Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu historia I społeczeństwo w technikumPobieranie 0,8 Mb.
Strona6/11
Data24.10.2017
Rozmiar0,8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4. Między utopią a antyutopią

1. Wizje idealnego świata

2. Utopia w myśli politycznej

3. Antyutopia

4. Antyutopie w kinie

5. Eugenika – realizacja antyutopii


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: utopia, antyutopia

– przedstawia przyczyny oraz sposoby wykorzystywania idei eugenicznych w XIX i XX w.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: socjalizm utopijny, eugenika

– omawia rolę postaci: Aldousa

Huxleya, George’a Orwella, Stanisława Lema

– wymienia przykłady antyutopii (literackich i filmowych)

– przedstawia cechy charakterystyczne antyutopii (literackich i filmowych)

– porównuje utopie i antyutopie.


Uczeń:

– omawia rolę postaci: Platona, Thomasa More’a, Tommasa Campanelli, Francisa Bacona, Ignacego Krasickiego, Roberta Owena, Janusza Zajdla, Francisa Galtona

– przedstawia wizje idealnego państwa tworzone na przestrzeni dziejów

– wyjaśnia przyczyny ukształtowania się antyutopii.Uczeń:

– omawia rolę postaci: Louisa Auguste’a Blanqui, Henriego de Saint-Simona, Charles’a Fouriera, Jeana-Baptiste’a Godinaprzedstawia znaczenie idei utopijnych w myśli politycznej

wyjaśnia, dlaczego stosowanie zasad eugeniki stanowi zagrożenie dla demokracji oraz praw człowieka.Uczeń:

– ocenia aktualny stopień rozwoju technologii i nauki w kontekście zagrożenia powstaniem świata przypominającego ten przedstawiony w antyutopiach.
Historia i społeczeństwo. Europa i świat
Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny

Wymagania podstawowe – oceny: dopuszczająca i dostateczna.

Wymagania ponadpodstawowe – oceny: dobra, bardzo dobra, celująca.
Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań

Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować wiedzę i umiejętności z poprzedniego poziomu.
Temat
lekcji


Zagadnienia

Wymagania na poszczególne oceny

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

I. Świat śródziemnomorski

1. Początki świata greckiego

1. Skąd się wzięła nazwa „Europa”?

2. Początki cywilizacji greckiej

3. Morze w świecie greckim

4. Kolonizacja grecka

5. Grecy i barbarzyńcy


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: polis, wielka kolonizacja, kolonia, metropolia

– omawia rolę postaci Herodota

– zna daty wielkiej kolonizacji greckiej (VIII–VI w. p.n.e.)

– przedstawia genezę pojęcia Europa

– opisuje zmiany geograficznego rozumienia terminu Europa

– wymienia przyczyny i skutki wielkiej kolonizacji greckiej

– prezentuje stosunek Greków do handlu morskiego i żeglugi.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: kultura minojska, kultura mykeńska, Hellada, faktoria, barbarzyńca

– zna daty istnienia kultury minojskiej (ok. 2000–1470 r. p.n.e.) i kultury mykeńskiej (ok. 1600–1200 r. p.n.e.)

– przedstawia legendarne przekazy na temat Minosa i Agamemnona

– wskazuje na mapie zasięg wielkiej kolonizacji greckiej

– charakteryzuje kultury: minojską i mykeńską.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: „wieki ciemne”, Wielka Grecja

– omawia rolę postaci: Eratostenesa, Strabona

– sytuuje w czasie: „wieki ciemne” (ok. 1200–800 r. p.n.e.), epokę klasyczną (V–IV w. p.n.e.)

– wskazuje na mapie granice państw starożytnych leżących w basenie Morza Śródziemnego

– opisuje początki cywilizacji greckiej

– przedstawia stosunek Greków do innych ludów świata starożytnego.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: system kabotażowy, pajdeja

– omawia rolę postaci: Hekatajosa z Miletu, Klaudiusza Ptolemeusza

– przedstawia wpływ konfliktów i różnic kulturowych na kształtowanie się wspólnoty Hellenów.Uczeń:

– ocenia rolę Morza Śródziemnego w świecie starożytnym

– ocenia stosunek Greków do barbarzyńców.


2. Kultura grecka i jej dziedzictwo

1. Złoty wiek Aten

2. Greckie korzenie nauki

3. Architektura i sztuka

4. Kultura hellenistyczna

5. Synkretyzm religijny

6. Aleksandria – stolica nauki

greckiej w Egipcie


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: filozofia, hellenizm

– omawia rolę postaci: Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Herodota, Archimedesa, Fidiasza

– zna datę pierwszych igrzysk olimpijskich (776 r. p.n.e.)

– charakteryzuje gatunki dramatyczne powstałe w starożytnej Grecji

– prezentuje osiągnięcia architektury i sztuki greckiej

– przedstawia przyczyny ukształtowania się kultury hellenistycznej

– wymienia osiągnięcia kulturalne i naukowe, które cywilizacja europejska zawdzięcza starożytnym Grekom.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Akademia Platona, Liceum Arystotelesa

– omawia rolę postaci: Peryklesa, Tukidydesa, Ajschylosa, Sofoklesa, Eurypidesa, Talesa z Miletu, Euklidesa

– zna daty istnienia kultury hellenistycznej (323–30 r. p.n.e.)

– przedstawia osiągnięcia historiografów greckich

– wyjaśnia rolę filozofii w starożytnej Grecji

– prezentuje rolę teatru w świecie greckim

– wymienia cechy charakterystyczne stylu klasycznego w sztuce

– wyjaśnia, co wpłynęło na rozwój kultury hellenistycznej.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: hedoniści, cynicy, retoryka, sofiści, synkretyzm

– omawia rolę postaci: Protagorasa z Abdery, Gorgiasza z Leontinoj, Ksenofonta, Arystofanesa, Parmenidesa, Eratostenesa

– wskazuje na mapie centra kultury hellenistycznej

– charakteryzuje okres klasyczny w historii starożytnej Grecji

– przedstawia osiągnięcia filozofów greckich

– prezentuje wpływ Greków na rozwój nauki

– wyjaśnia, na czym polegał synkretyzm religijny w epoce hellenistycznej.Uczeń:

– omawia rolę postaci: Kallimacha, Teokryta

– wyjaśnia, dlaczego Grecy przejmowali elementy kultury ludów Wschodu

– opisuje wpływ kultów wschodnich na religię grecką

– przedstawia rolę Aleksandrii jako kulturowego centrum świata hellenistycznego.


Uczeń:

– ocenia wpływ filozofii na życie starożytnych Greków

– ocenia cywilizacyjne skutki rozwoju kultury hellenistycznej

– ocenia rezultaty polityki władców hellenistycznych wobec ludności podbitych krain.3. Podboje rzymskie

1. Wpływy etruskie

2. Rzym – główna potęga Italii

3. Powstanie Imperium Rzymskiego

4. Rzymianie w Grecji – zdobywcy i uczniowie

5. Podziały świata rzymskiego


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu forum

– omawia rolę postaci: Romulusa, Horacego, Cycerona

– zna datę założenia Rzymu (753 r. p.n.e.)

– przedstawia legendarne początki Rzymu

– podaje przykłady wkładu starożytnych Rzymian w rozwój cywilizacji europejskiej

– wymienia wzorce greckie przejęte przez Rzymian.


Uczeń:

– omawia rolę postaci: Eneasza, Publiusza Korneliusza Scypiona, Wergiliusza, Owidiusza

– zna daty: I wojny punickiej (264–241 r. p.n.e.), II wojny punickiej (218–201 r.

p.n.e.), III wojny punickiej (149–146 r. p.n.e.)

– charakteryzuje stosunek Rzymian do podbitych ludów

– przedstawia organizację Imperium Rzymskiego

– prezentuje wpływ osiągnięć starożytnych Greków na kulturę Rzymian.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie zasady: Divide et impera i terminu bazylika

– omawia rolę postaci: Pyrrusa, Katona Starszego, Tacyta, Swetoniusza

– wskazuje na mapie zasięg rozwoju terytorialnego państwa rzymskiego

do II w. n.e.

– opisuje wpływ kultury etruskiej na społeczeństwo Italii

– przedstawia etapy rozwoju terytorialnego Imperium Rzymskiego

– omawia podział kulturowy i gospodarczy państwa rzymskiego.Uczeń:

– opisuje i ocenia skutki podbojów prowadzonych przez Rzymian w świecie śródziemnomorskim

– wymienia czynniki, które wpłynęły na trwałość podbojów rzymskich.


Uczeń:

– ocenia skuteczność rzymskiej zasady: Divide et impera.
4. Europa staje się rzymska

1. Pax Romana

2. Rzymscy budowniczowie Europy

3. Romanizacja

4. Prawo rzymskie

5. Początki chrześcijaństwa

6. Chrześcijaństwo religią imperiumUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: pax Romana, romanizacja, urbanizacja, akwedukt, chrześcijaństwo

– zna daty utrzymywania się „pokoju rzymskiego” (27 r. p.n.e. – 180 r. n.e.)

– omawia rolę postaci: Jezusa z Nazaretu, św. Pawła z Tarsu

– wyjaśnia, na czym polegał proces romanizacji

– przedstawia skutki romanizacji widoczne współcześnie w krajach Europy

– wyjaśnia, dlaczego chrześcijaństwo rozpowszechniło się wśród mieszkańców Imperium Rzymskiego.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: limes, Prawo XII tablic, Kodeks Justyniana, Ewangelia, apostoł

– omawia rolę postaci: Konstantyna Wielkiego, Teodozjusza Wielkiego, Justyniana

– zna daty: wydania Edyktu mediolańskiego (313 r. n.e.) oraz edyktów Teodozjusza Wielkiego (380 i 392 r. n.e.)

– wyjaśnia znaczenie pax Romana dla świata rzymskiego

– przedstawia rozwój sieci dróg i mostów w państwie rzymskim

– opisuje rozwój prawodawstwa rzymskiego i jego ponadczasowe zalety.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: mitraizm, saduceusze, faryzeusze

– wymienia wady i zalety umocnień granicznych wzniesionych przez Rzymian

– wyjaśnia, w jaki sposób drogi przyczyniły się do rozwoju państwa rzymskiego

– charakteryzuje religie wyznawane w starożytnym Rzymie

– omawia proces przekształcania się chrześcijaństwa w religię państwową.Uczeń:

– opisuje techniki i materiały stosowane przez Rzymian w budownictwie

– omawia znaczenie limesu dla Imperium Rzymskiego i jego sąsiadów.


Uczeń:

– ocenia wpływ romanizacji na kulturę współczesnej Europy

– ocenia znaczenie prawa rzymskiego dla dalszego rozwoju cywilizacji europejskiej.


II. Kształtowanie się Europy

1. Na gruzach Imperium Rzymskiego

1. Podział Imperium Rzymskiego

2. Wędrówki ludów

3. Bizancjum

4. Początki państw germańskich i słowiańskich

5. Kościół we wczesnym średniowieczu

6. Frankowie następcami Rzymian

7. Niespokojna Europa


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: schizma, renesans karoliński, wędrówka ludów

– omawia rolę postaci Karola Wielkiego

– zna daty: upadku cesarstwa zachodniorzymskiego (476 r.), schizmy wschodniej (1054 r.), upadku Konstantynopola (1453 r.)

– przedstawia skutki wędrówki ludów dla Imperium Rzymskiego

– wymienia nazwy państw germańskich powstałych na terenach dawnego cesarstwa zachodniorzymskiego.
Uczeń:

– omawia rolę postaci: Konstantyna Wielkiego, Teodozjusza Wielkiego, Justyniana, Karola Młota

– zna daty: podziału Imperium Rzymskiego (395 r.), bitwy pod Poitiers (732 r.), misji Cyryla i Metodego (863 r.)

– prezentuje okoliczności i skutki podziału Imperium Rzymskiego

– przedstawia przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego

– wyjaśnia okoliczności i skutki schizmy wschodniej

– opisuje proces budowy państwa Franków

– charakteryzuje osiągnięcia renesansu karolińskiego.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: arianizm, głagolica

– omawia rolę postaci: Attyli, Odoakra, Cyryla, Metodego, Czyngis-chana

– zna daty: najazdu Hunów na Europę (375 r.), bitwy pod Adrianopolem (378 r.), przejęcia władzy przez Karolingów (751 r.), najazdów normańskich na Europę (IX–XI w.), powstania imperium mongolskiego (XIII w.)

– wskazuje na mapie kierunki wędrówek ludów

– opisuje rolę Bizancjum w średniowiecznej Europie

– przedstawia rozwój i znaczenie Kościoła w średniowiecznej Europie Zachodniej

– prezentuje proces chrystianizacji Europy Środkowej i Wschodniej

– wyjaśnia, dlaczego Frankowie zostali następcami Rzymian.


Uczeń:

– zna daty: założenia Konstantynopola (330 r.), splądrowania Rzymu przez Wizygotów (410 r.), najazdów węgierskich na Europę (IX w.), bitwy na Lechowym Polu (955 r.)

– omawia okoliczności powstania państw germańskich i słowiańskich

– przedstawia zasięg i skutki najazdów normańskich na Europę

– wymienia następstwa najazdów Bułgarów, Węgrów i Mongołów na Europę

– wyjaśnia, na czym polegała idea „przeniesienia imperium” w państwie Karolingów

– określa wpływy kulturowe docierające do Bizancjum.


Uczeń:

– ocenia skutki przemian społeczno-politycznych w Europie we wczesnym średniowieczu

– ocenia, które

z państw germańskich powstałych na gruzach cesarstwa zachodniorzymskiego miały najważniejsze znaczenie.
2. W kręgu islamu

1. Początki islamu

2. Podział świata muzułmańskiego

3. Podboje arabskie

4. Handel i rzemiosło arabskie

5. Architektura i sztuka islamu

6. Wpływ kultury muzułmańskiej na cywilizację europejskąUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: hidżra, islam, muzułmanin, Koran, meczet

– omawia rolę postaci Mahometa

– zna datę ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny (622 r.)

– przedstawia główne założenia islamu.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: kalifat, arabeska, minaret

– omawia rolę postaci Omara I

– prezentuje okoliczności pojawienia się islamu

– wskazuje na mapie kierunki i zasięg ekspansji muzułmanów

– przedstawia przyczyny, zasięg i skutki podbojów arabskich

– charakteryzuje architekturę i sztukę islamu

– wymienia przykłady wpływu kultury muzułmańskiej na cywilizację europejską.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: sunnici, szyici, Sunna, szariat, astrolabium

– omawia rolę postaci: Awicenny, Awerroesa

– opisuje historię państwa arabskiego po śmierci Mahometa

– wyjaśnia, na czym polega podział wśród muzułmanów

– prezentuje rozwój handlu i rzemiosła arabskiego

– wymienia najważniejsze cechy funkcjonalne i architektoniczne meczetów

– przedstawia politykę Arabów wobec wyznawców różnych religii.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu neoplatonizm

– omawia rolę postaci: Alego ibn Abi Taliba, Ibn Chalduna

– prezentuje związki między islamem, chrześcijaństwem i judaizmem

– wymienia przyczyny dynamicznej ekspansji islamu w średniowieczu

– przedstawia różnice między doktrynami sunnitów i szyitów.
Uczeń:

– ocenia wpływ kultury muzułmańskiej na cywilizację europejską.
3. Wyprawy krzyżowe

1. Ekspansja Turków seldżuckich

2. Początki ruchu krucjatowego w Europie Zachodniej

3. Pierwsze krucjaty

4. Państwa łacińskie na Bliskim

Wschodzie

5. Kontrofensywa muzułmanów

6. Cesarstwo łacińskie i zmierzch idei krucjat

7. Skutki krucjatUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: krucjata, zakony rycerskie

– zna daty: krucjaty ludowej (1096 r.), zdobycia Akki przez muzułmanów (1291 r.)

– przedstawia przyczyny społeczne, ekonomiczne i religijne wypraw krzyżowych

– wymienia skutki krucjat dla rycerstwa europejskiego.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Lewant, cesarstwo łacińskie, ksenofobia, pogrom, getto

– omawia rolę postaci: Urbana II, Saladyna

– zna daty: synodu w Clermont (1095 r.), zdobycia Jerozolimy przez krzyżowców (1099 r.), IV krucjaty (1202–1204 r.)

– opisuje okoliczności zwołania, przebieg i skutki I wyprawy krzyżowej

– wyjaśnia, jaką rolę odgrywały zakony rycerskie

– przedstawia przyczyny, przebieg i skutki IV krucjaty

– wymienia przyczyny upadku państw łacińskich na Bliskim Wschodzie.Uczeń:

– omawia rolę postaci: Fryderyka I Barbarossy, Filipa

II Augusta, Ryszarda Lwie Serce

– zna daty: II wyprawy krzyżowej (1147 r.), III wyprawy krzyżowej (1189–1202 r.), upadku cesarstwa łacińskiego (1261 r.)

– wskazuje na mapie państwa utworzone na Bliskim Wschodzie przez krzyżowców

– charakteryzuje organizację państw łacińskich na Bliskim Wschodzie

– wymienia przyczyny organizowania wypraw krzyżowych na tereny poza Ziemią Świętą.


Uczeń:

– omawia rolę postaci Aleksego I Komnena

– zna daty: bitwy pod Manzikertem (1071 r.), bitwy pod Hattin (1187 r.), krucjaty przeciw albigensom (1209–1229 r.)

– prezentuje zasięg i skutki ekspansji Turków seldżuckich

– przedstawia przyczyny oraz skutki II i III wyprawy krzyżowej

– wymienia przykłady wypraw krzyżowych na tereny poza Ziemią Świętą.Uczeń:

– ocenia wpływ krucjat na relacje między chrześcijanami a muzułmanami

– ocenia skutki polityczne i kulturowe krucjat dla średniowiecznej Europy.


4. Średniowieczna Hiszpania na styku trzech kultur

1. Rekonkwista

2. Chrześcijanie i muzułmanie

3. Żydzi sefardyjscy

4. Współistnienie wielu kultur

5. Kres tolerancji na Półwyspie Iberyjskim

6. Hiszpania po rekonkwiście

7. Prześladowania Żydów w średniowiecznej Europie


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: rekonkwista, inkwizycja

– omawia konflikty między muzułmanami a chrześcijanami na Półwyspie Iberyjskim

– wymienia przykłady pokojowego współistnienia wyznawców chrześcijaństwa, islamu

i judaizmu na Półwyspie Iberyjskim.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Maurowie, diaspora

– zna daty: „czarnej śmierci” (1348–1349 r.), zdobycia Grenady (1492 r.)

– wyjaśnia wpływ rekonkwisty na stosunek chrześcijan do wyznawców islamu i judaizmu

– opisuje politykę arabską wobec wyznawców różnych religii.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: auto da fé, moryskowie

– zna datę zjednoczenia Kastylii i Aragonii (1479 r.)

– wskazuje na mapie zmiany terytorialne na Półwyspie Iberyjskim, które zaszły w wyniku rekonkwisty

– przedstawia stosunek Maurów do Żydów sefardyjskich

– opisuje przyczyny, przejawy i skutki prześladowania Żydów w średniowiecznej Europie.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: mozarabowie, mudejarowie

– zna daty: pierwszego pogromu Żydów w Grenadzie (1066 r.), bitwy pod Las Navas de Tolosa (1212 r.)

– wymienia okresy z historii Żydów sefardyjskich na Półwyspie Iberyjskim w średniowieczu

– omawia politykę iberyjskich władców chrześcijańskich wobec wyznawców islamu oraz judaizmu.


Uczeń:

– ocenia współistnienie wielu kultur i religii na Półwyspie Iberyjskim pod panowaniem arabskim

– ocenia stosunek chrześcijan do wyznawców islamu i judaizmu w okresie rekonkwisty.


III. Europa odkrywa świat

1. Krok poza Europę

1. Przednowożytne wyobrażenia o świecie

2. Średniowieczni odkrywcy

3. Podłoże ekonomiczne wypraw odkrywczych

4. Rozwój nauki i techniki

5. Uwarunkowania społeczne wypraw odkrywczych

6. Ekspansja portugalska

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu karawela

– omawia rolę postaci Marca Polo

– zna daty wyprawy Marca Polo (1271–1295 r.)

– omawia przyczyny, zasięg i skutki wypraw podróżników europejskich w średniowieczu.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: busola, jedwabny szlak

– omawia rolę postaci: Henryka Żeglarza, Bartolomeu Diaza

– zna datę odkrycia Przylądka Dobrej Nadziei (1488 r.)

– wskazuje na mapie państwa europejskie, których mieszkańcy uczestniczyli w średniowieczu w handlu śródziemnomorskim

– wymienia wynalazki techniczne, które umożliwiały podejmowanie wypraw dalekomorskich

– podaje ekonomiczne i społeczne przyczyny organizowania wypraw odkrywczych

– wyjaśnia, dlaczego Portugalczycy jako pierwsi podjęli ryzyko wypraw odkrywczych

– określa kierunki wypraw odkrywczych Portugalczyków.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: terra incognita, kwadrant, laska Jakuba

– wskazuje na mapie obszary opanowane przez Portugalczyków w XV w.

– omawia średniowieczne wyobrażenia o świecie

– wyjaśnia przyczynę zmiany sposobu postrzegania świata u schyłku średniowiecza

– przedstawia średniowieczną wymianę handlową

– określa wpływ rozwoju nauki i techniki na organizowanie wypraw odkrywczych

– wyjaśnia, które zalety karaweli zadecydowały o powodzeniu wypraw oceanicznych.
Uczeń:

– omawia rolę postaci: Giovanniego da Piano dei Carpini, Benedykta Polaka, Odoryka z Pordenone

– zna datę przyznania Portugalii monopolu na handel afrykański (1452 r.)

– opisuje znaczenie połączeń handlowych między

Dalekim Wschodem a Europą w średniowieczu

– wymienia przyczyny angażowania się władców i szlachty iberyjskiej w organizowanie wypraw odkrywczych.Uczeń:

– ocenia znaczenie przełamania przez Portugalczyków strachu przed dalekimi wyprawami

– ocenia stosunek żeglarzy portugalskich do ludności tubylczej na wybrzeżach Afryki.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna