Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu historia I społeczeństwo w technikumPobieranie 0,8 Mb.
Strona9/11
Data24.10.2017
Rozmiar0,8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Historia i społeczeństwo. Wojna i wojskowość
Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny

Wymagania podstawowe – oceny: dopuszczająca i dostateczna.

Wymagania ponadpodstawowe – oceny: dobra, bardzo dobra, celująca.
Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań

Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować wiedzę i umiejętności z poprzedniego poziomu.
Temat
lekcji


Zagadnienia

Wymagania na poszczególne oceny

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

I. Od falangi do legionu

1. Wojny w starożytnej Grecji

1. Konflikty w antycznej Grecji

2. Jak były zorganizowane armie greckie?

3. Zmagania Greków z Persami

4. Wojna peloponeskaUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: hoplita, falanga

– omawia rolę postaci: Miltiadesa, Temistoklesa, Leonidasa

– zna daty bitew: pod Maratonem (490 r. p.n.e.), w wąwozie Termopile (480 r. p.n.e.), pod Salaminą (480 r. p.n.e.)

– przedstawia obowiązujące w świecie greckim zasady postępowania w trakcie wojen.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Związek Hellenów

– omawia rolę postaci: Dariusza I Wielkiego, Kserksesa

– zna daty: powstania jońskiego (499–494 r. p.n.e.), bitwy pod Platejami (479 r. p.n.e.), utworzenia Związku Morskiego (478 r. p.n.e.), wojny peloponeskiej (431–404 r. p.n.e.)

– przedstawia tradycje militarne polis spartańskiej

– omawia organizację armii greckiej

– prezentuje przyczyny wojen grecko-perskich i opisuje ich przebieg

– wymienia czynniki decydujące o potędze militarnej Sparty i Aten

– podaje zalety i wady wykorzystywania falangi.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Nieśmiertelni

– omawia rolę postaci Cyrusa II Wielkiego

– zna daty: wyprawy wojsk Dariusza I Wielkiego na Grecję (492 r. p.n.e.), wyprawy armii Kserksesa (480 r. p.n.e.), bitwy pod Mykale (479 r. p.n.e.)

– wskazuje na mapie zasięg imperium perskiego, obszary objęte powstaniem jońskim i miejsca bitew stoczonych w trakcie wojen grecko-perskich

– opisuje sposób wykorzystywania falangi podczas walki

– omawia przebieg bitew: pod Maratonem i Termopilami

– opisuje przebieg wojny peloponeskiej

tłumaczy, czym była „wyprawa dziesięciu tysięcy”.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu szyk skośny

– omawia rolę postaci Epaminondasa

– zna daty: bitwy u ujścia Ajgospotamoj (405 r. p.n.e.), oblężenia Aten (404 r. p.n.e.), bitwy pod Leuktrami (371 r. p.n.e.)

– opisuje przebieg bitwy pod Platejami

– wyjaśnia okoliczności i skutki hegemonii Aten po wojnach z Persją

– przedstawia okoliczności upadku hegemonii Sparty w świecie greckim

– tłumaczy, na czym polegała przewaga szyku skośnego nad tradycyjnym ustawieniem falangi.

Uczeń:

– ocenia na wybranych przykładach strategiczne aspekty starożytnych bitew.
2. Imperium Aleksandra Wielkiego

1. Podporządkowanie Grecji

2. Podboje Aleksandra Wielkiego

3. Strategia władcy wobec podbitych obszarów

4. Rozpad imperium AleksandraUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu kultura hellenistyczna

– omawia rolę postaci Aleksandra III Wielkiego

– zna daty bitew: nad Granikiem (334 r. p.n.e.), pod Issos (333 r. p.n.e.), pod Gaugamelą (331 r. p.n.e.)

– wymienia przyczyny sukcesów Aleksandra Wielkiego podczas podboju Persji.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu diadochowie

– omawia rolę postaci: Filipa II Macedońskiego, Dariusza III

– zna daty: bitwy pod Cheroneją (338 r. p.n.e.), podboju imperium perskiego przez Aleksandra Wielkiego (334–331 r. p.n.e.), śmierci Aleksandra (323 r. p.n.e.)

– wskazuje na mapie

miejsca największych bitew wojsk Aleksandra z Persami

– prezentuje okoliczności sięgnięcia po hegemonię w świecie greckim przez Macedonię

– omawia przebieg wyprawy armii Aleksandra Wielkiego przeciwko Persom.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: hetajrowie, falanga macedońska

– zna daty: zdobywania przez Filipa II Macedońskiego hegemonii w Grecji (359–336 r. p.n.e.), podboju wschodnich prowincji Persji przez Aleksandra Wielkiego (330–327 r. p.n.e.), wyprawy wojsk Aleksandra Wielkiego do Indii (327–325 r. p.n.e.), wojen diadochów (321–281 r. p.n.e.)

– wskazuje na mapie

miejsca największych bitew wojsk Aleksandra z Persami

– tłumaczy, co decydowało o zwycięstwach sił macedońskich w starciach z innymi armiami

– omawia przebieg bitwy pod Issos

– opisuje przebieg i skutki bitwy pod Gaugamelą

– przedstawia losy imperium macedońskiego po śmierci Aleksandra Wielkiego.


Uczeń:

– omawia rolę postaci: Kassandra, Lizymacha, Ptolemeusza I Sotera, Antygona I Jednookiego, Seleukosa I Nikatora

– opisuje przebieg i skutki bitwy pod Cheroneją, ocenia jej znaczenie

– przedstawia i ocenia sposób stłumienia przez Aleksandra buntu Greków

– charakteryzuje i ocenia politykę Aleksandra Wielkiego wobec podbitych ludów.


Uczeń:

– ocenia postawę Aleksandra Wielkiego w bitwie nad Granikiem

– porównuje i ocenia postawy Aleksandra Wielkiego oraz Dariusza III w bitwach: pod Issos i Gaugamelą

– porównuje taktyki: Aleksandra Wielkiego w bitwie pod Gaugamelą oraz Epaminondasa w starciu pod Leuktrami.
3. Ekspansja Rzymu w czasach republiki

1. Jak doszło do podboju Italii?

2. I wojna punicka

3. II i III wojna punicka

4. Dalsza ekspansja rzymska i jej skutkiUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu legion

– omawia rolę postaci Hannibala Barkasa

– zna daty: I wojny punickiej (264–241 r. p.n.e.), II wojny punickiej (218–201 r. p.n.e.), III wojny punickiej (149–146 r. p.n.e.)

– prezentuje przyczyny i skutki rywalizacji rzymsko-kartagińskiej.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: ekwici, manipuł

– omawia rolę postaci Gajusza Mariusza

– zna daty: zakończenia podboju Italii przez Rzymian (264 r. p.n.e.), bitwy pod Kannami (216 r. p.n.e.), bitwy pod Zamą (202 r. p.n.e.)

– wskazuje na mapie tereny zdobyte przez Rzymian w wyniku wojen punickich

– opisuje organizację armii rzymskiej

– porównuje uzbrojenie legionisty rzymskiego i hoplity greckiego

– tłumaczy, dlaczego Rzymianie zyskali przewagę nad Kartagińczykami podczas walk na morzu

– prezentuje najważniejsze etapy rzymskiej ekspansji terytorialnej w okresie republiki

– przedstawia przyczyny i skutki reform wojskowych wprowadzonych przez Gajusza Mariusza

– omawia zmiany zachodzące w armii rzymskiej w okresie republiki.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu abordaż

– omawia rolę postaci: Pyrrusa, Scypiona Afrykańskiego Starszego

– zna daty: zdobycia Tarentu (272 r. p.n.e.), bitwy pod Mylae (260 r. p.n.e.), bitwy koło przylądka Eknomos (256 r. p.n.e.), bitwy nad Trebbią (218 r. p.n.e.), bitwy nad Jeziorem Trazymeńskim (217 r. p.n.e.)

– wskazuje na mapie

etapy ekspansji terytorialnej Rzymu

– omawia przyczyny i przebieg ekspansji terytorialnej Rzymu na Półwyspie Apenińskim oraz etapy podboju Italii przez Rzymian

– przedstawia okoliczności powstania floty rzymskiej i sposoby jej walki

– opisuje przebieg i skutki wojen punickich

– prezentuje przebieg bitwy pod Kannami i zastosowaną w jej trakcie strategię Kartagińczyków

– przybliża przebieg bitwy pod Zamą i zastosowaną w jej trakcie strategię Rzymian.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: velites, hastati, triarii, szyk „żółw”, szyk manipularny

– zna daty: sojuszu Rzymu z miastami latyńskimi (493 r. p.n.e.), najazdu Galów na Rzym (390 r. p.n.e.), zdobycia przez Rzymian Nowej Kartaginy w Hiszpanii (209 r. p.n.e.)

– wskazuje na mapie szlak wojsk kartagińskich podczas II wojny punickiej

– tłumaczy zależność między pozycją społeczną i majątkową obywateli rzymskich a rodzajem ich służby w armii

– omawia rodzaje szyków w armii rzymskiej

– wyjaśnia znaczenie rzymskich zasad: Divide et impera; Si vis pacem, para bellum.Uczeń:

– omawia i ocenia zastosowanie w praktyce zasad: Divide et impera; Si vis pacem, para bellum

– ocenia wpływ różnych formacji zbrojnych na przebieg bitew na przykładzie starcia pod Kannami.


4. Juliusz Cezar i Imperium Rzymskie

1. Kryzys republiki i podbój Galii

2. Wojny domowe u schyłku republiki

3. Idea pax Romana i jej znaczenie


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu gladiator

– omawia rolę postaci: Juliusza Cezara, Spartakusa, Oktawiana Augusta

– zna daty: zawiązania I triumwiratu (60 r. p.n.e.), powstania Spartakusa (73–71 r. p.n.e.), zawiązania II triumwiratu (43 r. p.n.e.), bitwy pod Akcjum (31 r. p.n.e.)

– przedstawia rolę gladiatorów w starożytnym Rzymie

– omawia okoliczności przejęcia władzy w Rzymie przez Juliusza Cezara

– tłumaczy, dlaczego wojska Juliusza Cezara odnosiły zwycięstwa w starciach z mającymi nad nimi przewagę liczebną siłami przeciwników.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: triumwirat, „pokój rzymski” (pax Romana), limes

– omawia rolę postaci: Gnejusza Pompejusza, Marka Antoniusza

– zna daty: wojny galijskiej (58–51 r. p.n.e.), wojny Cezara z Pompejuszem (49–45 r. p.n.e.), bitwy pod Farsalos (48 r. p.n.e.), zabójstwa Cezara (44 r. p.n.e.), ogłoszenia „pokoju rzymskiego” (27 r. p.n.e.)

– przedstawia przebieg i skutki wojny galijskiej

– wyjaśnia, jakie korzyści i straty przynosiła surowa dyscyplina wprowadzona w legionach rzymskich

– tłumaczy, na czym polegała idea pax Romana, wymienia skutki jej wprowadzenia w Imperium Rzymskim.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu liktor

– omawia rolę postaci: Lucjusza Kornelisza Sulli, Marka Krassusa, Wercyngetoryksa, Kleopatry VII, Lepidusa, Marka Aureliusza, Trajana, Hadriana

– zna daty: dyktatury Sulli (82–79 r. p.n.e.), powstania Wercyngetoryksa (53–52 r. p.n.e.), bitwy pod Alezją (52 r. p.n.e.), bitwy pod Filippi (42 r. p.n.e.), wojny Oktawiana z Markiem Antoniuszem (32–31 r. p.n.e.)

– tłumaczy, w jakich okolicznościach Lucjusz Korneliusz Sulla wprowadził w Rzymie dyktaturę

– omawia przebieg wojny między Juliuszem Cezarem a Pompejuszem

– przedstawia taktykę wykorzystaną przez Juliusza Cezara w trakcie bitwy pod Farsalos

– prezentuje zmiany, które wprowadzono w armii rzymskiej w I i II w. n.e.

– wyjaśnia rolę rzymskiego limesu w podziale starożytnego świata na „cywilizowany” i „barbarzyński”.


Uczeń:

– zna daty: ostatecznego podboju Galii przez wojska Cezara (51 r. p.n.e.), wkroczenia armii Cezara do Italii (49 r. p.n.e.), bitwy pod Dyrrachium (48 r. p.n.e.)

– omawia strategię Juliusza Cezara wykorzystaną w trakcie oblężenia Alezji

– wyjaśnia wpływ zmian wprowadzonych w armii rzymskiej w I i II w. n.e. na życie społeczne w państwie.
Uczeń:

– ocenia polityczne oraz militarne skutki rywalizacji wybitnych wodzów na przykładzie Juliusza Cezara i Gnejusza Pompejusza

– ocenia strategię bitewną Juliusza Cezara na wybranych przykładach.


II. Czasy rycerskie

1. Od drużyny książęcej do rycerstwa

1. Europa Zachodnia na początku średniowiecza

2. Armia Franków

3. Drużyny książęce w Polsce

4. Początki rycerstwa w Europie Zachodniej i PolsceUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: rycerstwo, drużyna

– omawia rolę postaci: Mieszka I, Karola Wielkiego

– zna datę bitwy pod Cedynią (972 r.)

– przedstawia organizację wojsk w państwie piastowskim.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: pancerni, pospolite ruszenie

– omawia rolę postaci Karola Młota

– zna datę bitwy pod Poitiers (732 r.)

– przedstawia znaczenie bitwy pod Poitiers

– opisuje zmiany wprowadzone w armii frankijskiej w czasach panowania Karola Wielkiego

– prezentuje rolę, organizację i sposób finansowania drużyny Mieszka I

– omawia przebieg i znaczenie bitwy pod Cedynią

– tłumaczy, dlaczego władcy zrezygnowali ze stałych drużyn i nadawali ziemię w zamian za służbę wojskową.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: tarczownicy, legendy arturiańskie

– przedstawia przyczyny i przejawy upadku znaczenia armii rzymskiej

– omawia sytuację militarną w Europie Zachodniej na początku średniowiecza

– prezentuje organizację i sposób walki armii Franków

– opisuje relacje między władcami piastowskimi a drużynnikami

– wymienia wady i zalety rezygnacji władców ze stałych drużyn na rzecz nadawania ziemi w zamian za służbę wojskową

– omawia proces kształtowania się rycerstwa i znaczenie tego nowego stanu w monarchii polskiej

– przytacza legendy arturiańskie.


Uczeń:

– opisuje proces rezygnacji z drużyny książęcej na ziemiach polskich w średniowieczu

– podaje przykłady wpływu symboliki przekazów arturiańskich na średniowieczne legendy polskie

– przedstawia związek pomiędzy wprowadzeniem systemu lennego a zmianami w organizacji średniowiecznych armii.Uczeń:

– ocenia walory militarne drużyny książęcej w państwie piastowskim.
2. Etos rycerski

1. Kształtowanie się rycerstwa

2. Wyprawy krzyżowe i zakony rycerskie

3. Herby i turnieje

4. Rycerstwo w kulturzeUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: herb, turniej, kultura rycerska

– zna daty: I wyprawy krzyżowej (1096–1099 r.), IV wyprawy krzyżowej (1202–1204 r.), zdobycia Akki przez wojska tureckie (1291 r.)

– wyszczególnia elementy obyczajowości rycerskiej

– wymienia cnoty rycerskie.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: etos rycerski, zakon rycerski

– omawia rolę postaci Urbana II

– zna daty: zdobycia Jerozolimy i utworzenia Królestwa Jerozolimskiego (1099 r.), utworzenia zakonu krzyżackiego (1191 r.), upadku cesarstwa łacińskiego (1261 r.)

– wymienia cechy charakterystyczne etosu rycerskiego

– analizuje elementy obyczajowości rycerskiej w średniowieczu

– tłumaczy, jaką rolę odgrywały w średniowieczu zamki rycerskie.


Uczeń:

– omawia rolę postaci: Gotfryda z Bouillon, Saladyna

– zna daty: wezwania chrześcijan przez Urbana II do rozpoczęcia krucjat (1095 r.), II wyprawy krzyżowej (1147–1149 r.), III wyprawy krzyżowej (1189–1192 r.), V wyprawy krzyżowej (1217–1221 r.), VI wyprawy krzyżowej (1248–1254 r.), VII wyprawy krzyżowej (1270 r.)

– przedstawia proces kształtowania się rycerstwa

– podaje przykłady nieprzestrzegania etosu rycerskiego w średniowieczu

– prezentuje etapy i skutki wypraw krzyżowych

– analizuje zmiany uzbrojenia rycerstwa w średniowieczu.


Uczeń:

– omawia rolę postaci: Konrada III, Ludwika VII, Fryderyka Barbarossy, Filipa II Augusta, Ryszarda Lwie Serce, Baldwina I, Fryderyka II Hohenstaufa, Ludwika IX Świętego

– przedstawia i ocenia znaczenie wypraw krzyżowych dla Europy

– porównuje turniejowe i bitewne wyposażenie rycerzy.
Uczeń:

– ocenia wpływ wypraw krzyżowych na kształtowanie się rycerstwa europejskiego

– omawia i ocenia wpływ średniowiecznego etosu rycerskiego na obyczajowość i kulturę w następnych epokach.


3. Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe

1. Początki polskiego rycerstwa

2. Konflikt z zakonem krzyżackim

3. Sobór w Konstancji

4. Klęska zakonu krzyżackiegoUczeń:

– omawia rolę postaci Konrada Mazowieckiego

– zna daty: sprowadzenia Krzyżaków do Polski (1226 r.), wielkiej wojny z zakonem krzyżackim (1409–1411 r.), bitwy pod Grunwaldem (15 lipca 1410 r.), wojny trzynastoletniej (1454–1466 r.), hołdu pruskiego (1525 r.)

– opisuje okoliczności sprowadzenia Krzyżaków do Polski.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: wojna sprawiedliwa, wojna niesprawiedliwa

– omawia rolę postaci: Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta I Starego, Albrechta Hohenzollerna

– zna daty: zajęcia Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków (1308–1309 r.), bitwy pod Płowcami (1331 r.), pokoju w Kaliszu (1343 r.), I pokoju toruńskiego (1411 r.), II pokoju toruńskiego (1466 r.)

– prezentuje przyczyny, przebieg i skutki wojen polsko-krzyżackich toczonych w czasach panowania ostatnich Piastów

– przedstawia przebieg i skutki wielkiej wojny z zakonem krzyżackim

– podaje okoliczności sekularyzacji zakonu krzyżackiego.Uczeń:

– omawia rolę postaci: Zawiszy Czarnego z Garbowa, Pawła Włodkowica

– zna daty: soboru w Konstancji (1414–1418 r.), powstania antykrzyżackiego w Prusach (1454 r.), bitwy pod Chojnicami (1454 r.), ostatniej wojny z Krzyżakami (1519–1521 r.)

– wskazuje na mapie kierunki działań wojsk polsko-litewskich i krzyżackich w czasie wielkiej wojny z zakonem oraz zmiany terytorialne będące następstwami zawarcia I pokoju toruńskiego

– przedstawia proces kształtowania się średniowiecznego rycerstwa polskiego

– opisuje przebieg

bitwy pod Grunwaldem

– przybliża postawy posłów polskich w trakcie soboru w Konstancji

– prezentuje przyczyny, przebieg i skutki wojny trzynastoletniej.


Uczeń:

– zna datę utworzenia Związku Pruskiego (1440 r.)

– wyjaśnia znaczenie poglądów religijnych i politycznych dla definiowania wojen: sprawiedliwych i niesprawiedliwych w średniowieczu

– ocenia, czy wojna może być sprawiedliwa, i uzasadnia swoją opinię.
Uczeń:

– ocenia poglądy Pawła Włodkowica na temat przyczyn i sposobu prowadzenia wojen

– ocenia znaczenie dla sporu polsko-krzyżackiego: bitwy pod Płowcami, bitwy pod Grunwaldem, wystąpienia Pawła Włodkowica na soborze w Konstancji.


4. Koniec epoki rycerstwa

1. Wojna stuletnia

2. Zmierzch rycerstwa

3. Początki broni palnej


Uczeń:

– zna daty: wojny stuletniej (1337–1453 r.), zdobycia Konstantynopola przez Turków (1453 r.)

– omawia przyczyny i skutki wojny stuletniej.


Uczeń:

– omawia rolę postaci: Joanny d’Arc, Jana Husa

– zna daty bitew: pod Crécy (1346 r.), pod Azincourt (1415 r.)

– wyjaśnia, dlaczego bitwy: pod Crécy i Azincourt oznaczały koniec epoki rycerstwa

– przedstawia wpływ Joanny d’Arc na przebieg wojny stuletniej

– wskazuje okoliczności wprowadzenia broni palnej

– prezentuje zmiany organizacji armii europejskich w XV w.


Uczeń:

– omawia rolę postaci: Filipa VI, Edwarda III, Karola VII, Zygmunta Luksemburskiego, Jana Žižki

– zna daty: spalenia Joanny d’Arc na stosie (1431 r.), utworzenia Konfederacji Szwajcarskiej (1291 r.), bitwy pod Lipanami (1434 r.)

– charakteryzuje technikę wojenną stosowaną przez wojska husyckie

– wyjaśnia, jakie znaczenie miało wykorzystywanie przez husytów wozów bojowych

– przedstawia sposoby zastosowania broni palnej podczas prowadzenia działań wojennych w XV w.Uczeń:

– omawia rolę postaci Arnolda von Winkelrieda

– zna daty: bitwy pod Morgarten (1315 r.), bitwy pod Dornbach (1499 r.), odsieczy Pragi przez wojska Jana Žižki (1420 r.)

– przedstawia przebieg wojen Szwajcarów o zachowanie suwerenności i wpływ tych konfliktów na sposób prowadzenia działań wojennych w nowożytnej Europie

– wyjaśnia, na czym polega symbolika postaci Winkelrieda.


Uczeń:

– ocenia militarne skutki zastosowania broni palnej.III. Wojny religijne i dynastyczne

1. Wojny religijne w XVI wieku

1. Reformacja i początki konfliktów religijnych

2. Wojny włoskie

3. Konflikty religijne we Francji

4. Klęska Wielkiej ArmadyUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu wojna religijna

– omawia rolę postaci Marcina Lutra

– zna daty: wystąpienia Marcina Lutra (1517 r.), pokoju w Augsburgu (1555 r.), tzw. nocy św. Bartłomieja (1572 r.), wydania Edyktu nantejskiego (1598 r.)

– podaje przyczyny i skutki konfliktów religijnych w Europie.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: tzw. noc św. Bartłomieja, Wielka Armada

– omawia rolę postaci: Thomasa Münzera, Katarzyny Medycejskiej, Henryka de Burbon, Elżbiety I

– zna daty: powstania chłopskiego w Niemczech (1524–1525 r.), bitwy pod Frankenhausen (1525 r.), klęski Wielkiej Armady (1588 r.)

– tłumaczy, w jaki sposób reformacja wpłynęła na radykalizację nastrojów społecznych w Niemczech

– prezentuje przyczyny, przebieg i skutki wojny chłopskiej w Niemczech

– wskazuje wady i zalety prowadzenia działań wojennych z pomocą wojsk zaciężnych.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Związek Szmalkaldzki, Sacco di Roma

– omawia rolę postaci: Karola V, Karola VIII, Ludwika XII, Franciszka I, Francisa Drake’a

– zna daty: sejmu w Spirze (1529 r.), utworzenia Związku Szmalkaldzkiego (1531 r.), bitwy pod Pawią (1525 r.), Sacco di Roma (1527 r.), tzw. wojny trzech Henryków (1574–1589 r.)

– przedstawia przebieg i skutki wojen religijnych w Niemczech

– tłumaczy, jaką rolę odegrało użycie broni palnej w trakcie bitwy pod Pawią

– podaje skutki polityczne Sacco di Roma

– wymienia przyczyny sukcesów i klęsk armii francuskiej w czasie wojen włoskich

– prezentuje przyczyny, przebieg i skutki rywalizacji angielsko-hiszpańskiej.


Uczeń:

– zna daty: wojen szmalkaldzkich (1546–1552 r.), wyprawy wojsk Karola VIII do Włoch (1494 r.), wyprawy sił Ludwika XII do Włoch (1499 r.), bitwy pod Marignano (1515 r.), pokoju w Cateau- Cambrésis (1559 r.), wydania edyktu tolerancyjnego w Saint-Germain-en-Laye (1562 r.), wojny między hugenotami a katolikami we Francji (1562–1594 r.), pokoju w Saint-Germain-en-Laye (1570 r.)

– prezentuje przyczyny, przebieg i skutki wojen włoskich

– omawia wpływ wojen włoskich na sposób prowadzenia konfliktów zbrojnych w epoce nowożytnej

– opisuje przyczyny, przebieg i skutki wojen religijnych we Francji.Uczeń:

– ocenia, czy postanowienia Edyktu nantejskiego mogły stanowić podstawę pokojowego współistnienia protestantów i katolików

– ocenia, czy reformacja musiała oznaczać wciągnięcie państw europejskich w konflikty o podłożu religijnym.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna