Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu historia I społeczeństwo w technikumPobieranie 0,8 Mb.
Strona3/11
Data24.10.2017
Rozmiar0,8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

IV. Pod zaborami

1. Zawiedzione

nadzieje


1. Czy Polacy mogą istnieć bez

państwa?


2. U boku Francji?

3. U boku Rosji?Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Legiony Polskie

– zna datę: powstania Legionów Polskich we Włoszech (1797 r.)

– identyfikuje postacie: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Fryderyka Chopina, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Wybickiego

– przedstawia okoliczności powstania, organizację i losy Legionów Polskich we Włoszech


Uczeń:

– zna daty: utworzenia Księstwa Warszawskiego (1807 r.), utworzenia Królestwa Polskiego (1815 r.)

– identyfikuje postacie: Józefa Poniatowskiego, Aleksandra I

– wskazuje na mapie zasięg terytorialny Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego

– wyjaśnia, w jakich okolicznościach powstało Księstwo Warszawskie i jak zostało zorganizowane

– wymienia postanowienia kongresu wiedeńskiego w sprawie polskiejUczeń:

– zna datę założenia Uniwersytetu Warszawskiego (1816 r.)

– identyfikuje postacie: Juliana Ursyna Niemcewicza, Stanisława Staszica, wielkiego księcia Konstantego, Franciszka Druckiego-Lubeckiego

– opisuje losy i postawy Polaków po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej

– omawia organizację polityczną i przemiany gospodarczo-społeczne w Królestwie Polskim


Uczeń:

– identyfikuje postacie: Jana Śniadeckiego, Stanisława Kostki Potockiego

– omawia i ocenia udział Polaków w kampaniach napoleońskich

– przedstawia i ocenia postawy obywateli wobec wyzwań epoki na przykładzie Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Poniatowskiego, Ksawerego Druckiego-Lubeckiego i Stanisława

Kostki Potockiego


Uczeń:

– przedstawia i ocenia koncepcje dotyczące odzyskania niepodległości przez Polskę na przełomie XVIII i XIX w.2. Spiski

i powstania1. Spiski niepodległoś-ciowe

2. Powstanie listopadowe

3. Wielka Emigracja


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: noc listopadowa, Wielka Emigracja

– zna daty: wybuchu powstania listopadowego (29/30 XI 1830 r.)

– wskazuje na mapie ziemie objęte powstaniem listopadowym

– omawia przyczyny i przebieg powstania listopadowego


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Święte Przymierze, Wiosna Ludów

– zna daty: powstania Świętego Przymierza

(1815 r.), bitew pod Olszynką Grochowską

(II 1831 r.) i Ostrołęką

(V 1831 r.), wybuchu powstania krakowskiego

(21 II 1846 r.), Wiosny Ludów (1848–1849)

– identyfikuje postacie: Piotra Wysockiego, gen. Józefa Chłopickiego

– wskazuje na mapie ziemie objęte powstaniem krakowskim i Wiosną Ludów

– wyjaśnia, które grupy społeczne i dlaczego były zainteresowane zrywami niepodległoś-ciowymi

– podaje przyczyny zawiązywania spisków niepodległoś-ciowych na ziemiach polskich

– charakteryzuje Wiosnę Ludów na ziemiach polskich i jej skutkiUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Hotel Lambert, Towarzystwo Demokratyczne Polskie, rabacja galicyjska

– zna daty: zawiązania Sprzysiężenia Podchorążych (1828 r.), rabacji galicyjskiej

(1846 r.)

– identyfikuje postacie: gen. Ignacego Prądzyńskiego, Adama Jerzego Czartoryskiego, Edwarda Dembowskiego, Jakuba Szeli

– wskazuje na mapie ziemie objęte rabacją galicyjską

– omawia założenia ideowe polskich organizacji emigracyjnych

– charakteryzuje Wielką Emigrację oraz jej wpływ na wydarzenia w Galicji i Wielkopolsce w latach 1846 i 1848

– wymienia skutki rabacji galicyjskiej


Uczeń:

– zna datę powstania Wolnomularstwa Narodowego

(1819 r.)

– identyfikuje postać Waleriana Łukasińskiego

– omawia i ocenia postawy przywódców politycznych oraz dowódców wojskowych podczas

powstania listopadowego

– opisuje stosunek społeczeństwa polskiego do zrywów niepodległoś-ciowych


Uczeń:

– ocenia przyczyny klęsk polskich wystąpień

w I połowie XIX w.


3. Bić się czy nie bić?

1. Walka czy lojalność?

2. Powstanie styczniowe

3. Praca organiczna

4. Autonomia galicyjskaUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu praca organiczna

– zna daty powstania styczniowego (1863–1864)

– identyfikuje postać Romualda Traugutta

– opisuje przebieg powstania styczniowegoUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Biali, Czerwoni, branka, autonomia galicyjska, lojalizm

– zna datę wydania manifestu Rządu Narodowego

(22 I 1863 r.)

– identyfikuje postacie: Aleksandra Wielopolskiego, Hipolita Cegielskiego

– wskazuje na mapie ziemie objęte powstaniem styczniowym

– porównuje poglądy społeczno-polityczne Białych i Czerwonych

– prezentuje założenia ideologiczne oraz wskazuje cele i przykłady działalności zwolenników pracy organicznej
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu odwilż posewastopolska

– identyfikuje postacie: Aleksandra II, Dezyderego Chłapowskiego, Franciszka Stefczyka

– przedstawia przejawy odwilży posewastopolskiej w Królestwie Polskim

– omawia sytuację społeczno-narodową w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania styczniowego

– omawia politykę Aleksandra Wielopolskiego

– charakteryzuje autonomię galicyjską

– porównuje sytuację Polaków pod zaborami po powstaniu styczniowymUczeń:

– identyfikuje postacie: Edwarda Abramowskiego, Kazimierza Badeniego

– ocenia politykę Aleksandra Wielopolskiego

– porównuje polskie powstania narodowe pod kątem przyczyn i okoliczności wybuchu oraz sposobu prowadzenia działań militarnych
Uczeń:

– wyjaśnia wpływ polskiej rzeczywistości politycznej XVIII i XIX w. na kształtowanie się nurtu

realizmu politycznego oraz go ocenia

– przedstawia oceny polskich zrywów niepodległościowych w historiografii i publicystyce

– formułuje i uzasadnia własną opinię na temat polskich powstań narodowych


4. Jak kształtował się współczesny naród polski?

1. Ku współczesnemu narodowi

2. W obronie polskości

3. Kultura narodowa i religia

4. Ruch narodowyUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: naród, germanizacja, rusyfikacja

– identyfikuje postacie: Henryka Sienkiewicza, Jana Matejki

– opisuje sposoby walki w obronie polskości
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: świadomość narodowa, nacjonalizm

– identyfikuje postać Romana Dmowskiego

– omawia pojęcie narodu polskiego na przestrzeni wieków
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: kulturkampf, solidaryzm społeczny

– identyfikuje postać abp Mieczysława Ledóchowskiego

– wymienia czynniki, które miały wpływ na kształtowanie się narodu polskiego w XIX w.

– przedstawia główne koncepcje ideologii nacjonalistycznej i jej rozwój na ziemiach polskich


Uczeń:

– omawia rozwój kultury polskiej w drugiej połowie XIX i na początku XX w.

– charakteryzuje współczesny naród polski


Uczeń:

– przedstawia i ocenia proces upowszechniania świadomości narodowej Polaków5. Przemiany

społeczne

w XIX wieku

1. Nowe grupy społeczne

2. Sprawa chłopska

3. Sprawa robotnicza

4. O prawa kobietUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: inteligencja, uwłaszczenie, emancypacja

– identyfikuje postacie: Józefa Piłsudskiego, Marii Skłodowskiej-Curie

– wyjaśnia, jakie przemiany cywilizacyjne zaszły na ziemiach polskich pod zaborami w drugiej

połowie XIX i na początku XX w.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: ziemiaństwo, burżuazja, drobnomieszczaństwo, proletariat

– zna daty: powstania Stronnictwa Ludowego

(1895 r.), powstania Polskiej Partii Socjalistycznej (1892 r.)

– identyfikuje postacie: Wincentego Witosa, Stanisława Wojciechowskiego

– wyjaśnia, jaką rolę odgrywała inteligencja polska w II połowie XIX w.

– opisuje proces walki o prawa kobiet


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Uniwersytet Latający

– zna datę założenia Uniwersytetu Latającego

(1882 r.)

– identyfikuje postać Jędrzeja Moraczewskiego

– omawia zmiany, jakie zaszły w społeczeństwie polskim w drugiej połowie XIX i na początku

XX w.

– charakteryzuje założenia ideologiczne i działalność partii politycznych na ziemiach polskich
Uczeń:

– omawia stanowisko ugrupowań politycznych wobec sprawy odzyskania niepodległości przez Polskę
Uczeń:

– ocenia stanowisko ugrupowań politycznych wobec sprawy odzyskania niepodległości przez Polskę
V. Polska i Polacy w XX wieku

1. I wojna światowa –

po której stronie

podjąć walkę?

1. Powrót sprawy polskiej

2. Po stronie ententy czy państw

centralnych?

3. Odzyskanie niepodległości

4. Polacy na konferencji paryskiej


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Legiony Polskie

– zna datę przekazania władzy Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną (11 XI 1918 r.)

– identyfikuje postacie: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego

– przedstawia działania zbrojne Polaków w czasie

I wojny światowej
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: akt 5 listopada, mały traktat wersalski

– zna daty: wkroczenia Kompanii Kadrowej do Królestwa Polskiego

(VIII 1914 r.), utworzenia Legionów Polskich i Legionu Puławskiego (1914 r.), ogłoszenia aktu 5 listopada

(1916 r.), kryzysu przysięgowego (1917 r.), orędzia prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona (I 1918 r.), podpisania małego traktatu wersalskiego

(1919 r.)

– identyfikuje postać Ignacego Paderewskiego

– omawia działalność Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego

na rzecz odbudowy niepodległej Polski

– prezentuje decyzje konferencji pokojowej dotyczące odrodzonego państwa polskiegoUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Naczelny Komitet Narodowy, Legion Puławski, Komitet Narodowy Polski, Błękitna Armia

– zna daty: powstania Naczelnego Komitetu Narodowego

(1914 r.), powołania Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego

(1917 r.), założenia Komitetu Narodowego Polski (1917 r.), utworzenia Błękitnej Armii (1917 r.)

– identyfikuje postacie: Józefa Hallera, Jędrzeja Moraczewskiego

– wskazuje na mapie zmiany terytorialne na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej i po jej zakończeniu

– charakteryzuje poglądy polskich środowisk politycznych na kwestię niepodległości Polski

– opisuje międzynarodowe uwarunkowania sprawy polskiej podczas I wojny światowej i po jej zakończeniu


Uczeń:

– określa wpływ działań polskiej dyplomacji i formacji zbrojnych na odzyskanie niepodległości

– przedstawia pierwsze tygodnie działalności państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości


Uczeń:

– ocenia wpływ działań polskiej dyplomacji i formacji zbrojnych na odzyskanie niepodległości2. Kształto-wanie się

granic

1. Powstanie wielkopolskie

2. Plebiscyty i powstania śląskie

3. Walki o wschodnią granicę

4. Przyłączenie WileńszczyznyUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu plebiscyt

– zna daty: powstania wielkopolskiego (XII 1918–II 1919), wojny polsko-bolszewickiej (1919–1921), bitwy warszawskiej (13–25 VIII 1920 r.)

– wskazuje na mapie granice

II Rzeczypospolitej

– omawia wizje odrodzonej Polski w koncepcjach Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: koncepcja inkorporacji, koncepcja federacji

– zna daty: pierwszego powstania śląskiego

(VIII 1919 r.),

drugiego powstania śląskiego

(VIII 1920 r.), plebiscytu na Śląsku

(20 III 1921 r.), trzeciego powstania śląskiego

(V–VII 1921 r.), pokoju w Rydze

(III 1921 r.)

– identyfikuje postać Wojciecha Korfantego

– omawia przebieg i skutki powstania wielkopolskiego

– opisuje przebieg walk Polaków o Śląsk

– wskazuje na mapie etapy wojny polsko-bolszewickiej


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: orlęta lwowskie, bunt Żeligowskiego

– zna daty: plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu

(11 VII 1920 r.), buntu Żeligowskiego (1920 r.), przyłączenia Litwy Środkowej do Polski (1922 r.)

– identyfikuje postać gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego

– wskazuje na mapie zmiany zasięgu kolejnych powstań śląskich, obszar Śląska włączony do Polski w 1921 r.

– omawia okoliczności przeprowadzania plebiscytów na Warmii, Mazurach, Powiślu i Górnym Śląsku

– przedstawia przebieg walk o granicę wschodnią II Rzeczypospolitej

– wyjaśnia okoliczności zajęcia przez Polskę Wileńszczyzny


Uczeń:

– charakteryzuje spór dotyczący koncepcji państwa polskiego

– na wybranych przykładach przedstawia i ocenia wpływ jednostki na losy narodu oraz państwa

– ocenia znaczenie Bitwy Warszawskiej

– porównuje, w jaki sposób kształtowała się wschodnia, a w jaki sposób zachodnia granica II Rzeczypospolitej


Uczeń:

– ocenia zaangażowanie obywateli w walki o granice odrodzonej Polski3. Demokracja czy

sanacja?

1. Kto powinien rządzić w odrodzonej

Rzeczypospolitej?

2. Rządy parlamentarne

3. Zamach majowy

4. Rządy sanacji


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu sanacja,

– zna daty: uchwalenia konstytucji marcowej

(17 III 1921 r.), uchwalenia konstytucji kwietniowej

(23 IV 1935 r.)

– identyfikuje postać Józefa Piłsudskiego,

– charakteryzuje ustrój państwa polskiego przed i po przewrocie majowymUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: mała konstytucja, zamach majowy

– zna daty uchwalenia małej konstytucji

(1919 r.), wyboru prezydenta Gabriela Narutowicza

(1922 r.), zamachu majowego

(V 1926 r.), wyboru prezydenta Ignacego Mościckiego

(1926 r.)

– identyfikuje postacie: Gabriela Narutowicza, Stanisława Wojciechowskiego, Ignacego Mościckiego

– omawia genezę, przebieg i skutki zamachu majowego

– prezentuje cechy charakterystyczne rządów sanacyjnych
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: nowela sierpniowa, wybory brzeskie

– zna daty noweli sierpniowej

(VIII 1926 r.), powstania Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (1927 r.), wyborów brzeskich (1928 r.), procesu brzeskiego (1931/1932)

– identyfikuje postać Macieja Rataja

– opisuje przyczyny i przejawy słabości polskiej demokracji

w 20-leciu międzywojennym

– wyjaśnia, co wpływało na demokratyczny charakter konstytucji marcowej

– określa, co wpływało na autorytarny charakter konstytucji kwietniowej


Uczeń:

– przedstawia założenia programowe i działalność głównych partii politycznych w

20-leciu międzywojennym

– omawia zalety i słabości polskiej sceny politycznej

II Rzeczypospolitej


Uczeń:

– ocenia rolę Józefa Piłsudskiego w kształtowaniu oblicza politycznego Polski międzywojennej
5. II Rzeczpospolita

1. Reformowanie kraju

2. Gospodarka II Rzeczypospolitej

3. Rzeczpospolita wielonarodowa

4. Sport w niepodległej PolsceUczeń:

– zna datę wprowadzenia reformy walutowej (1924 r.)

– wskazuje na mapie obszary największego uprzemysłowienia II Rzeczypospolitej


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: hiperinflacja, Centralny Okręg Przemysłowy

– identyfikuje postacie: Władysława Grabskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego

– charakteryzuje założenia i skutki reformy walutowej i rolnej

– charakteryzuje strukturę narodową

II RzeczypospolitejUczeń:

– przedstawia trudności w powojennej odbudowie Polski

– omawia działalność Władysława Grabskiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego

– prezentuje osiągnięcia polskiej gospodarki w okresie międzywojennym
Uczeń:

– przedstawia dokonania polskich sportowców

– omawia kulturę międzywojennej Polski i charakteryzuje jej główne dziedziny oraz twórców


Uczeń:

– przedstawia korzyści i zagrożenia wynikające z wielonarodowego charakteru

II Rzeczypospolitej


5. Polacy podczas

II wojny światowej

1. Kampania polska

2. Rząd polski na emigracji

3. Polskie Siły Zbrojne

na Zachodzie

4. Polacy u boku ZSRR


Uczeń:

– zna daty: agresji III Rzeszy na Polskę (1 IX 1939 r.), ataku ZSRR na Polskę

(17 IX 1939 r.)

– identyfikuje postać gen. Władysława Sikorskiego

– omawia polski czyn zbrojny podczas II wojny światowej


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu pakt Ribbentrop-Mołotow

– zna datę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow

(23 VIII 1939 r.)

– identyfikuje postacie: Władysława Raczkiewicza, Stanisława Mikołajczyka, gen. Władysława Andersa

– wskazuje na mapie miejsca walk Polaków na frontach II wojny światowej

– wymienia polskie formacje zbrojne na zachodzie i u boku ZSRR

obronnej


– charakteryzuje szlak bojowy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu układ Sikorski-Majski

– zna daty: układu granicznego

(28 IX 1939 r.), układu Sikorski-Majski

(30 VII 1941 r.), katastrofy gibraltarskiej

(VII 1943 r.)

– identyfikuje postacie: gen. Edwarda Rydza-Śmigłego, Stefana Starzyńskiego, gen. Kazimierza Sosnkowskiego, gen. Stanisława Maczka, gen. Stanisława Sosabowskiego

– przedstawia,

w jaki sposób doszło do utworzenia rządu polskiego na emigracji oraz omawia jego działalność


Uczeń:

– podaje okoliczności powstania armii Andersa

– określa polityczne uwarunkowania powstania

1. Dywizji im.

T. Kościuszki

w ZSRR


– na przykładach przedstawia i ocenia wpływ jednostki na losy narodu oraz państwa


Uczeń:

– ocenia działalność rządu polskiego na emigracji6. W okupowanej

Polsce

1. Polityka okupantów

2. Polskie organizacje podziemne

3. Powstanie warszawskie


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Armia Krajowa

– zna daty powstania warszawskiego

(1 VIII–2 X 1944 r.)

– opisuje politykę niemieckich i radzieckich okupantów wobec narodu polskiego


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Polskie Państwo Podziemne

– zna daty

mordu katyńskiego (IV–V 1940 r.), przemianowania ZWZ na AK

(1942 r.)

– identyfikuje postacie: gen. Stefana Grota-Roweckiego, gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego

– wskazuje na mapie obszary okupowane przez III Rzeszę i ZSRR

– podaje przykłady martyrologii narodu polskiego

– wymienia polskie organizacje podziemne

– określa uwarunkowania, przebieg i skutki powstania warszawskiegoUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: akcja AB, plan „Burza”

– zna daty aresztowania wykładowców akademickich w Krakowie

(XI 1939 r.), akcji AB (V–VI 1940 r.)

– identyfikuje postacie: Witolda Pileckiego, Ireny Sendlerowej

– charakteryzuje organizację i działalność Armii Krajowej

– przedstawia założenia i realizację planu „Burza”

– przedstawia motywy polityki okupantów wobec polskich elit
Uczeń:

– wyjaśnia kontrowersje wokół oceny powstania warszawskiego

– na wybranych przykładach przedstawia i ocenia wpływ jednostki na losy narodu

oraz państwa
Uczeń:

– omawia i ocenia postawy Polaków wobec polityki okupantów

– omawia znaczenie i historię polskich elit


7. Polska Ludowa –

niepodległa czy

zależna?

1. Wizje powojennej Polski

2. Przejęcie władzy

przez komunistów

3. Pod rządami PZPR

4. W walce o prawa i wolność


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, socrealizm

– zna daty: wypadków poznańskich

(28–30 VI 1956r.), protestów społecznych na Wybrzeżu

(XII 1970 r.)

– wymienia etapy przejmowania pełni władzy w Polsce przez komunistów

światowej


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Polska Partia Robotnicza, Ziemie Odzyskane, „żołnierze wyklęci”

– zna daty: powołania Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej

(VI 1945 r.), referendum ludowego

(30 VI 1946 r.), powstania PZPR (1948 r.), wystąpień studenckich

(III 1968 r.), protestów robotniczych w Radomiu, Płocku i Ursusie (VI 1976 r.)

– identyfikuje postacie: gen. Leopolda Okulickiego-Niedźwiadka, Stanisława Mikołajczyka, Bolesława Bieruta, kard. Stefana Wyszyńskiego, Władysława Gomułki, Edwarda Gierka

– wskazuje na mapie zmiany granic Polski po II wojnie światowej, Ziemie Odzyskane

– charakteryzuje przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń poznańskiego Czerwca, polskiego Października

1956 r. oraz Grudnia 1970 r.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: akcja „Wisła”, Wolność i Niezawisłość

– zna daty: ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego

(22 VII 1944 r.), procesu szesnastu (VI 1945 r.), akcji „Wisła” (1947 r.)

– identyfikuje postacie: Józefa Cyrankiewicza, Jacka Kuronia, Adama Michnika

– określa wpływ wielkich mocarstw na sprawę polską

– wyjaśnia, jakie skutki miały masowe migracje ludności na ziemiach polskich po II wojnie

– wyjaśnia, dlaczego PSL jako opozycja legalna poniosła klęskę

– charakteryzuje przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń Marca 1968 r. i Czerwca 1976 r.


Uczeń:

– identyfikuje postacie: Karola Modzelewskiego, Henryka Szlajfera

– porównuje wizje niepodległej Polski w koncepcjach politycznych rządu

emigracyjnego i polskiej lewicy

– opisuje rolę propagandy w kształtowaniu postaw wobec władzy komunistycznej

– omawia wpływ powstania węgierskiego w 1956 r. i interwencji w Czechosłowacji na sytuację w Polsce

– na wybranych przykładach przedstawia i ocenia wpływ jednostki na losy narodu

oraz państwa

Uczeń:

– przedstawia i ocenia działalność powojennego podziemia politycznego i „żołnierzy wyklętych”

– ocenia motywy i postawy tych Polaków, którzy zdecydowali się popierać komunistów

– ocenia, czy powojenna Polska była krajem suwerennym
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna