Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu historia I społeczeństwo w technikumPobieranie 0,8 Mb.
Strona7/11
Data24.10.2017
Rozmiar0,8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2. Wielkie odkrycia geograficzne


1. Wyprawy Krzysztofa Kolumba

2. Pierwsze kontakty Europejczyków z Indianami

3. Droga morska do Indii

4. Poznawanie Nowego Świata

5. Wyprawa dookoła świata

6. Odkrycia Jamesa CookaUczeń:

– omawia rolę postaci: Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana

– zna daty: pierwszej wyprawy Krzysztofa Kolumba (1492 r.), ekspedycji Vasco da Gamy (1497–1498 r.), wyprawy Ferdynanda Magellana i Juana Elcaño (1519–1522 r.)

– wymienia przyczyny oraz skutki wypraw odkrywczych Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy i Ferdynanda Magellana.

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Ameriga Vespucciego, Jamesa Cooka

– zna daty ekspedycji Jamesa Cooka (1768–1779 r.)

– wskazuje na mapie trasy wypraw Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy i Ferdynanda Magellana

– omawia przebieg wypraw Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana

– przedstawia skutki wielkich odkryć geograficznych dla państw europejskich

– charakteryzuje proces kolonizowania Nowego Świata

– wyjaśnia znaczenie wypraw Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana i Jamesa Cooka dla rozwoju światowej wymiany handlowej.Uczeń:

– omawia rolę postaci: Vasco Núñeza de Balboa, Giovanniego Cabota, Jacques’a Cartiera, Francisa Drake’a

– zna daty: trzeciej wyprawy Krzysztofa Kolumba (1498 r.), wypraw Vasco Núñeza de Balboa (1513 r.), Giovanniego Cabota (1497 r.), Jacques’a Cartiera (1534 r.) i Francisa Drake’a (1577–1580 r.)

– określa motywy działań zdobywców Nowego Świata

– charakteryzuje stosunek Europejczyków do Indian

– opisuje wyprawy odkrywcze do Nowego

Świata zorganizowane w XVI w.

– omawia zasięg odkryć Jamesa Cooka.Uczeń:

– omawia rolę postaci: Giovanniego da Verrazana, Pedra Cabrala

– zna daty: odkrycia Brazylii przez Pedra Cabrala (1500 r.), wyprawy Giovanniego da Verrazana (1524 r.)

– wyjaśnia motywy i skutki wyprawy Francisa Drake’a dookoła świata

– opisuje trudności, z którymi zmagali się odkrywcy europejscy na przełomie XV i XVI w.


Uczeń:

– ocenia stosunek Europejczyków do Indian i Nowego Świata

– ocenia wpływ wielkich odkryć geograficznych na sytuację polityczną i gospodarczą w Europie.


3. Europejczycy w Nowym Świecie

1. Konkwistadorzy w Ameryce Środkowej

2. Podbój imperium Inków

3. Początki rywalizacji o kolonie w XVI wiekuUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: konkwista, konkwistadorzy

omawia przyczyny, przebieg i skutki podbojów Hernána Cortésa oraz Francisca Pizzara

– wymienia nazwy obszarów, na których Europejczycy rozpoczęli w XVI w. kolonizację.Uczeń:

– omawia rolę postaci: Hernána Cortésa, Francisca Pizarra, Elżbiety I Tudor

– zna daty: wyprawy Hernána Cortésa do państwa Azteków (1519 r.), podboju Inków przez Francisca Pizarra (1532–1533 r.), klęski Wielkiej Armady (1588 r.)

– wymienia nazwy cywilizacji prekolumbijskich

wyjaśnia, jakie czynniki miały wpływ na sukcesy konkwistadorów

– charakteryzuje stosunek zdobywców europejskich do plemion indiańskich.Uczeń:

– omawia rolę postaci: Montezumy, Atahualpy, Karola

V Habsburga

– zna daty: podpisania traktatów w Tordesillas (1494 r.) i Saragossie (1529 r.)

– wskazuje na mapie podział kolonialny Ameryki z XVI–XVII w.

– przedstawia osiągnięcia cywilizacji prekolumbijskich

– opisuje kolonialny podział świata w XVI w.


Uczeń:

– omawia rolę postaci: Tupaca Amaru, Tupaca Amaru II

– przedstawia sposoby rywalizacji o kolonie w XVI w.

– opisuje okoliczności powstania hiszpańskiego imperium kolonialnego w XVI w.

– wymienia gospodarcze i polityczne przyczyny przystąpienia Anglików, Francuzów oraz Holendrów w XVI w. do rywalizacji o kolonie.


Uczeń:

– ocenia postępowanie konkwistadorów i politykę państw europejskich wobec rdzennych mieszkańców Nowego Świata.
4. Początki gospodarki światowej

1. Skutki ekologiczne i kulturowe wielkich odkryć

2. Handel kolonialny

3. Rywalizacja o wpływy gospodarcze

4. Początki kapitalizmu
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: gospodarka folwarczno-pańszczyźniana, kapitalizm

– wymienia nazwy towarów, które umożliwiły rozwój handlu kolonialnego

– podaje nazwy państw europejskich, które osiągnęły największe korzyści ze światowej wymiany handlowej w XVI–XVIII w.

– omawia cechy charakterystyczne kapitalizmu

– opisuje warunki transportu i pracy niewolników afrykańskich w epoce nowożytnej.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: „złoty trójkąt”, system nakładczy, manufaktura, giełda, bank

– przedstawia skutki rozprzestrzeniania się w Ameryce chorób pochodzących z Europy

– opisuje przemiany kulturowe będące efektami kolonizowania Nowego Świata

– omawia znaczenie niewolnictwa dla rozwoju kolonii w Nowym Świecie

– prezentuje przemiany gospodarcze w Europie, które sprzyjały rozwojowi kapitalizmu

– wymienia przyczyny ukształtowania się rynku światowego w epoce nowożytnej

– wyjaśnia wpływ wielkich odkryć geograficznych na powstanie kapitalizmu.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu wymiana ekologiczna (kolumbijska)

– zna daty wojny siedmioletniej (1756–1763 r.)

– podaje skutki wymiany ekologicznej dla Europy i Nowego Świata

– omawia rozwój handlu kolonialnego

– opisuje funkcjonowanie wymiany handlowej w „złotym trójkącie”

– przedstawia najważniejsze etapy rywalizacji państw europejskich o wpływy gospodarcze na terytoriach zamorskich

– prezentuje zasięg ekspansji kolonialnej państw europejskich w XVIII w.Uczeń:

– zna datę utworzenia angielskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej (1600 r.)

– omawia wpływ handlu kolonialnego na przemiany gospodarcze w Europie Zachodniej

– przedstawia skutki rywalizacji państw europejskich o wpływy gospodarcze na świecie.Uczeń:

– ocenia znaczenie wykorzystywania pracy niewolników z Czarnego Lądu dla rozbudowy mocarstw kolonialnych

– ocenia wpływ europejskiej ekspansji kulturowej, gospodarczej i politycznej na sytuację krajów kolonizowanych.


IV. Wiek XIX

1. Niepodległe państwa w Nowym Świecie

1. Kolonie północnoamerykańskie w XVIII wieku

2. Początek walk o niepodległość

3. Międzynarodowe skutki

rewolucji amerykańskiej

4. Kolonie hiszpańskie w Ameryce na początku XIX wieku

5. Zerwanie związków z Hiszpanią

6. Ameryka dla Amerykanów


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: zasada restauracji, Święte Przymierze, izolacjonizm

– omawia rolę postaci Jerzego Waszyngtona

– zna daty: wojny o niepodległość USA (1775–1783 r.), ogłoszenia Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych (4 lipca 1776 r.), kongresu wiedeńskiego

(1814–1815 r.)

– przedstawia przyczyny dążeń niepodległościowych mieszkańców kolonii angielskich w Ameryce Północnej

– wyjaśnia, na czym polegała amerykańska polityka izolacjonizmu.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Kreole, Metysi

– omawia rolę postaci: Simona Bolivara, Jamesa Monroe’a

– zna daty: wojny siedmioletniej (1756–1763 r.), bitwy pod Lexington (1775 r.), bitwy pod Yorktown (1781 r.), zawarcia pokoju w Wersalu (1783 r.), ogłoszenia doktryny Monroe’a (1823 r.)

– opisuje przebieg walk o niepodległość mieszkańców kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej

– wskazuje przełomowe momenty walk mieszkańców kolonii brytyjskich o niepodległość

– prezentuje zdobywanie niepodległości przez państwa Ameryki Łacińskiej

– określa znaczenie postanowień uczestników kongresu wiedeńskiego dla utrwalenia starego porządku w Europie.Uczeń:

– omawia rolę postaci José de San Martína

– zna daty: zawarcia pokoju paryskiego (1763 r.), zebrania się Kongresu Kontynentalnego w Filadelfii (1774 r.), proklamowania niepodległości Argentyny, Paragwaju oraz Republiki Kolumbii (1810–1823 r.), Meksyku (1821 r.) i Brazylii (1822 r.)

– wskazuje na mapie kierunki ekspansji amerykańskiej w XIX w.

– przedstawia reakcje kolonistów na restrykcyjną politykę Wielkiej Brytanii

– wyjaśnia, co miało wpływ na kształtowanie się amerykańskiej świadomości narodowej

– charakteryzuje sytuację gospodarczo-społeczną w koloniach hiszpańskich na początku XIX w.


Uczeń:

– omawia rolę postaci: Miguela Hidalga, Agustína de Iturbide, François Dominique’a Toussainta, Piotra I (cesarza Brazylii)

– zna daty: wprowadzenia opłaty stemplowej (1765 r.), ogłoszenia niepodległości Haiti (1804 r.), bitwy pod Ayacucho (1824 r.), II wojny o niepodległość USA (1812–1814 r.)

– wymienia międzynarodowe skutki rewolucji amerykańskiej

– porównuje społeczeństwa Stanów Zjednoczonych oraz nowych państw Ameryki Łacińskiej z pierwszej połowy XIX w.


Uczeń:

– porównuje i ocenia skutki walk o niepodległość mieszkańców kolonii brytyjskich oraz hiszpańskich dla kształtowania się nowego układu sił na świecie.2. Nowy kolonializm

1. Walka z handlem niewolnikami

2. Imperium Królowej Wiktorii

3. Indie – „perła w koronie brytyjskiej”

4. Państwo Środka i „wiek upokorzeń”

5. Wyścig kolonialny w Afryce


Uczeń:

– omawia rolę postaci królowej Wiktorii

– zna daty: „wielkiego buntu” w Indiach (1857–1859 r.), incydentu w Faszodzie (1898 r.), II wojny burskiej (1899–1902 r.)

– wyjaśnia, co zadecydowało o potędze kolonialnej Wielkiej Brytanii

– tłumaczy, dlaczego Indie nazywano „perłą w koronie brytyjskiej”

– wymienia nazwy państw, które zabiegały o wpływy gospodarcze w Chinach.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu dominium

– zna daty: ustanowienia formalnego

zakazu handlu niewolnikami (1815 r.), zniesienia niewolnictwa w USA (1863 r.), podboju Algierii przez Francuzów (1830–1847 r.), otwarcia Kanału Sueskiego (1869 r.)

– podaje korzyści, które przyniosła Francuzom kolonizacja Algierii

– omawia organizację kolonii brytyjskich w XIX w.

– opisuje politykę brytyjską wobec Indii

– przedstawia przyczyny i skutki wyścigu kolonialnego w Afryce

– wymienia przejawy i skutki zależności Chin od obcych mocarstw w XIX w.

– określa główne kierunki ekspansji kolonialnej Brytyjczyków i Francuzów.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Aborygeni

– zna daty: zawarcia traktatu nankińskiego (1842 r.), utworzenia Dominium Kanady (1867 r.), Związku Australijskiego (1901 r.) i Związku Południowej Afryki (1910 r.)

– przedstawia rolę Australii w imperium kolonialnym Wielkiej Brytanii

– omawia stosunek kolonizatorów do rdzennej ludności Australii

– wymienia skutki brytyjskiej polityki gospodarczej wobec Indii

– prezentuje podział kolonialny Afryki

– określa skutki I wojny opiumowej dla Chin.Uczeń:

– zna daty: zniesienia niewolnictwa w Wielkiej Brytanii (1833 r.), Portugalii (1869 r.), Brazylii (1888 r.) i we Francji (1848 r.)

– prezentuje etapy znoszenia niewolnictwa w XIX w.

– przedstawia działalność brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej oraz skutki jej polityki dla metropolii i kolonii.Uczeń:

– ocenia politykę Brytyjczyków wobec rdzennej ludności ich kolonii

– ocenia metody, za których pomocą obce mocarstwa w XIX w. uzależniły od siebie Chiny.


3. Konflikty kolonialne

1. Przeciw kolonizatorom

2. Bunt sipajów

3. Powstania w Chinach

4. Powstanie Mahdiego

5. Konflikty w południowej

Afryce
Uczeń:

– zna daty:

Wielkiego Buntu w Indiach (1857–1859 r.), powstania tajpingów (1851–1864 r.), powstania bokserów (1898–1901 r.)

– wymienia przyczyny nasilania się konfliktów między ludnością podbitą a kolonizatorami

– wyjaśnia, co zadecydowało o klęskach ponoszonych przez ludność tubylczą w zmaganiach z kolonizatorami.


Uczeń:

– omawia rolę postaci Mahdiego

– zna daty powstania Mahdiego (1881–1899 r.)

– wyjaśnia, dlaczego Chińczycy nie byli zainteresowani obustronną wymianą handlową z Europejczykami

– wymienia przykłady konfliktów kolonialnych w Azji i Afryce

– przedstawia przyczyny, przebieg i skutki buntu sipajów w Indiach oraz wojen burskich w południowej Afryce.Uczeń:

– omawia rolę postaci Horatia Kitchenera

– zna daty: bitwy nad Little Bighorn (1876 r.), bitwy pod Omdurmanem (1898 r.)

– wyjaśnia, jak powstanie sipajów wpłynęło na zmianę sposobu organizacji imperium Brytyjczyków

– opisuje przyczyny, przebieg i skutki powstania Mahdiego

– przedstawia przyczyny, przebieg i skutki powstań: tajpingów oraz bokserów.Uczeń:

– omawia rolę postaci: Abd al-Kadira, Czaki

– zna daty: bitwy

nad Ilsy (1846 r.), proklamowania republiki w Chinach (1911 r.)

– wyjaśnia wpływ nowoczesnej techniki na ekspansję

Europejczyków w Afryce

– przedstawia skutki konfliktów Amerykanów z Indianami

– opisuje reakcję europejskiej opinii publicznej na powstanie „bokserów”.Uczeń:

– ocenia skutki konfliktów kolonialnych dla mieszkańców kolonii mocarstw europejskich.4. Gospodarka w okresie imperializmu

1. Rola kolonii w epoce industrialnej

2. Szlaki oceaniczne

3. Kolej a kolonizacja

4. Administrowanie koloniamiUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu industrializacja

– przedstawia skutki kolonizacji Afryki i wpływów państw europejskich na tym kontynencie

– wymienia powody ekspansji kolonialnej w XIX w.

– opisuje proces industrializacji w XIX w.


Uczeń:

– omawia rolę postaci Ferdinanda de

Lessepsa

– zna daty: otwarcia Kanału Sueskiego (1869 r.) i Kanału Panamskiego (1914 r.)

– wskazuje na mapie Kanał Sueski i Kanał Panamski oraz wyjaśnia ich znaczenie dla rozwoju komunikacji i handlu

– przedstawia wpływ rozbudowy sieci kolejowej na rozwój gospodarczy kolonii.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu imperializm

– omawia rolę postaci Leopolda II

– zna datę konferencji dyplomatycznej w Berlinie (1884 r.)

– przedstawia rywalizację o kontrolę nad szlakami oceanicznych i portami w XIX w.

– opisuje metody administrowania koloniami przez władze metropolitalne.Uczeń:

– zna datę ukończenia budowy Kolei Transsyberyjskiej (1916 r.)

– wyjaśnia, na czym polegała odmienność statusu Konga na przełomie XIX i XX w. od pozycji innych kolonii europejskich.


Uczeń:

– ocenia cele dokonanych w XIX w. inwestycji mocarstw światowych w koloniach.5. Brzemię białego człowieka

1. Stosunek Europejczyków do ludności skolonizowanej

2. Ideologia imperialna

3. Skutki kolonializmu dla ludności pozaeuropejskiej

4. Krytyka kolonializmu

5. Wpływ kolonializmu na kulturę europejską


Uczeń:

– omawia rolę postaci Cecila Rhodesa

– wyjaśnia znaczenie wiersza Rudyarda Kiplinga Brzemię białego człowieka

– wymienia podstawowe założenia ideologii imperialnej.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu orientalizm

– omawia rolę postaci Rudyarda Kiplinga

– wymienia czynniki, które wpłynęły na poczucie wyższości kolonizatorów nad ludnością kolonii

– opisuje stosunek Europejczyków do kolonizowanych ludów

– przedstawia skutki kolonializmu dla społeczeństw metropolii kolonialnych oraz ludności kolonii w XIX i XX w.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu transfer kulturowy

– omawia rolę postaci Alberta Schweitzera

– wymienia przyczyny nasilania się krytyki ideologii imperialnej

– przedstawia argumenty przeciwników kolonializmu

– prezentuje wpływ kolonializmu na kulturę Europejczyków w XIX w.

– określa skutki wykorzystywania w posiadłościach zamorskich rozwiązań technologicznych z metropolii.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie imperializmu dla brytyjskiej polityki kolonialnej

– wymienia przykłady postaw krytycznych wobec polityki kolonialnej

– określa przyczynę protekcjonalnego stosunku kolonizatorów do społeczeństw pozaeuropejskich i ich kultury

– podaje przykłady wymiany kulturowej pomiędzy Europą a resztą świata.


Uczeń:

– ocenia stosunek Europejczyków do ludności skolonizowanej w XIX i XX w.

– ocenia politykę imperialną mocarstw światowych do czasu wybuchu I wojny światowej.


6. Świat wobec dominacji mocarstw kolonialnych

1. Japonia: od izolacji do otwarcia na świat

2. Reformy w Japonii

3. Podboje japońskie i wojna z Rosją

4. Niepowodzenie europejskich prób kolonizacji

5. Początki ruchów niepodległościowych w koloniach


Uczeń:

zna daty

wojny rosyjsko-japońskiej (1904–1905 r.)

– wymienia reformy mające doprowadzić do modernizacji Japonii w XIX w.

– określa czynniki sprzyjające zainicjowaniu ruchów niepodległościowych w koloniach.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu szogun

– omawia rolę postaci Mutsuhito

– zna daty: początku reform cesarza Mutsuhito (1867 r.), bitwy pod Cuszimą (1905 r.)

– określa przyczyny reform wprowadzonych przez cesarza Mutsuhito

– wskazuje na mapie kierunki ekspansji japońskiej z XIX w.

– opisuje wczesny etap działalności Mahatmy Gandhiego w północnej Afryce i Indiach

– wyjaśnia międzynarodowe znaczenie klęski Rosji w wojnie z Japonią.Uczeń:

– zna daty: wojny japońsko-chińskiej (1894−1895 r.), aneksji Korei przez Japonię (1910 r.)

– przedstawia przyczyny i przejawy polityki izolacji Japonii od reszty świata

– omawia przyczyny oraz skutki wojen Japonii z Chinami i Rosją

– wymienia nazwy państw afrykańskich i azjatyckich, które w XIX w. były niepodległe.


Uczeń:

– omawia rolę postaci: Menelika II, Mathew Perry’ego

– zna datę przymusowego nawiązania przez Japończyków kontaktów z USA (1853 r.)

– opisuje przebieg rywalizacji o wpływy w Afganistanie i Etiopii

– wyjaśnia, dlaczego Afganistan i Etiopia zachowały niepodległość w okresie kolonializmu.


Uczeń:

– ocenia skutki modernizacji Japonii w XIX i na początku XX w.

– ocenia wpływ polityki mocarstw kolonialnych na radykalizację nastrojów społecznych na świecie.


V. Na drodze do globalizacji

1. Sojusznik zza Atlantyku

1. Stany Zjednoczone w XIX wieku

2. „Ziemia obiecana”

3. Polityka zagraniczna USA w drugiej połowie XIX wieku

4. I wojna światowa

5. Wspaniałe lata 20.

5. Wielki kryzys i New Deal

6. Od izolacjonizmu do

zaangażowaniaUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: sece­sja, imigracja, ententa, państwa centralne, Liga Narodów

– zna daty: uchwalenia konstytucji USA (1787 r.), wojny secesyjnej (1861–1865 r.), I wojny światowej (1914–1918 r.), krachu na giełdzie nowojorskiej (1929 r.)

– przedstawia przyczyny oraz skutki imigracji Europejczyków do USA w XIX i XX w.

– wymienia przyczyny dynamicznego rozwoju gospodarczego USA pod koniec XIX i na

początku XX w.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: konfederaci, unioniści, „zasada otwartych drzwi”, kinematografia, kultura masowa, interwencjonizm

– omawia rolę postaci: Thomasa Woodrowa Wilsona, Franklina Delano Roosevelta

– zna daty: przystąpienia USA do I wojny światowej (1917 r.), kapitulacji Niemiec (11 listopada 1918 r.), zawarcia traktatu wersalskiego (28 czerwca 1919 r.), ogłoszenia New Deal (1932 r.)

– prezentuje rozwój gospodarczy Stanów Zjednoczonych w pierwszej połowie XIX w.

– przedstawia strukturę społeczną imigrantów w USA w drugiej połowie XIX w.

– wyjaśnia, na czym polegała i jakie miała skutki „zasada otwartych drzwi” stosowana wobec Chin

– opisuje okoliczności zakończenia amerykańskiej polityki izolacjonizmu w okresie I wojny światowej

– określa przyczyny, przejawy i skutki wielkiego kryzysu

– wymienia założenia New Deal

– opisuje konsekwencje ekonomiczne I wojny światowej dla USA.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu nieograniczona wojna podwodna

– zna daty: zakupienia przez USA Alaski (1867 r.), rozpoczęcia przez Niemcy nieograniczonej wojny podwodnej (1917 r.), ogłoszenia

planu Wilsona (1918 r.), ogłoszenia programu lend-lease (1941 r.)

– określa znaczenie wojny secesyjnej dla rozwoju USA

– wymienia nabytki terytorialne USA z drugiej połowy XIX w.

– przedstawia rolę USA podczas I wojny światowej

– omawia amerykańską politykę zagraniczną po zakończeniu I wojny światowej

– opisuje życie gospodarcze i społeczne w USA w latach 20. XX w.

– wyjaśnia, jakie znaczenie miała I wojna światowa dla pozycji międzynarodowej Stanów Zjednoczonych.Uczeń:

– zna datę wojny amerykańsko-hiszpańskiej (1898 r.)

– omawia wpływ wynalazków na życie Amerykanów i gospodarkę USA

– wymienia główne cele oraz kierunki amerykańskiej polityki zagranicznej u progu II wojny światowej.
Uczeń:

– ocenia wpływ USA na przebieg I wojny światowej

– ocenia znaczenie programu pokojowego Wilsona dla zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna