pierwszej pomocy2.Na drodze

Uczeń:

 • wymienia uczestników ruchu;

 • podaje przykłady osób uważanych za pieszych i za kierujących;

 • wymienia elementy drogi przebiegającej w pobliżu szkoły;

omawia, jak bezpiecznie pokonać drogę z domu do szkoły

 • nazywa znaki i sygnały dotyczące pieszych;

 • podaje przykłady znaków dotyczących pieszych w najbliższej okolicy;

- wskazuje znaki informujące o przejściach dla pieszych.

Uczeń:

 • wymienia uczestników ruchu;

 • podaje przykłady osób uważanych za pieszych i za kierujących;

 • wymienia podstawowe elementy drogi w mieście i poza miastem;

 • wskazuje zagrożenia dla pieszych występujące na drodze w mieście i poza miastem;

 • wymienia elementy drogi przebiegającej w pobliżu szkoły;

 • omawia, jak bezpiecznie pokonać drogę z domu do szkoły;

- wymienia kodeks drogowy jako dokument, w którym znajdują się przepisy.

Uczeń:

 • wyjaśnia określenie „uczestnik ruchu drogowego”;

 • wymienia i omawia wszystkie elementy drogi;

 • omawia elementy dróg występujących w okolicy swojej szkoły i w miejscu zamieszkania;

 • wykazuje i omawia różnice pomiędzy drogą w mieście i poza miastem;

 • wskazuje zagrożenia dla pieszych występujące na obydwu typach dróg;

 • wyjaśnia pojęcia: „ruch kierowany”, „kierowca” i „kierujący”;

- wyjaśnia, czym jest prawo o ruchu drogowym i jaką pełni funkcję.

Uczeń:

 • omawia wszystkie grupy uczestników ruchu drogowego;

 • wymienia i omawia wszystkie elementy drogi;

 • analizuje drogi występujące w okolicy swojej szkoły i w miejscu zamieszkania pod względem budowy i bezpieczeństwa;

 • porównuje drogę w mieście i poza miastem;

 • analizuje zagrożenia, przewiduje skutki dla pieszych, występujące na obydwu typach dróg;

- uzasadnia konieczność przestrzegania prawa o ruchu drogowym.

Uczeń:

- wymienia elementy budowy drogi

- opisuje różne rodzaje dróg

- wymienia rodzaje znaków drogowych i opisuje ich kolor oraz kształt

- odczytuje informacje przedstawione na znakach drogowych i stosuje się do nich w praktyce


3.To takie proste! – stonoga

Uczeń:

- przygotowuje materiały i swoje stanowisko pracy;

- z pomocą nauczyciela wykonuje poszczególne zadania.


Uczeń:

- wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela na miarę swoich możliwości;

- starannie wykonuje polecenia nauczyciela;

dba o ład i porządek na swoim stanowisku pracy.Uczeń:

- planuje swoją pracę z niewielką pomocą nauczyciela;

- samodzielnie wykonuje zadania;

- pracuje bezpiecznie, zachowując porządek w miejscu pracy;

oszczędnie gospodaruje materiałami.


Uczeń:

- samodzielnie planuje i wykonuje prosty proces technologiczny ;

- potrafi określić etapy i czas ich wykonania;

- starannie i bezpiecznie wykonuje wszystkie zaplanowane operacje technologiczne.Uczeń:

- prawidłowo organizuje miejsce pracy

- wymienia kolejność działań i szacuje czas ich trwania

- wykonuje zaprojektowane przez siebie przedmioty

- właściwie dobiera narzędzia do obróbki papieru

- posługuje się narzędziami do obróbki papieru zgodnie z ich przeznaczeniem

- dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

- formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy4.Piechotą po mieście
5.Pieszy poza miastem

Uczeń:

 • wymienia ogólne zasady korzystania z drogi obowiązującej pieszych;

 • wymienia sytuacje, w których może korzystać z drogi dla rowerów;

 • wskazuje miejsca, gdzie powinny być umieszczone znaczki odblaskowe.Uczeń:

Uczeń:


 • wymienia obowiązki pieszego;

 • określa prawa pieszego;

 • wyjaśnia sposób poruszania się w terenie niezabudowanym;

 • omawia zasady poruszania się pieszego w przypadku drogi z chodnikiem;

 • wymienia sytuacje, w których może korzystać z drogi dla rowerów;

 • wskazuje zasady korzystania z drogi przez pieszych w strefie zamieszkania;

 • opisuje znaczki odblaskowe i wskazuje miejsca, gdzie powinny być umieszczone;

 • wymienia zasady obowiązujące kolumnę pieszych.

Uczeń:

 • omawia prawa i obowiązki pieszego na różnych typach dróg;

 • wymienia niebezpieczeństwa i przewiduje skutki związane z nieprawidłowym sposobem poruszania się pieszych;

 • wykazuje potrzebę stosowania elementów odblaskowych;

 • opisuje ruch pieszych w kolumnie

Uczeń:

 • analizuje i komentuje prawa i obowiązki pieszego na różnych typach dróg;

 • przewiduje niebezpieczeństwa i ich skutki związane z nieprawidłowym sposobem poruszania się pieszych;

 • uzasadnia potrzebę stosowania elementów odblaskowych;

 • uzasadnia poruszanie się kolumny pieszych lewą stroną pobocza lub drogi.

- opisuje prawidłowy sposób poruszania się po drogach w obszarze niezabudowanym

- ocenia, z jakimi zagrożeniami na drodze mogą zetknąć się piesi w obszarze niezabudowanym
Uczeń:

- opisuje prawidłowy sposób przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji

- formułuje reguły bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię

- ocenia bezpieczeństwo pieszego w różnych sytuacjach na przejściach przez jezdnię i wskazuje możliwe zagrożenia

- analizuje prawa i obowiązki pieszych

- omawia znaczenie wybranych znaków dotyczących pieszych

- przewiduje skutki związane z nieprawidłowym sposobem poruszania się pieszych

- wskazuje różnice między drogą w obszarze zabudowanym i niezabudowanym

- omawia znaczenie odblasków

- projektuje element odblaskowy dla swoich rówieśników
6.Wypadki na drogach

Uczeń:

 • wykonuje opatrunek na niewielkiej ranie;

 • podaje sposób zatamowania krwawienia z nosa.
Uczeń:

 • demonstruje ułożenie osoby nieprzytomnej w pozycji bocznej ustalonej;

 • wymienia niezbędne środki opatrunkowe znajdujące się w apteczce pierwszej pomocy;

 • wykonuje opatrunek na niewielkiej ranie;

 • zabezpiecza stłuczenie;

 • podaje sposób zatamowania krwawienia z nosa.

Uczeń:

 • bezbłędnie demonstruje pozycję boczną ustaloną;

 • analizuje pod kątem przydatności wyposażenie apteczki;

 • dobiera odpowiedni środek opatrunkowy do rodzaju kontuzji (skaleczenie, otarcie, zwichnięcie);

 • demonstruje unieruchomienie nogi;

 • zakłada chustę trójkątną na przedramię;

- stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny podczas udzielania pierwszej pomocy.

Uczeń:

 • uzasadnia stosowanie pozycji bocznej ustalonej;

 • bezbłędnie wykonuje proste opatrunki i unieruchomienia, dobierając odpowiedni środek opatrunkowy do rodzaju kontuzji;

 • uzasadnia konieczność stosowania rękawiczek jednorazowych – wskazuje inny doraźny sposób ich zastąpienia;

zawsze stosuje zasady higieny i bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy.

Uczeń:

wymienia najczęstsze przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych,

- ustala, jak należy zachowywać się w określonych sytuacjach na drodze, aby nie doszło do wypadku,

- omawia zasady przechodzenia przez tory kolejowe z zaporami i bez zapór oraz przez torowisko tramwajowe z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji

- wymienia numery telefonów alarmowych

- potrafi prawidłowo wezwać służby ratownicze na miejsce wypadku.


7.Rowerem w świat


9.Rowerowy elementarz

Uczeń:

 • podaje przykłady pojazdów uważanych w myśl kodeksu za rower;

 • wymienia typy rowerów;

 • wskazuje główne części roweru;

 • omawia obowiązkowe wyposażenie roweru;

demonstruje ustawienie lampy przedniej.

Uczeń:

 • podaje definicję roweru;

 • podaje przykłady pojazdów uważanych w myśl kodeksu za rower;

 • wymienia układy techniczne roweru;

 • demonstruje, w którym miejscu na rowerze znajdują się wymienione układy;

 • wskazuje na podstawowe zadanie, jakie spełnia każdy układ;

- omawia obowiązkowe

wyposażenie roweru; • demonstruje ustawienie lampy przedniej;

- wymienia wyposażenie dodatkowe, które może posiadać rower.

Uczeń:

 • omawia zmiany w konstrukcji roweru, zaczynając od najwcześniejszych po rower współczesny;

 • wymienia typy rowerów i ich przeznaczenie;

 • omawia warunki techniczne pojazdów zakwalifikowanych jako rower;

 • dokonuje podziału rowerów ze względu na ich budowę i przeznaczenie;

- omawia obowiązkowe wyposażenie roweru pod kątem wpływu na bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu.

Uczeń:

 • porównuje zmiany w konstrukcji roweru na przestrzeni lat;

 • analizuje podział rowerów z punktu widzenia zastosowanych rozwiązań technicznych i przeznaczenia;

 • analizuje poszczególne układy techniczne roweru ze względu na ich budowę i funkcję, jaką pełnią;

 • wskazuje główne części i podstawowe

mechanizmu roweru

mające wpływ na

bezpieczną jazdę

(hamulec, układ

napędowy);

- uzasadnia konieczność prawidłowego oświetlenia roweru.Uczeń:

- rozróżnia typy rowerów

- wymienia warunki niezbędne do zdobycia karty rowerowej

- opisuje właściwy sposób ruszania rowerem z miejsca

- wyjaśnia zasady działania i funkcje poszczególnych układów w rowerze

- omawia zastosowanie przerzutek

- wymienia nazwy elementów obowiązkowego wyposażenia roweru

- określa, które elementy należą do dodatkowego wyposażenia roweru.10.Aby rower służył dłużej

Uczeń:

 • dostosowuje rower do potrzeb swojej sylwetki;

 • przygotowuje rower do jazdy;

przeprowadza podstawową konserwację (czyszczenie, oliwienie

Uczeń:

 • wymienia zakres czynności wchodzących w skład konserwacji bieżącej i okresowej;

 • dostosowuje rower do potrzeb swojej sylwetki;

 • przygotowuje rower do jazdy;

 • wymienia środki do konserwacji;

 • przeprowadza podstawową konserwację (czyszczenie, oliwienie);

wyjaśnia pojęcie „instrukcja obsługi”.

Uczeń:

 • przedstawia konsekwencje użytkowania roweru, o który się nie dba;

 • sprawdza ogólną sprawność roweru;

 • sprawdza funkcjonowanie układów: hamulcowego, napędowego, kierowniczego oraz instalacji elektrycznej;

 • wykazuje konieczność używania właściwych narzędzi do dokonywania napraw;

posługuje się instrukcją obsługi roweru.

Uczeń:

 • uzasadnia wpływ konserwacji roweru na bezpieczeństwo jazdy;

 • sprawdza funkcjonowanie, dokonuje regulacji układów: hamulcowego, napędowego, kierowniczego oraz instalacji elektrycznej;

 • uzasadnia konieczność używania właściwych narzędzi do dokonywania napraw;

analizuje instrukcję obsługi roweru.

Uczeń:

- opisuje, w jaki sposób należy przygotować rower do jazdy,

- omawia sposoby konserwacji poszczególnych elementów roweru,

- określa, od czego zależy częstotliwość przeprowadzania konserwacji roweru i jak wpływa ona na bezpieczeństwo podczas jazdy,

- wyjaśnia, jak załatać dziurawą dętkę,

- wyjaśnia, jak regulować poszczególne układy konstrukcji roweru.11.Bezpieczna droga ze znakami

Uczeń:

- zna znaczenie najważniejszych znaków drogowych,

- potrafi określić ich grupę


Uczeń:

 • zna i omawia znaczenie wybranych znaków;

 • wymienia znaki o szczególnych kształtach i opisuje ich wygląd;

 • odczytuje znaczenie znaku na podstawie kształtu, koloru i rysunku;

- wskazuje potrzebę znajomości znaków.

Uczeń:

 • analizuje znaczenie wybranych znaków ;

 • uzasadnia konieczność przestrzegania ich i wskazuje na zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem ich.
Uczeń:

 • uzasadnia konieczność akceptacji i stosowania się do zakazów, nakazów i informacji wynikających ze znaków;

 • wymienia znaki o szczególnych kształtach i uzasadnia ich odmienność;

 • bezbłędnie interpretuje znaczenie znaku na podstawie kształtu, koloru i rysunku.

Uczeń:

- rozróżnia poszczególne rodzaje znaków drogowych,

- wyjaśnia, o czym informują określone znaki.


12.Którędy bezpieczniej

Uczeń:

- wymienia ogólne

zasady dotyczące jazdy

rowerzystów po

drodze;


- podaje sposób przekraczania jezdni przez rowerzystę na przejściu dla pieszych

Uczeń:

 • wymienia obowiązki rowerzysty;

 • wymienia prawa rowerzysty dotyczące uczestnictwa w ruchu drogowym;

 • wymienia sytuacje, w których rowerzyści mogą jechać jeden obok drugiego;

 • wymienia warunki, w których rowerzysta może jechać po chodniku;

 • podaje sposób przekraczania jezdni przez rowerzystę na przejściu dla pieszych;
Uczeń:

 • omawia wszystkie prawa i obowiązki rowerzysty,

wynikające z kodeksu drogowego;

 • wyjaśnia warunki jazdy rowerzystów jeden obok drugiego;

 • wskazuje na ukończone siedemnaście lat jako warunek przewożenia dzieci;

- uzasadnia sposób przekraczania jezdni przez rowerzystę na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów.

Uczeń:

 • analizuje obowiązki i prawa rowerzysty – porównuje je z własnymi obserwacjami;

 • uzasadnia warunki jazdy rowerzystów jeden obok drugiego;

 • uzasadnia możliwość przewożenia dzieci tylko przez osoby, które ukończyły siedemnaście lat;

 • interpretuje wszystkie prawa i obowiązki rowerzystów.

Uczeń:

- wyjaśnia zasady pierwszeństwa obowiązujące na drogach dla rowerów

- wymienia sytuacje, w których rowerzysta może korzystać z chodnika i jezdni

- omawia sposób poruszania się rowerzysty po chodniku i jezdni

- opisuje, w jaki sposób powinni zachować się uczestnicy ruchu w określonych sytuacjach na drodze


13.To takie proste! – Drogowe koło fortuny

Uczeń:

- przygotowuje materiały i swoje stanowisko pracy;

- z pomocą nauczyciela wykonuje poszczególne zadania.


Uczeń:

- wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela na miarę swoich możliwości;

- starannie wykonuje polecenia nauczyciela;

dba o ład i porządek na swoim stanowisku pracy.Uczeń:

- planuje swoją pracę z niewielką pomocą nauczyciela;

- samodzielnie wykonuje zadania;

oszczędnie gospodaruje materiałami.Uczeń:

- samodzielnie planuje i wykonuje prosty proces technologiczny ;

- potrafi określić etapy i czas ich wykonania;

- starannie wykonuje wszystkie zaplanowane operacje technologiczne.Uczeń:

- planuje pracę i kolejność czynności technologicznych

- prawidłowo organizuje stanowisko pracy

- wymienia kolejność działań i szacuje czas ich trwania

- wykonuje zaprojektowane przez siebie przedmioty

- właściwie dobiera narzędzia do obróbki papieru

- posługuje się narzędziami do obróbki zgodnie z ich przeznaczeniem

- samodzielnie realizuje zaplanowany wytwór techniczny

- dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

- formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy.14.Manewry na drodze

Uczeń:

 • podaje przykłady sytuacji, w których następuje włączenie się do ruchu;

 • demonstruje skręt w prawo i w lewo;

 • wymienia miejsca, w których zawracanie jest zabronione.
Uczeń:

 • definiuje pojęcia (omawia własnymi słowami): „włączanie się do ruchu”, „zmiana pasa”, „zmiana kierunku jazdy”, „zawracanie”;

 • podaje przykłady sytuacji, w których następuje włączenie się do ruchu;

 • wymienia zasady obowiązujące przy włączaniu się do ruchu;

 • określa, na czym polega zmiana kierunku jazdy i pasa ruchu;

 • na podstawie ilustracji wymienia czynności, które musi wykonać kierujący przed zmianą pasa ruchu i kierunku jazdy;

 • omawia kolejne etapy skrętu w prawo i w lewo;

 • demonstruje czynności niezbędne przy wykonywaniu skrętu w prawo i w lewo.

Uczeń:

- omawia zasady wykonywania skrętu w prawo (w lewo) na drodze jednokierunkowej i dwukierunkowej; • omawia zasady zawracania, zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy;

 • przewiduje zagrożenia, które mogą wystąpić podczas wykonywania manewrów;

 • dostrzega podobieństwo pomiędzy skrętem w lewo a zawracaniem;

 • zwraca uwagę na konieczność wcześniejszego sygnalizowania zamiaru wykonania każdego manewru;

- odczytuje znaki dotyczące omawianych manewrów

Uczeń:

 • analizuje kolejne etapy wykonywania skrętu w prawo (w lewo) na drodze jednokierunkowej i dwukierunkowej;

 • analizuje zasady zawracania, zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy;

 • przewiduje i ocenia zagrożenia, które mogą wystąpić podczas wykonywania manewrów;

 • uzasadnia

podobieństwo pomiędzy skrętem w lewo a zawracaniem;

- uzasadnia konieczność wcześniejszego sygnalizowania zamiaru wykonania każdego manewru.Uczeń:

- wymienia kolejne czynności rowerzysty włączającego się do ruchu

- omawia właściwy sposób wykonywania skrętu w lewo oraz w prawo na skrzyżowaniu na jezdni jedno- i dwukierunkowej

- prawidłowo wykonuje manewry wymijania, omijania, wyprzedzania i zawracania.15.Rowerem przez skrzyżowanie

Uczeń:

 • opisuje skrzyżowania dróg występujące w okolicach szkoły i miejsca zamieszkania;

wskazuje na znaki dotyczące skrzyżowań

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcie „skrzyżowanie”;

 • wymienia typy skrzyżowań;

 • wskazuje znaki drogowe dotyczące Skrzyżowań;

 • wskazuje znaki regulujące pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie (zauważa inny kształt znaków);

 • z pomocą nauczyciela wyjaśnia znaczenie znaków i sygnałów na skrzyżowaniach;

 • z pomocą nauczyciela omawia zasadę przejazdu na skrzyżowaniu dróg równorzędnych - zasada „prawej ręki”;

 • ważności znaków, sygnałów i poleceń dawanych przez kierującego ruchem na skrzyżowaniu;

 • określa pierwszeństwo przejazdu pojazdów na nieskomplikowanych skrzyżowaniach;

 • wymienia zagrożenia podczas przejeżdżania

przez skrzyżowania

Uczeń:

 • charakteryzuje poszczególne rodzaje skrzyżowań drogowych;

 • omawia znaki regulujące pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie;

 • wyjaśnia stosowanie zasady „prawej ręki”;

 • analizuje skrzyżowania występujące w okolicach szkoły i miejsca zamieszkania za względu na pierwszeństwo przejazdu;

 • ustala na podstawie znaków rodzaj skrzyżowania;

 • określa zasady przejazdu na skrzyżowaniach

równorzędnych,

podporządkowanych,

z sygnalizacją świetlną

oraz na rondzie

(policjant);

- omawia zagrożenia i

wskazuje nieprawidłowe

zachowania

uczestników ruchu;

- wskazuje jako główną,

zasadę szczególnej

ostrożności, której

należy przestrzegać

dojeżdżając do skrzyżowania i będąc na nim.Uczeń:

 • omawia znaki regulujące pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie;

 • wyjaśnia stosowanie zasady „prawej ręki”;

 • analizuje skrzyżowania występujące w okolicach szkoły i miejsca zamieszkania za względu na pierwszeństwo przejazdu i bezpieczeństwo;

 • rozstrzyga kolejność przejazdu na wszystkich typach skrzyżowań;

- analizuje i ocenia

zagrożenia oraz

wskazuje

nieprawidłowe

zachowania

uczestników ruchu;

- uzasadnia konieczność

stosowania zasady

szczególnej ostrożności

i ograniczonego

zaufania, dojeżdżając

do skrzyżowania

i będąc na nim.


Uczeń;

- określa, w jaki sposób kierowany jest ruch na skrzyżowaniu

- wyjaśnia znaczenie poszczególnych gestów osoby kierującej ruchem

- podaje zasady pierwszeństwa pojazdów na różnych skrzyżowaniach

- przedstawia kolejność przejazdu poszczególnych pojazdów przez skrzyżowania różnego typu

- prezentuje, jak powinien się zachować rowerzysta w określonych sytuacjach na skrzyżowaniu.16.To takie proste! – Makieta skrzyżowania

Uczeń:

- przygotowuje materiały i swoje stanowisko pracy;

- z pomocą nauczyciela wykonuje poszczególne zadania


Uczeń:

- wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela na miarę swoich możliwości;

- starannie wykonuje polecenia nauczyciela;

dba o ład i porządek na swoim stanowisku pracy.Uczeń:

- planuje swoją pracę z niewielką pomocą nauczyciela;

- samodzielnie wykonuje zadania;

oszczędnie gospodaruje materiałamiUczeń:

- samodzielnie planuje i wykonuje prosty proces technologiczny ;

- potrafi określić etapy i czas ich wykonania;

starannie wykonuje wszystkie zaplanowane operacje technologiczne.Uczeń:

- potrafi planować pracę i czynności technologiczne

- prawidłowo organizuje miejsce pracy

- wymienia kolejność działań i szacuje czas ich trwania

- wykonuje zaprojektowane przez siebie przedmioty

- właściwie dobiera narzędzia do obróbki papieru

- dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy,

- samodzielnie realizuje zaplanowany wytwór techniczny.17.Bezpieczeństwo rowerzysty

Uczeń:

- wie jak poruszać się po jezdni,

- rozumie konieczność posiadania obowiązkowego wyposażenia,

- wymienia sytuacje niebezpieczne na drodze.Uczeń:

- zna obowiązkowe wyposażenie roweru zwiększające bezpieczeństwo

- wie jakie zachowania najczęściej są przyczyną wypadków na drodze.


Uczeń:

-wymienia elementy roweru zwiększające bezpieczeństwo i komfort jazdy,

- wymienia błędy rowerzystów które doprowadzić mogą do wypadku


Uczeń:

- zna procedurę wzywania pomocy w wypadkach drogowych,

- wymienia obowiązki dotyczące rowerzystów,

- wyjaśnia jakie elementu roweru zwiększają jego bezpieczeństwo i dlaczego,Uczeń:

- podaje zasady zapewniające rowerzyście bezpieczeństwo na drodze

- opisuje sposób zachowania rowerzysty w określonych sytuacjach drogowych

- wymienia nazwy czynności będących najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem rowerzystów

- wylicza nazwy elementów wyposażenia rowerzysty zwiększających jego bezpieczeństwo na drodze


.18.Jak dbać o Ziemię?

Uczeń:

definiuje hasła: „ekologia”, „recykling”, „ochrona środowiska”.Uczeń:

- wyjaśnia i rozumie terminy: recykling, segregacja, surowce organiczne, surowce wtórne

- z pomocą nauczyciela wskazuje możliwości ekologicznego gospodarowania odpadkami komunalnymi i przemysłowymi.


Uczeń:

- rozpoznaje znaki na opakowaniach produktów przemysłowych, chemicznych i spożywczych;

- analizuje przyczyny nadmiernego zaśmiecania planety.


Uczeń:

- prowadzi długoterminowe obserwacje;

- planuje i realizuje akcje segregacji śmieci w swoim domu;

- dba o środowisko naturalne stosując zasady oszczędzania energii elektrycznej w szkole i w domu.Uczeń:

- wyjaśnia znaczenie symboli ekologicznych stosowanych na opakowaniach produktów

- omawia, w jaki sposób każdy człowiek może przyczynić się do dbania o środowisko naturalne i racjonalnie gospodarować materiałami

- planuje działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających w domu

- omawia sposoby zagospodarowania odpadów

- określa rolę segregacji odpadów

- prawidłowo segreguje odpady

- wie, jak postępować z wytworami techniki, szczególnie zużytymi19.W podróży

Uczeń:

 • wymienia dwie, trzy zasady kulturalnego zachowania wobec innych pasażerów;

 • wymienia miejsca, w których można kupić bilet;

- wymienia mandat, jako konsekwencję jazdy bez ważnego biletu

Uczeń:

 • wymienia zasady zachowania się w środkach komunikacji miejskiej;

 • omawia miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz z dzieckiem na ręku;

 • wymienia zasady kulturalnego zachowania wobec innych pasażerów;

 • wskazuje zachowania, które zagrażają bezpieczeństwu;

 • wymienia miejsca, w których można kupić bilet.

Uczeń:

 • omawia prawa i obowiązki obowiązujące w środkach komunikacji miejskiej;

 • dostrzega konieczność stosowania się do zakazów i norm obowiązujących wszystkich pasażerów;

 • przewiduje skutki niewłaściwego zachowania się pasażerów;

 • uzasadnia konieczność jazdy z ważnym biletem;

 • opisuje sposób oznakowania miejsc

dla matki z dzieckiem i osób niepełnosprawnych.

Uczeń:

 • omawia i poprawnie interpretuje prawa i obowiązki obowiązujące w środkach komunikacji miejskiej;

 • uzasadnia konieczność stosowania się do zakazów i norm obowiązujących wszystkich pasażerów;

 • przewiduje i ocenia skutki niewłaściwego zachowania się pasażerów;

 • uzasadnia konieczność jazdy z ważnym biletem – wyjaśnia konsekwencje;

 • uzasadnia ustępowanie miejsca osobom uprawnionym jako przejaw nie tylko obowiązku, ale kultury i odpowiedzialności.
Uczeń:

- formułuje zasady właściwego zachowania się w środkach komunikacji publicznej

- podaje znaczenie piktogramów

- czyta ze zrozumieniem rozkłady jazdy

- na podstawie rozkładu jazdy wybiera najdogodniejsze połączenia między miejscowościami

- planuje cel wycieczki i dobiera najlepszy środek transportu, korzystając z rozkładu jazdy.Piesza wycieczka

Uczeń:

 • podaje sposób postępowania w razie zgubienia się (odłączenia się od grupy);

wymienia niezbędną odzież i inne wyposażenie ze względu na porę roku.

Uczeń:

 • wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące na wycieczkach;

 • podaje sposób postępowania w razie zgubienia się (odłączenia się od grupy);

 • wylicza czynności, które należy wykonać planując wycieczkę;

 • wymienia niezbędną odzież i inne wyposażenie ze względu na porę roku;

planuje krótką wycieczkę po okolicy

Uczeń:

 • analizuje zasady bezpieczeństwa na wycieczkach i wyjazdach szkolnych;

 • dostrzega zagrożenia wynikające z lekkomyślności oraz niestosowania się do regulaminów i ustaleń;

 • udziela wskazówek w zakresie przygotowania się do wycieczki ze względu na bezpieczeństwo i porę roku;

 • omawia procedury postępowania w przypadku odłączenia się od grupy;

- pod kierunkiem nauczyciela planuje trasę wycieczki po najbliższej okolicy korzystając z map i przewodników.

Uczeń:

 • analizuje zasady bezpieczeństwa na wycieczkach i wyjazdach szkolnych;

 • dostrzega, analizuje i ocenia zagrożenia wynikające z lekkomyślności oraz niestosowania się do regulaminów i ustaleń;

 • uzasadnia konieczność dobrego przygotowania się do wycieczki, doboru odpowiedniego sprzętu i ubioru w zależności od pory roku;

- samodzielnie planuje trasę wycieczki po najbliższej okolicy korzystając z map i przewodników.

Uczeń:

- wyznacza trasę pieszej wycieczki

- wykonuje przewodnik turystyczny po swojej okolicy i prezentuje występujące na tym obszarze atrakcje turystyczne

- odczytuje informacje przekazywane przez znaki spotykane na kąpieliskach

- samodzielnie i w racjonalny sposób pakuje plecak.


To takie proste! – Pamiątkowy album

Uczeń:

- przygotowuje materiały i swoje stanowisko pracy;

z pomocą nauczyciela wykonuje poszczególne zadania


Uczeń:

- wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela na miarę swoich możliwości;

- zna BHP na stanowisku pracy

- starannie wykonuje polecenia nauczyciela;

dba o ład i porządek na swoim stanowisku pracy.


Uczeń:

- planuje swoją pracę z niewielką pomocą nauczyciela;

- samodzielnie wykonuje zadania;

oszczędnie gospodaruje materiałami.Uczeń:

- samodzielnie planuje i wykonuje prosty proces technologiczny ;

- potrafi określić etapy i czas ich wykonania;

starannie wykonuje wszystkie zaplanowane operacjeUczeń:

- potrafi planować pracę i kolejność czynności technologicznych

- prawidłowo organizuje miejsce pracy

- wymienia kolejność działań i szacuje czas ich trwania

- wykonuje zaprojektowane przez siebie przedmioty

- samodzielnie wykonuje zaplanowany wytwór techniczny • przewiduje skutki działania technicznego
  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna