Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu historia I społeczeństwo w technikumPobieranie 0,8 Mb.
Strona8/11
Data24.10.2017
Rozmiar0,8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2. Stany Zjednoczone demokratycznym supermocarstwem

1. II wojna światowa

2. Plan Marshalla

3. Rywalizacja supermocarstw

4. Stany Zjednoczone wobec Ameryki Łacińskiej i Azji

5. Od odprężenia do „gwiezdnych wojen”

6. „Żandarm świata”

7. Wyzwania geopolityczne

w XXI wiekuUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: zimna wojna, żelazna kurtyna, „bogata Północ”, „biedne Południe”

– omawia rolę postaci Michaiła Gorbaczowa

– zna daty: ataku na Pearl Harbor (1941 r.), utworzenia NATO (1949 r.), załamania się rządów komunistycznych w państwach Europy Wschodniej (1989 r.)

– prezentuje przebieg zimnej wojny

– omawia okoliczności utworzenia i cele NATO

wyjaśnia, dlaczego USA są nazywane „żandarmem świata”.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: doktryna powstrzymywania, „gwiezdne wojny”, „praska wiosna”, Jesień Narodów

– omawia rolę postaci Harry’ego Trumana

– zna daty: realizacji planu Marshalla (1948–1951 r.), utworzenia RFN i NRD (1949 r.), „praskiej wiosny” (1968 r.), zjednoczenia Niemiec (1990 r.), rozpadu ZSRR (1991 r.)

– prezentuje rolę USA podczas II wojny światowej

– wyjaśnia, na czym polegał i jakie miał skutki układ dwubiegunowy funkcjonujący w powojennym świecie

– wymienia przyczyny wzrostu znaczenia USA na arenie międzynarodowej po 1945 r.

– przedstawia przyczyny powstania i główne założenia doktryny powstrzymywania

– określa założenia i skutki planu Marshalla

– wyjaśnia, na czym polegał program „gwiezdnych wojen”

– określa skutki załamania się systemu komunistycznego.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: odprężenie, system wielobiegunowy

– omawia rolę postaci: George’a Marshalla, Fidela Castro, Ronalda Reagana

– zna daty: wojny koreańskiej (1950–1953 r.), wojny wietnamskiej (1959–1975 r.), kryzysu kubańskiego (1962 r.), rozpoczęcia interwencji zbrojnej w Afganistanie (1979 r.)

– podaje przykłady zastosowania doktryny powstrzymywania

– opisuje rywalizację supermocarstw po II wojnie światowej

– określa przyczyny, przebieg i skutki kryzysu kubańskiego oraz interwencji militarnej USA w Wietnamie

– wyjaśnia, na czym polegała polityka odprężenia

– przedstawia cechy amerykańskiej polityki zagranicznej w latach 80. XX w.

– wymienia wyzwania geopolityczne w XXI w.
Uczeń:

– zna daty: ogłoszenia Sojuszu dla Postępu (1961 r.), przejęcia władzy przez Michaiła Gorbaczowa (1985 r.)

– wyjaśnia, dlaczego Amerykanie sprzeciwiali się rządom Fidela Castro na Kubie

– omawia metody stosowane przez Amerykanów w celu zwalczania wpływów komunistycznych w Azji i Ameryce Łacińskiej

– przedstawia różnice w rozwoju gospodarczym supermocarstw

– opisuje politykę ZSRR w okresach odprężenia międzynarodowego.
Uczeń:

– ocenia amerykańską politykę zwalczania wpływów komunistycznych na świecie

– ocenia wpływ polityki Ronalda Reagana na rozpad ZSRR.


3. Kres imperiów kolonialnych

1. Osłabienie pozycji Europy

2. Indyjska droga do niepodległości

3. Dekolonizacja Indochin

4. Niepodległość Afryki

5. Dziedzictwo kolonizacji

europejskiejUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelskie nieposłuszeństwo, bierny opór, dekolonizacja

– omawia rolę postaci Mahatmy Gandhiego

– określa, jaką rolę w walce o niepodległość Indii odegrała metoda biernego oporu.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu rok Afryki

– omawia rolę postaci Ho Chi Minha

– zna daty: utworzenia Indyjskiego Kongresu Narodowego (1885 r.), bitwy pod Dien Bien Phu (1954 r.)

– przedstawia wpływ I i II wojny światowej na pozycję mocarstw kolonialnych oraz na nasilenie się nastrojów niepodległościowych w koloniach

– prezentuje indyjską drogę do niepodległości

– omawia przebieg dekolonizacji w Azji

– wymienia skutki wycofania się Europejczyków z kolonii azjatyckich

– wyjaśnia, dlaczego rok 1960 nazwano rokiem Afryki.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: ruch państw niezaangażowanych, neokolonializm

– omawia rolę postaci Haile Selassie I

– zna daty: marszu solnego (1930 r.), ogłoszenia niepodległości Indii i Pakistanu (1947 r.), konferencji w Genewie (1954 r.), powstania ruchu państw niezaangażowanych (1955 r.)

– określa wpływ konfliktów światowych na przemiany społeczne i polityczne w posiadłościach kolonialnych

– przedstawia brytyjską politykę wobec Indii po zakończeniu II wojny światowej

– opisuje przyczyny i skutki sporu pomiędzy Indiami a Pakistanem

– prezentuje proces dekolonizacji Indochin

– wymienia skutki I i II wojny indochińskiej

– omawia proces dekolonizacji Afryki.Uczeń:

– omawia rolę postaci: Muhammada Alego Jinnaha, Mobutu Sese Seko

– zna daty powstania Demokratycznej Republiki Wietnamu (1945 r.) i Socjalistycznej Republiki Wietnamu (1976 r.)

– omawia skutki kompromisu wypracowanego podczas obrad tzw. indyjskiego Okrągłego Stołu

– wyjaśnia problem suwerenności postkolonialnych państw afrykańskich.


Uczeń:

– ocenia dziedzictwo kolonizacji europejskiej w Azji i Afryce

– ocenia wpływ II wojny światowej na ukształtowanie się nowego podziału świata.


4. Między wolnym handlem a protekcjonizmem

1. Znaczenie handlu zagranicznego

2. Modele polityki handlowej

3. Współczesny handel światowy i jego problemy

4. Porozumienia międzynarodowe dotyczące handlu
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu protekcjonizm

– zna daty: wielkiego kryzysu gospodarczego (1929−1933 r.), utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (1951 r.), powstania Unii Europejskiej (1993 r.)

– wymienia czynniki sprzyjające rozwojowi handlu międzynarodowego.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: liberalizm gospodarczy, globalna gospodarka wolnorynkowa

– omawia rolę postaci: Roberta Schumana, Jeana Monneta

– zna daty: zawarcia traktatów rzymskich (1957 r.), utworzenia Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (1960 r.), powstania Światowej Organizacji Handlu (1994 r.)

– przedstawia długofalowe skutki rozwoju handlu międzynarodowego

– wymienia działania służące liberalizacji handlu między państwami członkowskimi EWG

– podaje przyczyny liberalizacji handlu międzynarodowego po II wojnie światowej.


Uczeń:

– zna daty: konferencji w Bretton Woods (1944 r.), zawarcia Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (1947 r.), kryzysu paliwowego (1973 r.), utworzenia Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (1992 r.)

– wyjaśnia, w jaki sposób II wojna świtowa wpłynęła na zmiany w rozwoju handlu międzynarodowego

– podaje skutki kryzysu paliwowego z 1973 r.

– wymienia najważniejsze porozumienia międzynarodowe dotyczące handlu.


Uczeń:

– przedstawia różnice między protekcjonizmem a liberalizmem gospodarczym

– omawia czynniki, które umożliwiły ukształtowanie się układu sił gospodarczych zwanego triadą.


Uczeń:

– ocenia, czy należy znieść wszystkie ograniczenia w wymianie handlowej na całym świecie.
5. Globalizacja – szanse i zagrożenia

1. Czym jest globalizacja

2. Przejawy globalizacji

3. Skutki globalizacji

4. Krytycy globalizacji

5. Polska w zglobalizowanym świecie


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu globalizacja

– wymienia czynniki sprzyjające globalizacji

– określa społeczne, polityczne i kulturowe skutki globalizacji.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: korporacja międzynarodowa, antyglobaliści

– zna datę wybuchu światowego kryzysu gospodarczego (2008 r.)

– rozpoznaje przejawy globalizacji

– wyjaśnia, które ze skutków globalizacji budzą sprzeciw jej krytyków.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: uniformizacja kultury, makdonaldyzacja

– omawia rolę korporacji międzynarodowych w procesie globalizacji

– podaje przykłady zagrożeń gospodarczych, społecznych, politycznych i ekologicznych, które wynikają z globalizacji.Uczeń:

– przedstawia różnice w rozwoju globalizacji w różnych regionach świata

– omawia miejsce Polski w zglobalizowanym świecie.


Uczeń:

– ocenia skutki globalizacji dla społeczeństw na całym świecie

– ocenia pozytywne i negatywne aspekty globalizacji w perspektywie przyszłości państwa oraz społeczeństwa polskiego.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna