Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu historia I społeczeństwo w technikumPobieranie 0,8 Mb.
Strona4/11
Data24.10.2017
Rozmiar0,8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

8. Drogi do wolności

1. Początki Solidarności

2. Jak powstała Solidarność

3. Władza kontra społeczeństwo

4. Stracona dekada?

5. Okrągły Stół

6. Wybory czerwcoweUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

– zna daty: porozumień sierpniowych

(31 VIII 1980 r.), ogłoszenia stanu wojennego

(13 XII 1981 r.), wyborów czerwcowych

(4 VI 1989 r.)

– identyfikuje postacie: Karola Wojtyły, Lecha Wałęsy, gen. Wojciecha Jaruzelskiego

– opisuje przyczyny, przebieg oraz skutki polityczne i społeczne wydarzeń Sierpnia 1980 r.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Komitet Obrony Robotników, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego

– zna daty powstania Komitetu Obrony Robotników

(1976 r.), strajków robotniczych na Wybrzeżu (VIII 1980 r.), pacyfikacji robotników w kopalni „Wujek” (16 XII 1981 r.), obrad Okrągłego Stołu (II– IV 1989 r.), powołania Tadeusza Mazowieckiego na urząd premiera (VIII 1989 r.)

– identyfikuje postacie: ks. Jerzego Popiełuszki, Tadeusza Mazowieckiego

– przedstawia genezę wprowadzenia stanu wojennego, jego cechy charakterystyczne i skutki

– podaje przebieg i skutki wyborów czerwcowych w 1989 r. oraz okoliczności powołania

rządu Tadeusza MazowieckiegoUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: „drugi obieg”, „sejm kontraktowy”

– zna daty powstania Wolnych Związków Zawodowych (1978 r.), powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (IX 1980 r.), zniesienia stanu wojennego (2 VII 1983 r.), wyboru gen. Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta

(VII 1989 r.)

– identyfikuje postać Anny Walentynowicz

– wymienia najważniejsze organizacje opozycyjne lat 70. i 80. oraz ich działalność

– omawia organizację, cele i działalność NSZZ „Solidarność”

– opisuje genezę i kluczowe decyzje obrad Okrągłego Stołu
Uczeń:

– charakteryzuje stosunek władz komunistycznych do ruchu związkowego i opozycji
Uczeń:

– ocenia historyczne znaczenie Okrągłego Stołu

– na wybranych przykładach przedstawia i ocenia wpływ jednostki na losy narodu

oraz państwa

Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni
Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny

Wymagania podstawowe – oceny: dopuszczająca i dostateczna.

Wymagania ponadpodstawowe – oceny: dobra, bardzo dobra, celująca.
Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań

Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować wiedzę i umiejętności z poprzedniego poziomu.
Temat
lekcji


Zagadnienia

Wymagania na poszczególne oceny

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

I. U źródeł demokracji i republiki

1. Obywatel w polis ateńskiej

1. Kto był obywatelem Aten?

2. Reformy ustrojowe w Atenach

3. Demokratyczne Ateny

4. Kto sprawował władzę w Atenach?

5. „Jedność w różnorodności”– obywatel i obywatelstwo w ujęciu Arystotelesa


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: polis, monarchia, oligarchia, demokracja, tyrania

– omawia rolę postaci: Peryklesa, Arystotelesa

– zna datę reform Peryklesa (451/450 r. p.n.e.)

– prezentuje warunki uzyskania obywatelstwa w starożytnych Atenach

– wymienia prawa


i obowiązki obywateli polis ateńskiej.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: zgromadzenie ludowe (eklezja), Rada Pięciuset, sąd ludowy (heliaja), kolegium dziesięciu strategów, ostracyzm

– omawia rolę postaci: Solona, Klejstenesa

– zna daty reform: Solona (594/593 r. p.n.e.) i Klejstenesa (508/507 r. p.n.e.)

– wskazuje na mapie Attykę oraz inne obszary zamieszkane przez Greków

– przedstawia wpływ warunków naturalnych Grecji na powstanie i funkcjonowanie greckich poleis

– omawia reformy: Solona, Klejstenesa i Peryklesa

– prezentuje prawa poszczególnych grup społecznych w polis ateńskiej.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: „strząśnięcie długów”, hoplici, falanga, agora, areopag, „zwierzę polityczne”

– zna datę rozpoczęcia okresu tyranii Pizystratów (561 r. p.n.e.)

– wymienia sposoby uzyskiwania obywatelstwa polis ateńskiej

– omawia położenie obywateli ateńskich w VI w. p.n.e. i jego wpływ na reformy ustrojowe w Atenach

– przedstawia funkcjonowanie i kompetencje instytucji demokratycznych w Atenach

– prezentuje poglądy Arystotelesa na temat miejsca i roli obywateli w greckich poleis

– przedstawia udział obywateli Aten w sprawowaniu władzy.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: dem, ostrakon

– omawia rolę postaci Aspazji z Miletu

– zna datę spisania prawa przez Drakona (621 r. p.n.e.)

– tłumaczy, w jaki sposób zmiana taktyki wojennej wpłynęła na społeczność polis

– przedstawia znaczenie agory dla funkcjonowania demokracji w Atenach.Uczeń:

– ocenia wpływ reform: Solona, Klejstenesa i Peryklesa na sytuację społeczno-polityczną obywateli ateńskich.
2. Republika rzymska i jej obywatele

1. Władze republikańskie

2. Walka o prawa polityczne plebejuszy

3. Kim był obywatel Rzymu?

4. Podboje rzymskie a upadek republiki

5. Jak można uzyskać obywatelstwo?


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: republika, cesarstwo

– zna okres istnienia republiki (509–31 r. p.n.e.)

– tłumaczy sposób nabywania obywatelstwa w starożytnym Rzymie

– przedstawia prawa i obowiązki obywateli rzymskich.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: patrycjusze, plebejusze, zgromadzenia ludowe (komicja), senat, dyktator, konsul, pretor, cenzor, edyl, kwestor, trybun ludowy, ius sanguinis (prawo krwi), naturalizacja, ius soli (prawo ziemi)

– omawia rolę postaci: Oktawiana Augusta, Karakalli

– zna okresy istnienia: monarchii rzymskiej (753–509 r. p.n.e.) i cesarstwa (31 r. p.n.e. – 476 r. n.e.) oraz datę wydania przez Karakallę edyktu (212 r. n.e.)

– wymienia nazwy urzędów funkcjonujących w republikańskim Rzymie i określa kompetencje urzędników.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: civitas, pryncypat, dominat, bezpaństwowiec (apatryda)

– omawia rolę postaci: Tarkwiniusza Pysznego, Dioklecjana, Cycerona

– zna datę utworzenia urzędu trybunów ludowych (V w. p.n.e.)

– pokazuje na mapie rozwój terytorialny Rzymu do II w. n.e.

– prezentuje wpływ konfliktu między patrycjuszami a plebejuszami na zmiany ustrojowe w Rzymie

– przedstawia ustrój Rzymu republikańskiego

– omawia sposoby uzyskiwania obywatelstwa w starożytności i obecnie.Uczeń:

­– omawia wpływ podbojów rzymskich na przemiany ustrojowe w państwie

– wyjaśnia, na czym polega zjawisko bezpaństwowości i omawia jego konsekwencje.


Uczeń:

– porównuje prawa obywateli starożytnych Aten i Rzymu z prawami obywateli współczesnych państw.3. Tradycja antycznej demokracji
i republiki
w późniejszych epokach


1. Republiki w średniowieczu

2. Obywatele średniowiecznych miast

3. Republika Niderlandów

4. Demokratyczne i republikańskie tradycje polskiej szlachtyUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: republika miejska, autonomia

– wymienia warunki uzyskiwania obywatelstwa miejskiego w średniowieczu.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: patrycjat, rada miejska, ława sądowa, demokracja szlachecka, sarmatyzm

– wskazuje na mapie Republikę Zjednoczonych Prowincji i Rzeczpospolitą

Obojga Narodów

– omawia przyczyny i skutki odradzania się republik miejskich w Italii

– przedstawia zakres autonomii średniowiecznych miast

– prezentuje okoliczności powstania i funkcjonowanie Republiki Zjednoczonych Niderlandów

– wymienia przyczyny ukształtowania się demokracji szlacheckiej w Polsce.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: doża, Signoria, Wielka Rada, Stany Generalne

– zna daty: odrodzenia się republik miejskich w Italii (VIII w.), proklamowania Republiki Niderlandów (1588 r.)

– wskazuje na mapie republiki miejskie w Italii i Nowogród Wielki

– omawia ustrój Republiki Weneckiej

– tłumaczy wpływ tradycji antycznych na szlachecką ideologię sarmatyzmu

– opisuje wpływ tradycji antycznych na funkcjonowanie Rzeczypospolitej.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: domicyl, wilkierz

– porównuje zasady uzyskiwania obywatelstwa w starożytnych Atenach i Rzymie oraz w miastach średniowiecznych.


Uczeń:

– ocenia wpływ tradycji demokratycznej Grecji i republikańskiego Rzymu na powstanie oraz funkcjonowanie średniowiecznych republik kupieckich, Republiki Niderlandów i Rzeczypospolitej.II. Królowie i poddani

1. Władcy średniowiecznej Europy

1. Królestwo Franków i jego relacje z Kościołem

2. Cesarstwo uniwersalistyczne

3. Cezaropapizm czy papocezaryzm?

4. Wyprawy krzyżowe

5. Jak przedstawiano pochodzenie władzy monarszej?


Uczeń:

– omawia rolę postaci: Karola Wielkiego, Ottona I, Ottona III

– zna daty koronacji cesarskich: Karola Wielkiego (800 r.) i Ottona I (962 r.)

– wymienia obowiązki przypisane w średniowieczu cesarzowi i papieżowi.Uczeń:

– omawia rolę postaci: Chlodwiga, Pepina Krótkiego, Karola Łysego, Lotara, Ludwika Niemieckiego, Grzegorza VII, Henryka IV, Innocentego III

– zna daty: chrztu Chlodwiga (496 r.), traktatu z Verdun (843 r.), ogłoszenia Dictatus papae (1075 r.), synodu w Clermont (1096 r.)

– pokazuje na mapie podział państwa Franków na mocy traktatu z Verdun oraz Państwo Kościelne

– prezentuje założenia cezaropapizmu i papocezaryzmu

– opisuje spór między cesarstwem a papiestwem w średniowieczu

– przedstawia poglądy Innocentego III.


Uczeń:

– omawia rolę postaci: Urbana II, Kaliksta II, Henryka V

– zna daty: powstania Państwa Kościelnego (756 r.), ukorzenia się Henryka IV w Canossie (1077 r.), zawarcia konkordatu wormackiego (1122 r.)

– przedstawia historię Europy po upadku Imperium Rzymskiego

– prezentuje relacje między państwem Franków a Kościołem

– wymienia postanowienia konkordatu wormackiego

– omawia średniowieczne teorie dotyczące pochodzenia władzy monarszej

– wyjaśnia, jakie konsekwencje dla rywalizacji cesarzy i papieży miały wyprawy krzyżowe.Uczeń:

– omawia i ocenia koncepcje cesarstwa uniwersalistycznego: Karola Wielkiego, Ottona I i Ottona III.Uczeń:

– ocenia średniowieczne teorie dotyczące pochodzenia władzy monarszej

– ocenia realne możliwości stworzenia cesarstwa uniwersalistycznego w średniowieczu.


2. Feudalizm w średniowieczu

1. Czym był feudalizm?

2. Drabina feudalna

3. System lenny

4. Poddaństwo chłopów

5. Skutki feudalizmu


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: feudalizm, wasal, senior, lenno, pańszczyzna

– omawia obowiązki wasala i seniora.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: hołd lenny, inwestytura, drabina feudalna, poddaństwo, renta feudalna, czynsz

– opisuje funkcjonowanie systemu wasalno-lennego

– tłumaczy, na czym polegało poddaństwo gruntowe, osobiste i sądowe chłopów.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: gospodarka naturalna, akt komendacji, akt prekaryjny

– omawia zasady średniowiecznej gospodarki naturalnej

– prezentuje wpływ feudalizmu na władzę królewską.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: homagium, suzeren

– przedstawia wpływ systemu wasalno-lennego na sposób życia przedstawicieli różnych warstw społecznych w średniowiecznej Europie.


Uczeń:

– ocenia skutki feudalizmu dla społeczeństwa i gospodarki europejskiej.
3. Miasta średniowiecznej Europy

1. Od upadku do rozkwitu miast

2. Lokacje miejskie

3. Prawo lokacyjne

4. Samorząd miejski

5. Średniowieczne miasto i jego cechy charakterystyczne

6. Cechy i gildieUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: lokacja, cech, gildia, rada miejska

– prezentuje przebieg procesu lokacji miasta i wymienia korzyści, które uzyskiwali jego mieszkańcy

– przedstawia zadania oraz funkcje średniowiecznych cechów i gildii.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: wójt, ława, burmistrz, rajca, ławnik, ratusz, patrycjat, pospólstwo, plebs

– omawia organizację i kompetencje samorządu miejskiego

– wymienia cechy charakterystyczne średniowiecznego miasta

– opisuje strukturę średniowiecznego mieszczaństwa.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: prawo lokacyjne, zasadźca, konsul, doża, „partacze”, hanza

– zna daty ustanowienia praw: magdeburskiego (1037 r.) i lubeckiego (1225 r.)

– przedstawia proces odradzania się miast w średniowiecznej Europie

– wymienia korzyści, które przynosiła miastom przynależność do hanz.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Związek Hanzeatycki (Hanza)

– omawia przyczyny upadku miast na początku średniowiecza.


Uczeń:

– ocenia znaczenie urbanizacji dla rozwoju gospodarczego w średniowieczu i współcześnie.4. Kształtowanie się parlamentaryzmu europejskiego

1. Początki parlamentaryzmu angielskiego

2. Organizacja


i działanie
parlamentu angielskiego

3. Stany


Generalne
we Francji

4. Kompetencje Stanów Generalnych

5. Zgromadzenia stanowe w innych krajach europejskich


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: stan, monarchia stanowa, parlament, Stany Generalne

– zna daty powstania: parlamentu angielskiego (1265 r.) i Stanów Generalnych we Francji (1302 r.)

– wymienia cechy charakterystyczne monarchii stanowej.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Wielka karta swobód, Izba Lordów, Izba Gmin

– omawia rolę postaci: Jana bez Ziemi, Filipa IV Pięknego

zna datę wydania Wielkiej karty swobód (1215 r.)

– wskazuje na mapie państwa, w których powstały reprezentacje stanowe

– omawia organizację i działanie parlamentu angielskiego

– przedstawia kompetencje parlamentu angielskiego

– prezentuje organizację i działanie Stanów Generalnych we Francji

– wymienia kompetencje Stanów Generalnych we Francji.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: kortezy, landtagi, sobór ziemski

– omawia rolę postaci Bonifacego VIII

– zna datę powstania soboru ziemskiego w Rosji (1549 r.)

– przedstawia przyczyny ukształtowania się reprezentacji stanowej w Anglii

– opisuje pozycję poszczególnych stanów społecznych w monarchiach: angielskiej i francuskiej

– wymienia przyczyny zwołania Stanów Generalnych we Francji

– opisuje warunki, które musiały zaistnieć w państwach, aby powstały w nich reprezentacje stanowe.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Althing, Wielka karta Leónu, Hoftag, Riksdag, impeachment, parowie, lordowie

– omawia rolę postaci: Henryka II, Tomasza Becketa, Szymona de Montfort

– zna daty: powstania islandzkiego Althingu (ok. 930 r.), pierwszych obrad kortezów w Królestwie Leónu (ok. 1188 r.)

– wymienia przyczyny i skutki konfliktu królów angielskich z duchowieństwem

– prezentuje organizację i kompetencje zgromadzeń stanowych w innych krajach europejskich

– porównuje okoliczności powstania zgromadzeń stanowych w Anglii i we Francji.


Uczeń:

– ocenia wpływ przemian organizacji i funkcjonowania parlamentu angielskiego na współczesny parlamentaryzm

– ocenia skutki ukształtowania się reprezentacji stanowej dla państwa i władzy królewskiej.


III. Absolutyzm czy republika?

1. Obywatele czy poddani?

1. Prawa człowieka i prawa obywatela

2. Absolutyzm we Francji

3. Rewolucja angielska i jej skutki

4. Nowożytne teorie umowy społecznejUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: rewolucja, dyktatura, monarchia parlamentarna

– omawia rolę postaci: Johna Locke’a, Charles’a de Montesquieu (Monteskiusza), Jeana-Jacques’a Rousseau, Woltera

– zna datę ogłoszenia republiki w Anglii (1649 r.)

– wymienia cechy charakterystyczne angielskiej monarchii parlamentarnej.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: poddaństwo państwowe, lord protektor, Habeas Corpus Act, „chwalebna rewolucja”, umowa społeczna

– omawia rolę postaci: Niccola Machiavellego, Jeana Bodina, Olivera Cromwella, Thomasa Hobbesa

– zna daty: wybuchu wojny domowej w Anglii (1642 r.), zatwierdzenia Habeas Corpus Act (1679 r.), „chwalebnej rewolucji” (1688 r.)

– prezentuje okoliczności „chwalebnej rewolucji”

– przedstawia poglądy filozofów dotyczące umowy społecznej i jej realizacji.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: akty nawigacyjne, Deklaracja praw

– omawia rolę postaci: Armanda Jeana Richelieu, Ludwika XIV, Karola I, Karola II, Jakuba II, Marii II Stuart, Wilhelma III Orańskiego

– zna daty: bitwy pod Naseby (1645 r.), uchwalenia aktów nawigacyjnych (1651 r.)

– tłumaczy, jak w XVI i XVII w. rozumiano prawa człowieka oraz prawa obywatela

– opisuje cechy charakterystyczne monarchii absolutnej na przykładzie Francji

– wymienia przyczyny rewolucji angielskiej

– przedstawia przebieg angielskiej wojny domowej i jej wpływ na przemiany ustrojowe w Anglii.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: „spisek prochowy”, torysi, wigowie

– omawia rolę postaci: Thomasa Smitha, Jakuba I, Guya Fawkesa, Ludwika III, Jules’a Mazarina

– zna daty: „spisku prochowego” (1605 r.), wydania Instrumentu rządzenia (1653 r.), objęcia tronu angielskiego przez Karola II (1660 r.)

– prezentuje poglądy filozofów na temat mającego u podstaw idee oświeceniowe funkcjonowania nowoczesnego państwa.


Uczeń:

– ocenia wpływ poglądów oświeceniowych na temat umowy społecznej i funkcjonowania państwa na współczesne systemy demokratyczne oraz udział obywateli w rządzeniu państwem.2. Elementy feudalizmu w czasach nowożytnych

1. Dualizm gospodarczy w Europie

2. Szlachta a pozostałe grupy społeczne

3. Folwark szlachecki

4. Jak zanikło poddaństwo chłopów?
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: gospodarka folwarczno-pańszczyźniana, pańszczyzna

– wymienia cechy charakterystyczne gospodarki europejskiej na zachód i wschód od Łaby.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: dualizm gospodarczy, folwark pańszczyźniany, uwłaszczenie

– zna daty: zniesienia poddaństwa osobistego w Księstwie Warszawskim (1807 r.), uwłaszczenia w Galicji (1848 r.), uwłaszczenia w Królestwie Polskim (1864 r.)

– wskazuje na mapie umowną granicę podziału gospodarczego Europy

– omawia gospodarcze skutki wielkich odkryć geograficznych

– opisuje funkcjonowanie folwarku szlacheckiego

– wymienia powinności chłopów wobec panów feudalnych

– przedstawia etapy procesu uwłaszczenia na ziemiach polskich pod trzema zaborami.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: pańszczyzna sprzężajna, komornicy

– zna datę wydania Statutu toruńskiego (1520 r.)

– przedstawia


przyczyny przemian społeczno-ekonomicznych w XVI w.

­– prezentuje rolę gospodarczą i społeczną szlachty

– wyjaśnia znaczenie Statutu toruńskiego dla rozwoju gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w Polsce

– omawia przemiany społeczno-gospodarcze oraz polityczne, które doprowadziły do eliminacji elementów feudalizmu w Europie.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: połowiczny system dzierżawy, gospodarka dzierżawna (czynszowa)

– porównuje rozwój gospodarczy na zachodzie i wschodzie Europy w XVI–XVIII w. oraz ocenia następstwa dostrzeżonych różnic.


Uczeń:

– ocenia wpływ systemu gospodarczego na życie ludności w czasach nowożytnych i obecnych.3. Rzeczpospolita – królestwo czy republika?

1. Początki polskiego parlamentaryzmu

2. Obrady sejmu walnego

3. Wolna elekcja

4. Sejmiki ziemskie

5. Sądy ziemskie i trybunały szlacheckie


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: sejm walny, senat, izba poselska, liberum veto, Nihil novi, sejmik ziemski

– zna daty: zwołania pierwszego dwuizbowego sejmu walnego (1493 r.), uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505 r.), pierwszego zastosowania liberum veto (1652 r.)

– omawia strukturę i zasady działania sejmu walnego.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: sąd ziemski, Artykuły henrykowskie, sejm zwyczajny (ordynaryjny), sejm nadzwyczajny (ekstraordynaryjny), sejm konwokacyjny, sejm elekcyjny

– omawia rolę postaci: Jana Olbrachta, Władysława Sicińskiego, Stefana Batorego

– zna datę uchwalenia Artykułów henrykowskich (1573 r.)

– prezentuje okoliczności zwołania pierwszego sejmu

– wymienia i opisuje poszczególne etapy prac sejmu walnego

– wymienia rodzaje sejmów

– tłumaczy, w jaki sposób przywileje wpłynęły na potęgę polityczną szlachty.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: konstytucja, rugi poselskie, Trybunał Koronny, Trybunał Litewski, interreks

– prezentuje genezę polskiego parlamentaryzmu

– tłumaczy wpływ konstytucji Nihil novi na funkcjonowanie polskiego parlamentaryzmu

– omawia kompetencje szlacheckich sądów ziemskich

– przedstawia rolę, uprawnienia oraz zasady funkcjonowania sejmów konwokacyjnych i elekcyjnych

– wymienia rodzaje szlacheckich sejmików ziemskich i prezentuje ich funkcje.


Uczeń:

– porównuje organizację parlamentu angielskiego i sejmu walnego w Rzeczypospolitej

– ocenia skutki stosowania przez szlachtę liberum veto.


Uczeń:

– porównuje oraz ocenia uprawnienia parlamentów: francuskiego, angielskiego i Rzeczypospolitej.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna