Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu historia I społeczeństwo w technikumPobieranie 0,8 Mb.
Strona5/11
Data24.10.2017
Rozmiar0,8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4. Szlachta i magnateria

1. Jak powstał stan szlachecki?

2. Przywileje szlacheckie

3. Rozwarstwienie stanu szlacheckiego

4. Wzrost potęgi magnatów

5. Oligarchia magnacka


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: przywilej szlachecki, oligarchia magnacka

– omawia rolę postaci: Ludwika Węgierskiego, Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka

– zna daty nadania przywilejów: koszyckiego (1374 r.), jedlnieńsko-krakowskiego (1430–1433 r.), cerekwicko-nieszawskiego (1454 r.), radomskiego (1505 r.)

– wymienia cechy charakterystyczne szlachty jako stanu społecznego

– wymienia cechy charakterystyczne oligarchii magnackiej.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: magnaci, średnia szlachta, infamia, banicja, klientelizm, latyfundium

– omawia rolę postaci: Jana Olbrachta, Aleksandra Jagiellończyka, Jana Kazimierza

– zna daty nadania przywilejów:

czerwińskiego (1422 r.), warckiego (1423 r.), piotrkowskiego (1496 r.)

– wymienia postanowienia przywilejów szlacheckich

– przedstawia proces kształtowania się stanu szlacheckiego

– wymienia i charakteryzuje warstwy stanu szlacheckiego

– prezentuje przyczyny, przejawy i skutki wzrostu potęgi magnatów.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: nobilitacja, szlachta zagrodowa (zaściankowa), „gołota”, herb, zawołanie, ordynacja

– omawia rolę postaci: Janusza Radziwiłła, Bogusława Radziwiłła

– przedstawia przyczyny i skutki rozwarstwienia stanu szlacheckiego

– tłumaczy, w jakich okolicznościach szlachcic mógł utracić prawa obywatelskie i jakie były tego skutki

– prezentuje styl życia polskiej magnaterii.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu nowa magnateria

– omawia rolę postaci: Samuela Zborowskiego, Hieronima Radziejowskiego, Krzysztofa Opalińskiego, Andrzeja Karola Grudzińskiego

– przedstawia wpływ kryzysu w XVII w. na przemiany społeczne i polityczne w Rzeczypospolitej

– prezentuje wpływ przywilejów na rolę szlachty i króla w państwie.


Uczeń:

– ocenia wpływ wzrostu potęgi magnatów na sytuację społeczną, gospodarczą i polityczną Rzeczypospolitej

– omawia i ocenia postawy magnaterii wobec zagrożenia państwowości polskiej

– ocenia wpływ oligarchii magnackiej na funkcjonowanie państwa polskiego.5. Z królem lub przeciw niemu

1. Konfederacje i rokosze

2. Rokosz Zebrzydowskiego

3. Rokosz Lubomirskiego

4. W obronie kraju

5. Konfederacja targowicka


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: konfederacja, rokosz, elekcja viritim, konfederacja barska, konfederacja targowicka

– omawia rolę postaci: Zygmunta I Starego, Zygmunta Augusta, Zygmunta III Wazy, Jana Kazimierza, Stanisława Augusta Poniatowskiego

– zna daty konfederacji: barskiej (1768–1772 r.) i targowickiej (1792 r.)

– tłumaczy, dlaczego targowica (konfederacja targowicka) stała się symbolem zdrady narodowej.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: egzekucja praw i dóbr, rokosz Zebrzydowskiego, rokosz Lubomirskiego

– omawia rolę postaci: Mikołaja Zebrzydowskiego, Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, Stanisława Szczęsnego Potockiego, Franciszka Ksawerego Branickiego, Seweryna Rzewuskiego

– zna daty rokoszy: Zebrzydowskiego (1606–1607 r.) i Lubomirskiego (1665–1666 r.)

– wymienia cechy charakterystyczne konfederacji i rokoszy jako wyrazów szlacheckiego buntu

– przedstawia przyczyny, cele i skutki konfederacji: barskiej i targowickiej.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: elekcja vivente rege, „wojna kokosza”, konfederacja tyszowiecka

– omawia rolę postaci: Jana Zamojskiego, Stefana Czarnieckiego

– zna daty: „wojny kokoszej” (1537 r.), bitwy pod Guzowem (1607 r.), konfederacji tyszowieckiej (1655 r.), bitwy pod Mątwami (1666 r.)

wymienia przyczyny, cele i skutki „wojny kokoszej”

– przedstawia przyczyny, przebieg


i skutki rokoszy: Zebrzydowskiego oraz Lubomirskiego

– prezentuje przyczyny, cele i skutki konfederacji tyszowieckiej.Uczeń:

– omawia rolę postaci: Stanisława Lanckorońskiego, Józefa Pułaskiego, Michała Krasińskiego

– wyjaśnia, dlaczego rokosze i konfederacje miały destrukcyjny wpływ na życie polityczne w Rzeczypospolitej.


Uczeń:

– ocenia postawy przywódców rokoszy

– ocenia zjawisko oligarchizacji życia politycznego w Rzeczypospolitej

– ocenia różne postawy polskiej szlachty wobec władzy królewskiej i racji stanu.6. Polskie wzorce obywatela

1. Obywatel
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

2. Propozycje reform ustrojowych

3. Nowa koncepcja narodu


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu sarmatyzm

– omawia rolę postaci: Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Piotra Skargi

– zna datę wydania Konstytucji 3 maja (1791 r.)

– przedstawia społeczne i obywatelskie idee A. Frycza Modrzewskiego

– prezentuje założenia sarmatyzmu.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: „czarna procesja”, prawo o miastach

– omawia rolę postaci: Stanisława Leszczyńskiego, Stanisława Konarskiego, Stanisława Staszica, Jana Dekerta

– zna daty: „czarnej procesji” (1789 r.), uchwalenia prawa o miastach (1791 r.)

– tłumaczy, dlaczego termin obywatele początkowo dotyczył jedynie przedstawicieli stanu szlacheckiego

– prezentuje XVIII-wieczne propozycje reform ustrojowych

– przedstawia proces nabywania praw przez mieszczan w XVIII w.


Uczeń:

– prezentuje wpływ reformacji na rozwój nowych idei społecznych na ziemiach polskich

– omawia przyczyny krytyki szlacheckiej idei „złotej wolności”

– wyjaśnia, na czym polegała nowa koncepcja narodu ukształtowana w XVIII w.

– przedstawia ewolucję pojęcia obywatel na gruncie polskim.


Uczeń:

– omawia rolę postaci: Kallimacha, Biernata z Lublina, Jana Ostroroga

– porównuje i ocenia postulaty reform: S. Leszczyńskiego, S. Konarskiego i S. Staszica

– porównuje rozważania na temat pozycji obywatela w państwie w polskiej i zachodnioeuropejskiej publicystyce politycznej.Uczeń:

– ocenia XVIII-wieczne propozycje reform ustrojowych

– omawia i ocenia wpływ wydarzeń z przełomu XVIII i XIX w. na przemiany społeczne na ziemiach polskich.


IV. Wiek rewolucji

1. Wielkie rewolucje

1. Dlaczego wybuchła
rewolucja amerykańska?

2. Wojna o niepodległość

3. Wybuch rewolucji

4. Francja


republiką

5. Terror


jakobinów
i upadek
rewolucji


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych, Deklaracja praw człowieka i obywatela

– omawia rolę postaci: Jerzego Waszyngtona, Benjamina Franklina

– zna daty: wybuchu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1774 r.), ogłoszenia Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych (4 lipca 1776 r.), zburzenia Bastylii (14 lipca 1789 r.), uchwalenia Deklaracji praw człowieka i obywatela (26 sierpnia 1789 r.)

przedstawia zasady spisane w Deklaracji praw człowieka i obywatela.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, jakobini, przewrót termidoriański

– omawia rolę postaci: Tadeusza Kościuszki, Kazimierza Pułaskiego, Ludwika XVI, Maximiliena de Robespierre’a

– zna daty: uchwalenia Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki (1787 r.), ogłoszenia Francji republiką (wrzesień 1792 r.), dojścia do władzy jakobinów (1793 r.), przewrotu termidoriańskiego (lipiec 1794 r.)

– wymienia bezpośrednie przyczyny wojny kolonii angielskich o niepodległość

– prezentuje zasady ustrojowe Stanów Zjednoczonych Ameryki

– omawia okoliczności wybuchu rewolucji francuskiej

– przedstawia stosunek społeczeństwa do rewolucji

– wymienia główne etapy rewolucji francuskiej.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: „bostońskie picie herbaty”, Zgromadzenie Narodowe, Konstytuanta, Zgromadzenie Prawodawcze (Legislatywa), Konwent Narodowy

– omawia rolę postaci: Thomasa Jeffersona, Johna

Adamsa


– zna daty: „bostońskiego picia herbaty” (1773 r.), bitwy pod Saratogą (1777 r.), bitwy pod Yorktown (1781 r.), zwołania Stanów Generalnych (1789 r.), uchwalenia pierwszej konstytucji francuskiej (wrzesień 1791 r.), egzekucji Ludwika XVI (styczeń 1793 r.), uchwalenia „konstytucji roku III” (1795 r.)

– wskazuje na mapie obszary Francji, na których doszło do wystąpień kontrrewolucyjnych

– opisuje przebieg wojny kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej o niepodległość

– prezentuje sytuację społeczno-ekonomiczną we Francji w XVIII w.

– tłumaczy realne i symboliczne znaczenie zdobycia Bastylii.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: sankiuloci, I koalicja antyfrancuska, „konstytucja roku III”

– omawia rolę postaci: Thomasa Paine’a, Marie Josepha de La Fayette’a, Wilhelma von Steubena

– zna daty: bitwy pod Lexington (1775 r.), traktatu pokojowego, którego zawarcie zakończyło wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1783 r.), wybuchu powstania w Wandei (1793 r.)

– omawia relacje pomiędzy Wielką Brytanią a koloniami angielskimi w Ameryce Północnej

– prezentuje losy Ludwika XVI w czasie rewolucji

– przedstawia i ocenia dyktatorskie rządy jakobinów.


Uczeń:

– ocenia wpływ Deklaracji praw człowieka i obywatela na współczesne prawa człowieka

– ocenia wpływ rewolucji: amerykańskiej oraz francuskiej na koncepcje państwa i prawa.


2. Rewolucje społeczne

1. Wiosna
Ludów

2. Sztuka


w służbie
rewolucji

3. Ideologia socjalistyczna

4. Rewolucja
w Rosji w latach 1905–1907

5. Rok 1917


w Rosji

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Wiosna Ludów, rewolucja lutowa, rewolucja październikowa

– omawia rolę postaci: Karola Marksa, Fryderyka Engelsa, Włodzimierza Lenina

– zna daty: Wiosny Ludów (1848–1849 r.), rewolucji lutowej w Rosji (marzec 1917 r.), rewolucji październikowej (listopad 1917 r.)

– wymienia przyczyny i skutki Wiosny Ludów

– prezentuje przyczyny oraz skutki rewolucji: lutowej i październikowej w Rosji.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: rewolucja przemysłowa, socjalizm, komunizm, socjalizm naukowy

– omawia rolę postaci: Giuseppe Garibaldiego, Ludwika Napoleona Bonapartego, Franciszka Józefa I

– zna daty rewolucji: we Francji i w Belgii (1830 r.), a także w Rosji (1905–1907 r.)

– wskazuje na mapie kraje, w których doszło do rewolucji w 1830 r. i wystąpień Wiosny Ludów

– omawia społeczne skutki rewolucji przemysłowej i ich wpływ na rozwój nowych ideologii

– przedstawia założenia socjalizmu, socjalizmu utopijnego i komunizmu

– wymienia przyczyny i skutki rewolucji w Rosji z lat 1905–1907

– prezentuje rządy bolszewików w Rosji.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: socjalizm utopijny, Manifest komunistyczny, rewizjonizm, reformizm

– omawia rolę postaci: Giuseppe Mazziniego, Mikołaja II, Piotra Stołypina

– zna daty wybuchu Wiosny Ludów: w państwach włoskich (styczeń 1848 r.), we Francji (luty 1848 r.), w państwach niemieckich i Austrii (luty 1848 r.)

– wymienia przyczyny oraz skutki rewolucji: we Francji i w Belgii w 1830 r.

– prezentuje przebieg Wiosny Ludów: we Francji, w państwach włoskich, niemieckich i Austrii

– przedstawia okoliczności, które wpłynęły na ukształtowanie się rewizjonizmu i reformizmu.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: mienszewicy, bolszewicy, Manifest październikowy

– omawia rolę postaci: Karola X, Ludwika Filipa, Klemensa von Metternicha, Ferdynanda I

– zna daty: pokoju w Brześciu Litewskim (marzec 1918 r.), zamordowania cara Mikołaja II i jego rodziny (lipiec 1918 r.)

– tłumaczy, jaką rolę odgrywała sztuka w czasach rewolucji

– porównuje rewolucyjny terror jakobinów i bolszewików

– przedstawia znaczenie XIX-wiecznych rewolucji dla demokratyzacji życia w Europie.


Uczeń:

– ocenia wpływ rewolucji na sztukę

– ocenia cele i skuteczność reformizmu

– ocenia wpływ ideologii demokratycznej i socjalistycznej na ruchy rewolucyjne

– ocenia rządzy bolszewików w Rosji.


3. Społeczeństwo bez państwa

1. Początki anarchizmu

2. Anarchizm czy komunizm?

3. Anarchizm w XX wieku

4. Anarchiści na ziemiach polskich

5. Anarchiści współcześnie


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu anarchizm

– omawia rolę postaci: Michaiła Bakunina, Piotra Kropotkina

– wymienia przyczyny ukształtowania się anarchizmu

– przedstawia metody działania anarchistów.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu antyglobalizm

– omawia rolę postaci: Pierre’a Proudhona, Edwarda Abramowskiego

– przedstawia ideologiczne podstawy anarchizmu

– omawia działalność anarchistów na ziemiach polskich

– prezentuje przyczyny rozwinięcia się doktryny anarchistycznej w drugiej połowie XIX w.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: anarchokomunizm, anarchosyndykalizm, związki zawodowe

– omawia rolę postaci Williama Godwina

– wyjaśnia, za jakim modelem organizacji społeczeństwa opowiadał się Pierre Proudhon

– wskazuje główną przyczynę sporu pomiędzy anarchistami a komunistami.


Uczeń:

– omawia rolę postaci: Luigiego Lucheniego, Leona Czolgosza, Jeana Jacques’a Élisée Reclusa

– przedstawia wpływ anarchosyndykalizmu na działalność związków zawodowych w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych

– prezentuje i ocenia wpływ anarchizmu na współczesne subkultury młodzieżowe oraz ruch antyglobalistyczny.Uczeń:

– ocenia stosunek anarchistów do państwa i władzy.4. Komuna Paryska

1. Powstanie III Republiki Francuskiej

2. Okoliczności proklamowania Komuny Paryskiej

3. Upadek Komuny Paryskiej

4. Represje wobec komunardów

5. Kobiety we francuskich rewolucjach


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Komuna Paryska

– zna okres walk Komuny Paryskiej (18 marca – 18 maja 1871 r.)

– przedstawia cele i skutki walk Komuny Paryskiej.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Rada Komuny, komunardzi

– omawia rolę postaci Jarosława Dąbrowskiego

– zna daty: powstania III Republiki Francuskiej (wrzesień 1870 r.), wojny francusko-pruskiej (1870–1871 r.)

– przedstawia przyczyny walk Komuny Paryskiej

– prezentuje działalność Rady Komuny

– wymienia przyczyny upadku Komuny Paryskiej.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Międzynarodówka

– omawia rolę postaci: Napoleona III, Louisa Adolphe’a Thiersa, Floriana Trawińskiego, Walerego Wróblewskiego

– zna daty: klęski Francuzów pod Sedanem (wrzesień 1870 r.), zawarcia traktatu pokojowego w Wersalu (maj 1871 r.)

– przedstawia wpływ wojny francusko-pruskiej na walki Komuny Paryskiej

– tłumaczy, dlaczego w walkach Komuny Paryskiej brali udział Polacy.Uczeń:

– omawia rolę postaci Léona Gambetty

– przedstawia rolę kobiet w rewolucjach francuskich.


Uczeń:

– ocenia znaczenie walk Komuny Paryskiej dla XIX-wiecznego ruchu rewolucyjnego.V. Ku demokratycznej Rzeczypospolitej

1. Obywatele odrodzonej Rzeczypospolitej

1. Odbudowa państwowości

2. Powszechne prawo wyborcze

3. Od demokracji do sanacji

4. Wybory brzeskie

5. Prawa obywatelskie w konstytucjach II Rzeczypospolitej

6. Konflikty społeczne w II Rzeczypospolitej

7. Konflikty narodowościowe w II Rzeczypospolitej


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: konstytucja marcowa, konstytucja kwietniowa

– omawia rolę postaci Józefa Piłsudskiego

– zna daty: ogłoszenia niepodległości przez Polskę (11 listopada 1918 r.), uchwalenia konstytucji: marcowej (1921 r.) i kwietniowej (1935 r.)

– przedstawia ustrój polityczny II Rzeczypospolitej ustanowiony w konstytucjach: marcowej i kwietniowej.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu sanacja

– omawia rolę postaci Jędrzeja Moraczewskiego

– zna datę przewrotu majowego (1926 r.)

– wskazuje na mapie tereny zwartego osadnictwa mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej

– przedstawia początki kształtowania się II Rzeczypospolitej

– prezentuje zakres praw obywatelskich w konstytucjach: marcowej i kwietniowej

– opisuje wielonarodową strukturę społeczną II Rzeczypospolitej.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: wybory brzeskie, proces brzeski, „getto ławkowe”, strajk rolny

– zna daty: powołania rządu J. Moraczewskiego (listopad 1918 r.), pierwszych wyborów do sejmu w II Rzeczypospolitej (styczeń 1919 r.), wyborów brzeskich (1930 r.), procesu brzeskiego (1931–1932 r.)

– tłumaczy, na czym polegał demokratyczny charakter II Rzeczypospolitej na początku jej istnienia

– omawia okoliczności zamachu majowego.


Uczeń:

– omawia rolę postaci Zofii Moraczewskiej

– zna datę strajku powszechnego w Krakowie (1923 r.)

– przedstawia i ocenia politykę II Rzeczypospolitej wobec mniejszości narodowych.Uczeń:

– porównuje oraz ocenia zakres praw obywatelskich w konstytucjach: marcowej i kwietniowej.2. Władza
i społeczeństwo
w PRL


1. Komunistyczne władze w Polsce do 1956 roku

2. Wydarzenia poznańskie i odwilż październikowa

3. Jak powstała opozycja?

4. Marzec ’68

5. Grudzień ’70


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: poznański Czerwiec, wydarzenia marcowe, Grudzień ’70

– omawia rolę postaci: Bolesława Bieruta, Władysława Gomułki, Edwarda Gierka

– zna daty: uchwalenia Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952 r.), poznańskiego Czerwca (28–30 czerwca 1956 r.), wydarzeń marcowych (1968 r.), wystąpień grudniowych na Wybrzeżu (1970 r.)

– przedstawia skutki przejęcia władzy w Polsce przez komunistów.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, kult jednostki, odwilż październikowa

– omawia rolę postaci: Stanisława Mikołajczyka, kard. Stefana Wyszyńskiego, Jacka Kuronia, Adama Michnika

– zna daty: powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1948 r.), odwilży październikowej (1956–1957 r.)

– przedstawia przyczyny, przebieg i skutki poznańskiego Czerwca

– omawia przyczyny, przebieg i skutki Marca ’68

– prezentuje przyczyny, przebieg i skutki wystąpień na Wybrzeżu z grudnia 1970 r.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, „mała stabilizacja”, „partyzanci”, czarny czwartek

– omawia rolę postaci: Józefa Różańskiego, Józefa Cyrankiewicza

– zna daty: utworzenia Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (1945 r.), przeprowadzenia referendum ludowego (1946 r.), uchwalenia „małej konstytucji” (1947 r.), czarnego czwartku w Gdyni (17 grudnia 1970 r.)

– prezentuje stosunek władz komunistycznych do społeczeństwa

– wymienia cele komunistycznej propagandy

– omawia odwilż październikową i „małą stabilizację” z czasów rządów W. Gomułki

– przedstawia okoliczności powstania opozycji antykomunistycznej.Uczeń:

– omawia rolę postaci: Antoniego Słonimskiego, Mieczysława Moczara, Karola Modzelewskiego

– zna daty: powołania W. Gomułki na stanowisko I sekretarza KC PZPR (październik 1956 r.), powstania Listu 34 (1964 r.)

– prezentuje proces przejmowania władzy przez komunistów w powojennej Polsce

– przedstawia proces formowania się opozycji w powojennej Polsce.


Uczeń:

– ocenia politykę PZPR wobec społeczeństwa.3. Opozycja polityczna w PRL

1. Początki opozycji

2. O wolne związki zawodowe

3. Rozprawa z opozycją

4. Dalsza walka o demokracjęUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Komitet Obrony Robotników, postulaty sierpniowe, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Okrągły Stół

– omawia rolę postaci: Edwarda Gierka, Lecha Wałęsy, kard. Karola Wojtyły, gen. Wojciecha Jaruzelskiego

– zna daty: wyboru kard. K. Wojtyły na papieża (1978 r.), strajku w Stoczni Gdańskiej (14–31 sierpnia 1980 r.), wprowadzenia stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.)

– przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń z sierpnia 1980 r.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Służba Bezpieczeństwa, Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego

– omawia rolę postaci: Jacka Kuronia, ks. Jerzego Popiełuszki

– zna daty: strajków czerwcowych (1976 r.), powstania KOR (1976 r.), ogłoszenia postulatów sierpniowych (17 sierpnia 1980 r.), podpisania porozumień w Gdańsku (31 sierpnia 1980 r.), utworzenia NSZZ „Solidarność” (wrzesień 1980 r.), pacyfikacji górników z kopalni Wujek (16 grudnia 1981 r.), obrad Okrągłego Stołu (6 lutego – 5 kwietnia 1989 r.)

– wymienia cele i przedstawia charakter działalności KOR

– omawia postulaty wysunięte przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy

– przedstawia okoliczności wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

– prezentuje okoliczności zwołania obrad Okrągłego Stołu i decyzje polityczne ich uczestników.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Studencki Komitet Solidarności, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Wolne Związki Zawodowe

– omawia rolę postaci: Antoniego Macierewicza, Stanisława Pyjasa, Anny Walentynowicz, Grzegorza Przemyka

– zna daty: założenia WZZ (1978 r.), pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny (1979 r.), podpisania porozumień w Szczecinie (30 sierpnia 1980 r.), zniesienia stanu wojennego (22 lipca 1983 r.)

– przedstawia okoliczności powstawania organizacji opozycyjnych w latach 70. XX w.

– opisuje wpływ problemów życia codziennego w epoce E. Gierka na stosunek społeczeństwa do władz PRL

– wymienia nazwy organizacji opozycyjnych działających w PRL w latach 70. i 80. XX w.


Uczeń:

– omawia rolę postaci: Jerzego Andrzejewskiego, Edwarda Lipińskiego, ks. Jana Ziei, Jana Józefa Lipskiego, Kazimierza Świtonia, Andrzeja Gwiazdy, Krzysztofa Wyszkowskiego, Antoniego Sokołowskiego, Bogdana Borusewicza, Andrzeja Kołodzieja

– zna daty powstania: Studenckiego Komitetu Solidarności (1977 r.) i ROPCiO (1977 r.)

– przedstawia rolę Kościoła w walce z władzami komunistycznymi

– opisuje postawy społeczeństwa polskiego wobec polityki władz komunistycznych.


Uczeń:

– ocenia rolę organizacji opozycyjnych w walce o demokratyzację państwa polskiego.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna